Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

21 říj

Vážení zákonní zástupci žáků 1. ročníků,

srdečně Vás zveme na Slavnostní složení slibu žáků naší školy, které se uskuteční dne 21. 10. 2021 od 14:00 hodin v sále Městského domu kultury (dále „MDK“) Sokolov na adrese 5. května 655, 356 01 Sokolov.

Aktuality

UCHAZEČ

 • Níže naleznete všechny potřebné informace, které by vás mohly zajímat, máte-li zájem o studium na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Praze.

   
   
 •  

  Vzhledem k tomu, že areál školy  v Praze je režimovým pracovištěm, realizuje se den otevřených dveří jen jednou ročně, a to zpravidla v prosinci

 • Školu vybíráš jen jednou, tak vyber tu nejlepší!

  Naším krédem je vysoká úroveň našich absolventů

   

  Vize školy:

  Chceme být prestižní, renomovanou a všeobecně uznávanou institucí vyššího sekundárního a prvního terciárního stupně profesního a dalšího odborného vzdělávání v rámci Ministerstva vnitra i státní vzdělávací soustavy.

   

  Naším cílem je dosáhnout, aby náš absolvent:

  • byl náležitě připraven jak pro praxi (zejména v rámci Policie České republiky), tak pro případné studium na vysoké škole,
  • získal přehled ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech se zaměřením na právo a bezpečnost,
  • navštěvoval školu s radostí a vědomím, že společná práce je smysluplná a že jeho odborná úroveň se stále zvyšuje,
  • věděl, že se může na své učitele vždy s důvěrou obrátit jako na laskavé rádce i zkušené odborníky, kteří jemu i jeho rodičům dovedou pomoci vždy, když toho bude zapotřebí.

   

  Jak toho dosáhneme:

  Budeme nároční a zdravě kritičtí vůči sobě i studentům, v hodnocení budeme spravedliví a objektivní, obsah i metody výuky budou na vysoké úrovni. Získané poznatky budou aktuální a aplikovatelné v praxi. Je samozřejmé, že uděláme maximum pro to, aby výuka využívala všech moderních a efektivních prostředků, se zvláštním důrazem na pochopení významu a nezbytnosti zvládnutí současné výpočetní a informační techniky.

   

  Smyslem spolupráce vedení školy, pedagogického sboru, studentů, rodičů a zaměstnavatelů (zejména Policie České republiky) bude splnění našich cílů. Věříme, že se nám to společně povede a že důkazem prestiže naší školy bude kvalita našich absolventů a jejich uplatnění v praxi.

   

  Proč studovat na naší škole:

  výuka všeobecně vzdělávacích předmětů vč. cizích jazyků

  • výuka angličtiny jako prvního cizího jazyka a příprava k maturitní zkoušce v rozsahu 3-4 hodiny týdně, maximální počet žáků ve skupině – 14, realizuje se školní kolo olympiády v anglickém jazyce, i nadále se plánují tematické výjezdy do Anglie
  • výuka němčiny nebo ruštiny jako druhého cizího jazyka v rozsahu 2 hodin týdně, maximální počet žáků ve skupině – 14, žáci mají možnost zúčastnit se výukových zájezdů do SRN – Drážďany, Berlín, probíhají vědomostní soutěže v rámci Evropského dne jazyků
  • 2. cizí jazyk (NJ/RJ) si žáci volí podle dosažené úrovně (začátečníci – mírně/středně pokročilí), z personálních a organizačních důvodů si však škola vyhrazuje možnost zařazení žáka do jiné skupiny.

  výuka odborných předmětů

  • plně zajištěna aprobovanými a zkušenými pedagogy

  výuka odborných předmětů s bezpečnostně právní tématikou

  • plně zajištěna policisty ve služebním poměru s bohatou pedagogickou praxí a zkušenostmi získanými ve výkonu služby
  • učitelé se stále zdokonalují a prohlubují si odborné znalosti absolvováním specializačních kurzů a stáží na útvarech Policie ČR

  kompetence absolventa

  • v průběhu studia na naší škole žák získá kompetence

  sportovní zaměření školy

  • sportovní kurzy v každém ročníku, sebeobrana

  internát

  • zabezpečení smysluplného využití volného času a zajištění studijních podmínek ubytovaných žáků za výchovného působení aprobovaných pedagogů

