Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

30 zář

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 30. 9. 2021 v areálu ISŠ CHEB.

Těšíme se na Vás!

 

KPS2021 upoutavka web

7 říj

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 7. 10. 2021 v areálu ISŠTE SOKOLOV.

Těšíme se na Vás!

KPS2021 upoutavka web

14 říj

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 14. 10. 2021 v areálu SPŠ Ostrov.

Těšíme se na Vás!

 

KPS2021 upoutavka web

Aktuality

ODBORNÁ PRAXE

 • Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

  Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

  ID datové schránky 4zrkgbn

  ___________________________________________________________________

  Hodnotící list – organizace zajišťující odbornou praxi žáka

  Organizace

  Jméno a příjmení osoby provádějící hodnocení 

  Jméno a příjmení hodnoceného žáka

  Třída

  1. Na jakou pracovní pozici byl žák ve Vaší společnosti zařazen?

  2. Prováděl žák během praxe odborné činnosti? Pokud ano, uveďte které?

  3. Prováděl žák během praxe jiné činnosti? Pokud ano, uveďte které?

  4. Pracoval žák na zadaných úkolech samostatně?

  5. Uměl žák řešit vyvstalé problémy? Uměl komunikovat s kolegy?

  6. Jaké znalosti a dovednosti Vám u žáka chyběly?

  7. Nabídli byste žákovi zaměstnání ve Vaší společnosti (firmě)? Pokud by to bylo možné.

  V……………………dne…………………                              ………………………..........

                                                                                                podpis odpovědné osoby

  Příloha č. 5 k PŘŠ č. 23/2020        „Hodnotící list“ str. 2

  Hodnocení docházky v době odborné praxe 

  Termín konání odborné praxe:

  Jméno a příjmení žáka:

  Místo výkonu praxe:

  Hodnocení

  Docházka

  Žák absolvoval celou praxi bez absence:

  Žák se během praxe omluvil v těchto dnech (uveďte datum a důvod):

  Žák se během praxe nedostavil bez omluvy

  v těchto dnech (uveďte datum):

  V……………………dne…………………             .…………………………….

    podpis odpovědné osoby

  Děkujeme za Vaši spolupráci, vyplněním tohoto dotazníku nám pomůžete zkvalitnit výuku a přípravu žáků do praxe. 

                  plk. Ing. Zdeněk Jedlička

                                                                                         ředitel školy

 • Žádost o umožnění vykonání odborné praxe

  Vážený(á) pane(í),  majiteli(ko), řediteli(ko),

  obracím se na Vás s žádostí o umožnění vykonat odbornou praxi žákovi naší střední školy ve Vaší organizaci.

  jméno a příjmení žáka:

  nar.:

  bytem:

  Cílem odborné praxe je ověřit  jeho teoretické vědomosti, naučit ho  aplikovat znalosti a dovednosti, které získalve vzdělávacím procesu, v podmínkách reálné praxe.

  Odborná praxe se uskuteční v době od XX.XX.XXXXdo XX.XX.XXXX. Pracovní doba žáka nesmí překročit 7 vyučovacích hodin. Vyučovací hodina je 60 minut. Docházka žáka bude vedena obvyklým způsobem. Nepřítomnost na pracovišti je žák povinen doložit potvrzením od lékaře, v případě závažnějšího problému je nutno kontaktovat ředitele školy.

  Zároveň si Vás dovoluji požádat o určení odpovědného pracovníka Vaší organizace, který našeho žáka povede jako instruktor a v průběhu odborné praxe bude spolupracovat s odpovědným pracovníkem školy.

  Odborná praxe žáků je součástí Školního vzdělávacího programu, proto za činnost vykonanou žákem pro organizaci nenáleží odměna. Z průběhu odborné praxe žák vyhotovuje písemnou zprávu, kterou předkládá ve škole. Po skončení odborné praxe vyplní instruktor hodnotící dotazník, ve kterém ohodnotí průběh odborné praxe žáka.

  Pokud této žádosti vyhovíte, bude mezi Vaší organizací a školou uzavřena smlouva o zajištění vykonání odborné praxe žáka, ve které budou specifikovány bližší podmínky vyhovující oběma stranám.

