Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

21 říj

Vážení zákonní zástupci žáků 1. ročníků,

srdečně Vás zveme na Slavnostní složení slibu žáků naší školy, které se uskuteční dne 21. 10. 2021 od 14:00 hodin v sále Městského domu kultury (dále „MDK“) Sokolov na adrese 5. května 655, 356 01 Sokolov.

Aktuality

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA PRAHA

 •         Praha 7. července 2020

   

   

  INFORMACE PRO STUDENTY VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

   

  K ZAHÁJENÍ  1. ROČNÍKU DÁLKOVÉ FORMY STUDIA

   

  V ZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

  Zahájení studia

   

  • Oficiální zahájení a zápis do 1. ročníku studia Vyššího odborného vzdělávání se uskuteční v  aule školské budovy dne září 2020 v 08.00 hodin pro všechny studijní skupiny 1 A, 1 B a 1 C

  - prezence v čase 07:25 - 07:50 hodin (vyžadujeme dochvilnost)

  - ústroj - vhodný oděv bez triček a kraťasů !!!

  • Ubytování:

    -  je žadatelům v termínech soustředění zajištěno podle kapacitních možností v ubytovacích zařízeních školy bezplatně (týká se pouze rezortních studentů, civilní mimorezortní studenti platí ubytování v částce cca 80 - 138,- Kč za soustředění),

   - studenti oboru bezpečnostně právní činnost, kteří budou v termínech soustředění ubytováni ve škole, se mohou ubytovat dne 3. září 2020 v době od 07.10 do 07.30 h na ubytovně U1, popř. již ve středu 2. září 2020 večer (v tomto případě však musí tuto skutečnost nahlásit nejpozději do čtvrtka 27. srpna 2020 na tel. 974845420 - p. Jeřábek)

  -   studenti  oboru  přípravné  trestní řízení, kteří  budou  v  termínech soustředění ubytováni ve škole, se mohou ubytovat dne 3. září 2020 v době od 07.10 do 07.30 h na ubytovně U2, popř. již ve středu 2. září 2020 večer (v tomto případě však musí tuto skutečnost nahlásit nejpozději do čtvrtka 27. srpna 2020 na tel. 974845454 - p. Kolák)

  • Stravování:

    -  bude škola poskytovat pouze za úhradu,

    -  v den nástupu nebude stravování zajištěno,

  • Parkování:

    -  do areálu školy není povolen vjezd a ani parkování soukromých vozidel

       studentů

    

  • Studenti si přinesou:

  -  1x foto (3,5 x 4 cm) na výkaz o studiu (mimorezortní studenti 2x foto)

             -  studijní materiály pro jednotlivé vyučovací předměty /moduly/ podle níže

      uvedeného seznamu.

              -   oznámení ředitele s personální pravomocí o vyslání ke studiu vyššího

      odborného vzdělávání (platí pro rezortní studenty - pokud student nebude

      mít souhlas ředitele se studiem, hradí si školné ve výši 500,- Kč/školní rok

      /viz školní řád/, civilní studenti platí školné ve výši 500,- Kč/školní rok)        

  • :

    -  studenti, kteří v rámci základní odborné přípravy /od roku 2007/, případně

       samostatného kurzu, absolvovali již kurz transakční analýzy, mají možnost

       si požádat první týden studia o jeho uznání a nemusí se pak zúčastnit jeho

       výuky (nutno však absolvování doložit osvědčením o vykonání)

   

  • Podrobnosti ke studiu (např. termíny soustředění, učební plán, požadavky na

     získání zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek a další) naleznete na

     

  -  intranetových stránkách školy www.spshr.mv.cz  → menu → nabídka studia,

     kurzů a školení → vyšší odborné studium a následně příslušný vzdělávací

     program.