  možnost přípravy k získání řidičského oprávnění

  • příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B

  výhody školy

  • nehradí se školné
  • vše v jednom areálu: škola (specializované učebny s interaktivními tabulemi a dataprojektory), ubytovna, stravování (jídelna, kantýna, nápojové a stravovací automaty), zájmové aktivity, tělocvična, střelnice, sportoviště, hřiště, posilovna, zdravotnické zařízení, vzdělávací centrum
  • knihovna s aktualizovanou literaturou
  • studijní materiály zdarma
  • podpora vlastní výuky systémem e-learningu
  • ředitel i další členové vedení školy jsou vždy dostupní bez formálních bariér
  • výcvikové a vzdělávací středisko v Kryštofových Hamrech (Krušné Hory)
  • škola je školou UNESCO a fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • klidné a příjemné prostředí školy

  propojení teorie a praxe

  • exkurze v subjektech spolupracujících s Policií ČR
  • přednášky externích specialistů
  • praktická cvičení
  1. Jaké cizí jazyky jsou vyučovány na SOŠ? Jaká je vyžadovaná vstupní úroveň jazykových dovedností přijímaných žáků a cílová úroveň absolventů?

  Odpověď: Povinným prvním cizím jazykem je angličtina, která je zároveň jedním z maturitních předmětů. Očekávaná vstupní úroveň osvojení angličtiny je v rozsahu absolvované ZŠ, tedy na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

  Po přijetí si žáci dále povinně vybírají jeden ze dvou jazyků, německý nebo ruský jazyk.

  Nově přijatým studentům budou v červnu zaslány přihlašovací údaje do internetového e-learningového portálu školy, kde si budou moci ověřit úroveň svých jazykových dovedností a v případě zájmu absolvovat ve formě samostudia srovnávací kurz.

  Absolventi školy dosáhnou úrovně B1 v anglickém jazyce a úrovně A2 v německém nebo ruském jazyce.

  Více informací je k dispozici na stránkách oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů.

  1. Bude škola zajištovat výměnné kurzy nebo zájezdy do zahraničí?

  Odpověď: Škola bude realizovat motivační a poznávací zahraniční kurzy v návaznosti na spolupráci s partnerskými školami a za využití financování v rámci programů Evropské unie (ERASMUS+ apod.)

  1. S jakými učebnicemi budou žáci pracovat?

  Odpověď: Aktuální seznam učebnic a doporučené literatury je na webových stránkách školy - zde.

  1. Dcera má zájem o studium na VPŠ a SPŠ MV v Praze, ale je vegetariánka. Zajímalo by nás, zda-li máte v nabídce i jídla vhodná pro tento typ stravování.

  Odpověď: Bohužel náš provoz není uzpůsoben pro stravu pro vegeteriány nebo dietní stravování

  1. ,,Co dělat, když synovi nestačí normální porce stravy a potřebuje se něčím ,,dojíst“?“

  Odpověď: Strava se podává v množství dle předpisů a norem, aby byl dodržen i cenový limit potravin. Pokud má syn stále hlad a nestačí mu porce určená pro vyšší věkové skupiny strávníků, tak jsou v areálu školy umístěny automaty na nápoje i pochutiny a je zde v provozu i kantýna.

  1. ,,Celá rodina má alergii na lepek, děti i na laktózu. Zohledňujete tyto typy, nebo i ostatní typy diety, nebo alespoň strávníky upozorňujete na alergeny obsažené v  jídle?“

  Odpověď: Od 13. 12. 2014 nabylo účinnost nařízení EP a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tento právní předpis nařizuje povinnost informovat o potravinových alergenech vyskytujících se v nabízené potravině nebo pokrmu. Alergeny jsou na jídelním lístku viditelně označeny příslušným číslem alergenu dle seznamu, který je u jídelního lístku vyvěšen.

  1. S jakým průměrem budete přijímat uchazeče o studium?

  Odpověď: Průměr, kterého uchazeč dosáhl v pololetí 9. ročníku základní školy, není rozhodujícím kritériem přijetí na  naši školu. Základ - 70 % - přijímací zkoušky tvoří písemné testové úlohy z  matematiky a českého jazyka, 25 % test z fyzické zdatnosti a 5 % celkového hodnocení přijímací zkoušky tvoří prospěch uchazeče ze základní školy. Podrobné informace najdete na našich webových stránkách.

  1. Kdo bude zajišťovat výuku odborných předmětů s bezpečnostně – právní tématikou (právo, kriminalistika, dopravní činnost, bezpečnostní činnost apod.)?

  Odpověď: Výuku zajišťují příslušníci Policie ČR zařazení ve školách, s bohatou pedagogickou praxí a zkušenostmi získanými ve výkonu služby, kteří se stále zdokonalují a prohlubují si odborné znalosti absolvováním specializačních kurzů a stáží na výkonných útvarech Policie ČR.