  Doufám, že moji žádost posoudíte kladně, předem děkuji za ochotu a těším se na další vzájemnou spolupráci.

              plk. Ing. Zdeněk Jedlička

                         ředitel školy

  Příloha č. 4 k PŘŠ č. 23/2020       strana 2

  Pro přípravu smlouvy o zajištění vykonání odborné praxe prosím doplňte níže uvedené informace k organizaci, která bude zajišťovat odbornou praxi.

  organizace: _______________________________________________________

  zastoupená: _______________________________________________________

  se sídlem:  _______________________________________________________

  IČO: _______________________

  tel: _______________________

  fax: _______________________

  e-mail: _______________________

  konkrétní pracoviště, kde bude žák praxi vykonávat:

  ___________________________________________________________________

  Odpovědný pracovník organizace

  pan/paní: ________________________________________________________

  tel: ____________________________

  fax: ____________________________

  e-mail: ____________________________

 • Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra vPraze

  Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

  ZPRÁVA Z ODBORNÉ PRAXE

  Název organizace:

  Jméno a příjmení žáka:

  Ročník:

  Třída:

  Odpovědný pracovník organizace:

  Termín odborné praxe:

  Příloha č. 3 k PŘŠ č. 23/2020      Vzor__________ „Zprávy z odborné praxe“ str. 2

  1. Druh vykonávané práce:vlastními slovy stručně popsat činnost u každého útvaru, na kterém jste pracovali (např. pracoval jsem v ETŘ – vkládání KO, zakládání spisů varchivu, měřil jsem rychlost vozidel s hlídkou, byl jsem u ohledání místa DN s hlídkou atd.)

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1.  Klady a zápory vykonávané praxe?

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  V ____________________ dne ________________

                                                      

                ____________________

          podpis

  Příloha č. 4 k PŘŠ č. 23/2020       strana1

  Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

  Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

  ID datové schránky 4zrkgbn

  ___________________________________________________________________

   Praha

  Název organizace:

  Sídlo organizace:

 • S M L O U V A

  o zajištění vykonání odborné praxe žáka

  Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

  zastoupená: plk. Ing. Zdeňkem Jedličkou, ředitelem školy

  se sídlem: Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

  IČ:       48135453

  IZO:    200001027

  Telefon a fax:234 145 371234 145 750,e-mail:

  (dále jen škola)

  a

  ………………………………………………

  (uvést subjekt)

  zastoupená:

  se sídlem:

  IČ:

   (dále jen organizace)

  a

  jméno, příjmení, nar.

  bytem

  tel.

  žák X. ročníku středního vzdělávání s maturitní zkouškou,

  třída X, obor X

  (dále jen žák)

  uzavřely ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu s ustanovením § 14 a § 17 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, níže uvedeného dne, měsíce, roku

  SMLOUVU

  o zajištění odborné praxe žáka školy (dále jen „smlouva“) v následujícím znění:

  Článek I.

  Předmět smlouvy

  1. Předmětem této smlouvy je bezplatné umožnění vykonání odborné praxe žáka školy v organizaci a to podle zadání uvedeného v  článku III. této smlouvy za 

  Příloha č. 2 k PŘŠ č. 23/2020       strana 2

  účelem získání znalostí, návyků a dovedností, potřebných pro výkon svého budoucího povolání. Žák nebude v rámci této odborné praxe vykonávat pro organizaci produktivní činnost ve smyslu § 65 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

  1. Účelem smlouvy je spolupráce smluvních stran v oblasti vzdělávacích aktivit na úseku vnější služby, odboru hospodářské a obecné kriminality.

  Článek II.

  Čas a místo konání odborné praxe

  Odborná praxe žáka bude u organizace konána v místě působení ………………….. od …. do …. po dobu …. pracovních dnů. Pracovní doba žáka, vykonávajícího odbornou praxi, je nejvýše 7 vyučovacích hodin v jednom dni. Vyučovací hodina trvá 60 minut.

  Článek III.

  Zadání druhu činnosti

  Žák v rámci této odborné praxe získá pod dohledem odpovědného pracovníka přehled o činnosti organizace a jejím vnitřním uspořádání. Cílem je získání praktických zkušeností, návyků, dovedností, ověření si teoretických poznatků v praxi, vytvoření předpokladů pro další chápání vyučované látky a získání nových poznatků ve studovaném oboru.