   

  -  internetových stránkách školy www.skolamv.cz  → studující → ve sloupci

     Vyšší policejní škola příslušný vzdělávací program

   

   

  Seznam odborné literatury,

  kterou si každý student zajistí na první soustředění

  konané v měsíci září 2020

  • Anglický jazyk + konverzace v AJ:

  Základní povinná literatura pro 1. ročník:

  • John and Liz Soars with Danica Gondová, New Headway Pre-Intermediate Maturita Student´s Book (SB), the 4th edition (4. vydání), OXFORD University Press, ISBN 978-0-19-4-476975-1, 2015 (eventuálně novější reedice)
  • John and Liz Soars, New Headway Pre-Intermediate Workbook with key (WB-Pracovní Sešit), the 4th edition (4. vydání), OXFORD University Press, ISBN 978-0-19-476964-8, 2016 (eventuálně novější reedice)

  Rozšiřující doporučená literatura pro opakování a dobrovolné samostudium:

  • Liz and John Soars with Danica Gondová. New Headway Elementary, SB, the 4th edition (4. vydání), OXFORD University Press, ISBN 978-0-19-476934-1,2015 (eventuálně novější reedice)
  • Liz and John Soars, New Headway Elementary Workbook with key (WB-Pracovní Sešit), the 4th edition (4. vydání), OXFORD University Press, ISBN 978-0-19-477052-1, 2015 (eventuálně novější reedice)
  • KOLLMANNOVÁ, L.: Angličtina nejen pro samouky, Praha: LEDA, 2005, ISBN 80-7335-058-0 (eventuálně novější reedice)

  Podpora studia:

  • Aktuální textové zdroje s probíranou tematikou (časopisy, např. Hello)
  • Internet
  • Poslechové materiály na úrovni A1
  • Ruský jazyk + konverzace v RJ:

   

  • MAMONOVA, Y, Janek, A. Ruština nejen pro samouky a věčné začátečníky. Brno: Edika, 2016
  • ČÁRA,V. a kol.: Ruská mluvnice pro střední školy. Praha: SPN, 1996.

  nebo

  BALCAR, M.: Ruská gramatika v kostce. Praha: LEDA, 1999.

                   

  • Německý jazyk + konverzace v NJ:
  • HÖPPNEROVÁ : Němčina pro jazykové školy - 1. díl, nakladatelství FRAUS 2010.
  • SCHMIDT, J.: Němčina pro policejní praxi. nakladatelství Scientia, 2000.

   

   

   Pozn.: student si zajistí odbornou literaturu pouze pro ten cizí jazyk, který

    bude konkrétně studovat !!!

   

   

  • Právo:

   

  • Trestní zákoník - úplné aktuální znění (ÚZ, nakladatelství Sagit).
  • Trestní řád - úplné aktuální znění (ÚZ, nakladatelství Sagit).
  • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (ÚZ, správní řád, přestupky, nakladatelství Sagit).
  • Občanský zákoník (ÚZ, nakladatelství Sagit).
  • Sociologie: (jeden z uvedených titulů)
  • HAVLÍK, R.: Úvod do sociologie. Praha: Karolinum, 1997.
  • JANDOUREK, J.: Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003.
  • SEKOT, A.: Sociologie v kostce. Brno: Paido, 2004.
 • TERMÍNY SOUSTŘEDĚNÍ PRO 3. ROČNÍK

   

  ZIMNÍ OBDOBÍ 3A, 3B, 3C:

  1. soustředění: 06. - 10. září 2021
  2. soustředění: 04. - 08. října 2021
  3. soustředění: 01. - 05. listopadu 2021
  4. soustředění: 29. listopadu - 03. prosince 2021

        Leden 2022: zimní zkouškové období

      

   

     PŘEHLED MODULŮ PRO 3. ROČNÍK VP: 68-42-N/03 PŘÍRAVNÉ TRESTNÍ ŘÍZENÍ (kombinová forma studia) 

  modul

  zkratka modulu

  rozsah hod.