  1. Bude mít možnost absolvent školy uplatnění u Policie ČR?

  Odpověď: Znalosti a dovednosti získané při studiu mohou využít v následném policejním vzdělání (zejména v kurzu Základní odborné přípravy). Během studia budou žáci postupně připravováni na fyzické testy a psychologické testy, které jsou jedním z kritérií přijetí k bezpečnostním sborům v rámci resortu MV (PČR, HZS).

  1. Budou se moci žáci seznámit s přímým výkonem služby u jednotlivých složek Policie ČR?

  Odpověď: Ano, na internetových stránkách školy jsou uvedeny subjekty, se kterými se spolupracuje v rámci odborné praxe a exkurzí v průběhu studia.

  1. Jsem cizinec, mohu být přijat na vaší  školu?

  Odpověď: Ano, po úspěšném zvládnutí přijímacího řízení.

  1. Mám syna, který aktivně hraje fotbal, je možnost uvolňování z výuky na trénink, zápasy apod.?

  Odpověď: Toto uvolnění z výuky bude posuzováno individuálně podle studijních výsledků a chování žáka.

  1. Platí se ve vaší škole školné?

  Odpověď: Ne, školné se nehradí.

  1. Je možné zůstávat na internátu o víkendu či jednodenních svátcích (ev. při náhlém onemocnění)?

  Odpověď: Pobyt na internátu je možný od neděle večera do pátku odpoledne. Pokud je den pracovního volna v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek, internát je rovněž k dispozici. V době nemoci nemůže žák/žákyně pobývat na internátu.

  1. Jak je řešeno zdravotnické zabezpečení žáků SOŠ?

  Odpověď: U akutních stavů (úrazy, náhlá onemocnění) zajišťuje ošetření zdravotnické zařízení v areálu školy. Poté je žák/žákyně odeslán/a ke svému ošetřujícímu lékaři.

  1. Kdy končí výuka v posledním pracovním dnu v týdnu?

  Odpověď: Vyučování končí v pátek v 12:35 hod.

  1. Dostane ubytování na internátu každý mimopražský žák/žákyně?

  Odpověď: V současné době budou ubytování všichni zájemci.

     18.  Organizuje škola přípravné kurzy na přijímací zkoušky?

            Odpověď: Škola přípravné kurzy na přijímací zkoušky neorganizuje. 

   

 • Přijímací řízení PRO školní roK 2021/2022

  proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vyhlášky MV č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, v platném znění.

  Přijímací zkoušky

  se v 1. kole přijímacího řízení uskuteční

  12. A 13. dubna 2022

   

  Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na

   

  10. a 11. května 2022

   

  Řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání zašlete nejpozději do 1. března 2022 na adresu školy:

  Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy

  IZO školy: 200001027

  Uchazeč o vzdělávání se závazně rozhodne o místě vzdělávání, a to buď v Praze, nebo na odloučeném pracovišti v Sokolově, přičemž vybrané místo vzdělávání bezpodmínečně uvede v příslušném formuláři "Přihláška ke vzdělávání - studiu" za název a adresu střední školy. Pokud přihláška nebude obsahovat požadovanou informaci, bude to posouzeno jako formální nedostatek a uchazeč bude vyzván k doplnění přihlášky.

           

  Přihlášku opatřete potvrzením od lékaře: "Schopen (schopna) studia oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost"

   

  Vzrory vyplnění přihlášek podle volby místa vzdělávání:     PRAHA     SOKOLOV 

   

  Ředitel školy zašle poštou pozvánku k přijímací zkoušce pro konkrétní termín řádně přihlášeným uchazečům o vzdělávání 14 dní před termínem přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky pro pracoviště Praha i pobočku Sokolov se budou konat v Praze.

   

  Obsah přijímacího řízení:

  1. Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání
  2. Jednotná přijímací zkouška (CERMAT)
  • český jazyk a literatura - didaktický test
  • matematika a její aplikace - didaktický test
  1. Školní přijímací zkouška
  • celostní motorický test - Při tomto testu jde o co největší počet provedených poloh v čase 2 minut. Hodnotí se počet správně provedených poloh. Chybná provedení se nepočítají. Provedení cviku: cvičící ze stoje přechází přes dřep do lehu na břiše a zvedne ruce z podložky, přechází zpět přes dřep do stoje, dále pokračuje přes dřep do lehu na napřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a zpět přechází přes sed a dřep do stoje. Každý stoj je počítán jako jeden provedený cvik. Provedení celostního motorického testu si můžete prohlédnout zde: motoricky test
  • klik – vzpor ležmo - Při tomto testu jde o co největší počet kliků bez přerušení, stanoveným způsobem a bez zapření nohou v čase 2 minut. Chybná provedení se nepočítají. Provedení cviku: leh na břiše, pokrčené paže v šíři ramen opřít dlaněmi o zem, špičky prstů v úrovni ramen směřují vpřed, hlava je v prodloužení trupu. Dopnutím paží v loktech - vzpor ležmo a následném pokrčením paží v loktech - klik, s lehkým dotykem hrudníku o danou pomůcku a zpět do vzporu ležmo. Trup je zpříma, pánev se nevysazuje, ani neprohýbá. Provedení cviku si můžete prohlédnout zde: klik

   

  Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

   

  Kritéria pro přijímání ke studiu budou uvedena v Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení.       .

