Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

21 říj

Vážení zákonní zástupci žáků 1. ročníků,

srdečně Vás zveme na Slavnostní složení slibu žáků naší školy, které se uskuteční dne 21. 10. 2021 od 14:00 hodin v sále Městského domu kultury (dále „MDK“) Sokolov na adrese 5. května 655, 356 01 Sokolov.

Aktuality

ÚŘEDNÍ DESKA

 • V zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků a dodavatelů v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze jsou vydána
  „PRAVIDLA BEZPEČNÉHO POBYTU a ZDRAVÉHO NÁVRATU“.

  Vstup a vjezd návštěvníků a dodavatelů do areálu školy je povolen pouze se souhlasem oprávněného zaměstnance školy po ověření totožnosti a přidělení vstupní karty. U osob mladších 15 let je podmínkou doprovod dospělé osoby.

  Návštěvy a dodavatelé v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze jsou povinni:

  • Řídit se pokyny dozorčí služby areálu školy.
  • Podrobit se na pokyn dozorčí služby kontrole zavazadel, vozidla a jeho nákladu.
  • Pohybovat se vpravo, po komunikacích k tomu určených, při chůzi mimo chodník se použije levý okraj vozovky.
  • Parkovat vozidla jen na vyznačených parkovacích místech.
  • Dodržovat nejvyšší povolenou rychlost 20 km v hodině.
  • Používat při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na komunikacích v areálu školy a kdy je nutno na ně vstoupit, výstražné vesty.
  • Respektovat dopravní a bezpečnostní značení v areálu školy.
  • Hlásit dozorčí službě každou dopravní nehodu nebo jinou škodu v areálu školy.
  • Dbát zvýšené pozornosti při přecházení komunikací pro automobily.
  • Nevstupovat do objektů a prostorů označených zákazem vstupu.
  • Dodržovat zákaz fotografování a pořizování záznamů.
  • Dodržovat zákaz kouření a vstupu s plamenem.
  • Nevstupovat do areálu školy pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek.
  • Nepožívat v areálu školy alkoholické nápoje a jiné návykové látky.
  • Nevnášet do areálu školy nebezpečné předměty ohrožující život.
  • V případě nebezpečí opustit daný prostor školy, respektovat značení únikových cest a východů.
  • Dodržovat výše uvedená bezpečnostní pravidla týkající se vjezdu a vstupu osob v areálu školy.

  znacky

 • Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, stanovím:

  Náklady na pořízení kopií

  1. Za pořízení černobílé kopie formátu A4:
   a) jednostranná kopie - 2,- Kč/stránka
   b) oboustranná kopie  -3,- Kč/stránka

  2. Za pořízení černobílé kopie formátu A3:
   a) jednostranná kopie - 4,- Kč/stránka
   b) oboustranná kopie - 6,- Kč/stránka

  3. Za tisk na černobílé tiskárně – formát A4, jednostranný - 2,- Kč/stránka
  4. Za tisk na černobílé tiskárně – formát A3, jednostranný - 4,- Kč/stránka
  5. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena, včetně DPH, za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou je VPŠ a SPŠ MV v Praze (dále jen „škola“) povinna u tohoto poskytovatele uhradit za pořízení předmětné kopie nebo tisku.
  6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných školou se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

  Náklady na opatření technických nosičů dat

  1. Za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 10,- Kč
  2. Za 1 ks DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 8,- Kč
  3. V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat
  4. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňovaná.
  5. Za přípravu informací a vypalování CD a DVD - 67,- Kč/20 min.

  Náklady na odeslání informace žadateli

  1. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 5,- Kč za jednu poštovní zásilku.
  2. Náklady na použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů, které je škola povinna uhradit za dotčenou poštovní zásilku.
  3. V případě osobního odběru nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňovaná.

  Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

  1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací nad 1 hod. se stanoví sazba úhrady za každou celou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 202,- Kč /hod. Částka je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců školy pro příslušný rok.
  2. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací nad 1 hod. více zaměstnanci bude úhrada nákladů dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
  3. Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů se podle bodů 1 a 2 nevyžaduje.

  Hrazení nákladů

  1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
  2. Způsob platby:
   a) v hotovosti v pokladně školy nebo
   b) převodem na bankovní účet školy č. 19-3007881/0710 nebo
   c) složenkou na uvedený účet.

  Závěrečná ustanovení

  1. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, žádost bude podle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. odložena. Proti výši úhrady je možné podat stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., a to do 30 dnů ode dne doručení oznámení o výši úhrady za požadované služby podáním na podatelnu školy. O stížnosti bude rozhodovat Ministerstvo vnitra.

   

   

   

   

 • Povinnost zpracovávat VÝROČNÍ ZPRÁVU O ČINNOSTI ŠKOLY ukládá školský zákon řediteli každé školy, která poskytuje vzdělávání vedoucí k dosažení určitého stupně vzdělání. Výroční zpráva se zpracovává vždy za školní rok, zasílá se zřizovateli a zveřejňuje se na přístupném místě.

  Můžete si je stáhnout z našeho úložiště a prostudovat.

   

 • Úřední hodiny, ve kterých pracoviště finančního oddělení/sociální evidence přijímá ústní i písemná podání a poskytuje informace veřejnosti ve věcech sociálního, důchodového a nemocenského pojištění:

  Pondělí  - Čtvrtek  8.00 – 14.00

   

  Adresa, pro pracoviště Praha a Kryštofovy Hamry a Sokolov, na které je možno odevzdat podání:

   

  VPŠ a SPŠ MV v Praze

  Pod Táborem  102/5

  190 24 Praha 9

   

  Datová schránka: 4zrkgbn

  Elektronická adresa finančního oddělení :       e-mail: finsps(@)skolamv.cz

  Elektronická adresa personálního oddělení :   e-mail: po(@)skolamv.cz

   

  Forma technického nosiče pro doručování podání v el. podobě :

  veřejná síť internet, záznamová média – CD, flashdisc

   

  Určená pracoviště k plnění správního orgánu (služební orgán 1. stupně):

  (v rámci svěřených pravomocí a kompetencí)

   

  1. Pracoviště správního orgánu (služební orgán 1. stupně) :

  personální a finanční oddělení:          

  Mgr. Ilona Konrádová, tel. : 234 145 280, e-mail:  konradovai(@)skolamv.cz

  Ivana Brodová, DiS., tel. : 234 145 347, fax: 974 845 751, e-mail:  brodovai(@)skolamv.cz

   

  1. Služební orgán:

  vrchní rada plk. Ing. Zdeněk Jedlička, ředitel VPŠ a SPŠ MV v Praze 

  -  tel.: 234 145 200, fax: 234 145 750, e-mail:  jedlickaz(@)skolamv.cz

   

  1.  Pracovníci, pověřeni vedením agendy za služební orgán:

  Lorenzová Jitka, tel. 234 145 282

  Bc. Líhová Barbora , tel. 234 145 285

  Sichrová Eva, tel. 234 145 289

  e-mail: po(@)skolamv.cz

   

  1. Pracovníci pověřeni vedením agendy za služební útvar (mzdová účtárna, sociální evidence):

  Hofmanová Stanislava, tel. 974 845 344, e-mail:  hofmanovas(@)skolamv.cz

  Sladká Hana, tel: 974 845 446, e-mail: finsps(@)skolamv.cz

   

   

   

   

                 vrchní rada plk. Ing. Zdeněk Jedlička

                                    ředitel školy

   

   

Galerie

Podívejte se na nejnovější fotky ze školních akcí v naší galerii...

Další fotky z akcí školy