  Článek IV.

  Závazky organizace

  1. Odpovědným pracovníkem organizace ve smyslu čl. III této smlouvy bude:……………………………………..…....…....,tel: …………………………, e-mail: …………………………..
  1. Odpovědný pracovník organizace provede vstupní školení o zásadách bezpečnosti práce a požární ochrany
  1. Organizace umožní žákovi získat informace, pracovní návyky a dovednosti potřebné pro splnění úkolů obsažených v článku III. této smlouvy, jakož i pro výkon jeho budoucího povolání.
  1. Organizace bude po dobu odborné praxe spolupracovat s odpovědným pracovníkem školy, stanoveným v článku V. odst. 1. této smlouvy a umožní mu kontrolu práce tohoto žáka.
  1. Po ukončení odborné praxe žáka zpracuje určený odpovědný pracovník organizace nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení odborné praxe pro školu písemné hodnocení praxe (vyplní školou nebo žákem předložený „Hodnotící list“ a „Hodnocení docházky v době odborné praxe). Zpracované hodnocení předá žákovi nebo jej zašle škole v písemné nebo elektronické formě.
  1. Organizace se zavazuje, že žák nebude vykonávat práce a jinou činnost, která nesouvisí s posláním odborné praxe.

  Příloha č. 2 k PŘŠ č. 23/2020       strana 3

  1. Žák může být z odborné praxe z naléhavých důvodů krátkodobě uvolněn. O uvolnění informuje organizace školu. Organizace informuje školu i v případě onemocnění žáka.

  Článek V.

  Závazky školy

  1. Odpovědným pracovníkem školy pro odbornou praxi studenta, který zabezpečuje kontrolu jeho práce, je určen: Ing. Pavel Bradáč, tel. 234 145 371, e-mail: .
  1. Škola, jako vysílající organizace žáka, plní po dobu jeho odborné praxe vůči němu povinnosti sociální a zdravotní správy. Tato povinnost nepřechází na organizaci.
  1. Pro případ úrazu není student pojištěn v rámci kolektivní smlouvy.

  Článek VI.

  Závazky žáka

  1. Žák je povinen řídit se během odborné praxe pokyny odpovědných pracovníků a dodržovat předpisy, s nimiž byl před zahájením odborné praxe seznámen.
  1. Žák je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými během odborné praxe v organizaci přišel do styku, jakož i o skutečnostech, které mají zůstat podle vůle organizace odborné praxe utajeny, a to jak během platnosti smlouvy, tak i po jejím skončení.
  1. Žák souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů pro účely této smlouvy o zajištění odborné praxe.
  1. Žák svým podpisem stvrzuje, že je plně způsobilý k výkonu odborné praxe u organizace a že mu nejsou známy žádné překážky, které by mu bránily k jejímu absolvování.

  Článek VII.

  Ostatní ujednání

  1. Smluvní strany se zavazují zajistit optimální podmínky pro úspěšný průběh odborné praxe.
  1. Smluvní strany budou v případě potřeby neprodleně řešit problémy a přestupky žáka. 
  1. Touto smlouvou nejsou založeny žádné finanční závazky mezi smluvními stranami nebo závazky k jiným úkonům, pokud tak nevyplývá z jiných právních předpisů.

  Článek VIII.

  Doba trvání a zánik smlouvy

  1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření je den označený datem u podpisu smluvních stran. Pokud je takto označeno více dní, je dnem uzavření smlouvy den z označených dnů nejpozdnější.

  Příloha č. 2 k PŘŠ č. 23/2020       strana 4

  1. Smlouva je sjednána na dobu určitou do …… (poslední den v měsíci praxe žáka). Účinnost smlouvy nastává dnem nabytí její platnosti.
  1. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami.
  1. Od této smlouvy je oprávněna každá ze smluvních stran odstoupit, pokud druhá smluvní strana poruší některou povinnost stanovenou touto smlouvou, nebo pokud na její straně vzniknou závažné a smluvní stranou řádně odůvodněné překážky bránící naplnění smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu. 

  Článek XV.