   

  Přihlášku ke vzdělávání - studiu si můžete stáhnout nebo vyplnit zde:  přihláška

 • Níže naleznete všechny potřebné informace, které by vás mohly zajímat, máte-li zájem o studium na Střední policejní škole MV v Praze.

 • Č. j.  VPŠA-   /V-2019/OZV

   

                                                                                    

           Praha 6. června 2019

                                                                                                              Počet listů: 4

                                                                                                              Přílohy: 2/2

   

   

   

  Rozhodnutí ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení a podmínek přijetí k vyššímu odbornému vzdělávání oboru vzdělávání 68-42-N/.. Bezpečnostně právní činnost. 

   

  V souladu s ustanovením § 93, 94 a 95 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů:

   

  Ředitel Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra

  v Praze

  vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do vyššího odborného studia

   

  Termín odevzdání přihlášek:                    15. srpna 2019

   

  ke vzdělávání ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra

  v Praze

  pro školní rok 2019/2020

   

  • do vzdělávacího programu 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost, 1. ročníku, případně do vyššího ročníku kombinované formy vzdělávání,
  • do vzdělávacího programu68-42-N/03 Přípravné trestní řízení,
  1. ročníku, případně do vyššího ročníku kombinované formy vzdělávání,

  pouze pro příslušníky bezpečnostních sborů

   

   

  1. Podmínky přijetí ke vzdělávání ve VPŠ

   

  Ke vzdělávání ve VPŠ lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

   

  Počet přijímaných uchazečů

  Předpokládaná maximální cílová kapacita v 1. ročníku je 90 nově přijatých studentů. V případě většího počtu řádně podaných přihlášek bude přihlíženo:

  • u příslušníků bezpečnostního sboru k:

   – výsledkům profesního vzdělávání v rámci resortu Ministerstva vnitra (základní odborná příprava, jazykové vzdělávání, specializační a inovační kurzy atp.) ověřené přímým nadřízeným

  • výsledku služebního hodnocení
  • znění stanoviska příslušného vedoucího nebo nadřízeného uchazeče o vzdělávání
  • lepšímu prospěchu maturitního vysvědčení

   

  • u uchazečů z civilního sektoru:
  • k lepšímu prospěchu maturitního vysvědčení.

   

  2          Přijetí do prvního ročníku vzdělávání ve VPŠ

   

  2.1      Přihláška ke vzdělávání

  Přihlášku lze předat osobně na podatelně školy nebo zaslat prostřednictvím

  České pošty, s.p., na adresu:

  Vyšší policejní škola a Střední policejní škola

  Ministerstva vnitra v Praze

  Pod Táborem 102/5

  190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

   

  Náležitosti přihlášky:

  Zaevidována bude pouze přihláška, která bude obsahovat všechny povinné

  údaje, jejíž součástí bude povinná příloha.

   

  Povinné přílohy k přihlášce:

  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení

   

  Nepovinné přílohy k přihlášce:

  • kopie dokladů o ukončeném profesním vzdělávání v rámci resortu Ministerstva

  vnitra (základní odborná příprava, jazykové vzdělávání, specializační a inovační kurzy atp.) ověřené přímým nadřízeným,

  • kopie závěru posledního služebního hodnocení ověřená přímým nadřízeným,
  • stanovisko příslušného vedoucího nebo nadřízeného uchazeče o vzdělávání.

   

   

  2.2      Zdravotní způsobilost

  Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole je splnění podmínek zdravotní způsobilosti.

   

   

  3          Přihláška ke vzdělávání

  Informace k přihlášce jsou uvedeny v kapitole 2.1.

   

   

  K přijetí do vyššího ročníku vzdělávání navíc policista k přihlášce předloží:

  • doklad o absolvování základní odborné přípravy policistů
  • doklady o absolvování specializačních a inovačních kurzů, které jsou

                 v souladu s obsahem učiva 1. ročníku.

   

   

  K přijetí do vyššího ročníku vzdělávání navíc občanský zaměstnanec k přihlášce předloží doklady o absolvování specializačních a inovačních kurzů, které jsou v souladu s obsahem učiva 1. ročníku.

