Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

21 říj

Vážení zákonní zástupci žáků 1. ročníků,

srdečně Vás zveme na Slavnostní složení slibu žáků naší školy, které se uskuteční dne 21. 10. 2021 od 14:00 hodin v sále Městského domu kultury (dále „MDK“) Sokolov na adrese 5. května 655, 356 01 Sokolov.

Aktuality

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VPŠ

 • Níže naleznete všechny potřebné informace, které by vás mohly zajímat, máte-li zájem o studium na Vyšší policejní škole MV v Praze.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Praha 1. června 2021

                              VZDĚLÁVÁNÍ „68-42-N/04 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST“ A „68-42-N/03 PŘÍPRAVNÉ TRESTNÍ ŘÍZENÍ“ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

   

  V souladu s ustanovením § 93 odst. 2, § 94 odst. 7, § 165 odst. 2, písm. f) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl ředitel Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze o přijetí všech uchazečů k vyššímu odbornému studiu ve školním roce 2021/2022 bez konání přijímacích zkoušek. Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole byli přijati uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, tj. získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, splnili podmínky zdravotní způsobilosti a ve stanoveném termínu podali řádně vyplněnou přihlášku ke studiu.

             Informace k nástupu ke studiu, vč. organizačních záležitostí, vám budou následně sděleny.                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                plk. Ing. Zdeněk Jedlička, v.r.  

                                                                                                                                                                                                                                                              ředitel školy

   

   

 • V souladu s ustanovením § 93, 94 a 95 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů:

   

  Ředitel Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do vyššího odborného studia

   

                                               První termín:             8. června 2021

                                               Druhý termín:           15. června 2021

   

  ke vzdělávání ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze pro školní rok 2021/2022

   

  • do vzdělávacího programu 68-42-N/03 Přípravné trestní řízení,
  • ročníku, dálkové formy vzdělávání, pouze pro příslušníky bezpečnostních sborů
  • do vzdělávacího programu 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost, ročníku, dálkové formy vzdělávání.

   

  • Podmínky přijetí ke vzdělávání ve VPŠ

   

  Ke vzdělávání ve VPŠ lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

  2    Přijetí do prvního ročníku vzdělávání ve VPŠ

   

  2.1      Přihláška ke vzdělávání

  Termín podání přihlášky (viz příloha č. 1) pro první kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve VPŠ je do 31. května 2021.

  Přihlášku lze předat osobně na podatelně školy nebo zaslat prostřednictvím

  České pošty, s.p., na adresu:

  Vyšší policejní škola a Střední policejní škola

  Ministerstva vnitra v Praze

  Pod Táborem 102/5

  190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

   

  Náležitosti přihlášky:

  Zaevidována bude pouze přihláška, která bude obsahovat všechny povinné

  údaje, jejíž součástí bude povinná příloha.

  Povinné přílohy k přihlášce:

  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení

  Nepovinné přílohy k přihlášce:

  • kopie dokladů o ukončeném profesním vzdělávání v rámci resortu Ministerstva

  vnitra (základní odborná příprava, jazykové vzdělávání, specializační a inovační kurzy atp.) ověřené přímým nadřízeným,

  • kopie závěru posledního služebního hodnocení ověřená přímým nadřízeným,
  • stanovisko příslušného vedoucího nebo nadřízeného uchazeče o vzdělávání.

   

  2.2      Přijímací zkoušky

  V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací

  zkoušky.

  Obsah je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem poskytujícím střední

  vzdělání s maturitní zkouškou v oboru Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01).

  Forma: test (ověřující profesně odborné kompetence).

   

   Ověřované oblasti:

  • právo,
  • kriminalistika,
  • psychologie,
  • všeobecný přehled.

   

  2.3      Kritéria přijímacího řízení

  V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle:

  • hodnocení znalostí uchazeče získané ve středním vzdělávání vyjádřené maturitním vysvědčením,
  • výsledků přijímací zkoušky, je-li stanovena,
  • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

  Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů je celkový součet bodů získaných z předložených povinných a nepovinných příloh a součet dosažených bodů v případě konání přijímací zkoušky (viz příloha č. 2).

   

  2.4      Zdravotní způsobilost

  Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole je splnění podmínek zdravotní způsobilosti.

   

  2.5      Doplňující ustanovení

  Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout,

  rozhoduje o přijetí jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče k vyššímu odbornému vzdělávání do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo ode dne rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška nekoná, nejdříve však 1. června 2021. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů.

   

  3     Přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve VPŠ

  Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do kterého bude uchazeč zařazen.

   

  3.1      Přihláška ke vzdělávání

  Informace k přihlášce jsou uvedeny v kapitole 2.1.

  K přijetí do vyššího ročníku vzdělávání navíc policista k přihlášce předloží:

  • doklad o absolvování základní odborné přípravy policistů
  • doklady o absolvování specializačních a inovačních kurzů, které jsou

                 v souladu s obsahem učiva 1. ročníku.

  K přijetí do vyššího ročníku vzdělávání navíc občanský zaměstnanec k přihlášce předloží doklady o absolvování specializačních a inovačních kurzů, které jsou v souladu s obsahem učiva 1. ročníku.

   

  3.2      Přijímací zkoušky

  V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky.

  Obsah je v souladu s obsahem učiva 1. ročníku vyšší odborné školy.

  Forma: test (ověřující profesně odborné kompetence).

   

  Ověřované oblasti:

  • právo,
  • kriminalistika,
  • psychologie,
  • všeobecný přehled,
  • cizí jazyk.

  Pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky je stanovena minimální bodová hranice pro každý předmět.

  • Další užitečné informace

   

  Adresa školy: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra

   v Praze, Pod Táborem 102/5,

   190 24 Praha 9

  Intranet MV: http://www.spshr.mv.cz/

  Fax: 974 845 750

  IZO školy: 200000098

  Kontaktní osoba:   pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D. – telefon: 974 845 260, služební: 845 260, e-mail (internet):

  Název oboru vzdělání: Bezpečnostně právní činnost (68-42-N/..)

   

  Zaměření:

  • zejména pro policisty služby pořádkové policie,
  • zejména pro policisty služby cizinecké policie,
  • zejména pro policisty služby kriminální policie a vyšetřování,
  • zejména pro občanské zaměstnance Ministerstva vnitra a Policie České republiky.

  Forma, délka a ukončení vzdělávání

  Vzdělávání je organizováno dálkovou formou. Délka vzdělávání je 3,5 roku. Vzdělávání je ukončeno absolutoriem.

   

  Počet přijímaných uchazečů

  Předpokládaná maximální cílová kapacita v 1. ročníku je 90 nově přijatých studentů. Pro otevření vzdělávacích programů 68-42-N/03 Přípravné trestní řízení a 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost musí být splněna podmínka v počtu minimálně 15 podaných přihlášek pro každý vzdělávací program. Do 2. ročníku lze přijmout pouze takový počet uchazečů, který doplní maximální stávající kapacitu studentů daného ročníku.    

  Poplatky spojené se vzděláváním

  Povinností studentů, kteří nemají dohodu o poskytování služebního volna podle § 73 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., je uhradit poplatek spojený se vzděláváním. Tento poplatek činí 500,– Kč za školní rok. 

  Student, který je příslušníkem Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace a je mu uděleno služební volno při studiu, nebo je zaměstnancem zařazeným v těchto bezpečnostních sborech, zaměstnancem ministerstva, organizační složky státu zřízené ministerstvem nebo organizační složky státu zřízené zákonem, k níž ministerstvo vykonává funkci zřizovatele, a má uzavřenu kvalifikační dohodu, je od povinnosti uhradit poplatek osvobozen.

   

  Příhlášky: (příloha č.1)

  Nový_Dokument_Microsoft_Wordu.pdf

   Přihlášky.docx

                                                                                                                    

  příloha č. 2

  Kritéria hodnocení přijímacího řízení

  • výsledek přijímacího řízení   se   stanoví    součtem    dosažených   bodů z písemného testu a bodů za dosažený studijní průměr na maturitním   vysvědčení,
  • celkový počet dosažených bodů je rozhodující pro stanovení pořadí uchazečů a pro jejich přijetí ke vzdělávání, 
  • bodové hodnocení přijímacího řízení je stanoveno tímto klíčem

               - celkový počet dosažených bodů      -  max. 110

                 z toho - písemný test                       -  max. 100

               - studijní průměr na maturitním vysvědčení    -  max.   10

   

  Bodové  hodnocení  prospěchu na maturitním vysvědčení podle  dosaženého studijního průměru:

    Průměr do 1,5 = 10 bodů, Průměr do 2,00 = 5 bodů, Průměr nad 2,00 = 0 bodů

                                                            

  Kritéria pro celkové hodnocení přijímacího řízení

   

  • kritéria přijímacího řízení úspěšně splnil uchazeč, který v celkovém součtu bodů získal nejméně 70 bodů,
  • pořadí uchazečů přijímacího řízení stanoví ředitel školy podle celkového součtu bodů dosažených v jednotlivých částech přijímacího řízení. V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů, rozhoduje o pořadí uchazečů dosažený vyšší počet bodů:
  • z celkových výsledků přijímacího řízení (celkový počet bodů z písemného testu a hodnocení průměru maturitního vysvědčení),
  • v případě rovnosti bodů podle písm. a) vyšší počet bodů z písemného testu,
  • v případě rovnosti bodů podle písm. a) a písm. b) vyšší počet bodů z hodnocení průměru maturitního vysvědčení,
  • uchazeči, kteří v písemném testu nesplnili hranici úspěšnosti, nesplní podmínky přijímacího řízení.

   

 • V současné době neproběhlo žádné přijímací řízení. Nejbližší přijímací řízení se uskuteční v měsíci červnu 2021.

Galerie

Podívejte se na nejnovější fotky ze školních akcí v naší galerii...

Další fotky z akcí školy