Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

30 zář

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 30. 9. 2021 v areálu ISŠ CHEB.

Těšíme se na Vás!

 

KPS2021 upoutavka web

7 říj

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 7. 10. 2021 v areálu ISŠTE SOKOLOV.

Těšíme se na Vás!

KPS2021 upoutavka web

14 říj

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 14. 10. 2021 v areálu SPŠ Ostrov.

Těšíme se na Vás!

 

KPS2021 upoutavka web

Aktuality

INTERNÁT

 • Vážení rodiče a žáci[1],

  V souvislosti s vaším možným zájmem o využití ubytování na internátě Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze (dále jen „škola“) v tomto nebo následujícím školním roce, se seznamte s některými důležitými informacemi, dále pak s některými důležitými skutečnostmi, které je třeba v dané souvislosti učinit.

  V zájmu všech, pokud možno respektujte níže uvedené pokyny:

  1. Na e-mailovou adresu internátu školy ještě před zasláním vlastní přihlášky na internát odešlete předběžné stanovisko, týkající se žákova zájmu o poskytnutí ubytování na internátě v následujícím školním roce.  
  2. Seznamte se s cenami služeb za ubytování, včetně platebních podmínek, jejichž plnění je jednou z podmínek umožňujících ubytování na internátě.
  3. V případě souhlasu se skutečnostmi uvedenými v bodě 2 vyplňte Přihlášku na internát VPŠ a SPŠ MV v Praze a zašlete ji (standardně) do 30. června stávajícího školního roku pro posouzení možnosti ubytování žáka na internátě školy v následujícím školním roce na adresu:

  Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze, Praha 9 - Hrdlořezy, ul. Pod Táborem č. 102/5, PSČ: 190 24.

  1. Seznamte se se zněním aktuálního Vnitřního řádu internátu (VŘI) a v den nástupu žáka na internát odevzdejte příslušný typ Souhlasného prohlášení (zákonného zástupce/zletilého žáka) zpracovaného v dikci zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Prohlášení o bezinfekčnosti (ne starší tří dnů) i Žádost o povolení používání elektrospotřebičů na internátě, včetně dokladu o koupi elektrospotřebiče se standardní dvouletou zárukou nebo protokolu o provedené revizi elektrospotřebiče v případě, že si revizi elektrospotřebiče žák (zákonný zástupce nezletilého žáka) zprostředkuje sám. Revizi povolených elektrospotřebičů totiž může na základě předložené žádosti zprostředkovat i škola.
  2. Při nástupu žáka na internát odevzdejte 2 podepsané stejnopisy Smlouvy o ubytování na internátě, která upravuje vztahy mezi ubytovatelem a ubytovaným. Tato smlouva nebude se žákem uzavřena, pokud v den nástupu na internát nepředloží výše uvedené dokumenty!

  Upozornění: Sdělení o přijetí či nepřijetí žáka na internát školy bude všem zájemcům o ubytování (zletilí žáci) nebo jejich zákonným zástupcům (nezletilí žáci) zasláno ředitelem VPŠ a SPŠ MV v Praze prostřednictvím elektronické pošty.

  Základní informace o ubytování:

  • Přijetí na internát není nárokové.
  • Smlouva o ubytování na internátě je platná nejdéle jeden školní rok.
  • O přijetí na internát rozhoduje ředitel VPŠ a SPŠ MV v Praze.
  • Internát poskytuje žákům Střední policejní školy ubytování a výchovně vzdělávací činnost navazující na vzdělávání v oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost ve VPŠ a SPŠ MV v Praze.
  • Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád internátu (dále jen VŘI), školní řád i další interní předpisy školy.
  • V souladu s příslušnými právními předpisy budou žáci po nástupu na internát seznámeni s jednotlivými ustanoveními VŘI, včetně režimu dne. Rovněž budou poučení o přísném zákazu kouření, požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek[2], zacházení s otevřeným ohněm, přechovávání zbraní, výbušnin a chemikálií, zasahování do elektroinstalace, nepovolené „výzdoby“ přidělených pokojů.
  • Ubytovaní žáci jsou povinni si denně uklízet své osobní věci a udržovat pořádek na přidělených pokojích, v kuchyňkách, ve společenských místnostech i v rámci venkovních prostor kolem internátu. Jednou týdně jsou povinni provést tzv. generální úklid. Nesplnění této povinnosti může být důvodem omezení vycházek, brigád, či jiných volnočasových aktivit.
  • Pravidelný příjezd žáků na internát v neděli (v den před dnem školního vyučování) je stanoven v době od 18.00 do 21.30 hod. Pravidelný odjezd žáků z internátu v pátek (v den ukončení školního vyučování v rámci týdne) je stanoven do 14.00 hod. po předchozím předání řádně uklizených pokojů a jejich následném převzetí ze strany vychovatelů.
  • Každou nepřítomnost žáka na internátě je nutno ve smyslu ustanovení VŘI předem a včas omluvit, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailové adresy internátu    hlavní službu konajícímu vychovateli.
  • v případě běžných onemocnění (mimo akutní stavy, úrazy apod.) musí být žák ošetřen u svého lékaře, přičemž nemocní žáci jsou povinni odjet k léčení domů.
  • Za užívání vlastních elektrospotřebičů schválených ze strany skupinového vychovatele na základě (každoročně) podané „Žádosti o povolení používání vlastních elektrospotřebičů“ (včetně protokolu o revizi elektrického spotřebiče dle ČSN 331600 provedené ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. ze strany oprávněného revizního technika) ponesou plnou odpovědnost žáci (popř. jejich rodiče či zákonní zástupci) a to včetně odpovědnosti za jejich ztrátu či poškození.
  • Přidělení pokojů žákům je v kompetenci příslušného vychovatele, avšak do 15. srpna stávajícího školního roku lze prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy zasílat případné požadavky související s ubytováním žákyň a žáků na jednotlivých pokojích v následujícím školním roce..
  • Žákům je v souladu s příslušnými právními předpisy poskytováno celodenní stravování.

  Všichni ubytovaní žáci si v den nástupu na internát přivezou:

  • 2 ks aktuálnímu vzhledu odpovídající fotografie o velikosti 3,5 x 4,5 cm, která bude použita do osobní karty žáka + vycházkové karty žáka – povinnost.
  • 1 ks aktuálnímu vzhledu odpovídající fotografie o velikosti 3,5 x 4,5 cm, která bude v případě zájmu žáka použita do průkazu člena Sportovního klubu policejní školy Praha (SKPŠ Praha), zajišťujícího volnočasové sportovní aktivity – doporučení.[3]
  • 90,- Kč v mincích v obálce se jménem a příjmením žáka i příslušným ročníkem středoškolského studia, do něhož v daný školní rok žák nastupuje, a to pro případ nutnosti úhrady regulačního poplatku za poskytnutí lékařské služby první pomoci (včetně zubní lékařské první pomoci).
  • Věci osobní potřeby, hygienické potřeby (mýdlo, ručník, zubní pasta, toaletní papír) běžné léky, pokud jsou pravidelně užívány.
  • Oblečení do školy, pro volný čas, spánek, sportovní oděv, obuv do tělocvičny, přezůvky (uzavřená obuv).
  • Lůžkoviny v případě, že žák nechce využívat školní lůžkoviny, avšak za podmínky jejich pravidelé výměny.

  Žákům se zakazuje vozit si na internát cenné věci a neúměrně vysoké finanční částky. Ve výjimečných případech mohou využít práva na úschovu cenností a finančních prostředků oproti podpisu o úschově. Místem určeným k úschově cenností a finančních prostředků je uzamčený pokladní trezor u příslušného skupinového vychovatele.

  Úhrada za ubytování na internátě:

  Platbu za ubytování na internátě ve výši 1.600,- Kč měsíčně provádějte vždy do 20. dne hrazeného měsíce, a to bezhotovostním stykem na určený bankovní účet školy 6015-3007881/0710, přičemž variabilním symbolem je číslo zvlášť za tímto účelem žákovi přidělené, s nímž jsou všichni ubytovaní žáci seznámeni bezprostředně po svém nástupu na internát.              

  Do poznámky k platbě je bezpodmínečně nutné rovněž uvést jméno a příjmení žáka a dále specifikovat účel prováděné platby a to slovem „ubytování“.  

   

  Stravování

  JÍDELNA, STRAVOVÁNÍ PRAHA

   

  [1] Uzuálního termínu „žák“ je zde užíváno bez zřetele k pohlaví označované osoby (generické maskulinum).

  [2] Ve smyslu zákona č. 167/1998 Sb. (o omamných a psychotropních látkách)

  [3] Oddělení zabezpečení výuky školy bude pro vytvoření Bezkontaktní identifikační karty (BIK) a Průkazu studenta vyžadovat další 2 fotografie. Z tohoto důvodu doporučujeme mít v den nástupu žáka do školy k dispozici celkem 5 fotografií.

 • Poslední říjnový den v roce 2017 jsme vyrazili na Letnou zahrát si bowling. Všichni jsme byli překvapeni hezkým prostředím a perfektně připravená dráha nás ujišťovala, že dnešní výkony budou maximální. Hra plynula v dobré náladě, paní vychovatelka nás překvapovala svými striky a užili jsme si plno legrace. 

  *

   

   

   

   

   

   

   

  *

 • Ve čtvrtek 5. 10. 2017 jsme se zúčastnili, na pozvání předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu, kulturně společenské akce nazvané "Vzpomínkový večer". Celá událost se uskutečnila za přítomnosti paní místostarostky Prahy 1 a dalších významných hostí z řad Armády ČR.

  *

   

   

   

   

   

   

   

   

  *

 • Hlavní služba internátu

  telefon: 234 145 425 (974 845 425)

  Odpolední služba internátu

  telefon: 234 145 644

  e-mail:

   

  Vedoucí oddělení vychovatelů

  Mgr. Vlastimil Burian

  telefon: 234 145 259 (974 845 259)

  email:

   

 •  

  Základní informace k platbám za ubytování žáka na internátě školy prováděným dle Smlouvy o ubytování na internátě

   

  Zaslané platby za poskytované ubytování na internátě školy jsou žákům, bezprostředně po obdržení na účet školy 6015-3007881/0710, připisovány na jejich individuální virtuální konta, ze kterých jsou postupně strhávány částky za skutečně odbydlenou dobu v souladu s čl. V. Smlouvy o ubytování na internátě.

  Finanční prostředky se z individuálních virtuálních kont nestrhávají v době nepřítomnosti žáků na internátě, která souvisí s organizací školního roku (prázdniny, povinné školní aktivity mimo areál školy aj.). Úhradu za poskytnutí ubytování na internátě je však nutné provést i v případě, že žák ubytování nevyužívá, avšak důvody pro toto nevyužití jsou na jeho straně (nemoc, přespání na jiném místě, účast na dovolené mimo prázdniny). 

  Vzniklý přeplatek z individuálního virtuálního konta žáka lze vrátit po ukončení každého školního roku, nebo v případě ukončení ubytování, a to vždy na základě předchozí písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, učiněné prostřednictvím e-mailu, zaslaného na adresu odpovědného pracovníka školy – Ing. Ján Baláž . Žádost lze zpracovat volnou formou, avšak musí vždy obsahovat jméno a příjmení ubytovaného žáka, číslo bankovního účtu, na který má být přeplatek vrácen a kód žáka, který je uváděn jako variabilní symbol při provádění plateb za ubytování žáka na internátě školy.

  Pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o vrácení přeplatku nepožádá, nadále tento přeplatek zůstává na individuálním virtuálním kontě žáka a automaticky se převádí do následujícího školního roku.

  Nedoplatky za ubytování žáka na internátě školy lze vymáhat právní cestou v souladu s čl. V. Smlouvy o ubytování na internátě, navýšené o smluvní pokutu za každý den prodlení.

  Po dobu nepřítomnosti žáka na internátě školy z důvodu preventivních epidemických opatření souvisejících s pandemií COVID 19, není nutné provádět platby za ubytování žáka na internátě školy. Tento důvod je školou vnímán jako nepřítomnost žáka na internátě související s organizací školního roku. 

  V případě vašich dalších dotazů se lze obracet na odpovědné pracovníky školy, přičemž:

  1) v souvislosti s platbami za ubytování na internátě školy, jejich účtováním, přeplatky atd. na vedoucího Skupiny nemovitého majetku, Ing. Baláže, Ing. Ján Baláž  234 145 318, případně 724 267 451.

  2) v souvislosti s výchovně vzdělávacím procesem a ubytováním na internátě školy na vedoucího Oddělení vychovatelů, Mgr. Buriana,Mgr. Vlastimil Burian , 234 145 259.   

