Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

21 říj

Vážení zákonní zástupci žáků 1. ročníků,

srdečně Vás zveme na Slavnostní složení slibu žáků naší školy, které se uskuteční dne 21. 10. 2021 od 14:00 hodin v sále Městského domu kultury (dále „MDK“) Sokolov na adrese 5. května 655, 356 01 Sokolov.

Aktuality

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SPŠ

 • Přijímací řízení PRO školní roK 2021/2022

  proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vyhlášky MV č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, v platném znění.

  Přijímací zkoušky

  se v 1. kole přijímacího řízení uskuteční

  12. A 13. dubna 2022

   

  Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na

   

  10. a 11. května 2022

   

  Řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání zašlete nejpozději do 1. března 2022 na adresu školy:

  Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy

  IZO školy: 200001027

  Uchazeč o vzdělávání se závazně rozhodne o místě vzdělávání, a to buď v Praze, nebo na odloučeném pracovišti v Sokolově, přičemž vybrané místo vzdělávání bezpodmínečně uvede v příslušném formuláři "Přihláška ke vzdělávání - studiu" za název a adresu střední školy. Pokud přihláška nebude obsahovat požadovanou informaci, bude to posouzeno jako formální nedostatek a uchazeč bude vyzván k doplnění přihlášky.

           

  Přihlášku opatřete potvrzením od lékaře: "Schopen (schopna) studia oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost"

   

  Vzrory vyplnění přihlášek podle volby místa vzdělávání:     PRAHA     SOKOLOV 

   

  Ředitel školy zašle poštou pozvánku k přijímací zkoušce pro konkrétní termín řádně přihlášeným uchazečům o vzdělávání 14 dní před termínem přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky pro pracoviště Praha i pobočku Sokolov se budou konat v Praze.

   

  Obsah přijímacího řízení:

  1. Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání
  2. Jednotná přijímací zkouška (CERMAT)
  • český jazyk a literatura - didaktický test
  • matematika a její aplikace - didaktický test
  1. Školní přijímací zkouška
  • celostní motorický test - Při tomto testu jde o co největší počet provedených poloh v čase 2 minut. Hodnotí se počet správně provedených poloh. Chybná provedení se nepočítají. Provedení cviku: cvičící ze stoje přechází přes dřep do lehu na břiše a zvedne ruce z podložky, přechází zpět přes dřep do stoje, dále pokračuje přes dřep do lehu na napřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a zpět přechází přes sed a dřep do stoje. Každý stoj je počítán jako jeden provedený cvik. Provedení celostního motorického testu si můžete prohlédnout zde: motoricky test
  • klik – vzpor ležmo - Při tomto testu jde o co největší počet kliků bez přerušení, stanoveným způsobem a bez zapření nohou v čase 2 minut. Chybná provedení se nepočítají. Provedení cviku: leh na břiše, pokrčené paže v šíři ramen opřít dlaněmi o zem, špičky prstů v úrovni ramen směřují vpřed, hlava je v prodloužení trupu. Dopnutím paží v loktech - vzpor ležmo a následném pokrčením paží v loktech - klik, s lehkým dotykem hrudníku o danou pomůcku a zpět do vzporu ležmo. Trup je zpříma, pánev se nevysazuje, ani neprohýbá. Provedení cviku si můžete prohlédnout zde: klik

   

  Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

   

  Kritéria pro přijímání ke studiu budou uvedena v Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení.       .

   

  Přihlášku ke vzdělávání - studiu si můžete stáhnout nebo vyplnit zde:  přihláška

 • Níže naleznete všechny potřebné informace, které by vás mohly zajímat, máte-li zájem o studium na Střední policejní škole MV v Praze.

 • Č. j.  VPŠA-   /V-2019/OZV

   

                                                                                    

           Praha 6. června 2019

                                                                                                              Počet listů: 4

                                                                                                              Přílohy: 2/2

   

   

   

  Rozhodnutí ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení a podmínek přijetí k vyššímu odbornému vzdělávání oboru vzdělávání 68-42-N/.. Bezpečnostně právní činnost. 

   

  V souladu s ustanovením § 93, 94 a 95 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů:

   

  Ředitel Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra

  v Praze

  vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do vyššího odborného studia

   

  Termín odevzdání přihlášek:                    15. srpna 2019

   

  ke vzdělávání ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra

  v Praze

  pro školní rok 2019/2020

   

  • do vzdělávacího programu 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost, 1. ročníku, případně do vyššího ročníku kombinované formy vzdělávání,
  • do vzdělávacího programu68-42-N/03 Přípravné trestní řízení,
  1. ročníku, případně do vyššího ročníku kombinované formy vzdělávání,

  pouze pro příslušníky bezpečnostních sborů

   

   

  1. Podmínky přijetí ke vzdělávání ve VPŠ

   

  Ke vzdělávání ve VPŠ lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

   

  Počet přijímaných uchazečů

  Předpokládaná maximální cílová kapacita v 1. ročníku je 90 nově přijatých studentů. V případě většího počtu řádně podaných přihlášek bude přihlíženo:

  • u příslušníků bezpečnostního sboru k:

   – výsledkům profesního vzdělávání v rámci resortu Ministerstva vnitra (základní odborná příprava, jazykové vzdělávání, specializační a inovační kurzy atp.) ověřené přímým nadřízeným

  • výsledku služebního hodnocení
  • znění stanoviska příslušného vedoucího nebo nadřízeného uchazeče o vzdělávání
  • lepšímu prospěchu maturitního vysvědčení

   

  • u uchazečů z civilního sektoru:
  • k lepšímu prospěchu maturitního vysvědčení.

   

  2          Přijetí do prvního ročníku vzdělávání ve VPŠ

   

  2.1      Přihláška ke vzdělávání

  Přihlášku lze předat osobně na podatelně školy nebo zaslat prostřednictvím

  České pošty, s.p., na adresu:

  Vyšší policejní škola a Střední policejní škola

  Ministerstva vnitra v Praze

  Pod Táborem 102/5

  190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

   

  Náležitosti přihlášky:

  Zaevidována bude pouze přihláška, která bude obsahovat všechny povinné

  údaje, jejíž součástí bude povinná příloha.

   

  Povinné přílohy k přihlášce:

  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení

   

  Nepovinné přílohy k přihlášce:

  • kopie dokladů o ukončeném profesním vzdělávání v rámci resortu Ministerstva

  vnitra (základní odborná příprava, jazykové vzdělávání, specializační a inovační kurzy atp.) ověřené přímým nadřízeným,

  • kopie závěru posledního služebního hodnocení ověřená přímým nadřízeným,
  • stanovisko příslušného vedoucího nebo nadřízeného uchazeče o vzdělávání.

   

   

  2.2      Zdravotní způsobilost

  Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole je splnění podmínek zdravotní způsobilosti.

   

   

  3          Přihláška ke vzdělávání

  Informace k přihlášce jsou uvedeny v kapitole 2.1.

   

   

  K přijetí do vyššího ročníku vzdělávání navíc policista k přihlášce předloží:

  • doklad o absolvování základní odborné přípravy policistů
  • doklady o absolvování specializačních a inovačních kurzů, které jsou

                 v souladu s obsahem učiva 1. ročníku.

   

   

  K přijetí do vyššího ročníku vzdělávání navíc občanský zaměstnanec k přihlášce předloží doklady o absolvování specializačních a inovačních kurzů, které jsou v souladu s obsahem učiva 1. ročníku.

