Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Přijímací řízení

Ředitelství školy vydává následující sdělení, kterým poskytuje uchazečům nezbytné informace jednak k podávání přihlášek ke studiu ve školním roce 2017/2018, jednak k obsahu a organizaci vzdělávání.

Adresa školy: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24  Praha 9

Intranet MV: http://www.spshr.mv.cz

Fax: 974845750

IZO školy: 200000098

Kontakt:

Přijímací řízení: Probíhá podle § 27 a 28 vyhlášky č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, v platném znění.

Podmínky přijetí ke studiu: Ke studiu lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, úspěšně vykonali přijímací zkoušky a splnili podmínky zdravotní způsobilosti.

Určení: Pro ženy a muže zejména ve služebním poměru příslušníků Policie ČR i občanské zaměstnance Policie ČR a MV ČR. Ke studiu vzdělávacího programu „Přípravné trestní řízení“ může být přijat uchazeč, který je ve služebním poměru ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Organizace, forma a délka studia: Studium je organizováno ve čtyřech týdenních soustředěních v průběhu jednoho studijního období (pololetí), kombinovanou formou, a tudíž není možné využívat statut studenta. Délka studia je 3 roky.

Přihláška ke studiu:

Uchazeči k přihlášce přiloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Škola bude akceptovat i ověření signované přímým nadřízeným uchazeče. Vyplněnou přihlášku zašlou škole na výše uvedenou adresu nejpozději do 31. května 2017.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018 se budou konat  dne 19. června 2017.

Budou  provedeny   formou   zkušebního  testu,  který  bude  obsahovat  100  otázek s výběrovou odpovědí z předmětů  právo, služba pořádkové policie, služba dopravní policie a kriminalistika v rozsahu učiva vzdělávacího programu základní odborné přípravy a 20 otázek s výběrovou odpovědí z cizího jazyka (anglický jazyk,  německý jazyk, ruský jazyk) podle vlastního výběru uchazeče.

Přijímací řízení do vyššího než prvního ročníku: Uchazeči o přijetí do vyššího než prvního ročníku rovněž absolvují přijímací zkoušku. K přihlášce ke studiu podají písemnou žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání  (§ 28 vyhl. 2/2006 Sb.) a kopii(e) certifikátu(ů) o předchozím dosaženém vzdělání, jehož (jejichž) obsah koresponduje s obsahem učiva prvního ročníku vzdělávacího programu, zejména předmětů absolutoria (viz uvedený konkretizovaný studijní plán). V případě, že z certifikátů nelze jednoznačně zjistit obsah předchozího vzdělání, je nutné doložit obsahové zaměření zkoušky, studia, kurzu apod. Každá žádost bude na základě předložených certifikátů individuálně posouzena. O zařazení do vyššího než prvního ročníku bude uchazeč informován formou rozhodnutí ředitele školy.

Počet přijímaných uchazečů: Ve školním roce 2017/2018 bude přijato do 1. ročníku ke studiu vzdělávacího programu:

  • „Bezpečnostně právní činnost (68-42-N/04)“ 60 uchazečů,
  • „Dopravně bezpečnostní činnost (68-42-N/05)“ 30 uchazečů,
  • „Přípravné trestní řízení (68-42-N/03)“ 30 uchazečů.

Další informace: Uchazeč, který se ze závažných důvodů nedostaví k přijímací zkoušce a svoji neúčast písemně omluví nejpozději do 3 dnů ode dne termínu konání přijímací zkoušky, vykoná přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Řádně a ve stanoveném termínu přihlášeným uchazečům budou zaslány pozvánky k vykonání přijímacích zkoušek nejpozději 14 dnů před jejich konáním, v náhradním termínu 5 dnů před jejich konáním.

Ředitel školy zveřejní do 7 dnů ode dne konání přijímacích zkoušek na Intranetu MV a ve škole na nástěnce v 1. patře školské budovy:

  • obsah a kritéria hodnocení,
  • pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení,
  • přehled přijatých a nepřijatých uchazečů,
  • počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení.

Zaměření k přijímacím zkouškám pro uchazeče o vyšší odborné studium ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze  platné pro školní rok 2017/2018

Search

Menu

© 2017 VPŠ a SPŠ MV v Praze