   

   

  1. Další užitečné informace

   

  Adresa školy: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra

   v Praze, Pod Táborem 102/5,

   190 24 Praha 9

  Internet školy: http://www.skolamv.cz/

  Intranet MV: http://www.spshr.mv.cz/

  Fax: 974 845 750

   

  IZO školy: 200000098

   

  Kontaktní osoba:   pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D. – telefon: 974 845 260, služební: 845 260, e-mail (internet):

   

  Název oboru vzdělání: Bezpečnostně právní činnost (68-42-N/..)

   

  Zaměření:

  • zejména pro policisty služby pořádkové policie,
  • zejména pro policisty služby cizinecké policie,
  • zejména pro policisty služby kriminální policie a vyšetřování,
  • zejména pro občanské zaměstnance Ministerstva vnitra a Policie České republiky.

   

   

  Forma, délka a ukončení vzdělávání

  Vzdělávání je organizováno kombinovanou formou. Délka vzdělávání je 3 roky. Vzdělávání je ukončeno absolutoriem.

   

   

  Poplatky spojené se vzděláváním

  Povinností studentů, kteří nemají dohodu o poskytování služebního volna podle § 73 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen zákon o služebním poměru), je uhradit poplatek spojený se vzděláváním. Tento poplatek činí 500,– Kč za školní rok. 

  Student, který je příslušníkem bezpečnostních sborů podle zákona o služebním poměru a je mu uděleno služební volno při studiu, nebo je zaměstnancem zařazeným v těchto bezpečnostních sborech, zaměstnancem ministerstva, organizační složky státu zřízené ministerstvem nebo organizační složky státu zřízené zákonem, k níž ministerstvo vykonává funkci zřizovatele, a má uzavřenu kvalifikační dohodu, je od povinnosti uhradit poplatek osvobozen.

   

  Zpracoval: pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D.

  Za správnost: Mgr. Vladimír Franěk

  vedoucí oddělení zabezpečení výuky

   

  plk. Ing. Zdeněk Jedlička

  ředitel školy

                                                                                                                       

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Příloha č. 1

  Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

  Pod Táborem 102/5, 190 24  Praha 9 - Hrdlořezy

   

   

   

  PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

   

   

   

  Obor vzdělávání (kód a název):

  68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost

  Vzdělávací program:

  Bezpečnostně právní činnost

   

  Forma vzdělávání:

  kombinovaná

   

  Školní rok, ročník:

  2019/2020                                     1. ročník

   

   

   

  Hodnostní označení, příjmení a jméno:

   

  Datum a místo narození, stát:

   

  Adresa trvalého pobytu:

   

  Státní občanství:

  Adresa pobytu pro zaslání pozvánky a výsledků přijímacího řízení:

  Ulice, č.p.:

  Telefon/e-mail:

  Město, obec:

  PSČ:

  Místo služebního působiště:

  KŘ P ČR:

  Služební tel.:

  Územní odbor:

  Útvar:

  Pracoviště:

  OEČ:

  Závazně zvolený cizí jazyk pro přijímací zkoušky a studium (křížkem označte pouze jednu variantu)

  □  anglický jazyk          □  německý jazyk         □  ruský jazyk      

  V

  Dne:                             Podpis uchazeče:

  Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání

  Podle § 94 odst. 4 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.).

  Datum:                                                                                        Razítko a podpis lékaře:

  * Uchazeč přiloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení. (Škola bude akceptovat i ověření signované přímým nadřízeným uchazeče)!!!

                                                                                                                                                                                                       

   

  Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

  Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

   

  PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

   

   

   

  Obor vzdělávání (kód a název):

  68-42-N/03 Bezpečnostně právní činnost

  Vzdělávací program:

  Přípravné trestní řízení

   

  Forma vzdělávání:

  Kombinovaná

   

  Školní rok, ročník:

  2019/2020                                     1. ročník

   

   

   

  Hodnostní označení, příjmení a jméno:

   

  Datum a místo narození, stát:

   

  Adresa trvalého pobytu:

   

  Státní občanství:

  Adresa pobytu pro zaslání pozvánky a výsledků přijímacího řízení:

  Ulice, č.p.:

  Telefon/e-mail:

  Město, obec:

  PSČ:

  Místo služebního působiště:

  KŘ P ČR:

  Služební tel.:

  Územní odbor:

  Útvar:

  Pracoviště:

  OEČ:

  Závazně zvolený cizí jazyk pro přijímací zkoušky a studium (křížkem označte pouze jednu variantu)

  □  anglický jazyk          □  německý jazyk         □  ruský jazyk      

  V

  Dne:                             Podpis uchazeče:

  Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání

  Podle § 94 odst. 4 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.).