   

   

  1. Další užitečné informace

   

  Adresa školy: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra

   v Praze, Pod Táborem 102/5,

   190 24 Praha 9

  Internet školy: http://www.skolamv.cz/

  Intranet MV: http://www.spshr.mv.cz/

  Fax: 974 845 750

   

  IZO školy: 200000098

   

  Kontaktní osoba:   pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D. – telefon: 974 845 260, služební: 845 260, e-mail (internet):

   

  Název oboru vzdělání: Bezpečnostně právní činnost (68-42-N/..)

   

  Zaměření:

  • zejména pro policisty služby pořádkové policie,
  • zejména pro policisty služby cizinecké policie,
  • zejména pro policisty služby kriminální policie a vyšetřování,
  • zejména pro občanské zaměstnance Ministerstva vnitra a Policie České republiky.

   

   

  Forma, délka a ukončení vzdělávání

  Vzdělávání je organizováno kombinovanou formou. Délka vzdělávání je 3 roky. Vzdělávání je ukončeno absolutoriem.

   

   

  Poplatky spojené se vzděláváním

  Povinností studentů, kteří nemají dohodu o poskytování služebního volna podle § 73 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen zákon o služebním poměru), je uhradit poplatek spojený se vzděláváním. Tento poplatek činí 500,– Kč za školní rok. 

  Student, který je příslušníkem bezpečnostních sborů podle zákona o služebním poměru a je mu uděleno služební volno při studiu, nebo je zaměstnancem zařazeným v těchto bezpečnostních sborech, zaměstnancem ministerstva, organizační složky státu zřízené ministerstvem nebo organizační složky státu zřízené zákonem, k níž ministerstvo vykonává funkci zřizovatele, a má uzavřenu kvalifikační dohodu, je od povinnosti uhradit poplatek osvobozen.

   

  Zpracoval: pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D.

  Za správnost: Mgr. Vladimír Franěk

  vedoucí oddělení zabezpečení výuky

   

  plk. Ing. Zdeněk Jedlička

  ředitel školy

                                                                                                                       

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Příloha č. 1

  Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

  Pod Táborem 102/5, 190 24  Praha 9 - Hrdlořezy

   

   

   

  PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

   

   

   

  Obor vzdělávání (kód a název):

  68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost

  Vzdělávací program:

  Bezpečnostně právní činnost

   

  Forma vzdělávání:

  kombinovaná

   

  Školní rok, ročník:

  2019/2020                                     1. ročník

   

   

   

  Hodnostní označení, příjmení a jméno:

   

  Datum a místo narození, stát:

   

  Adresa trvalého pobytu:

   

  Státní občanství:

  Adresa pobytu pro zaslání pozvánky a výsledků přijímacího řízení:

  Ulice, č.p.:

  Telefon/e-mail:

  Město, obec:

  PSČ:

  Místo služebního působiště:

  KŘ P ČR:

  Služební tel.:

  Územní odbor:

  Útvar:

  Pracoviště:

  OEČ:

  Závazně zvolený cizí jazyk pro přijímací zkoušky a studium (křížkem označte pouze jednu variantu)

  □  anglický jazyk          □  německý jazyk         □  ruský jazyk      

  V

  Dne:                             Podpis uchazeče:

  Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání

  Podle § 94 odst. 4 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.).

  Datum:                                                                                        Razítko a podpis lékaře:

  * Uchazeč přiloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení. (Škola bude akceptovat i ověření signované přímým nadřízeným uchazeče)!!!

                                                                                                                                                                                                       

   

  Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

  Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

   

  PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

   

   

   

  Obor vzdělávání (kód a název):

  68-42-N/03 Bezpečnostně právní činnost

  Vzdělávací program:

  Přípravné trestní řízení

   

  Forma vzdělávání:

  Kombinovaná

   

  Školní rok, ročník:

  2019/2020                                     1. ročník

   

   

   

  Hodnostní označení, příjmení a jméno:

   

  Datum a místo narození, stát:

   

  Adresa trvalého pobytu:

   

  Státní občanství:

  Adresa pobytu pro zaslání pozvánky a výsledků přijímacího řízení:

  Ulice, č.p.:

  Telefon/e-mail:

  Město, obec:

  PSČ:

  Místo služebního působiště:

  KŘ P ČR:

  Služební tel.:

  Územní odbor:

  Útvar:

  Pracoviště:

  OEČ:

  Závazně zvolený cizí jazyk pro přijímací zkoušky a studium (křížkem označte pouze jednu variantu)

  □  anglický jazyk          □  německý jazyk         □  ruský jazyk      

  V

  Dne:                             Podpis uchazeče:

  Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání

  Podle § 94 odst. 4 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.).

  Datum:                                                                                        Razítko a podpis lékaře:

  • Uchazeč přiloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení. (Škola bude akceptovat i ověření signované přímým nadřízeným uchazeče)!!!

   

   

   

                                                                                                                                  

 • Ředitelství školy vydává následující sdělení, kterým poskytuje uchazečům nezbytné informace jednak k podávání přihlášek ke studiu ve školním roce 2018/2019, jednak k obsahu a organizaci vzdělávání.

  Adresa školy: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24  Praha 9

  Intranet MV: http://www.spshr.mv.cz

  Fax: 974845750

  IZO školy: 200000098

  Kontakt:

  {module Kontakt - VOŠ}

  Název oboru vzdělávání:

  Bezpečnostně právní činnost (68-42-N/04)
  Dopravně bezpečnostní činnost (68-42-N/05)
  Přípravné trestní řízení (68-42-N/03)

  Určení:

  Pro ženy a muže ve služebním poměru příslušníků Policie ČR i občanské zaměstnance Policie ČR a MV ČR. Studium je určeno i civilním uchazečům, kteří po dosažení středoškolského vzdělání mají zájem studovat na vyšší odborné škole. Ke studiu vzdělávacího programu „Přípravné trestní řízení“ může být přijat uchazeč, který je ve služebním poměru ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zaměstnanec Policie ČR, MV nebo organizační složky státu zřízené MV.

  Organizace, forma a délka studia:

  Studium je organizováno ve čtyřech týdenních soustředěních v průběhu jednoho studijního období (pololetí), kombinovanou formou. Délka studia je 3 roky.

  Přijímací řízení: 

  Probíhá podle § 27 a 28 vyhlášky č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, v platném znění.

  Podmínky přijetí ke studiu:  

  Ke studiu lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, úspěšně vykonali přijímací zkoušky a splnili podmínky zdravotní způsobilosti.    

  Přihláška ke studiu:

  Uchazeči k přihlášce přiloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Škola bude akceptovat i ověření signované přímým nadřízeným uchazeče. Vyplněnou přihlášku zašlou škole na výše uvedenou adresu nejpozději do 31. května 2018.

  Přijímací zkoušky:

  Přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019 se budou konat  dne 19. června 2018.

  Budou  provedeny   formou   zkušebního  testu,  který  bude  obsahovat  100  otázek s výběrovou odpovědí z předmětů  právo, služba pořádkové policie, služba dopravní policie a kriminalistika v rozsahu učiva vzdělávacího programu základní odborné přípravy a 20 otázek s výběrovou odpovědí z cizího jazyka (anglický jazyk,  německý jazyk, ruský jazyk) podle vlastního výběru uchazeče.

  Přijímací řízení do vyššího než prvního ročníku:

  Uchazeči o přijetí do vyššího než prvního ročníku rovněž absolvují přijímací zkoušku. K přihlášce ke studiu podají písemnou žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání  (§ 28 vyhl. 2/2006 Sb.) a kopii(e) certifikátu(ů) o předchozím dosaženém vzdělání, jehož (jejichž) obsah koresponduje s obsahem učiva prvního ročníku vzdělávacího programu, zejména modulů absolutoria (viz uvedený konkretizovaný studijní plán). V případě, že z certifikátů nelze jednoznačně zjistit obsah předchozího vzdělání, je nutné doložit obsahové zaměření zkoušky, studia, kurzu apod. Každá žádost bude na základě předložených certifikátů individuálně posouzena. O zařazení do vyššího než prvního ročníku bude uchazeč informován formou rozhodnutí ředitele školy.

