Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Oddělení anglického jazyka

Hlavním úkolem oddělení anglického jazyka je zabezpečování výuky anglického jazyka pro příslušníky Policie České republiky a zaměstnance Ministerstva vnitra a Policie ČR.

Jazykové vzdělávání je organizováno těmito formami:

 • výuka AJ v rámci akreditovaného programu vyššího odborného vzdělávání
  (3 roky, jazyk a konverzace jako součást programu týdenního soustředění)
  Cizí jazyk je jedním z povinných předmětů absolutoria. Cílová úroveň jazykových kompetencí je na úrovni B1 (SERR). 
 • intenzivní kombinovaný kurz AJ - 1. stupeň, 2. stupeň, 3. stupeň
  (1/2 roku – 1 rok, výuka 2 souvislé týdny v měsíci, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně, následně 2 týdny samostatné studium)
  Studium AJ v intenzivních kombinovaných kurzech je rozděleno do tří stupňů. Kurz 1. stupně je určen pro začátečníky, do vyšších stupňů jsou uchazeči zařazováni buď na základě složení zkoušky nižšího stupně (či prokázání příslušné kvalifikace) nebo na základě přijímacích zkoušek a dle výukových kapacit školy. Každý stupeň je zakončen závěrečnou zkouškou MV formou standardizovaných písemných testů a ústní komisionální zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky je účastníkovi kurzu vystaveno osvědčení o jazykové zkoušce.
  Cílové kompetence absolventů jednotlivých stupňů odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky (SERR) následovně: 1. stupeň – A2 (1/2 roku, celkem 300 hodin), 2. stupeň – B1 (1/2 roku, celkem 300 hodin), 3. stupeň – C1 (1 rok, celkem 600 hodin).
 • intenzivní kombinovaný kurz AJ formou blended-learning - 1. stupeň
  (1/2 roku, výuka vždy 1 týden v měsíci, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně, následně 3 týdny e-learning)

  Kurz AJ formou blended-learning připravuje účastníky ke zkoušce MV 1. stupně. Je určen pro příslušníky a zaměstnance Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Ministerstva vnitra ČR, kteří potřebují v souladu s kvalifikačním požadavkem na systematizované místo složit zkoušku MV 1. stupně z AJ, avšak ze služebních či pracovních důvodů nemohou absolvovat intenzivní kombinovaný kurz. Studium v kurzu vyžaduje pravidelný přístup studujícího k počítači se zvukovou kartou a kvalitním připojením k internetu. V případě úspěšného složení zkoušky je účastníkovi kurzu vystaveno osvědčení o jazykové zkoušce.
 • intenzivní kombinovaný kurz AJ pro manažery - 1. stupeň, 2. stupeň
  (1/2 roku, střídavě vždy 1 týden výuka, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně, následně vždy 1 týden samostatné studium)

  Kurz připravuje účastníky ke zkoušce MV 1. či 2. stupně. Je určen pro vedoucí pracovníky Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a MV ČR,  kteří potřebují v souladu s kvalifikačním požadavkem na systemizované místo složit jazykovou zkoušku MV 1. či 2. stupně, ale z pracovních důvodů nemají možnost zúčastnit se výuky ve dvoutýdenních blocích. V případě úspěšného složení zkoušky je účastníkovi kurzu vystaveno osvědčení o jazykové zkoušce.
 • zdokonalovací kurz AJ po Zkoušce MV - 2. stupeň, 3. stupeň
  (60 hodin – výuka 2 souvislé týdny, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)

  Jde o krátkodobé aktualizační kurzy pro absolventy kurzů příslušných stupňů nebo pro zájemce se znalostmi odpovídajícími požadavkům zkoušek 2. či 3. stupně, určené k upevnění a procvičení jazykových kompetencí. Kurzy jsou organizovány zpravidla v rozsahu jednoho čtrnáctidenního soustředění.
 • nástavbový jazykový kurz AJ pro pokročilé po Zkoušce MV - 3. stupeň
  (180 hodin – 6 týdnů, výuka vždy 1 týden v měsíci, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně, následně 3 týdny samostatné studium)

  Kurz je určen pro uchazeče, kteří mají složenou jazykovou zkoušku MV 3. stupně nebo zkoušku odpovídající její úrovni* a potřebují pro svou práci pokročilejší znalost AJ. Studenti si obohatí jazykové dovednosti v souladu se svými profesními potřebami. Po počáteční vyrovnávací části kurzu si studenti připraví, přednesou a navzájem zhodnotí prezentaci své práce v rezortu. V posledním týdnu se studenti podílejí na obsahu kurzu i svými návrhy a požadavky, které vyučující podle možností operativně zapracují do výuky. Samostatné studium slouží k vypracování úloh a k on-line konzultacím s učiteli.
  *(odpovídající úrovni C1 podle SERR – např. CAE, CPE, STANAG 6001 – 3. stupeň, MZV – úroveň 4, IELTS 6,5 – 9, Státní jazyková zkouška všeobecná či speciální, ukončené VŠ studium v oboru anglický jazyk, ILEC apod.)
 • přípravné kurzy AJ ke Zkoušce MV - 1. stupeň, 2. stupeň
  (60 hodin – výuka 2 souvislé týdny, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)
  Kurzy jsou určeny pro uchazeče, kteří již mají znalost AJ na úrovni 1. či 2. stupně, avšak potřebují před složením odpovídající jazykové zkoušky MV intenzivní opakování. Kurzy jsou určeny uchazečům, kteří ze služebních či pracovních důvodů nemohou absolvovat intenzivní jazykové kurzy 1. nebo 2. stupně v plném rozsahu. Přípravné kurzy nesuplují celkové studium v intenzivním kurzu 1. nebo 2. stupně.
 • zdokonalovací kurzy AJ pro manažery po Zkoušce MV - 1. stupeň, 2. stupeň
  (30 hodin – výuka 1 týden, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)

  Kurzy jsou určené vedoucím pracovníkům rezortu MV a Policie ČR, kteří již v minulosti získali znalost AJ, potřebují si rozšířit jazykové kompetence s ohledem na svou pracovní náplň, ale z nemají možnost účastnit se intenzivního jazykového kurzu. Účastníci si obohatí slovní zásobu potřebnou pro vedení rozhovorů a jednání, seznámí se s frázemi typickými pro telefonování a písemný styk a s tématy souvisejícími s jejich povoláním. Pozornost je věnována poslechu s porozuměním a rozvoji všech  jazykových dovedností, včetně nácviku prezentace v cizím jazyce.
 • zdokonalovací kurz AJ pro dopravní policii
  (60 hodin –výuka 2 souvislé týdny, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)

  Kurz je určen pro službu dopravní policie. Cílem kurzu je rozvoj a upevnění znalosti odborného anglického jazyka v dané oblasti. Důraz je kladen na odbornou terminologii a rozvoj řečových dovedností v tematicky zaměřených modelových situacích. Účast v kurzu je podmíněna znalostí AJ minimálně na úrovni A2 (SERR)/ jazyková zkouška MV 1. stupně.
 • zdokonalovací kurz AJ pro členy antikonfliktních týmů
  (150 hodin – 5 týdnů, výuka 1 týden v měsíci, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně, následně 3 týdny samostatné studium)

  Kurz je určen pro policisty, kteří jsou členy AKT. Cílem kurzu je rozvoj a upevnění znalosti odborného anglického jazyka v dané oblasti. Důraz je kladen na rozvoj řečových dovedností v tematicky zaměřených modelových situacích. Vzhledem k výraznému podílu samostatného studia formou blended-learning je kurz doporučen zejména těm, kteří ovládají anglický jazyk minimálně na úrovni A2 (SERR)/ jazyková zkouška MV 1. stupně. Oddělení nabízí také kurz AKT pro začátečníky.
 • zdokonalovací kurz AJ pro účastníky zahraničních mírových operací
  (60 hodin – 2 souvislé týdny, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)
  Kurz je určen příslušníkům Policie ČR, kteří mají zájem o účast v zahraničních mírových operacích OSN nebo EU. Cílem kurzu je rozvoj a upevnění znalosti odborného anglického jazyka v dané oblasti. Kurz  připravuje účastníky na zkoušku z AJ, která je součástí výběrového řízení do misí. Zařazení do kurzu je podmíněno absolvováním profilově zaměřeného vstupního testu z AJ na úrovni B1 (SERR), nebo platným osvědčením zkoušky MV 2. nebo 3. stupně.
 • externí jazykové kurzy AJ
  Jsou organizovány v omezené míře pro vzdělávání vedoucích pracovníků podle požadavků rezortu a na základě žádostí uplatněných a schválených na Odboru vzdělávání a správy policejního školství Ministerstva vnitra.
 • zkoušky MV z AJ po samostatné přípravě
  Uchazeči o složení jazykové zkoušky MV 1. až 3. stupně se připravují samostatně. Zkoušky se konají ve stanovených termínech, obvykle 1x až 2x ročně. Aktualizované požadavky ke zkouškám jednotlivých stupňů jsou zveřejňovány společně s nabídkou termínů pro příslušný školní rok ve Věstníku MV a na intranetových stránkách školy.

Zkoušky 1. – 3. stupně z anglického, německého, francouzského jazyka a 1. a  2. stupně ruského jazyka jsou standardizovanými zkouškami Ministerstva vnitra (Zkouška MV). Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je stanoven rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v souladu s čl. 18 odst. 3 přílohy k usnesení vlády ze dne 26. října 2015 č. 865, o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Platný seznam je vydáván ve Věstníku MŠMT a uveden v příloze předmětného aktuálního rozhodnutí MŠMT.

Oddělení anglického jazyka se také podílí na všech činnostech VPŠ a SPŠ MV v Praze, především v oblasti vzdělávání a mezinárodní spolupráce, přičemž rovněž plní mimořádné úkoly na základě požadavků Policejního prezidia a Ministerstva vnitra České republiky, jako např. spolupráce na přípravě uchazečů ke zkouškám OSN SAT.

Aktuální nabídka kurzů anglického jazyka, které jsou realizovány oddělením anglického jazyka Centra jazykového a dalšího vzdělávání, je zveřejňována na intranetových stránkách školy.

vedoucí oddělení anglického jazyka

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze