Kancelář ředitele školy je samostatným organizačním článkem školy přímo řízeným ředitelem školy. Zabezpečuje činnosti zejména v oblastech:

 

Bezpečnostní ochrana areálu a krizové řízení

 • zpracování a vedení stanovené dokumentace k zabezpečení bezpečnostní ochrany areálu
 • organizace a výkon nepřetržité dozorčí služby
 • ochrana areálu, obrana areálu, ochrana osob v areálu s využitím technických prostředků ochrany a stanovením režimových opatření
 • stanovení systému opatření pro případ mimořádných a krizových situací a stavu nebezpečí, nouzového stavu a stavu ohrožení
 • aktivace vstupu/vjezdu do areálu v elektronickém systému vstupu/vjezdu a vydávání povolení ke vstupu/vjezdu
 • administrace interních tiskopisů k akcím pořádaným cizími subjekty v areálu školy

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO)

 • zpracování a vedení stanovené dokumentace a zpráv o stavu BOZP a PO
 • zajištění školení zaměstnanců, žáků a studentů v oblasti BOZP a PO
 • provádění preventivních kontrol BOZP a PO na pracovištích
 • zajišťování pravidelných kontrol a revizí BOZP a PO
 • šetření a administrace pracovních a služebních úrazů
 • vyhodnocování a rozbor příčin a zdrojů pracovní úrazovosti
 • spolupráce s lékařem odborného útvaru MV při dohledu na výkonem práce nebo služby dle zákona o specifických zdravotních službách

 

Oblast legislativy

 • zpracování zásadních právních výkladů a stanovisek, včetně jejich aplikace na podmínky školy
 • vedení agendy dlouhodobě neuhrazených pohledávek a úkony potřebné k jejich deblokaci soudní cestou
 • zpracování interních aktů řízení ředitele školy ve stanovených oblastech činnosti
 • zveřejňování interních aktů řízení ředitele školy a vedení aktuálního přehledu platných interních aktů řízení ředitele školy

 

Ochrana utajovaných informací a ochrana osobních údajů

 • zajišťování činností odborného pracoviště ochrany utajovaných informací (zpracování a vedení stanovené dokumentace, vedení spisů poučených osob, ověřování splnění podmínek pro přístup k utajované informaci, pravidelné školení zaměstnanců, zpracování zpráv a průběžných hlášení pro odborný útvar MV, kontrolní činnost)
 • koncepční a metodické řízení činností v oblasti ochrany osobních údajů,
 • dohled nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů,
 • poskytování poradenství v oblasti ochrany osobních údajů zaměstnancům školy

 

Spisová služba

 • koncepční a metodické řízení výkonu spisové služby veřejnoprávního původce
 • zajišťování činností podatelny, příjem a odesílání služebních zásilek, komunikace prostřednictvím datové schránky školy
 • koordinace činností v rámci skartačního řízení
 • centrální evidence úředních razítek a pečetítek školy
 • evidence osobních certifikátů (elektronických podpisů) a administrace jejich zřizování a obnovování

Kontakt

{module Kontakt - KŘ - vedoucí}

{module Kontakt - KŘ - podatelna}

{module Kontakt - VKO - stálá služba pha}