  ECTS

  zakončení

  druh

  období

  Cizí jazyk

  CJA, CJN, CJR

  48

  4+5

  KZ+ZK

  povinný

  zimní+letní

  Trestní právo

  TPR

  40

  5+5

  KZ+ZK

  povinný

  zimní+letní

  Vybrané části právních odvětví

  VČP

  20

  4+3

  KZ+Z

  povinný

  zimní+letní

  Kriminalistika

  KRI

  28

  5+5

  KZ+KZ

  povinný

  zimní+letní

  Operativně pátrací činnost

  OPČ

  16

  2+3

  KZ+ZK

  povinný

  zimní+letní

  Vybrané kapitoly společenských věd

  VKV

  16

  4+3

  KZ+Z

  povinný

  zimní+letní

  Krizové řízení

  KRŘ

  16

  2+2

  Z+KZ

  povinný

  zimní+letní

  Práce s informacemi

  PIN

  12

  2+2

  Z+KZ

  povinný

  zimní+letní

  Seminář k absolventské práci

  SEM

  4

  1+1

  Z+Z

  povinný

  zimní+letní

  Soudnictví ve věcech mládeže

  SVM

  8

  1

  Z

  povinně volitelný

  zimní

  Právo obchodních korporací

  POK

  8

  1

  Z

  povinně volitelný

  zimní

  Činnost obecní policie

  ČOP

  8

  1

  Z

  povinně volitelný

  letní

  Činnost soukromě bezpečnostních služeb

  SBS

  8

  1

  Z

  povinně volitelný

  letní

  Konverzace v cizím jazyce

  KCJ

  32

  2+2

  Z+Z

  volitelný

  zimní+letní

   

   PŘEHLED MODULŮ PRO 3. ROČNÍK VP: 68-42-N/04 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST (kombinová forma studia) 

  modul

  zkratka modulu       

  rozsah    

  ECTS   

  zakončení    

  druh                         

  období

  Cizí jazyk

  AJ,NJ,RJ,FJ

  48

  4+4

  KZ+KZ

  povinný

  zimní+letní

  Trestní právo

  TPR

  30

  5+5

  KZ+ZK

  povinný

  zimní+letní

  Vybrané kapitoly správního práva

  KSP

  28

  5+4

  KZ+KZ

  povinný

  zimní+letní

               

  Kriminalistika

  KRI

  28

  2+5

  KZ+KZ

  povinný

  zimní

  Integrovaný záchranný systém

  IZS

  30

  3+4

  Z+ZK

  povinný

  zimní+letní

  Psychologie I. a II.

  PSY II.

  12

  2+2

  Z+Z

  povinný

  zimní+letní

  Oborová informatika

  OIV

  22

  3+4

  Z+KZ

  povinný

  zimní+letní

  Seminář k absolventské práci

  SEM

  4

  2+1

  Z+Z

  povinný

  zimní+letní

  Soudnictví ve věcech mládeže

  SVM

  8

  1

  Z

  povinně volitelný

  zimní

  Obchodní korporace

  OKO

  8

  1

  Z

  povinně volitelný

  zimní

  Činnost obecní policie

  COP

  8

  1

  Z

  povinně volitelný

  zimní

  Činnost soukromých bezpečnostních služeb

  CBS

  8

  1

  Z

  povinně volitelný

  zimní

  Uživání tech. prostředků při dohledu na BESIP

  UTP

  16

  1

  KZ

  povinně volitelný

  letní

  Drogová kriminalita

  DKR

  16

  1

  KZ

  povinně volitelný

  letní

  Profesní etika

  PET

  16

  1

  KZ

  povinně volitelný

  letní

  Konverzace v cizím jazyce KCJ 32 2+2 Z volitelný zimní+letní
               

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • TERMÍNY SOUSTŘEDĚNÍ PRO 2. ROČNÍK

  ZIMNÍ OBDOBÍ 2B, 2C:

  1. soustředění: 16. - 17. září 2021
  2. soustředění: 30. září - 01. října 2021
  3. soustředění: 21. - 22. října 2021
  4. soustředění: 18. - 19. listopadu 2021
  5. soustředění: 09. - 10. prosince 2021

        Leden 2022: zimní zkouškové období

   

   

    PŘEHLED MODULŮ PRO 2. ROČNÍK VP: 68-42-N/03 PŘÍPRAVNÉ TRESTNÍ ŘÍZENÍ (dálková forma studia)

  modul

  zkratka modulu

  rozsah hod.