  Závěrečná ustanovení

  1. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, všechny s platností originálu, z nichž škola, organizace a žák obdrží po jednom výtisku.
  1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  1. Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly a shodně prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek nebo pod nátlakem. Smluvní strany s obsahem smlouvy souhlasí a autentičnost této smlouvy stvrzují svým vlastnoručním podpisem. 

  Za Krajské ředitelství:    Za školu:

  V Praze dne …………               V ………….. dne …………….

  ……………………………………………             ……………………………………………                         

   razítko a podpis zástupce organizace                                   ředitel školy                                                            

  Žák:

  V ……………………….. dne …………

  ………………………………………     

                  podpis žáka   

 • SMĚRNICE PRO PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ PRAXE

  pro žáky střední policejní školy VPŠ a SPŠ MV v Praze

  v 1., 3. a 4. ročníku

  I. Úvodní ustanovení

  1. Odborná praxe žáků střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze je organizována ve smyslu ustanovení § 65 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

  1. Odborná praxe má za cíl ověřit teoretické vědomosti žáka, naučit ho aplikovat znalosti a dovednosti, které získal ve vzdělávacím procesu, v podmínkách reálné praxe. Odborná praxe by měla žáka motivovat při výběru povolání a zároveň naplňovat prioritu vzdělávacího programu připravit absolventy pro přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR.

  II. Obecná ustanovení

  1. Učební a odborná praxe (dále jen praxe) žáků školy je společně s odbornými předměty základem praktické přípravy na povolání, v níž získávají vědomosti, dovednosti, návyky a zručnostipotřebné pro výkon budoucího povolání.

  1. Praxe je plánována na dobu 4 týdnů za dobu vzdělávání žáků v následujícím rozsahu:
  1. 1 týden v 1. ročníku (v průběhu školního roku),
  1. 2 týdny souvisle ve 3. ročníku (v měsících květen, červen),
  1. 1 týden ve 4. ročníku (v průběhu školního roku).

  1. Praxe může probíhat v několika formách:
  1. obvykle individuální formou na vybraných útvarech Policie ČR, případně na útvarech dalších bezpečnostních sborů nebo pracovištích státní správy a samosprávy,
  1. skupinovou formou, a to ve škole v podobě přednášek a praktických zaměstnání pod vedením odborníků z praxe, příp. odborných vyučujících, exkurzí na vybraných odborných pracovištích Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, obecní policie nebo jiných subjektů uvedených v učebních osnovách odborných předmětů. Exkurze probíhají ve všech ročnících podle aktuálních možností, profesních potřeb a zaměření odborných kompetencí. Jedná se např. o exkurzi do Muzea Policie ČR, do vybrané věznice, k Hasičskému záchrannému sboru ČR, do Ústavu soudního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, k Odboru kriminalistické techniky a expertiz Policie ČR v Praze, na vybraná pracoviště Kriminalistického ústavu Praha.

  Příloha č. 1 k PŘŠ č. 23/2020                    strana 2

  III. Možná místa konání souvislé odborné praxe

  Žáci mohou absolvovat odbornou praxi na pracovištích, která si vyberou z nabídky školy, ve výjimečných případech si mohou vybrat dle svého zájmu či možného budoucího uplatnění a sami si vyhledat vhodnou organizaci pro její vykonání:

  1. Policie ČR a její územní součásti
  • žáci si mohou vybrat z nabídky učiněné škole v rámci spolupráce navázané s personálním odborem Policejního prezidia České republiky
  1. ostatní bezpečnostní sbory:
  • Vězeňská služba ČR
  • Celní správa ČR
  • Hasičský záchranný sbor
  1. státní správa:
  • u ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy, které jsou zapojené do činnosti IZS nebo souvisejících problematik (např. ochrana životního prostředí, problematika nebezpečných odpadů, protipovodňové ochrany, jaderné bezpečnosti)
  • u krajských úřadů a jimi zřizovaných orgánů např. na referátech krizového řízení nebo ochrany životního prostředí
  • u územně specializovaných orgánů státní správy působících vregionech, např. zdravotnická záchranná služba
  • u protidrogových koordinátorů
  • u obecních či městských policií na pracovištích zabývajících se dodržováním veřejného pořádku
  • na pracovištích poskytujících telefonickou krizovou intervenci, apod.
  1. na úseku samosprávy: 
  • u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
  1. u dalších státních orgánů:
  • soudy
  • státní zastupitelství
  • probační a mediační služba
  1. u občanských sdružení:
  • Vodní záchranná služba
  • Horská služba ČR
  • Kynologická brigáda