  Další informace:

  Uchazeč, který se ze závažných důvodů nedostaví k přijímací zkoušce a svoji neúčast písemně omluví nejpozději do 3 dnů ode dne termínu konání přijímací zkoušky, vykoná přijímací zkoušku v náhradním termínu.

  Řádně a ve stanoveném termínu přihlášeným uchazečům budou zaslány pozvánky k vykonání přijímacích zkoušek nejpozději 14 dnů před jejich konáním, v náhradním termínu 5 dnů před jejich konáním.

  Ředitel školy zveřejní do 7 dnů ode dne konání přijímacích zkoušek na webových stránkách školy a ve škole na nástěnce ve 3. patře školské budovy:

  • kritéria přijímacího řízení,
  • pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení,
  • přehled přijatých a nepřijatých uchazečů,
  • počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení.

  Zaměření k přijímacím zkouškám pro uchazeče o vyšší odborné studium ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze  platné pro školní rok 2018/2019

  Obsah studia:

  Ukončení studia:

  Studium je ukončeno absolutoriem  podle vyhlášky č. 2/2006 Sb., v platném znění, které se skládá z předmětů označených v konkretizovaném studijním plánu signaturou „A“. Absolventi, kteří úspěšně splní podmínky absolutoria, získávají vyšší odborné vzdělání.

  Certifikace:

  Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy.

  Označení absolventa:

  Diplomovaný specialista („DiS“).

  Počet přijímaných uchazečů:

  Ve školním roce 2018/2019 bude přijato do 1. ročníku ke studiu oboru vzdělávání „Bezpečnostně právní činnost (68-42-N/04)“ 60 uchazečů, ke studiu oboru vzdělávání  „Dopravně bezpečnostní činnost (68-42-N/05)“ 60 uchazečů a ke studiu „Přípravné trestní řízení (68-42-N/03)“ 60 uchazečů.

  Uplatnění po ukončení studia:

  Absolventi budou připraveni uplatnit se zejména u Policie ČR jako:

  • komisaři ve smyslu Nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech (7. tarifní třída),
  • policejní specialisté v rámci služeb pořádkové a dopravní policie i v některých funkcích u kriminální, cizinecké policie, případně v dalších specializovaných útvarech,
  • nižší, případně střední řídící pracovníci útvarů pořádkové a dopravní policie, popř. v rámci útvarů cizinecké policie a na dalších specializovaných útvarech
   v systemizovaných funkcích:
   - vedoucích místních a obvodních oddělení Policie ČR a zástupců vedoucích místních a obvodních oddělení Policie ČR,
   - kontrolorů, interních auditorů a vedoucích skupin vnitřní kontroly,
   - vedoucích a zástupců vedoucích dopravních inspektorátů územních odborů
   - vedoucích a zástupců vedoucích dálničních oddělení odboru dopravní policie krajského ředitelství Policie ČR
  • specialisté ve služebním nebo v pracovním poměru u Policie ČR či na Ministerstvu vnitra ČR na úsecích podpory výkonu, správních činností, logistiky a organizačních útvarů.

  Absolventi vzdělávacího programu budou připraveni uplatnit se i mimo resort vnitra a Policie ČR:

  • v řídících pozicích a jako specialisté v oblasti vojenské policie, zpravodajských služeb, celnictví, vězeňství, hasičského záchranného sboru, městské a obecní policie a nestátních bezpečnostních služeb,
  • na pozicích bezpečnostních manažerů pro vnitřní a vnější bezpečnost u organizací a firem, které mají povinnost chránit bezpečnost svých produktů, projektů, personálu a klientely,
  • na pozicích referentů specialistů a vedoucích referátů v orgánech státní správy a místní územní samosprávy.

  Stravování:

  Stravování v době školní výuky je možné pouze za úhradu.

  Ubytování:

  Studenti jsou ubytováváni ve dnech školní výuky v  ubytovacích zařízeních školy.

  Kapacita ubytovacích zařízení školy je však omezená. Pokud ubytovací kapacita školy nebude dostačující pro zajištění ubytování všem žadatelům, bude při poskytování této služby rozhodujícím kritériem skutečná vzdálenost dojíždění studenta do školy.

  Studenti, jejichž místo služebního působení je určené územím obce Praha, nebudou ve škole ubytováni.

  Studentům - mimorezortním zaměstnancům Policie ČR a MV ČR je ubytování poskytnuto za poplatek.

  Zdravotní péče:

  Škola zabezpečuje v době školní výuky zdravotní službu praktického lékaře.

  Finanční náklady: 

  Školné činí 500,- Kč za školní rok. Student, který je ve služebním poměru ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a kterému je nadřazeným orgánem uděleno studijní volno při studiu, je od úhrady osvobozen.  Studenti si hradí  učebnice a učební  pomůcky.

 • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení SPŠ ve školním roce 2018/2019 - rozhodnutí ředitele školy

   

  Každý uchazeč se musí hlásit do konkrétního místa vzdělávání podle níže uvedených vzorů přihlášek ke vzdělávání - studiu:  
           

   Vzor přihlášky - pracoviště Praha            Vzor přihlášky - pobočka Sokolov

   

  Pro další informace k přijímacímu řízení klikněte zde

   

 • Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku vzdělávání v oboru 68-42-M/01 "Bezpečnostně právní činnost"  pro školní rok 2016/2017 po prvním kole přijímacího řízení
   
  kód žáka CJ[harm. skóre] MA[harm. skóre] OSP[harm. skóre] CJ vysledek MAT výsledek OSP výsledek TV prospěch  celkem body
  1206 35,37 11,67 43,31 S S S 39 5 134,35
  1068 23,35 21 46,19 S S S 41 0 131,54
  1011 25,67 12,33 40,73 S S S 40 10 128,73
  1055 21,92 11,33 45,19 S S S 45 4 127,44
  1216 21,36 15,33 43,03 S S S 38 7 124,72
  1098 24,11 11,67 45,61 S S S 37 0 118,39
  1052 21,24 10 37,59 S S S 40 4 112,83
  1140 20,3 9,67 45,09 S S S 37 0 112,06
  1208 19,27 11 35,49 S S S 35 8 108,76
  1240 20,3 10 28,02 S S S 44 4 106,32

   

  Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku vzdělávání v oboru 68-42-M/01 "Bezpečnostně právní činnost " pro školní rok 2016/2017 po druhém kole přijímacího řízení
   
  kód žáka CJ[harm. skóre] MA[harm. skóre] OSP[harm. skóre] CJ vysledek MAT výsledek OSP výsledek TV prospěch  celkem body
  1091 18,8 10 40,73 S S S 42 8 119,53
  1243 25,48 8 44,31 S S S 32 9 118,79
  1185 13,88 12,33 50,04 S S S 36 5 117,25
  1021 15,88 7,67 45,37 S S S 39 9 116,92
  1190 15,88 12 42,47 S S S 40 5 115,35
  1006/2 21,33 10,67 40,08 S S S 36 6 114,08
  1081 11,42 8 44,52 S S S 41 9 113,94
  1029/2 24 7,67 33,67 S S S 41 7 113,34
  1016/2 18,67 11,33 38,92 S S S 40 4 112,92
  1168 15,88 8 50,32 S S S 33 5 112,20
  1042 24,11 7,67 36,84 S S S 41 1 110,62
  1172 16,21 3,67 35,69 S S S 50 5 110,57
  1118 16,95 16,33 34,77 S S S 32 9 109,05
  1030/2 22 11,67 35,58 S S S 38 0 107,25
  1192 11,72 13,33 28,12 S S S 45 9 107,17
  1160 11,42 17 33,14 S S S 39 6 106,56
  1228 18,22 9,33 40,68 S S S 31 7 106,23
  1024/2 24,67 7 31,33 S S S 37 6 106,00
  1025/2 25,67 9,33 25,67 S S S 38 7 105,67
  1103 19,27 2,67 30,25 S S S 44 9 105,19
  1119 13,88 12,67 39,04 S S S 39 0 104,59
  1270 13,67 6,01 33,83 S S S 45 5 103,51
  1131 5,68 17 31,77 S S S 45 4 103,45
  1040 10,86 8,33 36,97 S S S 40 7 103,16
  1138 11,42 11 32,16 S S S 42 6 102,58
  1087 9,67 6,33 39,95 S S S 40 6 101,95
  1121 20,1 4,67 40,73 S S S 35 0 100,50
  1051 18,8 -3 37,29 S S S 42 5 100,09
  1285 17 3,67 32 S S S 39 8 99,67
  1132 15,88 5,33 38,1 S S S 36 4 99,31
  1209 20,1 8,33 30 S S S 40 0 98,43
  1020 23,71 3 33,61 S S S 38 0 98,32
  1028 8,67 12,67 41,64 S S S 34 0 96,98
  1284 10,33 9,12 40,5 S S S 37 0 96,95
  1288 16,67 4,67 37,58 S S S 38 0 96,92
  1125 23,71 0 35,91 S S S 34 3 96,62
  1092 18,22 6,67 31,21 S S S 35 5 96,10
  1005/2 16 4 29,42 S S S 39 7 95,42
  1071 15,15 8,67 23,08 S S S 45 3 94,90
  1170 10,47 8,33 31,07 S S S 44 1 94,87
  1215 18,67 2,67 21,46 S S S 44 8 94,80
  1014/2 16 12 28,67 S S S 37 0 93,67
  1123 11,72 6,67 26,85 S S S 42 6 93,24
  1062 15,15 7,33 32,59 S S S 34 4 93,07

  kód žáka/2 - účastník přijímacích zkoušek 2. kola přijímacího řízení

  Odevzdání zápisového lístku!

  Svůj úmysl vzdělávat se v dané škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

  V Praze dne 20. května 2016                                   

                                                                                       plk. PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D. v.r.

                                                                                           ředitelka VPŠ a SPŠ MV v Praze

                                                                                                        pověřena řízením

 • Kritéria přijímacího řízení

   

  Výsledky druhého kola přijímacího řízení

  kód žáka

  CJ[harm. skóre]

  MA[harm. skóre]

  OSP[harm. skóre]

