CBSC 01aLogo CBSC barva

Přesně rok trvala výuka českých a německých policistů v Centru jazykového a dalšího vzdělávání VPŠ a SPŠ MV v Praze. V rámci projektu posílení přeshraniční bezpečnostní spolupráce v česko-německém pohraničí spolufinancovaného EU absolvovali policisté z obou zemí v uplynulých měsících 10 týdnů výuky českého a německého jazyka. Ve středu 27. října 2021 pak byl projekt za přítomnosti ředitele VPŠ a SPŠ MV v Praze, zástupkyně Velvyslanectví SRN v Praze a českého a německého manažera projektu slavnostně ukončen.
Vzhledem k epidemiologické situaci probíhala výuka zpočátku online (v prostředí MS Teams) v plném rozsahu tak, aby co nejvíce odpovídala výuce prezenční. Na konci každého týdne se např. konaly společné hodiny českých a německých účastníků, zařazena byla také základní odborná terminologie.
Teprve v září a říjnu 2021 se mohla výuka uskutečnit v prostorách CJDV VPŠ a SPŠ MV v Praze. Tyto poslední týdny velmi důležité, učivo se mohlo lépe upevnit a důraz byl kladen hlavně na procvičení konverzace a komunikace mezi českými a německými policisty.
V rámci projektu CBSC vznikl také e-learningový portál – kurz českého jazyka v systému LMS Moodle, který vytvořili IT specialisté školy a vyučující českého a německého jazyka. Je zde připraveno celkem 12 modulů, ve kterých si studující mohou samostatně opakovat a procvičovat vše, co si osvojili během výuky ve škole. Jsou k dispozici cvičení gramatická, poslechová, porozumění čtenému textu, základy odborné terminologie, bonusy, písničky či videa a poslední modul obsahuje závěrečný test. Kurz českého jazyka v systému LMS Moodle lze využít pro jazykové vzdělávání policistů, kteří se podílejí na společných hlídkách, a bude využíván i v budoucnu v kombinaci s dalšími jazykovými kurzy pro německé policisty.

 

CBSC 02a