Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

21 říj

Vážení zákonní zástupci žáků 1. ročníků,

srdečně Vás zveme na Slavnostní složení slibu žáků naší školy, které se uskuteční dne 21. 10. 2021 od 14:00 hodin v sále Městského domu kultury (dále „MDK“) Sokolov na adrese 5. května 655, 356 01 Sokolov.

Aktuality

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 • Kancelář ředitele školy je samostatným organizačním článkem školy přímo řízeným ředitelem školy. Zabezpečuje činnosti zejména v oblastech:

   

  Bezpečnostní ochrana areálu a krizové řízení

  • zpracování a vedení stanovené dokumentace k zabezpečení bezpečnostní ochrany areálu
  • organizace a výkon nepřetržité dozorčí služby
  • ochrana areálu, obrana areálu, ochrana osob v areálu s využitím technických prostředků ochrany a stanovením režimových opatření
  • stanovení systému opatření pro případ mimořádných a krizových situací a stavu nebezpečí, nouzového stavu a stavu ohrožení
  • aktivace vstupu/vjezdu do areálu v elektronickém systému vstupu/vjezdu a vydávání povolení ke vstupu/vjezdu
  • administrace interních tiskopisů k akcím pořádaným cizími subjekty v areálu školy

   

  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO)

  • zpracování a vedení stanovené dokumentace a zpráv o stavu BOZP a PO
  • zajištění školení zaměstnanců, žáků a studentů v oblasti BOZP a PO
  • provádění preventivních kontrol BOZP a PO na pracovištích
  • zajišťování pravidelných kontrol a revizí BOZP a PO
  • šetření a administrace pracovních a služebních úrazů
  • vyhodnocování a rozbor příčin a zdrojů pracovní úrazovosti
  • spolupráce s lékařem odborného útvaru MV při dohledu na výkonem práce nebo služby dle zákona o specifických zdravotních službách

   

  Oblast legislativy

  • zpracování zásadních právních výkladů a stanovisek, včetně jejich aplikace na podmínky školy
  • vedení agendy dlouhodobě neuhrazených pohledávek a úkony potřebné k jejich deblokaci soudní cestou
  • zpracování interních aktů řízení ředitele školy ve stanovených oblastech činnosti
  • zveřejňování interních aktů řízení ředitele školy a vedení aktuálního přehledu platných interních aktů řízení ředitele školy

   

  Ochrana utajovaných informací a ochrana osobních údajů

  • zajišťování činností odborného pracoviště ochrany utajovaných informací (zpracování a vedení stanovené dokumentace, vedení spisů poučených osob, ověřování splnění podmínek pro přístup k utajované informaci, pravidelné školení zaměstnanců, zpracování zpráv a průběžných hlášení pro odborný útvar MV, kontrolní činnost)
  • koncepční a metodické řízení činností v oblasti ochrany osobních údajů,
  • dohled nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů,
  • poskytování poradenství v oblasti ochrany osobních údajů zaměstnancům školy

   

  Spisová služba

  • koncepční a metodické řízení výkonu spisové služby veřejnoprávního původce
  • zajišťování činností podatelny, příjem a odesílání služebních zásilek, komunikace prostřednictvím datové schránky školy
  • koordinace činností v rámci skartačního řízení
  • centrální evidence úředních razítek a pečetítek školy
  • evidence osobních certifikátů (elektronických podpisů) a administrace jejich zřizování a obnovování

  Kontakt

  {module Kontakt - KŘ - vedoucí}

  {module Kontakt - KŘ - podatelna}

  {module Kontakt - VKO - stálá služba pha}

 • Interní auditor je podřízen řediteli školy, funkčně nezávislý a organizačně oddělen od řídících výkonných struktur školy. Plní úkoly interního auditu stanovené zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě, prováděcí vyhláškou a interními akty řízení ředitele školy k provedení zákona. Při provádění auditní činnosti postupuje podle mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu.

   

Galerie

Podívejte se na nejnovější fotky ze školních akcí v naší galerii...

Další fotky z akcí školy