  Budova internátu je umístěna v areálu školy přímo proti školské budově, cca 5 minut od zastávky MHD „Pod Táborem“.

  budova DM.jpg

  Ubytovací část chlapců a dívek s celkovou kapacitou 174 lůžek je oddělena a tvořena jednotlivými ubytovacími "buňkami" se dvěma pokoji, spojenými průchozí chodbičkou se sociálním zařízením (toaleta, sprchový kout, dvě umyvadla se zrcadly). Vybavení každého z pokojů představují 3 postele a stejný počet stolků, lampiček, knihovniček a poliček. Každý pokoj je rovněž vybaven sušákem na ručníky. Ve vstupní chodbě každého z pokojů jsou umístěny 3 vestavěné skříně s nástavcem a botník.

  Pokoj DM 3.jpg Pokoj DM 2.jpg

                

  V každém patře internátu jsou pro potřeby ubytovaných žáků k dispozici prádelny a sušárny oděvů a bot, dále pak 3 kuchyňky, vybavené kuchyňskou linkou s dřezem a sadou kuchyňského nádobí, lednicí, mrazákem, mikrovlnnou troubou a varnou konvicí.

  kuchynka1 kuchynka2

          

   

  V každém patře internátu mohou ubytovaní žáci pro potřeby samostudia, kulturního vyžití i dalších formálních a neformálních aktivit využívat společenskou místnost, která je vybavená televizí. Některé další společenské místnosti, určené pro volnočasové aktivity, jsou vybaveny dataprojektorem, elektrickým plátnem, reproduktory, minikulečníkem, stolním fotbalem, stolem pro stolní tenis a dalšími předměty vhodnými pro zájmovou činnost. Pro další zájmovou činnost lze v rámci internátu rovněž využít „tvořivou místnost“ a sportovně relaxační místnost.

  spol.mist klubovna

         

 • V rámci internátu pedagogičtí pracovníci školy umožňují žákům smysluplné využití volného času nabídkou pestré škály volnočasových zájmových aktivit. Záleží tedy na jejich volbě, kterou si nakonec, z níže uvedených volnočasových aktivit, vyberou. Konkrétně se jedná tyto zájmové kroužky: 

  pas fotek.bmp
  • titulni foto2.jpgMladý kriminalista - Jeho prostřednictvím mohou žáci nahlédnout do tajů a zajímavostí kriminalistiky, poznat metody používané při odhalování trestné činnosti, seznámit se s postupy na místě činu a vyzkoušet si práci kriminalistického technika, včetně dokumentace (fotografování, kreslení) a zajišťování stop (zásady a postupy).

   

  • Střelecký – S ohledem na své zacílení nabízí žákům základní teoretickou, legislativní i praktickou (nácvikovou) přípravu, s cílem zvládnutí techniky a pravidel střelby. V rámci této volnočasové aktivity žáci nabývají znalosti, které jsou důležité i pro získání odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz. Cvičení probíhají ve specializované učebně, kde se formou praktických ukázek nejdříve seznamují se správnou manipulací s přidělenou zbraní, následně ji pak sami provádějí. Poté si na střelnici mohou po kontrole střelné zbraně, provedené s důrazem na bezpečnostní pravidla pro ostré střelby, střelbu vyzkoušet, a to ze střelných zbraní ráže .22 long rifle a 9 mm luger. 
  • Dramatický – Žáci zde mohou systematicky rozvíjet a kultivovat základní somatické dovednosti (tvoření a kontrola dechu a hlasu, artikulace, správné držení těla) i psychofyzické jednání (vazba vnitřního prožívání a jeho vnějších projevů – lidského chování v rovině sdělování i naslouchání a porozumění těmto projevům). Jelikož jde o hlavní prostředky lidské komunikace, nalezne jejich rozvíjení uplatnění i daleko za hranicemi dramatického žánru. Nedílnou součástí kroužku jsou specifika dramatické výchovy, práce s mezilidskými vztahy, se specifickými situacemi a s přeměnou, která vychází z dětem vlastního a přirozeného hraní „jako“. Její podstatou je jednání ve fiktivní situaci, v níž se účastníci hry a vše, co je do hry zahrnuto (prostor, předměty, zvuky) mohou stát něčím nebo někým jiným, tedy dramatickými postavami děje a prostředí.
  • Mladý dopravák –Žáci si v rámci této volnočasové aktivity mohou rozšířit a osvojit znalosti z pravidel silničního provozu, včetně praktického nácviku řízení provozu na křižovatkách, dále se mohou teoreticky i formou praktických ukázek seznámit s technikou a systémy současných moderních silničních vozidel, základními činnostmi dopravní policie, včetně z její strany využívaných technických prostředků. Důležitým cílem je taktéž nabytí teoretických znalostí a praktických dovedností důležitých pro následné získání řidičského oprávnění skupiny B (osobní automobil).

