Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

21 říj

Vážení zákonní zástupci žáků 1. ročníků,

srdečně Vás zveme na Slavnostní složení slibu žáků naší školy, které se uskuteční dne 21. 10. 2021 od 14:00 hodin v sále Městského domu kultury (dále „MDK“) Sokolov na adrese 5. května 655, 356 01 Sokolov.

Aktuality

O ŠKOLE

 • Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.
  Jednou z aktivit programu jsou Projekty mobility osob / Školní vzdělávání.

  V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školský sektor mohou školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.
  Škola ve své žádosti definuje plán rozvoje v rámci EU, tzv. European Development Plan (EDP, Evropský plán rozvoje) a plánuje aktivity dalšího vzdělávání svých zaměstnanců v horizontu 1 roku nebo 2 let, s ohledem na své konkrétní a aktuální potřeby.

  Náplň mobilit:

  • teaching assignment = výukový pobyt (umožňuje učitelům školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže v praxi výuku na partnerské škole v zahraničí)
  • stínování (job-shadowing) kolegů na partnerské škole či jiné relevantní instituci v zahraničí
  • účast na kurzech nebo školeních (structured courses) v zahraničí

  Více informací zde: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/

   

  Erasmus+ ve VPŠ a SPŠ MV v Praze 

  V roce 2020 podala VPŠ a SPŠ MV v Praze v rámci Projektů mobility osob ve školním vzdělávání žádost o podporu projektu „Moderní výuka jazyků“. Žádost byla schválena.

  V rámci tohoto projektu absolvují vyučující cizích jazyků VPŠ a SPŠ MV v Praze další vzdělávání v zahraničí prostřednictvím mobilit, které jsou orientovány na odborné metodické a didaktické kurzy či všeobecně zaměřené metodické kurzy s důrazem na reálie. Kurzy absolvují účastníci v Rakousku, Německu, Francii, Velké Británii a Irsku.

  Další pracovníci absolvují jazykové kurzy - kurzy anglického jazyka ve Velké Británii.

  Shrnutí projektu

  Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze je školou UNESCO a Fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s celorepublikovou působností. Poskytuje čtyřleté střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru Bezpečnostně právní činnost a také tříleté vyšší odborné vzdělání v oborech Bezpečnostně právní činnost, Dopravně bezpečnostní činnost a Přípravné trestní řízení, zakončené absolutoriem. Pro potřeby Ministerstva vnitra, Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru zajišťuje intenzivní jazykové kurzy, jazykový e-learning, studium pedagogiky pro učitele a další kurzy celoživotního vzdělávání policistů, hasičů a zaměstnanců z rezortu ministerstva vnitra.

  Jednou z nejvýznamnějších priorit VPŠ a SPŠ MV v Praze je péče o rozvoj kvality výuky. Velký důraz je kladen na výuku cizích jazyků. Škola se snaží být progresivní (využívání interaktivních tabulí, tvorba studijních opor v systému LMS Moodle, výuka metodou blended learning), přesto si v některých oblastech uvědomuje potenciál pro svůj další růst a rozvoj. Působí zde kvalifikovaní a kvalitní pedagogové cizích jazyků, kteří usilují o to, aby jejich výuka byla na vysoké úrovni a zároveň bohatá a pestrá. Tito vyučující mají zájem rozvíjet a prohlubovat své metodické a didaktické znalosti, předávat je kolegům a na základě získaných zkušeností inovovat či vytvářet nové vzdělávací programy. VPŠ a SPŠ MV v Praze dlouhodobě podporuje další vzdělávání svých pracovníků. Náš projekt v rámci programu Erasmus+ je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání v zahraničí prostřednictvím mobilit orientovaných na: odborně metodické a didaktické kurzy pro vyučující cizích jazyků (začlenění IT do výuky, metodika přípravy žáků ke zkoušce, metoda blended learning, kreativní didaktika výuky), všeobecně zaměřené metodické kurzy s důrazem na reálie (Německo, Rakousko, Lotyšsko), ale i čistě jazykové vzdělávání (kurzy anglického jazyka pro vedoucí a nepedagogické zaměstnance). Výstupem projektu bude získání nových metodických a didaktických tipů pro výuku, podkladů pro úpravu či tvorbu nových tematických plánů a školních vzdělávacích programů a v neposlední řadě zvýšení úrovně komunikačních kompetencí v cizím jazyce, které umožní snazší komunikaci se zahraničními partnery.