  Datum:                                                                                        Razítko a podpis lékaře:

  • Uchazeč přiloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení. (Škola bude akceptovat i ověření signované přímým nadřízeným uchazeče)!!!

   

   

   

                                                                                                                                  

 • Ředitelství školy vydává následující sdělení, kterým poskytuje uchazečům nezbytné informace jednak k podávání přihlášek ke studiu ve školním roce 2018/2019, jednak k obsahu a organizaci vzdělávání.

  Adresa školy: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24  Praha 9

  Intranet MV: http://www.spshr.mv.cz

  Fax: 974845750

  IZO školy: 200000098

  Kontakt:

  {module Kontakt - VOŠ}

  Název oboru vzdělávání:

  Bezpečnostně právní činnost (68-42-N/04)
  Dopravně bezpečnostní činnost (68-42-N/05)
  Přípravné trestní řízení (68-42-N/03)

  Určení:

  Pro ženy a muže ve služebním poměru příslušníků Policie ČR i občanské zaměstnance Policie ČR a MV ČR. Studium je určeno i civilním uchazečům, kteří po dosažení středoškolského vzdělání mají zájem studovat na vyšší odborné škole. Ke studiu vzdělávacího programu „Přípravné trestní řízení“ může být přijat uchazeč, který je ve služebním poměru ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zaměstnanec Policie ČR, MV nebo organizační složky státu zřízené MV.

  Organizace, forma a délka studia:

  Studium je organizováno ve čtyřech týdenních soustředěních v průběhu jednoho studijního období (pololetí), kombinovanou formou. Délka studia je 3 roky.

  Přijímací řízení: 

  Probíhá podle § 27 a 28 vyhlášky č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, v platném znění.

  Podmínky přijetí ke studiu:  

  Ke studiu lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, úspěšně vykonali přijímací zkoušky a splnili podmínky zdravotní způsobilosti.    

  Přihláška ke studiu:

  Uchazeči k přihlášce přiloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Škola bude akceptovat i ověření signované přímým nadřízeným uchazeče. Vyplněnou přihlášku zašlou škole na výše uvedenou adresu nejpozději do 31. května 2018.

  Přijímací zkoušky:

  Přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019 se budou konat  dne 19. června 2018.

  Budou  provedeny   formou   zkušebního  testu,  který  bude  obsahovat  100  otázek s výběrovou odpovědí z předmětů  právo, služba pořádkové policie, služba dopravní policie a kriminalistika v rozsahu učiva vzdělávacího programu základní odborné přípravy a 20 otázek s výběrovou odpovědí z cizího jazyka (anglický jazyk,  německý jazyk, ruský jazyk) podle vlastního výběru uchazeče.

  Přijímací řízení do vyššího než prvního ročníku:

  Uchazeči o přijetí do vyššího než prvního ročníku rovněž absolvují přijímací zkoušku. K přihlášce ke studiu podají písemnou žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání  (§ 28 vyhl. 2/2006 Sb.) a kopii(e) certifikátu(ů) o předchozím dosaženém vzdělání, jehož (jejichž) obsah koresponduje s obsahem učiva prvního ročníku vzdělávacího programu, zejména modulů absolutoria (viz uvedený konkretizovaný studijní plán). V případě, že z certifikátů nelze jednoznačně zjistit obsah předchozího vzdělání, je nutné doložit obsahové zaměření zkoušky, studia, kurzu apod. Každá žádost bude na základě předložených certifikátů individuálně posouzena. O zařazení do vyššího než prvního ročníku bude uchazeč informován formou rozhodnutí ředitele školy.

  Další informace:

  Uchazeč, který se ze závažných důvodů nedostaví k přijímací zkoušce a svoji neúčast písemně omluví nejpozději do 3 dnů ode dne termínu konání přijímací zkoušky, vykoná přijímací zkoušku v náhradním termínu.

  Řádně a ve stanoveném termínu přihlášeným uchazečům budou zaslány pozvánky k vykonání přijímacích zkoušek nejpozději 14 dnů před jejich konáním, v náhradním termínu 5 dnů před jejich konáním.

  Ředitel školy zveřejní do 7 dnů ode dne konání přijímacích zkoušek na webových stránkách školy a ve škole na nástěnce ve 3. patře školské budovy:

  • kritéria přijímacího řízení,
  • pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení,
  • přehled přijatých a nepřijatých uchazečů,
  • počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení.