  ECTS

  zakončení

  druh

  období

  Cizí jazyk

  CJA, CJN, CJR

  28

  4+5

  KZ+ZK

  povinný

  zimní+letní

  Trestní právo

  TPR

  24

  5+5

  KZ+ZK

  povinný

  zimní+letní

  Policejní právo

  PPR

  14

  4+1

  ZK+Z

  povinný

  zimní+letní

  Vybrané části právních odvětví

  VČP

  20

  4+4

  KZ+ZK

  povinný

  zimní+letní

  Kriminalistika

  KRI

  16

  4+3

  KZ+ZK

  povinný

  zimní+letní

  Operativně pátrací činnost

  OPČ

  14

  2+2

  KZ+KZ

  povinný

  zimní+letní

  Odhalování a dokumentace trestné činnosti

  OTČ

  24

  2+2

  KZ+KZ

  povinný

  zimní+letní

  Vybrané kapitoly společenských věd

  VKV

  8

  3+4

  Z+ZK

  povinný

  zimní+letní

  Management

  MAN

  12

  2+3

  Z+ZK

  povinný

  zimní+letní

  Odborná praxe

  OPR

  150

  1

  Z

  povinný

  letní

  Konverzace v cizím jazyce

  KCJ

  16

  2+2

  Z+Z

  volitelný

  zimní+letní

   

    PŘEHLED MODULŮ PRO 2. ROČNÍK VP: 68-42-N/04 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST (dálková forma studia)

  modul

  zkratka modulu

  rozsah 

  ECTS 

  zakončení

  druh

  období

  Cizí jazyk

  CJA,CJN,CJR

  28

  4+5

  KZ+ZK

  povinný

  zimní+letní

  Trestní právo

  TPR

  20

  4+5

  KZ+ZK

  povinný

  zimní+letní

  Pracovní právo, služební poměr přísl. BS

  PSP

  6

  2

  Z

  povinný

  letní

  Vybrané kapitoly správního práva

  KSP

  16

  4+4

  ZK+KZ

  povinný

  zimní+letní

  Občanské právo  hmotné

  OPH

  6

  4

  ZK

  povinný

  zimní

  Kriminalistika

  KRI

  14

  4+2

  KZ+ZK

  povinný

  zimní+letní

  Management

  MAN

  12

  1+4

  Z+ZK

  povinný

  zimní+letní

  Organizace ochrany utajovaných údajů a práce s informacemi

  OOU

  4

  4

  KZ

  povinný

  zimní

  Mezinárodní silniční přeprava a dohled na její bezpečnost

  MSP

  16

  1+1

  Z+Z

  povinný

  zimní+letní

  Psychologie I a II

  PSY

  12

  1+3

  Z+ZK

  povinný

  zimní+letní

  Informatika

  IVT

  18

  3+2

  KZ+Z

  povinný

  zimní+letní

  Odborná praxe

  OPR

  150

  2

  Z

  povinný

  letní

  Konverzace v cizím jazyce

  KCJ

  16

  2+2

  Z+Z

  volitelný

  zimní+letní

 •                                                                                                                                                                      8. července 2020

  Termíny soustředění 3. ročníku studia VPŠ pro školní rok 2020/2021

  VP: 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost, 68-42-N/03 Přípravné trestní řízení, 68-42-N/05 Dopravně bezpečnostní činnost

  1. soustředění: 7. - 11. září 2020
  2. soustředění: 5. - 9. října 2020
  3. soustředění: 2. - 6. listopadu 2020
  4. soustředění: 30. listopadu - 4. prosince 2020 

        Leden 2021: zimní zkouškové období

 •                                                                                                                                                     8. července 2020

  Termíny soustředění 2. ročníku studia VPŠ pro školní rok 2020/2021

  VP: 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost, 68-42-N/03 Přípravné trestní řízení

  1. soustředění: 14. - 18. září 2020
  2. soustředění: 12. - 16. října 2020
  3. soustředění: 9. - 13. listopadu 2020
  4. soustředění: 7. - 11. prosince 2020 

        Leden 2021: zimní zkouškové období

   

   

Galerie

Podívejte se na nejnovější fotky ze školních akcí v naší galerii...

Další fotky z akcí školy