   

  • Policejní taktika a donucovací prostředky - Žáci se zde mohou seznámit se základními činnostmi služby pořádkové policie i s technickými prostředky používanými policií, včetně praktických ukázek řešení různých modelových situací. Kroužek umožňuje rozvíjet komunikační dovednosti při praktických cvičeních s různými typy zbraní i dalšími policejními pomůckami, svým zaměřením přesahuje do výuky odborných předmětů ve vyšších ročnících studia.  

   V rámci nácviku donucovacích prostředků si mohou žáci osvojovat a zdokonalovat dovednosti úderových technik, kopů, techniky porazů, pády, odváděcí a poutací techniky. Rovněž mají možnost si osvojit techniky obrany proti zbraním, obrany jednotlivce proti dvěma či více útočníkům a rozvíjet vzájemnou spolupráci při použití donucovacích prostředků. 

   
  • Redakce školního časopisu Ozvěny z Hrdlořez – Jejím posláním je vytvářet informační zdroj o dění ve škole. Žáci také píší články, které mají spojitost s Policií ČR, pořizují rozhovory s vybranými hosty i pracovníky stálého stavu a jsou nedílnou součástí školních i mimoškolních akcí. Každoročně organizují anketu Žák roku. Žáci-redaktoři pod vedením pedagogických pracovníků soustředí svou aktivitu na přípravu, zpracování a následné vydávání školního časopisu „Ozvěny z Hrdlořez“.

   Více informací a archiv čísel školního časopisu naleznete zde. 

   

  Vedle zájmových a sportovních kroužků zabezpečovaných školou mohou žáci v rámci mimoškolních aktivit v areálu školy využít i nabídku zájmového spolku Sportovního klubu policejní školy Praha, z.s. (SKPŠ Praha, z.s.) a po uhrazení příslušného ročního členského příspěvku ve výši 300,- Kč dále využít zájmovou a sportovní aktivitu:

  • Kondiční posilování pro SPŠ

   

 • Oddělení vychovatelů je nedílnou součástí pedagogického celku školského úseku, jehož prvořadým úkolem je prostřednictvím všech vychovatelů zajišťovat žákům vhodné podmínky pro jejich přechodné ubytování na internátě v období školního vyučování, zabezpečovat kvalifikované výchovné působení, vytvářet studijní podmínky pro přípravu na vyučování, relaxaci i odpočinek žáků  a zabezpečovat zájmové vzdělávání žáků navazující na výchovně vzdělávací činnost školy.

  Výchovným cílem je celkový, všestranný a harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka, realizovaný plně v souladu se školním vzdělávacím programem VPŠ a SPŠ MV v Praze.

  K jeho naplnění je od každého vychovatele vyžadována schopnost individuálního přístupu, poznání a pochopení svěřeného žáka, respektování jeho osobnosti, ale také pevnost, citová zralost a pedagogická erudice. Mezi jednotlivé výchovné aktivity oddělení vychovatelů lze zařadit:

  • osobní rozhovory se žáky,
  • pravidelná setkání celé výchovné skupiny,
  • výjimečná skupinová sezení,
  • vzdělávací a naučné akce, spolupráce na školních projektech,
  • návštěvy kulturních a sportovních akcí,
  • jednorázové volnočasové aktivity spojené s nácvikem sociálních dovedností,
  • besedy s pozvanými hosty a diskuse nad aktuálními tématy,
  • společenské akce a sportovní aktivity,
  • zájmové kroužky.

  Oddělení vychovatelů zajišťuje činnost internátu.

   

   

  Kontakt

  {module Kontakt - OV}

Galerie

Podívejte se na nejnovější fotky ze školních akcí v naší galerii...

Další fotky z akcí školy