Školní psycholog působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu se školním výchovným poradcem a metodikem prevence, případně školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005)

PhDr. Alena ČEJKOVÁ, školská budova – kancelář č. 216, tel. 234145368

  1. Časová dostupnost

Konzultační hodiny – středa 14:00 – 15:00 nebo na základě individuální potřeby žáků.

 

  1. Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů.

 

  1. Informovanost o službách školního psychologa
  • informace na internetu, prostřednictvím TU, pracovníků oddělení vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků

 

  1. Činnost v rámci SOŠ MV – konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 

 

Co ještě potřebujeme vědět o učení?

Chyby v učení souvisejí s postupným procesem osvojování vědomostí či dovedností. Začátečník se chybám prostě nevyhne a za určitých podmínek chyby přispívají ke správnému osvojení činností. Chyba není jen projevem neschopnosti! Ze zkušenosti víme, že nejčastěji chybujeme, když se bojíme, když si nevěříme. Chyba v učení není důvodem k trestu, ale podnětem k další práci.

Snažíme si vytvořit pravidelnější režim pro domácí přípravu, nejtěžším předmětem nezačínáme ani nekončíme.

Příliš hlučná „zvuková kulisa“ dříve či později ruší soustředěnou pozornost, zvyšuje únavu, i když si to neuvědomujeme.

Lépe se učíme to, čemu dobře rozumíme a kde jsme pochopili vztahy, souvislosti. Znamená to  vybrat a uspořádat nejdůležitější poznatky, případně je vypsat, doložit příklady, které ilustrují obecné a základní poznatky.

Není-li nám cokoli jasné, ptáme se. Kladení otázek je projevem zájmu, a nikoli neschopnosti!

Střední část učiva se osvojuje nejobtížněji, proto jí věnujeme zvýšenou péči. Chybí už počáteční zájem, ubývá pozornosti a konec je ještě daleko!

Výhodné je probrat učivo hned po seznámení  se s ním, nečekat na poslední den před určitou vyučovací hodinou, protože nejvíce zapomeneme bezprostředně poté, co se s učivem seznámíme a tím předcházíme „znovunaučení“.