  Zaměření k přijímacím zkouškám pro uchazeče o vyšší odborné studium ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze  platné pro školní rok 2018/2019

  Obsah studia:

  Ukončení studia:

  Studium je ukončeno absolutoriem  podle vyhlášky č. 2/2006 Sb., v platném znění, které se skládá z předmětů označených v konkretizovaném studijním plánu signaturou „A“. Absolventi, kteří úspěšně splní podmínky absolutoria, získávají vyšší odborné vzdělání.

  Certifikace:

  Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy.

  Označení absolventa:

  Diplomovaný specialista („DiS“).

  Počet přijímaných uchazečů:

  Ve školním roce 2018/2019 bude přijato do 1. ročníku ke studiu oboru vzdělávání „Bezpečnostně právní činnost (68-42-N/04)“ 60 uchazečů, ke studiu oboru vzdělávání  „Dopravně bezpečnostní činnost (68-42-N/05)“ 60 uchazečů a ke studiu „Přípravné trestní řízení (68-42-N/03)“ 60 uchazečů.

  Uplatnění po ukončení studia:

  Absolventi budou připraveni uplatnit se zejména u Policie ČR jako:

  • komisaři ve smyslu Nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech (7. tarifní třída),
  • policejní specialisté v rámci služeb pořádkové a dopravní policie i v některých funkcích u kriminální, cizinecké policie, případně v dalších specializovaných útvarech,
  • nižší, případně střední řídící pracovníci útvarů pořádkové a dopravní policie, popř. v rámci útvarů cizinecké policie a na dalších specializovaných útvarech
   v systemizovaných funkcích:
   - vedoucích místních a obvodních oddělení Policie ČR a zástupců vedoucích místních a obvodních oddělení Policie ČR,
   - kontrolorů, interních auditorů a vedoucích skupin vnitřní kontroly,
   - vedoucích a zástupců vedoucích dopravních inspektorátů územních odborů
   - vedoucích a zástupců vedoucích dálničních oddělení odboru dopravní policie krajského ředitelství Policie ČR
  • specialisté ve služebním nebo v pracovním poměru u Policie ČR či na Ministerstvu vnitra ČR na úsecích podpory výkonu, správních činností, logistiky a organizačních útvarů.

  Absolventi vzdělávacího programu budou připraveni uplatnit se i mimo resort vnitra a Policie ČR:

  • v řídících pozicích a jako specialisté v oblasti vojenské policie, zpravodajských služeb, celnictví, vězeňství, hasičského záchranného sboru, městské a obecní policie a nestátních bezpečnostních služeb,
  • na pozicích bezpečnostních manažerů pro vnitřní a vnější bezpečnost u organizací a firem, které mají povinnost chránit bezpečnost svých produktů, projektů, personálu a klientely,
  • na pozicích referentů specialistů a vedoucích referátů v orgánech státní správy a místní územní samosprávy.

  Stravování:

  Stravování v době školní výuky je možné pouze za úhradu.

  Ubytování:

  Studenti jsou ubytováváni ve dnech školní výuky v  ubytovacích zařízeních školy.

  Kapacita ubytovacích zařízení školy je však omezená. Pokud ubytovací kapacita školy nebude dostačující pro zajištění ubytování všem žadatelům, bude při poskytování této služby rozhodujícím kritériem skutečná vzdálenost dojíždění studenta do školy.

  Studenti, jejichž místo služebního působení je určené územím obce Praha, nebudou ve škole ubytováni.

  Studentům - mimorezortním zaměstnancům Policie ČR a MV ČR je ubytování poskytnuto za poplatek.

  Zdravotní péče:

  Škola zabezpečuje v době školní výuky zdravotní službu praktického lékaře.

  Finanční náklady: 

  Školné činí 500,- Kč za školní rok. Student, který je ve služebním poměru ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a kterému je nadřazeným orgánem uděleno studijní volno při studiu, je od úhrady osvobozen.  Studenti si hradí  učebnice a učební  pomůcky.

 • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení SPŠ ve školním roce 2018/2019 - rozhodnutí ředitele školy

   

  Každý uchazeč se musí hlásit do konkrétního místa vzdělávání podle níže uvedených vzorů přihlášek ke vzdělávání - studiu:  
           

   Vzor přihlášky - pracoviště Praha            Vzor přihlášky - pobočka Sokolov

   

  Pro další informace k přijímacímu řízení klikněte zde

   

 • Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku vzdělávání v oboru 68-42-M/01 "Bezpečnostně právní činnost"  pro školní rok 2016/2017 po prvním kole přijímacího řízení
   
  kód žáka CJ[harm. skóre] MA[harm. skóre] OSP[harm. skóre] CJ vysledek MAT výsledek OSP výsledek TV prospěch  celkem body
  1206 35,37 11,67 43,31 S S S 39 5 134,35
  1068 23,35 21 46,19 S S S 41 0 131,54
  1011 25,67 12,33 40,73 S S S 40 10 128,73
  1055 21,92 11,33 45,19 S S S 45 4 127,44
  1216 21,36 15,33 43,03 S S S 38 7 124,72
  1098 24,11 11,67 45,61 S S S 37 0 118,39
  1052 21,24 10 37,59 S S S 40 4 112,83
  1140 20,3 9,67 45,09 S S S 37 0 112,06
  1208 19,27 11 35,49 S S S 35 8 108,76
  1240 20,3 10 28,02 S S S 44 4 106,32

   

  Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku vzdělávání v oboru 68-42-M/01 "Bezpečnostně právní činnost " pro školní rok 2016/2017 po druhém kole přijímacího řízení
   
  kód žáka CJ[harm. skóre] MA[harm. skóre] OSP[harm. skóre] CJ vysledek MAT výsledek OSP výsledek TV prospěch  celkem body
  1091 18,8 10 40,73 S S S 42 8 119,53
  1243 25,48 8 44,31 S S S 32 9 118,79
  1185 13,88 12,33 50,04 S S S 36 5 117,25
  1021 15,88 7,67 45,37 S S S 39 9 116,92
  1190 15,88 12 42,47 S S S 40 5 115,35
  1006/2 21,33 10,67 40,08 S S S 36 6 114,08
  1081 11,42 8 44,52 S S S 41 9 113,94
  1029/2 24 7,67 33,67 S S S 41 7 113,34
  1016/2 18,67 11,33 38,92 S S S 40 4 112,92
  1168 15,88 8 50,32 S S S 33 5 112,20
  1042 24,11 7,67 36,84 S S S 41 1 110,62
  1172 16,21 3,67 35,69 S S S 50 5 110,57
  1118 16,95 16,33 34,77 S S S 32 9 109,05
  1030/2 22 11,67 35,58 S S S 38 0 107,25
  1192 11,72 13,33 28,12 S S S 45 9 107,17
  1160 11,42 17 33,14 S S S 39 6 106,56
  1228 18,22 9,33 40,68 S S S 31 7 106,23
  1024/2 24,67 7 31,33 S S S 37 6 106,00
  1025/2 25,67 9,33 25,67 S S S 38 7 105,67
  1103 19,27 2,67 30,25 S S S 44 9 105,19
  1119 13,88 12,67 39,04 S S S 39 0 104,59
  1270 13,67 6,01 33,83 S S S 45 5 103,51
  1131 5,68 17 31,77 S S S 45 4 103,45
  1040 10,86 8,33 36,97 S S S 40 7 103,16
  1138 11,42 11 32,16 S S S 42 6 102,58
  1087 9,67 6,33 39,95 S S S 40 6 101,95
  1121 20,1 4,67 40,73 S S S 35 0 100,50
  1051 18,8 -3 37,29 S S S 42 5 100,09
  1285 17 3,67 32 S S S 39 8 99,67
  1132 15,88 5,33 38,1 S S S 36 4 99,31
  1209 20,1 8,33 30 S S S 40 0 98,43
  1020 23,71 3 33,61 S S S 38 0 98,32
  1028 8,67 12,67 41,64 S S S 34 0 96,98
  1284 10,33 9,12 40,5 S S S 37 0 96,95
  1288 16,67 4,67 37,58 S S S 38 0 96,92
  1125 23,71 0 35,91 S S S 34 3 96,62
  1092 18,22 6,67 31,21 S S S 35 5 96,10
  1005/2 16 4 29,42 S S S 39 7 95,42
  1071 15,15 8,67 23,08 S S S 45 3 94,90
  1170 10,47 8,33 31,07 S S S 44 1 94,87
  1215 18,67 2,67 21,46 S S S 44 8 94,80
  1014/2 16 12 28,67 S S S 37 0 93,67
  1123 11,72 6,67 26,85 S S S 42 6 93,24
  1062 15,15 7,33 32,59 S S S 34 4 93,07

  kód žáka/2 - účastník přijímacích zkoušek 2. kola přijímacího řízení

  Odevzdání zápisového lístku!

  Svůj úmysl vzdělávat se v dané škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

  V Praze dne 20. května 2016                                   

                                                                                       plk. PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D. v.r.

                                                                                           ředitelka VPŠ a SPŠ MV v Praze

                                                                                                        pověřena řízením

Galerie

Podívejte se na nejnovější fotky ze školních akcí v naší galerii...

Další fotky z akcí školy