  IV. Organizace souvislé odborné praxe

  1. Praxe žáků je organizována školou. Prioritou je, aby žáci odbornou praxi konali u Policie ČR v rámci nabídky učiněné jim školou. Žákům, kteří si vyberou z nabídky školy, škola zajistí umístění na praxi i její vykonání. Žáci, kteří nevyužijí nabídky školy, si mohou ve výjimečných případech zvolit pro konání praxe jiná pracoviště uvedená v bodě III. Možná místa konání souvislé odborné praxe, avšak v tomto případě si praxi zajišťují sami. Za účelem zajištění praxe je žákům, kteří si budou zajišťovat odbornou praxi sami, vydána žádost o vykonání odborné praxe.

  1. Vyučovací jednotkou odborné praxe je vyučovací den, a ten nesmí být delší, než 7 vyučovacích hodin. Vyučovací hodina praxe trvá 60 minut.

  1. Přestávky v průběhu pracovní doby mají žáci shodně s ostatními zaměstnanci organizace v souladu s ustanovením zákoníku práce. Délka doby přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne

  1. Odborná praxe na pracovištích se provádí pod vedením pověřených zaměstnanců organizací (odpovědný pracovník)Je v kompetenci vedení pracoviště, které bude odbornou praxi smluvně zabezpečovat, aby určilo maximální počet žáků, které za organizaci může vést jeden odpovědný pracovník.

  1. Žáci jsou při konání odborné praxepovinni chovat se k ostatním pracovníkům organizace v souladu se společenskými pravidly slušného chování.

  1. Organizace, u které žáci konají odbornou praxi, je povinna při nástupu na praxi proškolit každého žáka z bezpečnosti práce.Žáci jsou povinni řídit se pokyny odpovědného pracovníka organizace, dodržovat předpisy o ochraně a bezpečnosti práce, hygienické a požární ochrany, případně používat osobní a ochranné prostředky a dodržovat ustanovení vnitřních řádů organizace.

  1. Žákům není dovoleno opustit bez vědomí odpovědného pracovníka organizacestanovené pracoviště, nosit na praxi cenné předměty, látky škodlivé zdraví, provádět práce, které jim odpovědný pracovník organizaceneuložil.

  1. Žákům je zakázáno používat jiné, než odpovědným pracovníkem organizace schválené elektrické spotřebiče.

  1. Žákům je zakázáno setrvávat před začátkem, v průběhu a po ukončení vyučovacího dne mimo určené prostory.

  V. Zařazení žáků do praxe a jejich kontrola

  1. Škola se cestou žáka, který si bude zajišťovat odbornou praxi sám, obrátí na příslušné organizace s písemnou žádostí o umožnění vykonání povinné odborné praxe žáka.

  1. Ředitel školy uzavře s každou organizací, u níž bude žák vykonávat praxi, smlouvu o zajištění odborné praxe.

  1. Smlouva uzavřená mezi školou a organizací umožňující vykonání odborné praxe obsahuje konkrétní podmínky a náležitosti praxe (personální, materiální, finanční) a je přílohou č. 2 Pokynu ředitele školy – Směrnice pro provádění odborné praxe pro žáky střední odborné školy VPŠ a SPŠ MV v Praze v 1., 3. a 4. ročníku. Ředitel školy může uzavřít smlouvu o vykonání odborné praxe v podobě, kterou si určí organizace zajišťující vykonání odborné praxe, a to v případě, že bude obsahovat veškeré náležitosti důležité pro školu.

  Příloha č. 1 k PŘŠ č. 23/2020       strana 4

  1. Z řad pedagogických pracovníků školy je složen tým pro organizaci odborné praxe, kte kdykoli žákům pomůže radou nejen při výběru místa konání praxe, ale i při vlastním výkonu praxe a zároveň provádí kontrolu vykonávání praxe.