  Logo Erasmus Spolufinancováno z EU logo vlevo zmenšené


 • Logolink OP VVV Šablony

  VPŠ a SPŠ MV v Praze podala v létě roku 2019 žádost o podporu zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony pro SŠ a VOŠ II.
  Žádost byla schválena, a tak od 1. 1. 2020 škola realizuje projekt "Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze - Šablony 2020", který je spolufinancován Evropskou unií.

  Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
  Patří sem např. podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (možnost jejich dalšího vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, atd.), zavedení a podpora nových metod ve výuce, větší propojení teorie s praxí - spolupráce škol a zaměstnavatelů či pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem (doučování).

  Podporovanými aktivitami jsou např. šablony personální podpory (školní asistent, speciální pedagog, psycholog, sociální pedagog, kariérový poradce, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele), další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemová výuka, zapojení odborníka z praxe do výuky, projektová výuka, zájmové kluby či aktivity zaměřené na výuku s digitálními technologiemi, včetně jejich pořízení.

   

  Šablony II ve VPŠ a SPŠ MV v Praze

  Název projektu: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze - Šablony 2020
  Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016240
  Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  Název výzvy: Výzva č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR v prioritní ose 3 OP
  Doba realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021
  Celkové způsobilé výdaje: 800.450,- Kč

  Od ledna 2020 probíhá ve VPŠ a SPŠ MV v Praze projekt "Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze - Šablony 2020". Škola získala finanční podporu např. na doučování, které je tak pro žáky zdarma (od ledna 2020 probíhá doučování MAT a AJ). Další oblasti, které byly podpořeny, jsou např. projektové dny mimo školu, kluby pro žáky či komunitně osvětová setkávání. Nedílnou součástí projektu je také podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů v rámci jejich dalšího vzdělávání. 

  Přehled plánovaných aktivit ve VPŠ a SPŠ MV v Praze v letech 2020 a 2021:
  Další vzdělávání pedagogických pracovníků SOŠ a VOŠ (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ a VOŠ)

  • čtenářská gramotnost;
  • matematická gramotnost;
  • cizí jazyky;
  • osobnostně sociální rozvoj;
  • výchova k podnikavosti;
  • kariérové vzdělávání;
  • projektová výuka;
  • polytechnické vzdělávání;
  • ICT.

  Klub pro žáky SOŠ

  • čtenářský klub;
  • klub občasnského vzdělávání a demokratického myšlení.

  Doučování žáků SOŠ

  • matematika
  • anglický jazyk

  Projektový den mimo školu pro žáky SOŠ 
  Komunitně osvětové setkání SOŠ

   

  Realizace projektu

  2.III/22 Projektový den mimo školu
  Téma: Památky UNESCO v Kutné Hoře, Síť přidružených škol UNESCO
  Termín: 16. září 2020
  Více informací v článku Exkurze třídy 4. C do Kutné Hory

  2.III/22 Projektový den mimo školu
  Téma: UNESCO - biodiverzita přírody 
  Termín: 24. června 2021
  Více informací v článku Můžeme tam, kam jiní nesmí

  Logo Šablony II plakát

 • Policie České republiky a německá Spolková policie realizují za finanční spoluúčasti Evropské unie projekt „Přeshraniční bezpečnostní spolupráce“ (Cross-Border Security Cooperation, CBSC), jehož cílem je posílení spolupráce v příhraničních oblastech. Projekt podporuje společná policejní opatření, ale také nácviky, cvičení a jazykové vzdělávání, posiluje nasazení společných hlídek, připravuje budoucí společné služební prostory a vytváří předpoklady pro perspektivní vznik společné česko-německé služebny na české straně.

  Významnou součástí projektu je jazykové vzdělávání, do kterého je zapojena i naše škola.

  Centrum jazykového a dalšího vzdělávání VPŠ a SPŠ MV v Praze v rámci projektu zajistí zvýšení jazykových kompetencí policistů působících v příhraniční oblasti.