  CJ vysledek

  MAT výsledek

  OSP výsledek

  TV

  prospěch

  celkem body

  1091

  18,8

  10

  40,73

  S

  S

  S

  42

  8

  119,53

  1243

  25,48

  8

  44,31

  S

  S

  S

  32

  9

  118,79

  1185

  13,88

  12,33

  50,04

  S

  S

  S

  36

  5

  117,25

  1021

  15,88

  7,67

  45,37

  S

  S

  S

  39

  9

  116,92

  1190

  15,88

  12

  42,47

  S

  S

  S

  40

  5

  115,35

  1006/2

  21,33

  10,67

  40,08

  S

  S

  S

  36

  6

  114,08

  1081

  11,42

  8

  44,52

  S

  S

  S

  41

  9

  113,94

  1029/2

  24

  7,67

  33,67

  S

  S

  S

  41

  7

  113,34

  1016/2

  18,67

  11,33

  38,92

  S

  S

  S

  40

  4

  112,92

  1168

  15,88

  8

  50,32

  S

  S

  S

  33

  5

  112,20

  1042

  24,11

  7,67

  36,84

  S

  S

  S

  41

  1

  110,62

  1172

  16,21

  3,67

  35,69

  S

  S

  S

  50

  5

  110,57

  1118

  16,95

  16,33

  34,77

  S

  S

  S

  32

  9

  109,05

  1030/2

  22

  11,67

  35,58

  S

  S

  S

  38

  0

  107,25

  1192

  11,72

  13,33

  28,12

  S

  S

  S

  45

  9

  107,17

  1160

  11,42

  17

  33,14

  S

  S

  S

  39

  6

  106,56

  1228

  18,22

  9,33

  40,68

  S

  S

  S

  31

  7

  106,23

  1024/2

  24,67

  7

  31,33

  S

  S

  S

  37

  6

  106,00

  1025/2

  25,67

  9,33

  25,67

  S

  S

  S

  38

  7

  105,67

  1103

  19,27

  2,67

  30,25

  S

  S

  S

  44

  9

  105,19

  1119

  13,88

  12,67

  39,04

  S

  S

  S

  39

  0

  104,59

  1270

  13,67

  6,01

  33,83

  S

  S

  S

  45

  5

  103,51

  1131

  5,68

  17

  31,77

  S

  S

  S

  45

  4

  103,45

  1040

  10,86

  8,33

  36,97

  S

  S

  S

  40

  7

  103,16

  1138

  11,42

  11

  32,16

  S

  S

  S

  42

  6

  102,58

  1087

  9,67

  6,33

  39,95

  S

  S

  S

  40

  6

  101,95

  1121

  20,1

  4,67

  40,73

  S

  S

  S

  35

  0

  100,50

  1051

  18,8

  -3

  37,29

  S

  S

  S

  42

  5

  100,09

  1285

  17

  3,67

  32

  S

  S

  S

  39

  8

  99,67

  1132

  15,88

  5,33

  38,1

  S

  S

  S

  36

  4

  99,31

  1209

  20,1

  8,33

  30

  S

  S

  S

  40

  0

  98,43

  1020

  23,71

  3

  33,61

  S

  S

  S

  38

  0

  98,32

  1028

  8,67

  12,67

  41,64

  S

  S

  S

  34

  0

  96,98

  1284

  10,33

  9,12

  40,5

  S

  S

  S

  37

  0

  96,95

  1288

  16,67

  4,67

  37,58

  S

  S

  S

  38

  0

  96,92

  1125

  23,71

  0

  35,91

  S

  S

  S

  34

  3

  96,62

  1092

  18,22

  6,67

  31,21

  S

  S

  S

  35

  5

  96,10

  1005/2

  16

  4

  29,42

  S

  S

  S

  39

  7

  95,42

  1071

  15,15

  8,67

  23,08

  S

  S

  S

  45

  3

  94,90

  1170

  10,47

  8,33

  31,07

  S

  S

  S

  44

  1

  94,87

  1215

  18,67

  2,67

  21,46

  S

  S

  S

  44

  8

  94,80

  1014/2

  16

  12

  28,67

  S

  S

  S

  37

  0

  93,67

  1123

  11,72

  6,67

  26,85

  S

  S

  S

  42

  6

  93,24

  1062

  15,15

  7,33

  32,59

  S

  S

  S

  34

  4

  93,07

  1019/2

  9,33

  13

  28,75

  S

  S

  S

  40

  0

  91,08

  1283

  8,33

  6,34

  32,33

  S

  S

  S

  44

  0

  91,00

  1255

  15,15

  -2,33

  29,13

  S

  S

  S

  48

  1

  90,95

  1149

  15,15

  0,67

  31,69

  S

  S

  S

  43

  0

  90,51

  1007/2

  17

  5,67

  22,58

  S

  S

  S

  38

  7

  90,25

  1169

  14,23

  1,67

  24,15

  S

  S

  S

  42

  8

  90,05

  1139

  16,21

  1,33

  29,47

  S

  S

  S

  37

  6

  90,01

  1191

  11,72

  6

  29,04

  S

  S

  S

  42

  1

  89,76

  1065

  10,47

  -1,33

  28,46

  S

  S

  S

  44

  8

  89,60

  1008/2

  11,33

  6,67

  30,17

  S

  S

  S

  41

  0

  89,17

  1027/2

  9,33

  8,33

  31,33

  S

  S

  S

  35

  5

  88,99

  1148

  16,95

  5,67

  24,15

  S

  S

  S

  42

  0

  88,77

  1001/2

  10

  5,67

  18,92

  S

  S

  S

  47

  7

  88,59

  1012

  13,18

  0,33

  22,63

  S

  S

  S

  46

  6

  88,14

  1025

  10,69

  6,33

  32,07

  S

  S

  S

  33

  6

  88,09

  1022

  19,27

  2

  22,77

  S

  S

  S

  38

  6

  88,04

  1259

  15,33

  8,01

  28

  S

  S

  S

  36

  0

  87,34

  1130

  9,84

  11

  20,42

  S

  S

  S

  42

  4

  87,26

  1143

  10,86

  0,33

  31,07

  S

  S

  S

  40

  5

  87,26

  1202

  13,62

  8,33

  25,65

  S

  S

  S

  35

  4

  86,60

  1198

  18,8

  3

  28,77

  S

  S

  S

  36

  0

  86,57

  1167

  13,62

  4

  30,83

  S

  S

  S

  31

  7

  86,45

  1262

  16

  4,34

  30,25

  S

  S

  S

  34

  1

  85,59

  1017/2

  10,67

  7,67

  28,75

  S

  S

  S

  33

  5

  85,09

  1239

  19,83

  0

  28,02

  S

  S

  S

  29

  8

  84,85

  1011/2

  13,67

  1,33

  24

  S

  S

  S

  45

  0

  84,00

  1277

  18

  2,67

  23,33

  S

  S

  S

  34

  6

  84,00

  1212

  5,34

  5,67

  29,56

  S

  S

  S

  39

  4

  83,57

  1061

  3,34

  12,67

  34,66

  S

  S

  S

  32

  0

  82,67

  1115

  15,15

  -0,67

  30,1

  S

  S

  S

  38

  0

  82,58

  1009/2

  14

  2,67

  25,75

  S

  S

  S

  40

  0

  82,42

  1218

  9,84

  2,33

  26,19

  S

  S

  S

  40

  4

  82,36

  1236

  8,48

  10

  32,59

  S

  S

  S

  31

  0

  82,07

  1146

  9,67

  3,33

  22,77

  S

  S

  S

  39

  7

  81,77

  1111

  13,62

  3,67

  20,23

  S

  S

  S

  38

  6

  81,52

  1110

  9,67

  4,67

  26,76

  S

  S

  S

  39

  0

  80,10

  1275

  16,33

  2

  28,08

  S

  S

  S

  32

  0

  78,41

  1124

  13,88

  2

  29,04

  S

  S

  S

  32

  1

  77,92

  1050

  13,88

  1,67

  28,12

  S

  S

  S

  34

  0

  77,67

  1004/2

  17

  1

  16,33

  S

  S

  S

  37

  6

  77,33

  1082

  13,02

  3,33

  26,81

  S

  S

  S

  34

  0

  77,16

  1257

  11,42

  1,67

  21,84

  S

  S

  S

  41

  1

  76,93

  1107

  7,35

  4,67

  19,63

  S

  S

  S

  45

  0

  76,65

  1155

  7,01

  6,33

  24,28

  S

  S

  S

  39

  0

  76,62

  1067

  18,8

  -2

  18,44

  S

  S

  S

  32

  9

  76,24

  1133

  7,35

  5,67

  26,76

  S

  S

  S

  36

  0

  75,78

  1056

  21,61

  1

  18,11

  S

  S

  S

  35

  0

  75,72

  1043

  11,72

  2

  22,63

  S

  S

  S

  37

  1

  74,35

  1012/2

  12,33

  3

  12,83

  S

  S

  S

  43

  3

  74,16

  1017

  13,88

  3,33

  14,9

  S

  S

  S

  36

  6

  74,11

  1021/2

  14,67

  3,33

  21,08

  S

  S

  S

  35

  0

  74,08

  1141

  18,67

  2,33

  20,52

  S

  S

  S

  30

  1

  72,52

  1164

  -1

  4,67

  22,38

  S

  S

  S

  42

  4

  72,05

  1153

  0

  3,67

  21,84

  S

  S

  S

  40

  6

  71,51

  1083

  8,48

  1,33

  18,77

  S

  S

  S

  39

  3

  70,58

  1158

  1,34

  3,67

  28,96

  S

  S

  S

  35

  1

  69,97

  1016

  6,35

  5,67

  18,44

  S

  S

  S

  33

  6

  69,46

  1044

  5,68

  3

  25,69

  S

  S

  S

  31

  4

  69,37

  1030

  12,63

  3,33

  21,91

  S

  S

  S

  31

  0

  68,87

  1079

  10,86

  -0,67

  29,47

  S

  S

  S

  29

  0

  68,66

  1184

  6,68

  4

  17,94

  S

  S

  S

  40

  0

  68,62

  1144

  5,01

  -0,33

  23,25

  S

  S

  S

  40

  0

  67,93

  1237

  19,27

  -2

  17,87

  S

  S

  S

  32

  0

  67,14

  1246

  4,01

  3,33

  25,4

  S

  S

  S

  31

  3

  66,74

  1073

  6,68

  5,33

  20,57

  S

  S

  S

  34

  0

  66,58

  1120

  5,34

  2

  19,63

  S

  S

  S

  35

  4

  65,97

  1179

  8,67

  3,67

  26,05

  S

  S

  S

  25

  0

  63,39

  1053

  5,68

  6,67

  12,77

  S

  S

  S

  37

  1

  63,12

  1093

  2

  4,33

  13,9

  S

  S

  S

  41

  0

  61,23

  1221

  14,73

  2

  9,03

  S

  S

  S

  35

  0

  60,76

  1178

  0,67

  3,33

  12,69

  S

  S

  S

  39

  5

  60,69

  1197

  1

  4,67

  5,52

  S

  S

  S

  42

  7

  60,19

  1258

  9

  -0,33

  11,83

  S

  S

  S

  39

  0

  59,50

  1175

  5,34

  2,33

  9,7

  S

  S

  S

  41

  1

  59,37

  1010/2

  4,33

  7

  8,67

  S

  S

  S

  34

  5

  59,00

  1264

  11

  4,34

  27,08

  S

  S

  S

  16

  0

  58,42

  1057

  3,34

  2,33

  18,63

  S

  S

  S

  34

  0

  58,30

  1200

  4,01

  2,33

  11,96

  S

  S

  S

  39

  0

  57,30

  1022/2

  16,33

  2,67

  10,75

  S

  S

  S

  27

  0

  56,75

  1054

  0,33

  4,67

  11,37

  S

  S

  S

  40

  0

  56,37

  1020/2

  5

  6

  9,92

  S

  S

  S

  32

  1

  53,92

  1180

  4,68

  -1,33

  10,7

  S

  S

  S

  38

  0

  52,05

  1261

  3

  -4

  14

  S

  S

  S

  39

  0

  52,00

  1219

  0,67

  4,33

  8,78

  S

  S

  S

  36

  0

  49,78

  1211

  1,34

  3,33

  9,28

  S

  S

  S

  35

  0

  48,95

  1013

  11,92

  0,67

  7,78

  S

  S

  S

   