  1. Tým pro organizaci odborné praxe tvoří metodik pro vzdělávání SPŠ a učitelé předmětu Bezpečnostní činnost. Vedoucím týmu pro organizaci odborné praxe a odpovědnou osobou za její průběh je metodik pro vzdělávání SPŠ, ostatní pracovníci týmu provádějí kontroly vykonávání praxe jednotlivých žáků a hodnotí praxi žáků, popř. plní dílčí úkoly v oblasti odborné praxe podle pokynu vedoucího týmu.

  1. Pracovníci týmu pro organizaci odborné praxe provádějící kontrolu vykonávání praxe pořídí o každé kontrole zápis, který svým podpisem potvrdí kontrolovaný žák a odpovědný pracovník organizace, u které je praxe vykonávána.

  1. Pokud žák z jakéhokoli důvodu přeruší výkon odborné praxe, oznámí to neprodleně škole i odpovědnému pracovníkovi organizace, u které je praxe vykonávána.

  1. Zjistí-li pracovník týmu pro organizaci odborné praxe provádějící kontrolu vykonávání praxe závažné nedostatky v plnění povinností žáka nebo organizace, ředitel školy žáka z této odborné praxe odvolá.

  VI. Zpráva z odborné praxe, její obsah a forma

  1. Průběh odborné praxe žák zpracuje ve Zprávě z odborné praxe.

  1. Zprávu z odborné praxe je žák povinen odevzdat do 1 týdne od ukončení praxe určenému pracovníkovi školy.

  1. Žáci zpracují Zprávu z odborné praxe na formulář, který je přílohou č. 3 této směrnice.

  VII. Hodnocení odborné praxe

  1. Po vykonání odborné praxe žákem vypracuje odpovědný pracovník organizace, u které žák vykonával odbornou praxi, hodnocení, a to tak, že vyplní Hodnotící list a Hodnocení docházky v době odborné praxe, které jsou přílohou č. 5 této směrnice. Hodnocení zašle odpovědný pracovník organizace písemně nebo elektronicky na adresu školy.

  1. Hodnocení odborné praxe jednotlivých žáků provedou pracovníci týmu pro organizaci odborné praxe na základě hodnotících listů, hodnocení docházky v době odborné praxe a kontroly, kterou provedli v průběhu odborné praxe. Odborná praxe žáků se hodnotí stupněm „splnil(a)“ a „nesplnil(a)“

  Příloha č. 1 k PŘŠ č. 23/2020       strana 5

  1. Pokud vzniknou rozpory v hodnoceních odborné praxe žáka a odpovědného pracovníka organizace, písemně je vyhodnotí odpovědný pracovník školy za průběh odborné praxe.

  1. Hodnocení z praxe je součástí klasifikace odborného předmětu Bezpečnostní činnost v daném ročníku.

  1. Po skončení odborných praxí v daném ročníku odpovědný pracovník školy za průběh odborné praxe vypracuje celkovou hodnotící zprávu s návrhy na opatření ke zkvalitnění apředloží ji do 30 dní od skončení praxe prostřednictvím zástupce ředitele školy pro vzdělávání a výchovu řediteli školy.

  VIII. Odborná praxe v systému vzdělávání

  1. Absolvování odborné praxe je povinné.

  1. Pokud je žák hodnocen z odborné praxe stupněm „nesplnil“není v  předmětu Bezpečnostní činnost v daném ročníku hodnocen.

  1. Pokud je žák hodnocen stupněm „nesplnil“ nebo neabsolvoval odbornou praxi v určeném termínu, nelze žáka na konci druhého pololetí v předmětu bezpečnostní činnost hodnotit. Jestliže neabsolvuje odbornou praxi v náhradním termínu do konce srpna téhož roku, kdy byl stanoven řádný termín odborné praxe, škola vůči němu postupuje ve smyslu ustanovení § 69 odst. 6  zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšší odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění novel. 

 • Odborná praxe

   

   

  Detektiv, Stopy, Policejní Práce, Najít

  Garant praxe: kpt. Bc. Lenka Zapletalová

  Telefonní spojení: 728 211 896

   

  Termín praxe: 17. 5. - 28. 5. 2021

  Termín konání praxe se může vzhledem k aktuální epidemiologické situaci změnit.

   

   

Galerie

Podívejte se na nejnovější fotky ze školních akcí v naší galerii...

Další fotky z akcí školy