Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Oddělení dalšího vzdělávání

Historie

 • 01. 01. 2002 bylo za účelem zajištění povinností rezortní vzdělávací instituce pro úředníky Ministerstva vnitra v souladu s novým jednotným systémem vzdělávání zaměstnanců orgánů státní správy a samosprávy v rámci Střední policejní školy MV v Praze zřízeno Oddělení vzdělávání zaměstnanců MV. Od 01. 09. 2005 došlo k jeho transformaci na Oddělení dalšího vzdělávání.
 • Dne 25. 2. 2014 vydalo MŠMT rozhodnutí o udělení akreditace k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a akreditaci k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování u kurzů Tutoring v e-learningu a distančním vzdělávání a Tvorba studijních opor v e-learningovém a distančním vzdělávání.
 • Dne 26. 7. 2016 udělilo MŠMT akreditaci k provádění vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o jeho absolvování Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, odborného výcviku a praktického vyučování.

Profil činnosti

Organizace a koncepční rozvoj vzdělávání

 • navrhuje, zpracovává a aktualizuje projekty programu prohlubujícího vzdělávání zaměstnanců MV, projekty vzdělávání vedoucích zaměstnanců, vzdělávací programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníků škol a školských zařízení zřizovaných MV a na základě poptávky a kapacitních možností i dalších pracovníků bezpečnostních sborů,
 • organizuje a koordinuje jednotlivé vzdělávací aktivity ve spolupráci s Oddělením vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb odboru personálního MV ČR a s Odborem bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV ČR,
 • zpracovává podklady pro legislativní úpravu normativů stanovujících organizaci řízení a průběh kurzů a spolupracuje při tvorbě a aktualizaci koncepce vzdělávání zaměstnanců MV a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • předkládá vzdělávací programy k vnitroresortní registraci a v rámci kapacitních možností i k akreditaci v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
 • zabezpečuje metodickou a specializovanou poradenskou činnost poskytovanou pedagogům,
 • provozuje e-learningový portál VPŠ a SPŠ MV v Praze pro resortní vzdělávání a tvoří, realizuje a zpracovává evaluace e-learningových vzdělávacích aktivit v rámci dalšího vzdělávání,
 • garantuje e-learningový portál pro výuku cizích jazyků v prostředí Moodle, což zahrnuje zajištění formální stránky jazykového portálu a průběžnou koordinaci vytváření obsahové stránky s vybranými garanty za jednotlivé jazyky,
 • metodicky řídí jazykovou přípravu v resortu vnitra,
 • realizuje analýzy a vyhodnocování kvality výuky,
 • koordinuje plánování a zajišťuje rozdělení výuky do jednotlivých typů jazykových kurzů, proces zařazení ke studiu a ukončení studia, organizuje závěrečné zkoušky,
 • shromažďuje, analyzuje a rozšiřuje data; koordinuje a vytváří informační, metodické a učební materiály,
 • vyhledává příležitosti financování vzdělávacích programů, projektů a grantů,
 • zprostředkovává, udržuje a prohlubuje úzkou spolupráci s dalšími subjekty resortu vnitra a s domácími a zahraničními organizacemi.

Nabídka a realizace vzdělávacích programů a projektů

 • program „Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, odborného výcviku a praktického vyučování“, 
 • kurzy prohlubujícího vzdělávání věnované legislativní oblasti činnosti státní správy, tj. při změně zákonných norem, postup jejich aplikace ve státní správě atp.,
 • kurzy prohlubujícího vzdělávání a vzdělávací aktivity dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jiných pracovníků resortu vnitra k rozvíjení tzv. „měkkých dovedností“, jako jsou např. prezentační dovednosti, způsoby komunikace, práce s médii, zvládání konfliktů a jejich prevence, duševní hygiena atd.,
 • kurzy v oblasti vzdělávání vedoucích zaměstnanců poskytující rámec pro efektivní vedení porad aj.

Další související činnosti

 • zajišťuje lektorské zázemí pro jednotlivé vzdělávací aktivity a vede databázi lektorů,
 • zajišťuje výuku v rámci dalšího profesního vzdělávání a vyššího odborného studia,
 • tvoří pedagogické a technicko-organizační dokumentace a zajišťuje jejich archivace,
 • kontroluje úrovně výuky a plnění výukových a výchovných cílů,
 • vydává a distribuuje osvědčení o absolvování kurzů a dalších vzdělávacích aktivit,
 • předává informace a zkušenosti, včetně těch zahraničních,
 • zpracovává a aktualizuje dlouhodobý záměr oddělení a jednotlivé cíle a vize,
 • předkládá návrhy na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu a materiálního vybavení,
 • pečuje o svěřené specializované učebny a jejich vybavení,
 • vede předepsanou dokumentaci,
 • při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, interními normativními instrukcemi Ministerstva vnitra, interními akty řízení ředitele školy a pokyny zástupce ředitele školy,
 • při plnění úkolů spolupracuje s ostatními odděleními školy, včetně organizačních pracovišť, které zajišťují a podporují jeho činnost,
 • prezentuje jazykové a další vzdělávání na mezinárodních a národních konferencích a seminářích,
 • plní rovněž mimořádné úkoly na základě požadavků Ministerstva vnitra České republiky a dalších subjektů resortu vnitra a podílí se na všech činnostech VPŠ a SPŠ MV v Praze, především v oblasti vzdělávání a mezinárodní spolupráce.

Kontakt

vedoucí oddělení dalšího vzdělávání

 


 

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze