Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Oddělení německého jazyka a ostatních jazyků

Hlavním úkolem oddělení německého jazyka a ostatních jazyků je zabezpečování výuky německého jazyka pro příslušníky Policie České republiky a zaměstnance Ministerstva vnitra a Policie ČR.

Jazykové vzdělávání je organizováno různými formami:

 • intenzivní kombinované kurzy
  (1/2 roku – 1 rok, 14 denní soustředění, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)

  Studium v intenzivních kurzech je rozděleno do tří stupňů. První stupeň je určen pro začátečníky, do vyšších stupňů jsou uchazeči zařazováni buď na základě složení zkoušky nižšího stupně (či prokázání příslušné kvalifikace) nebo na základě přijímacích zkoušek a dle výukových kapacit školy. Každý stupeň je zakončen závěrečnou písemnou zkouškou formou standardizovaných testů a ústní komisionální zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky je účastníkovi kurzu vystaveno osvědčení o jazykové zkoušce. Cílové kompetence absolventů jednotlivých stupňů odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky (SERR) následovně: 1. stupeň – A2 (1/2 roku, celkem 300 hodin), 2. stupeň – B1 (1/2 roku, celkem 300 hodin), 3. stupeň – C1 (1 rok, celkem 600 hodin).
 • intenzivní kombinovaný kurz formou blended-learning 1. stupeň
  (1/2 roku, 1 týdenní soustředění, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)
  Kurz německého jazyka formou blended-learning - zkouška MV 1. stupně je určen pro příslušníky a zaměstnance Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Ministerstva vnitra ČR, kteří potřebují v souladu s kvalifikačním požadavkem na systematizované místo složit Zkoušku Ministerstva vnitra 1. stupně z německého jazyka, avšak ze služebních či pracovních důvodů nemohou absolvovat intenzivní kombinovaný kurz německého jazyka 1. stupně. Studium v kurzu je podmíněno možností pravidelného přístupu studujícího k počítači se zvukovou kartou a kvalitním připojením k internetu.
 • výuka německého jazyka v rámci akreditovaného programu vyššího odborného vzdělávání
  (3 roky, jazyk a konverzace jako součást programu týdenního soustředění)

  Cizí jazyk je jedním z povinných předmětů absolutoria.
 • zdokonalovací poslechový kurz po 1. stupni (A2)
  (60 hodin – 2 týdny, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)

  Kurz je určen pro uchazeče, kteří již v minulosti nabyli různými formami studia znalostí německého jazyka na úrovni 1. stupně, avšak potřebují si zdokonalit schopnost poslechu s porozuměním, který je výchozím článkem k prohloubení dalších řečových dovedností a komunikativních schopností v cizím jazyce.
 • zdokonalovací kurzy po 1., 2. a 3. stupni (A2, B1 a C1 podle SERR)
  (60 hodin – 2 týdny, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)

  Jedná se o krátkodobé aktualizační kurzy pro absolventy příslušných stupňů nebo pro zájemce se znalostmi odpovídajícími požadavkům zkoušek 1., 2. nebo 3. stupně, určené k upevnění a procvičení jazykových dovedností. Kurzy jsou organizovány zpravidla v rozsahu jednoho čtrnáctidenního soustředění.
 • přípravný kurz ke Zkoušce MV 1. stupně z jazyka německého
  (60 hodin – 2 týdny, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)

  Kurzy jsou určeny pro uchazeče, kteří již v minulosti nabyli různými formami studia znalostí německého jazyka na úrovni 1. stupně (A2), avšak potřebují si je před složením odpovídající Zkoušky MV intenzivní formou zopakovat a procvičit. Přípravný kurz nesupluje celkové studium v kurzu 1. nebo 2. stupně. Vychází z potřeby uchazečů, kteří ze služebních či pracovních důvodů nemohou absolvovat intenzivní jazykový kurz 1. stupně v plném rozsahu, umožňuje jim aktualizovat si své stávající jazykové dovednosti a složit Zkoušku MV 1. stupně z jazyka německého.
 • přípravný kurz ke Zkoušce MV 2. stupně z jazyka německého
  (120 hodin – 2×2 týdny, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)