  Oddělení německého jazyka a ostatních jazyků pro tyto potřeby vytváří v e-learningovém portálu LMS Moodle studijní opory pro výuku českého jazyka pro německé policisty.

  V listopadu 2020 budou v Centru jazykového a dalšího vzdělávání zahájeny jazykové kurzy pro české a německé policisty, jejichž součástí bude také profesní slovní zásoba. Ta bude procvičována v rámci společných česko-německých hodin, při kterých budou obě skupiny nejen trénovat cizí jazyk, ale zároveň budou mít možnost si vyměnit i své profesní a osobní zkušenosti.

  Osvojené znalosti a řečové dovednosti budou moci čeští a němečtí policisté využít při vzájemné spolupráci v rámci společných hlídek na hranicích ČR a SRN a při další přeshraniční spolupráci.

  Logo CBSC barva

  Projekt CBSC zahájen!

  V Centru jazykového a dalšího vzdělávání VPŠ a SPŠ MV v Praze byl 2. listopadu 2020 zahájen projekt Cross-Border Security Cooperation, v rámci kterého se budou čeští a němečtí policisté z příhraničních oblastí učit jazyk svých protějšků.

  Vzhledem k epidemiologické situaci probíhá od prvního dne výuka online (prostřednictvím aplikace Microsoft Teams), vždy 1 týden v měsíci, 6 vyučovacích hodin denně. V následujících třech týdnech studující pracují samostatně na zadaných úkolech v portálu LMS Moodle, kde pro německé policisty v rámci projektu CBSC vytvářejí vyučující nový kurz – Český jazyk.  

  Ve středu 4. listopadu 2020 proběhlo historicky první společné vysílání, kde účastníky obou skupin pozdravili zástupce ředitele školy, p. Jaroslav Šaroch, manažeři projektu, p. Timo Heisig a p. Václav Miška, a také vyučující.

  Všem účastníkům projektu přejeme mnoho úspěchů při studiu! 😊

   

 • Evropská jazyková cena Label

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Dům zahraniční spolupráce každý rok uděluje Evropskou jazykovou cenu Label.  Cílem této ceny je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.
  V roce 2020 hodnotila odborná porota celkem 46 přihlášek. Do druhého kola postoupilo 13 projektů, jazykovou cenu získalo 7 projektů.

  Jedním z oceněných je i projekt "Výuka českého jazyka pro zemské a spolkové policisty ze SRN", který od roku 2009 realizuje oddělení německého jazyka a ostatních jazyků Centra jazykového a dalšího vzdělávání VPŠ a SPŠ MV v Praze.

  Cílem projektu je výuka českého jazyka pro německé policisty, do které je od počátku zařazována profesní policejní terminologie. Výuka je také podpořena společnými hodinami s českými policisty, v rámci kterých si mohou studující vyměnit své profesní zkušenosti.
  Kurzy českého jazyka jsou organizovány ve spolupráci s Policejním ředitelstvím Chemnitz, od ledna 2018 výuku zaštítilo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. Účastníky jsou zeSpolečná hodina českých a německých studujícíchmští a spolkoví policisté ze Svobodného státu Sasko a Bavorsko, od roku 2009 tyto kurzy absolvovalo cca 80 německých policistů. Kurzy jsou intenzivní, probíhají vždy 1 týden v měsíci, 4 týdny v 1. pololetí a 4 týdny ve 2. pololetí školního roku.
  Kurzy jsou organizovány pro jazykové úrovně A1 – B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, přičemž již od nejnižších úrovní je do výuky zařazena rovněž odborná policejní terminologie. Po dosažení jednotlivých úrovní mají účastníci možnost skládat zkoušku z českého jazyka v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Exkurze na letiště Václava Havla
  Vzhledem k tomu, že souběžně s kurzy českého jazyka pro německé policisty probíhají v Centru jazykového a dalšího vzdělávání VPŠ a SPŠ MV v Praze i kurzy německého jazyka pro české policisty, hasiče a příslušníky dalších bezpečnostních sborů a pro zaměstnance rezortu vnitra, jsou organizovány také společné hodiny německých a českých studujících. V rámci společné výuky se setkávají dvě profesně blízké skupiny, které si mohou vyměnit pracovní i jazykové zkušenosti. V jejich průběhu se střídají oba jazyky, téma je voleno dle profesního zaměření účastníků obou kurzů. V rámci výuky jsou probírány aktuality či reálie obou zemí, výuka je doplněna exkurzemi, které organizují vyučující.
  Část exkurzí je zaměřena profesně, studující navštěvují instituce, kde se seznamují s prací Policie ČR a dalších bezpečnostních sborů (Muzeum Policie ČR, Výcvikové zařízení služební kynologie Celní správy ČR v Heřmanicích, Věznice ve Světlé nad Sázavou, Pohotovostní motorizovaná jednotka v Praze 8, jízdní policie Správy hl. m. Prahy, Vazební věznice Pankrác, poříční policie v Praze atd.). Probíhají také exkurze na zajímavá místa, díky kterým němečtí policisté poznávají život v ČR (Památník Terezín, Kutná Hora, Lidice, ZOO Praha, Letiště Václava Havla, Barrandov Studio, Plzeň, pivovar Velké Popovice, Mladá Boleslav, po stopách zajímavých míst Prahy – stopovaná).

   

  Slavnostní předávání ocenění

  Slavnostní předávání ocenění proběhlo dne 24. září 2020 v Zrcadlovém sále MŠMT. Za naši školu jej převzali PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D., zástupce ředitele pro jazykové a další vzdělávání, a Mgr. Gabriela Trojánková, vedoucí oddělení německého jazyka a ostatních jazyků.

  Více v článku Evropská jazyková cena Label pro rok 2020 už má nový domov v naší škole a na webových stránkách MŠMT Úspěšné projekty převzaly Evropskou jazykovou cenu Label.


  Evropská jazyková cena Label - certifikát
  Logo Label

 • Kancelář ředitele školy je samostatným organizačním článkem školy přímo řízeným ředitelem školy. Zabezpečuje činnosti zejména v oblastech:

   

  Bezpečnostní ochrana areálu a krizové řízení

  • zpracování a vedení stanovené dokumentace k zabezpečení bezpečnostní ochrany areálu
  • organizace a výkon nepřetržité dozorčí služby
  • ochrana areálu, obrana areálu, ochrana osob v areálu s využitím technických prostředků ochrany a stanovením režimových opatření
  • stanovení systému opatření pro případ mimořádných a krizových situací a stavu nebezpečí, nouzového stavu a stavu ohrožení
  • aktivace vstupu/vjezdu do areálu v elektronickém systému vstupu/vjezdu a vydávání povolení ke vstupu/vjezdu
  • administrace interních tiskopisů k akcím pořádaným cizími subjekty v areálu školy

   

  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO)

  • zpracování a vedení stanovené dokumentace a zpráv o stavu BOZP a PO
  • zajištění školení zaměstnanců, žáků a studentů v oblasti BOZP a PO
  • provádění preventivních kontrol BOZP a PO na pracovištích
  • zajišťování pravidelných kontrol a revizí BOZP a PO
  • šetření a administrace pracovních a služebních úrazů
  • vyhodnocování a rozbor příčin a zdrojů pracovní úrazovosti
  • spolupráce s lékařem odborného útvaru MV při dohledu na výkonem práce nebo služby dle zákona o specifických zdravotních službách

   

  Oblast legislativy

  • zpracování zásadních právních výkladů a stanovisek, včetně jejich aplikace na podmínky školy
  • vedení agendy dlouhodobě neuhrazených pohledávek a úkony potřebné k jejich deblokaci soudní cestou
  • zpracování interních aktů řízení ředitele školy ve stanovených oblastech činnosti
  • zveřejňování interních aktů řízení ředitele školy a vedení aktuálního přehledu platných interních aktů řízení ředitele školy

   

  Ochrana utajovaných informací a ochrana osobních údajů

  • zajišťování činností odborného pracoviště ochrany utajovaných informací (zpracování a vedení stanovené dokumentace, vedení spisů poučených osob, ověřování splnění podmínek pro přístup k utajované informaci, pravidelné školení zaměstnanců, zpracování zpráv a průběžných hlášení pro odborný útvar MV, kontrolní činnost)
  • koncepční a metodické řízení činností v oblasti ochrany osobních údajů,
  • dohled nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů,
  • poskytování poradenství v oblasti ochrany osobních údajů zaměstnancům školy