  7

  27,37

  kód žáka/2 - účastník přijímacích zkoušek 2. kola přijímacího řízení

   

 • Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku vzdělávání v oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost pro školní rok 2016/2017 po prvním kole přijímacího řízení
  kód žáka CJ[harm. skóre] MA[harm. skóre] OSP[harm. skóre] CJ vysledek MAT výsledek OSP výsledek TV prospěch  celkem body
  1206 35,37 11,67 43,31 S S S 39 5 134,35
  1068 23,35 21 46,19 S S S 41 0 131,54
  1011 25,67 12,33 40,73 S S S 40 10 128,73
  1055 21,92 11,33 45,19 S S S 45 4 127,44
  1216 21,36 15,33 43,03 S S S 38 7 124,72
  1098 24,11 11,67 45,61 S S S 37 0 118,39
  1052 21,24 10 37,59 S S S 40 4 112,83
  1140 20,3 9,67 45,09 S S S 37 0 112,06
  1208 19,27 11 35,49 S S S 35 8 108,76
  1240 20,3 10 28,02 S S S 44 4 106,32

   

  Odevzdání zápisového lístku!

  Svůj úmysl vzdělávat se v dané škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 • 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

           Ve smyslu ustanovení § 59, 60, 64 a § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlášky č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, v platném znění, a rozhodnutí zřizovatele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení.

  Přijímací zkoušky

  se ve 2. kole přijímacího řízení uskuteční

  19. května 2016.

  Výsledky přijímacího řízení  budou zveřejněny do 3 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném ředitelkou školy pro konání
  přijímací zkoušky na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

  Řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení

  zašlete nejpozději do 6. května 2016

  na adresu školy:

  Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

  Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy

  IZO školy: 200001027

  Přihlášku opatřete potvrzením od lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

  Přihláška ke stažení na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

  U uchazečů přihlášených též do 1. kola přijímacího řízení na VPŠ a SPŠ MV v Praze akceptujeme potvrzení na přihlášce odevzdané pro první kolo přijímacího řízení na VPŠ a SPŠ MV v Praze.

  Ředitelka školy zašle poštou pozvánku k přijímací zkoušce pro konkrétní termín řádně přihlášeným uchazečům o vzdělávání 7 dní před termínem přijímací zkoušky.

  Uchazeči, kteří absolvovali přijímací zkoušku v rámci prvního kola přijímacího řízení, nevykonávají přijímací zkoušku ve druhém kole přijímacího řízení. Uchazečům, kteří absolvovali přijímací zkoušku v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlášeným do druhého kola přijímacího řízení, se započítává dosažený počet bodů z prvního kola přijímacího řízení.

  Testové úlohy budou zaměřeny na obecné studijní předpoklady uchazeče a vědomosti v rozsahu učiva základní školy z předmětů matematika, český jazyk a literatura, zpracovávat je budou uchazeči písemně. "Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách www.scio.cz společnosti SCIO která  tyto testy pro naši školu zabezpečuje." Na internetových stránkách společnosti SCIO si může každý uchazeč procvičit testové úlohy z jednotlivých předmětů (demoverze zdarma).

  Kontakty SCIO: e-mail:  ,  tel.: 234 705 555, adresa: Pobřežní 34, 186 00 Praha 8

  Část přijímací zkoušky bude tvořit test fyzické zdatnosti - celomotorický test  (opakovaně), 2 min.:

  Při tomto testu jde o co největší počet provedených cviků v době dvou minut. Popis cviku je následující: cvičící ze stoje spatného přechází přes dřep do lehu na břiše a zvedne ruce z podložky, přechází zpět opět přes dřep do stoje spatného, dále pokračuje přes dřep do lehu na napřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a zpět přechází přes sed a dřep do stoje spatného. Za každý přechod do stoje spatného je počítáno jedno provedení cviku.

  Provedení celomotorického testu si můžete prohlédnout zde: motoricky test

  Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek:

  • testové úlohy (obecné studijní předpoklady, matematika, český jazyka a literatura)

  70%

  • test fyzické zdatnosti

  25%

  • ohodnocení prospěchu ze ZŠ (průměr: matematika, český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějepis,           zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie a tělesná výchova)

  5%

  • pomocná kritéria: účast na olympiádách

   

   

  Předpokládaný počet přijímaných žáků ve druhém kole přijímacího řízení:

  • 46

  Podrobnější informace naleznete:   ZDE 

   

  Kontakt

  Ing. Pavel Bradáč

  metodik pro vzdělávání, SOŠ

 • Výsledky prvního kola přijímacího řízení

  Hodnocení proběhlo podle zadaných kritérií

      Splnili kriteria    
                     
  kód žáka CJ[harm. skóre] MA[harm. skóre] OSP[harm. skóre] CJ vysledek MAT výsledek OSP výsledek TV prospěch  celkem body
  1206 35,37 11,67 43,31 S S S 39 5 134,35
  1068 23,35 21 46,19 S S S 41 0 131,54
  1011 25,67 12,33 40,73 S S S 40 10 128,73
  1055 21,92 11,33 45,19 S S S 45 4 127,44
  1216 21,36 15,33 43,03 S S S 38 7 124,72
  1098 24,11 11,67 45,61 S S S 37 0 118,39
  1052 21,24 10 37,59 S S S 40 4 112,83
  1140 20,3 9,67 45,09 S S S 37 0 112,06
  1208 19,27 11 35,49 S S S 35 8 108,76
  1240 20,3 10 28,02 S S S 44 4 106,32

   

      Nesplnili  kriteria      
                     
  kód žáka CJ[harm. skóre] MA[harm. skóre] OSP[harm. skóre] CJ vysledek MAT výsledek OSP výsledek TV prospěch  celkem body
  1091 18,8 10 40,73 N S S 42 8 119,53
  1243 25,48 8 44,31 S N S 32 9 118,79
  1185 13,88 12,33 50,04 N S S 36 5 117,25
  1021 15,88 7,67 45,37 N N S 39 9 116,92
  1190 15,88 12 42,47 N S S 40 5 115,35
  1081 11,42 8 44,52 N N S 41 9 113,94
  1168 15,88 8 50,32 N N S 33 5 112,20
  1042 24,11 7,67 36,84 S N S 41 1 110,62
  1172 16,21 3,67 35,69 N N S 50 5 110,57
  1286 16,67 5,01 39,33 N N S 39 10 110,01
  1118 16,95 16,33 34,77 N S S 32 9 109,05
  1280 22,67 8,79 35,25 S N S 37 5 108,71
  1106 13,18 3,67 41,76 N N S 45 4 107,61
  1192 11,72 13,33 28,12 N S S 45 9 107,17
  1160 11,42 17 33,14 N S S 39 6 106,56
  1228 18,22 9,33 40,68 N S S 31 7 106,23
  1103 19,27 2,67 30,25 S N S 44 9 105,19
  1161 16,95 10 30,8 N S S 40 7 104,75
  1119 13,88 12,67 39,04 N S S 39 0 104,59
  1047 18,22 8 37,29 N N S 34 6 103,51
  1270 13,67 6,01 33,83 N N S 45 5 103,51
  1131 5,68 17 31,77 N S S 45 4 103,45
  1040 10,86 8,33 36,97 N N S 40 7 103,16
  1138 11,42 11 32,16 N S S 42 6 102,58
  1087 9,67 6,33 39,95 N N S 40 6 101,95
  1032 15,15 6 37,99 N N S 37 5 101,14
  1121 20,1 4,67 40,73 S N S 35 0 100,50
  1051 18,8 -3 37,29 N N S 42 5 100,09
  1285 17 3,67 32 N N S 39 8 99,67
  1132 15,88 5,33 38,1 N N S 36 4 99,31
  1018 18,67 2 34,44 N N S 35 9 99,11
  1209 20,1 8,33 30 S N S 40 0 98,43
  1020 23,71 3 33,61 S N S 38 0 98,32
  1028 8,67 12,67 41,64 N S S 34 0 96,98
  1284 10,33 9,12 40,5 N S S 37 0 96,95
  1288 16,67 4,67 37,58 N N S 38 0 96,92
  1125 23,71 0 35,91 S N S 34 3 96,62
  1092 18,22 6,67 31,21 N N S 35 5 96,10
  1071 15,15 8,67 23,08 N N S 45 3 94,90
  1170 10,47 8,33 31,07 N N S 44 1 94,87
  1215 18,67 2,67 21,46 N N S 44 8 94,80
  1142 9,67 10,33 38,48 N S S 36 0 94,48
  1265 15 5,01 23,17 N N S 45 6 94,18
  1220 14,73 14,33 31,39 N S S 33 0 93,45
  1123 11,72 6,67 26,85 N N S 42 6 93,24
  1062 15,15 7,33 32,59 N N S 34 4 93,07
  1101 21,36 1 27,22 S N S 38 5 92,58
  1183 23,67 0 22,93 S N S 38 7 91,60
  1283 8,33 6,34 32,33 N N S 44 0 91,00
  1255 15,15 -2,33 29,13 N N S 48 1 90,95
  1149 15,15 0,67 31,69 N N S 43 0 90,51
  1169 14,23 1,67 24,15 N N S 42 8 90,05
  1139 16,21 1,33 29,47 N N S 37 6 90,01
  1191 11,72 6 29,04 N N S 42 1 89,76
  1063 15,15 2,67 29,84 N N S 42 0 89,66
  1065 10,47 -1,33 28,46 N N S 44 8 89,60
  1148 16,95 5,67 24,15 N N S 42 0 88,77
  1176 5,68 11,67 26,85 N S S 44 0 88,20
  1012 13,18 0,33 22,63 N N S 46 6 88,14
  1025 10,69 6,33 32,07 N N S 33 6 88,09
  1022 19,27 2 22,77 S N S 38 6 88,04
  1259 15,33 8,01 28 N N S 36 0 87,34
  1130 9,84 11 20,42 N S S 42 4 87,26
  1143 10,86 0,33 31,07 N N S 40 5 87,26
  1202 13,62 8,33 25,65 N N S 35 4 86,60
  1198 18,8 3 28,77 N N S 36 0 86,57
  1167 13,62 4 30,83 N N S 31 7 86,45
  1189 14,23 2,33 23,41 N N S 40 6 85,97
  1250 3,34 9 21,46 N N S 46 6 85,80
  1262 16 4,34 30,25 N N S 34 1 85,59
  1000 15,15 7,33 26,47 N N S 31 5 84,95
  1239 19,83 0 28,02 S N S 29 8 84,85
  1041 13,88 7,33 31,94 N N S 30 1 84,15
  1277 18 2,67 23,33 N N S 34 6 84,00
  1212 5,34 5,67 29,56 N N S 39 4 83,57
  1225 13,62 3 26,19 N N S 33 7 82,81
  1061 3,34 12,67 34,66 N S S 32 0 82,67
  1115 15,15 -0,67 30,1 N N S 38 0 82,58
  1218 9,84 2,33 26,19 N N S 40 4 82,36
  1166 13,18 0,33 25,73 N N S 43 0 82,24
  1236 8,48 10 32,59 N S S 31 0 82,07
  1146 9,67 3,33 22,77 N N S 39 7 81,77
  1111 13,62 3,67 20,23 N N S 38 6 81,52
  1186 11,92 4,33 26,19 N N S 38 1 81,44
  1108 9,34 4,67 24,89 N N S 41 1 80,90
  1039 10,69 9 21,99 N N S 35 4 80,68
  1080 8,02 5 29,29 N N S 38 0 80,31
  1266 9 1 17,25 N N N 45 8 80,25
  1110 9,67 4,67 26,76 N N S 39 0 80,10
  1113 7,33 19,29 22,33 N S S 31 0 79,95
  1276 11,67 3,34 23,83 N N S 36 5 79,84
  1095 14,73 6,33 31,77 N N S 27 0 79,83
  1086 11,72 7,67 19,76 N N N 36 4 79,15
  1006 13,18 2,33 23,25 N N S 35 5 78,76
  1275 16,33 2 28,08 N N S 32 0 78,41
  1124 13,88 2 29,04 N N S 32 1 77,92
  1050 13,88 1,67 28,12 N N S 34 0 77,67
  1082 13,02 3,33 26,81 N N S 34 0 77,16
  1257 11,42 1,67 21,84 N N S 41 1 76,93
  1107 7,35 4,67 19,63 N N N 45 0 76,65
  1155 7,01 6,33 24,28 N N S 39 0 76,62
  1100 13,88 6,33 35,24 N N S 21 0 76,45
  1067 18,8 -2 18,44 N N N 32 9 76,24
  1133 7,35 5,67 26,76 N N S 36 0 75,78
  1056 21,61 1 18,11 S N N 35 0 75,72
  1159 6,68 9,33 21,36 N S S 38 0 75,37
  1043 11,72 2 22,63 N N S 37 1 74,35
  1254 24,63 3 19,71 S N N 27 0 74,34
  1117 2,34 2 15,98 N N N 48 6 74,32
  1017 13,88 3,33 14,9 N N N 36 6 74,11
  1195 6,68 6,67 11,62 N N N 42 7 73,97
  1059 8,02 7 27,92 N N S 31 0 73,94
  1171 9,67 -0,67 17,72 N N N 41 6 73,72
  1273 12 3 19,58 N N N 33 6 73,58
  1271 14,67 1 18,75 N N N 34 5 73,42
  1203 14,73 2 24,55 N N S 28 4 73,28
  1097 6,68 5,33 26,19 N N S 29 6 73,20
  1251 3,01 4 28,15 N N S 32 6 73,16
  1238 12,63 6 11,12 N N N 43 0 72,75
  1010 7,35 4,33 18,88 N N N 36 6 72,56
  1141 18,67 2,33 20,52 N N S 30 1 72,52