  Kurz je určen pro uchazeče, kteří již mají znalosti německého jazyka na úrovni 2. stupně (B1) a potřebují se intenzivní formou studia připravit ke složení příslušné zkoušky. Přípravný kurz nesupluje celkové studium v kurzu 2. stupně. Pro dosažení cílových dovedností je nutné ovládat gramatické struktury předepsané pro 1. stupeň, osvojit si další jednotky gramatického systému předepsané pro 2. stupeň a slovní zásobu v rozsahu 2 000 slov pro receptivní dovednosti (čtení, poslech) a 1 000 – 1 200 slov pro produktivní dovednosti (mluvení, psaní). Aktivní slovní zásoba je zaměřena na komunikace v běžných společenských situacích a obecně policejních tématech. Kurz vychází z potřeby uchazečů, kteří ze služebních či pracovních důvodů nemohou absolvovat jazykový kurz 2. stupně v plném rozsahu, umožňuje jim aktualizovat si své stávající jazykové dovednosti a složit Zkoušku MV 2. stupně z jazyka německého.
 • zdokonalovací kurzy německého jazyka pro manažery A2 (po 1. stupni) a B1 (po 2. stupni)
  (30 hodin – 1 týden, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)

  Kurz je určen vedoucím pracovníkům rezortu Ministerstva vnitra a Policie ČR, kteří pro svou práci potřebují znalost cizího jazyka, přičemž různými formami studia již v minulosti nabyli znalostí německého jazyka a potřebují si je osvěžit, rozšířit a tematicky zaměřit s ohledem na specifika jejich pracovní náplně, avšak z důvodu pracovního vytížení nemají možnost účastnit se dlouhodobého intenzivního nebo zdokonalovacího jazykového kurzu. Cílem tohoto kurzu je aktualizovat, prohloubit a upevnit znalost německého jazyka s důrazem na jeho adekvátní uplatnění v běžné i profesionální ústní interakci s německy mluvícími partnery. Účastníci kurzu si rozšíří slovní zásobu o výrazy potřebné pro vedení seznamovacích a společenských rozhovorů a jednání, seznámí se s frázemi důležitými pro telefonování a písemný styk, tématy souvisejícími se společenským stykem a jejich povoláním. Zároveň je v kurzu věnována pozornost poslechu s porozuměním a rozvoji dalších řečových dovedností, včetně nácviku prezentace v cizím jazyce.
 • zdokonalovací kurz pro kriminalisty B1 (po 2. stupni)
  (60 hodin – 2 týdny, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)

  Kurz je určen pro pracovníky resortu Ministerstva vnitra a Policie ČR, kteří potřebují upevnit své kompetence v německém jazyce s důrazem na problematiku kriminálních trestných činů, přičemž různými formami studia nabyli už v minulosti znalostí německého jazyka a potřebují si je osvěžit, rozšířit a hlavně tematicky zaměřit. Cílem tohoto kurzu je rozvoj a upevnění znalosti odborného německého jazyka, zaměřeného převážně na kriminalistickou terminologii, včetně přípravy jeho účastníků k uplatnění získaných vědomostí a dovedností v komunikaci s německy mluvícími kolegy. Absolvent tohoto kurzu si osvěží dosavadní řečové dovednosti, rozšíří si slovní zásobu a upevní používání jazykových prostředků.
 • Německy s internetem (B1 – po 2. stupni)
  (12 hodin – 2 dny, 6 hodin denně)

  Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty z řad pracovníků resortu Ministerstva vnitra a Policie ČR s možnostmi dalšího vzdělávání za pomoci internetu. Předpokladem pro zařazení jsou minimálně znalosti německého jazyka na úrovni B1 – B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a znalost práce s počítačem na uživatelské úrovni. Kurz má za cíl ukázat posluchačům možnosti využití internetu při samostudiu jak všeobecné, tak odborné němčiny. Účastníci kurzu dostanou náhled internetových adres, na kterých najdou jak gramatická cvičení, cvičení na slovní zásobu, poslech odborných textů a tipy na jejich využívání.
 • Německy s detektivním příběhem (A2 – po 1. stupni)
  (30 hodin – 1 týden, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)