   

  Spisová služba

  • koncepční a metodické řízení výkonu spisové služby veřejnoprávního původce
  • zajišťování činností podatelny, příjem a odesílání služebních zásilek, komunikace prostřednictvím datové schránky školy
  • koordinace činností v rámci skartačního řízení
  • centrální evidence úředních razítek a pečetítek školy
  • evidence osobních certifikátů (elektronických podpisů) a administrace jejich zřizování a obnovování

  Kontakt

  {module Kontakt - KŘ - vedoucí}

  {module Kontakt - KŘ - podatelna}

  {module Kontakt - VKO - stálá služba pha}

 •  

   

  Po odchodu našich zakladatelských členů, kteří v červnu 2020 odmaturovali je redakce o něco prázdější. O to je ale větší výzvou přidat se k nám!

   

  Aktuální sestava redaktorů v Praze

  REDAKTOŘI:

  2. ročník

  Bočková Tereza, Bušková Julie, Chaloupoková Valérie, Kratochvílová Linda, Pompurová Veronika

   

  3. ročník

  Konrádová Veronika, Skotnyk Sebatian, Staňková Kamila, Šindelářová Barbora, Šolcová Eliška, Tichá Petra

   

   

  Aktuální sestava redaktorů v Sokolově

  Vedoucí kroužku:       Mgr. Kateřina Telínová

                                        

  REDAKTOŘI:

  2. ročník

  Anna Arnoldová, Ondřej Ballon, Viktorie Pinkasová

   

  3. ročník

  Barbora Breiská, Pavlína Hrbáčková, Bronislava Míšanková, Jana Ryvolová, Barbora Stoklasová

   

  4. ročník

  Dominika Čonková, Eva Tichá

 • Po velkém úspěchu v krajském kole, ve kterém jsme získali 2. místo, jsme plni očekávání vyrazili v pátek 22. 11. 2019 na Fakultu sociálních studií MU na celostátní setkání finalistů soutěže „Školní časopis roku 2019“ pořádané Asociací středoškolských klubů. Pan učitel pplk. Mgr. Josef Černý, kterému velmi děkujeme nejen za odvoz, ale i za podporu, nás vyzvedl v 5:30 před školou a vyrazili jsme směr Brno. Tam na nás čekal bohatý program.

  Podívali jsme se, jak funguje tvorba audiovizuálního pořadu, na chvilku se přimotali do redakčního štábu a okusili kreativní atmosféru televizního studia. Byla pro nás připravena výstava soutěžních časopisů, které jsme si nejen prohlédli, ale následně i pochválili nebo zkritizovali. Poté přišla asi nejlepší část dne, a to interaktivní přednáška o vzniku pořadu Zprávičky na ČT:D. Naše redaktorka Kateřina Zahradníčková byla totiž natolik odvážná, že si šla vyzkoušet čtení na kameru, a zajistila si tak účast ve večerním vysílání. V neposlední řadě si vysloužila i vysněný hrneček s logem televize. (Pokud chcete vidět a slyšet Katku v akci, najděte si díl z 22. 11. 2019 na https://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky, reportáž začíná v 1:40.)

  Následovalo už jen vyhlášení výsledků, ze kterého jsme byli celkem zklamaní. Vyhlášení probíhalo velmi rychle a stroze, pouze čtením jednotlivých názvů časopisů. Bohužel „Ozvěny z Hrdlořez“ během vyhlašování nezazněly. Následně jsme se na stránkách z výsledkové listiny dozvěděli, že jsme v kategorii středních škol skončili na 15. místě. Bylo to pro nás trošku zklamání, jelikož jsme byli velmi chváleni v krajském kole. Nicméně nesmutníme, a jelikož v blízké době chystáme internetovou podobu časopisu, určitě se zúčastníme příští rok v kategorii webových e-zin. Tak nám držte palce!

  Adéla Valentová


   

   

   

Galerie

Podívejte se na nejnovější fotky ze školních akcí v naší galerii...

Další fotky z akcí školy