  1234 5,68 0 18,63 N N N 44 4 72,31
  1164 -1 4,67 22,38 N N S 42 4 72,05
  1247 9,67 6,33 19,58 N N N 30 6 71,58
  1249 9,67 3,67 13,19 N N N 39 6 71,53
  1153 0 3,67 21,84 N N S 40 6 71,51
  1205 3,67 3 18,53 N N N 40 6 71,20
  1268 14,33 -1,67 24,08 N N S 32 2 70,74
  1084 4,34 1,33 21,99 N N S 43 0 70,66
  1083 8,48 1,33 18,77 N N N 39 3 70,58
  1003 1,67 3,67 21,99 N N S 39 4 70,33
  1158 1,34 3,67 28,96 N N S 35 1 69,97
  1253 4,34 8,33 18,26 N N N 31 8 69,93
  1016 6,35 5,67 18,44 N N N 33 6 69,46
  1282 16,33 -1,33 12,42 N N N 42 0 69,42
  1044 5,68 3 25,69 N N S 31 4 69,37
  1230 11,72 -2 18,53 N N N 36 5 69,25
  1126 1,34 2 24,81 N N S 35 6 69,15
  1252 10,86 5,67 20,42 N N S 25 7 68,95
  1030 12,63 3,33 21,91 N N S 31 0 68,87
  1227 9,84 1,33 20,57 N N S 36 1 68,74
  1079 10,86 -0,67 29,47 N N S 29 0 68,66
  1184 6,68 4 17,94 N N N 40 0 68,62
  1105 7,01 3,33 29 N N S 29 0 68,34
  1072 6,01 3,67 18,35 N N N 36 4 68,03
  1144 5,01 -0,33 23,25 N N S 40 0 67,93
  1237 19,27 -2 17,87 S N N 32 0 67,14
  1165 7,68 3,67 17,54 N N N 38 0 66,89
  1135 4,68 4 13,19 N N N 45 0 66,87
  1246 4,01 3,33 25,4 N N S 31 3 66,74
  1073 6,68 5,33 20,57 N N S 34 0 66,58
  1222 7,68 -3,33 15,22 N N N 38 9 66,57
  1088 5,34 -0,33 20,52 N N S 36 5 66,53
  1232 3,01 0,33 18,11 N N N 37 8 66,45
  1226 14,23 -2,67 18,53 N N N 35 1 66,09
  1244 8,02 6 7,03 N N N 41 4 66,05
  1045 2,34 5 23,64 N N S 32 3 65,98
  1120 5,34 2 19,63 N N N 35 4 65,97
  1008 5,34 -0,33 19,86 N N N 33 6 63,87
  1224 6,35 2 11,29 N N N 38 6 63,64
  1179 8,67 3,67 26,05 N N S 25 0 63,39
  1053 5,68 6,67 12,77 N N N 37 1 63,12
  1174 6,01 5,33 12,65 N N N 38 0 61,99
  1263 7,33 2,67 21,75 N N S 30 0 61,75
  1024 8,48 1 6,86 N N N 40 5 61,34
  1005 5,68 3,33 23,25 N N S 29 0 61,26
  1093 2 4,33 13,9 N N N 41 0 61,23
  1221 14,73 2 9,03 N N N 35 0 60,76
  1178 0,67 3,33 12,69 N N N 39 5 60,69
  1197 1 4,67 5,52 N N N 42 7 60,19
  1029 5,01 2,33 15,82 N N N 37 0 60,16
  1181 5,01 1,33 19,77 N N N 34 0 60,11
  1037 7,01 1,33 19,74 N N N 31 1 60,08
  1199 4,68 2,33 12,51 N N N 37 3 59,52
  1258 9 -0,33 11,83 N N N 39 0 59,50
  1175 5,34 2,33 9,7 N N N 41 1 59,37
  1085 6,01 1,67 19,61 N N N 32 0 59,29
  1075 3,01 3,33 4,93 N N N 47 1 59,27
  1274 1 6,01 22,17 N N S 30 0 59,18
  1023 5,34 3 19,54 N N N 31 0 58,88
  1264 11 4,34 27,08 N N S 16 0 58,42
  1057 3,34 2,33 18,63 N N N 34 0 58,30
  1242 4,34 2,33 12,27 N N N 34 5 57,94
  1109 2,34 1,33 25,73 N N S 28 0 57,40
  1200 4,01 2,33 11,96 N N N 39 0 57,30
  1272 8,33 1,33 17,5 N N N 30 0 57,16
  1054 0,33 4,67 11,37 N N N 40 0 56,37
  1137 8,67 1,67 16,88 N N N 29 0 56,22
  1128 -4,33 4,33 19,03 N N N 32 5 56,03
  1210 8,48 3,33 14,9 N N N 25 4 55,71
  1001 5,01 5,33 9,7 N N N 35 0 55,04
  1002 4,68 2,33 11,71 N N N 33 3 54,72
  1035 12,63 2,67 7,36 N N N 31 1 54,66
  1096 6,35 0,67 15,46 N N N 27 5 54,48
  1235 8,48 4 10,87 N N N 31 0 54,35
  1077 2,34 7 13,95 N N N 31 0 54,29
  1260 4,67 -1,67 15,17 N N N 36 0 54,17
  1122 8,02 1 13,9 N N N 31 0 53,92
  1156 14,98 0 5,69 N N N 32 0 52,67
  1074 -1,33 2,67 7,28 N N N 44 0 52,62
  1180 4,68 -1,33 10,7 N N N 38 0 52,05
  1090 3,01 -2,67 10,7 N N N 41 0 52,04
  1261 3 -4 14 N N N 39 0 52,00
  1204 4,34 1,67 9,95 N N N 31 5 51,96
  1036 1,34 7,67 12,75 N N N 30 0 51,76
  1038 6,68 2 10,04 N N N 33 0 51,72
  1112 7,35 1 7,28 N N N 33 3 51,63
  1213 2,34 -0,67 15,67 N N N 34 0 51,34
  1279 5,67 -1,33 14,75 N N N 32 0 51,09
  1027 4,68 4,67 5,52 N N N 36 0 50,87
  1281 2,33 2,34 11 N N N 35 0 50,67
  1267 6 3 11,5 N N N 30 0 50,50
  1193 2 3,67 6,44 N N N 38 0 50,11
  1151 5,68 4,67 6,69 N N N 33 0 50,04
  1104 2,67 -0,33 12,65 N N N 35 0 49,99
  1219 0,67 4,33 8,78 N N N 36 0 49,78
  1031 -3 3,33 10,04 N N N 39 0 49,37
  1214 7,68 1,33 16,26 N N N 24 0 49,27
  1211 1,34 3,33 9,28 N N N 35 0 48,95
  1154 -2,67 2 15,1 N N N 34 0 48,43
  1089 6,35 -1,67 8,11 N N N 35 0 47,79
  1009 -3,33 0,33 10,62 N N N 40 0 47,62
  1278 2,67 0,33 7,75 N N N 33 3 46,75
  1187 4,34 4,67 9,53 N N N 28 0 46,54
  1114 -1,33 0,67 11,12 N N N 36 0 46,46
  1150 1,67 0,67 8,78 N N N 35 0 46,12
  1233 5,01 -3,67 5,52 N N N 34 5 45,86
  1248 8,67 1,67 6,36 N N N 29 0 45,70
  1034 6,35 2,67 7,53 N N N 29 0 45,55
  1256 -9,33 4,67 9,78 N N N 40 0 45,12
  1116 1,34 -4,67 8,78 N N N 36 0 41,45
  1058 -5 0 10,87 N N N 35 0 40,87
  1007 2,34 -1,33 10,79 N N N 27 0 38,80
  1229 7,01   23,95 N N S   7 37,96
  1004 -2,67 -3,33 7,44 N N N 36 0 37,44
  1217 4,01 -2,33 0,08 N N N 34 0 35,76
  1033 -2,67 -0,67 5,69 N N N 33 0 35,35
  1048 5,34 -4 -0,67 N N N 34 0 34,67
  1245 1,34 -1,67 1,25 N N N 30 0 30,92
  1127 -6,67 3,33 3,35 N N N 30 0 30,01
  1013 11,92 0,67 7,78 N N N   7 27,37
  1207 1,67   22,77 N N S   0 24,44
  1152 -3,33 -2 5,02 N N N 24 0 23,69
  1162 -5,33 -2 0,75 N N N 25 0 18,42
  1015 0 -2 18,58 N N N   0 16,58
  1078 11,92 -0,33   N N N   0 11,59

  Kritéria hodnocení

Galerie

Podívejte se na nejnovější fotky ze školních akcí v naší galerii...

Další fotky z akcí školy