logo

Vyšší policejní škola

a Střední policejní škola MV v Praze

 

Stěžejním úkolem školy je realizovat vyšší odborné vzdělání ve vzdělávacích programech:

  • Bezpečnostně právní činnost (68-42-N/04)
  • Dopravně bezpečnostní činnost (68-42-N/05)
  • Přípravné trestní řízení (68-42-N/03)

 

            Jste odhodláni zvýšit si své vzdělání?

            Náplň studia vyšší odborné školy vám nabízí možnost rozšířit si Vaše doposud získané schopnosti a vědomosti, tolik potřebné pro Vaši praxi. Skladba předmětů a jeho studium je určeno pro příslušníky a zaměstnance Policie ČR, Ministerstva vnitra, městské a obecní policie, Hasičského záchranného sboru, Vojenské policie, Vězeňské služby, Celní správy, ale také zaměstnanců na úseku orgánů státní správy a místní územní samosprávy.

            Výuka probíhá v předmětech trestního práva, policejního práva, kriminalistiky, kriminologie, managementu, výpočetní informatiky, krizového řízení, psychologie, sociologie, dopravní problematiky, cizího jazyka a dalších předmětů dle odborného zaměření studia.               

            Studium je organizováno ve čtyřech týdenních soustředěních v průběhu jednoho studijního období (pololetí), kombinovanou formou. Ve výjimečných případech lze se souhlasem nadřízeného udělit individuální studijní plán. Délka studia je 3 roky a je ukončeno absolutoriem. Úspěšný absolvent získává vyšší odborné vzdělání s titulem Diplomovaný specialista (DiS). Vyšší odborné vzdělání lze dále uplatnit v následném jednoročním studiu na vysoké škole v bakalářském programu bezpečnostně právního zaměření. Naši studenti již před ukončením studia jsou informování o typu a způsobu jednoročního studia na Vysoké škole evropských a regionálních studií v Příbrami (VŠERS), Univerzity Jana Amose Komenského v Praze (UJAK) a Metropolitní univerzity v Praze (MUP).  

            Absolventi vzdělávacích programů budou připraveni uplatnit se:

  • v řídících pozicích a jako specialisté v oblasti Policie ČR, městské a obecní policie, Vojenské policie, zpravodajských služeb, celnictví, vězeňství, Hasičského záchranného sboru a nestátních bezpečnostních služeb,
  • na pozicích bezpečnostních manažerů pro vnitřní a vnější bezpečnost u organizací a firem, které mají povinnost chránit bezpečnost svých produktů, projektů, personálu a klientely,
  • na pozicích referentů specialistů a vedoucích referátů v orgánech státní správy a místní územní samosprávy.

            Přijímání ke studiu probíhá podle § 27 a § 28 vyhlášky č. 2/2006Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, platného znění. Přijímací zkoušky pro školní rok 2016/2017 se budou konat v měsíci červnu 2016 a budou provedeny formou zkušebního vědomostního testu z předmětů práva, služby pořádkové a dopravní policie, kriminalistiky a cizího jazyka. Všichni uchazeči o studium musí k přihlášce doložit kopii ověřeného maturitního vysvědčení. Uchazeči o studijní obor „Přípravné trestní řízení“ musí k přihlášce doložit ověřenou kopii o oprávněném přístupu k utajovaným informacím stupně utajení „Vyhrazené“.

            Výše školného na jeden školní rok je dle vyhlášky č. 2/2006 Sb. upravena pro mimorezortní zaměstnance Policie ČR a MV ČR na nejvyšší možnou částku ve výši 3 000,-Kč.

            Bližší kontakty na studijním oddělní Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy.

            Kontaktní osoba: pplk. Mgr. Miroslav Malušek, telefon: 974845260,

    e-mail:

 

            Sekretariát ředitele a zástupce ředitele školy pro výuku:  Dagmar Vozdecká, telefon: 974845382, fax: 974845750,

                                                                                                           e-mail:

 

            Bližší informace: Intranet: http://www.spshr.mv.cz

                                         Internet: http://www.skolamv.cz