  Cílem tohoto kurzu je rozvíjet a upevnit znalost jazyka a jeho uplatnění v komunikaci s rodilými mluvčími zábavnou formou. Předpokladem pro zařazení do kurzu je znalost jazyka na úrovni A2 (1. stupeň) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz má za cíl seznámit účastníky se základní odbornou slovní zásobou, osvěžit dovednosti získané na prvním stupni a rozvinout schopnost porozumění slyšenému, psanému a reprodukci těchto textů. Účastníci kurzu si rozšíří základní i odbornou slovní zásobu a naučí se ji na praktických ukázkách v zajímavém kontextu – převážně se jedná o krátké detektivní příběhy v psané i mluvené podobě, které jsou adaptované na daný stupeň obtížnosti, dále materiály z internetu nebo video záznamy. Absolvent tohoto kurzu si osvěží dosavadní řečové dovednosti, rozšíří si slovní zásobu a upevní používání jazykových prostředků zábavnou a nenásilnou formou.
 • Zdokonalovací kurz pro jednotky mobilního dohledu celní správy
  (2 týdny, 60 hodin, zakončen zkouškou, úroveň A2)
 • Zdokonalovací kurz pro dopravní policii
  (2 týdny, 60 hodin, úroveň B1)
  Kurz je určen pro zaměstnance služby dopravní policie. Cílem kurzu je rozvoj a upevnění znalosti odborného německého jazyka v dané oblasti. Důraz je kladen na osvojení si odborné terminologie a rozvoj řečových dovedností v tematicky zaměřených modelových situacích. Účast v kurzu je podmíněna znalostí německého jazyka minimálně na úrovni A2 (SERR)/ Zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně. Účastníkům je vystaveno osvědčení o absolvování kurzu.
 • externí jazykové kurzy
  Jsou organizovány v omezené míře pro vzdělávání vedoucích pracovníků podle požadavků rezortu a na základě žádostí uplatněných a schválených na Odboru vzdělávání a správy policejního školství Ministerstva vnitra.
 • zkoušky po samostatné přípravě
  Uchazeči o složení zkoušky MV z německého jazyka 1. až 3. stupně se připravují samostatně. Zkoušky se konají ve stanovených termínech, obvykle 1x až 2x ročně. Aktualizované požadavky ke zkouškám jednotlivých stupňů jsou zveřejňovány společně s nabídkou termínů pro příslušný školní rok ve Věstníku MV a na intranetových stránkách školy.
 • Výuka českého jazyka pro německé policisty a příslušníky celní správy ze SRN (různé úrovně A1, A2, B1)

Oddělení německého jazyka se rovněž podílí na všech činnostech VPŠ MV v Praze, především v oblasti vzdělávání a mezinárodní spolupráce, např. v rámci spolupráce realizuje výuku českého jazyka pro německé policisty.

Aktuální nabídka kurzů německého jazyka, které jsou realizovány oddělením německého jazyka a ostatních jazyků Centra jazykového a dalšího vzdělávání, je zveřejňována na intranetových stránkách školy.

Oddělení německého jazyka a ostatních jazyků dále zabezpečuje výuku ruského a francouzského jazyka pro příslušníky Policie České republiky a zaměstnance Ministerstva vnitra a Policie ČR.

Jazykové vzdělávání je organizováno různými formami:

 • intenzivní kombinované kurzy ruského a francouzského jazyka
  (1/2 roku – 1 rok, 14 denní soustředění, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)

  Studium v intenzivních kurzech je rozděleno do tří stupňů. První stupeň je určen pro začátečníky, do vyšších stupňů jsou uchazeči zařazováni buď na základě složení zkoušky nižšího stupně (či prokázání příslušné kvalifikace) nebo na základě přijímacích zkoušek a dle výukových kapacit školy. Každý stupeň je zakončen závěrečnou písemnou zkouškou formou standardizovaných testů a ústní komisionální zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky je účastníkovi kurzu vystaveno osvědčení o jazykové zkoušce. Cílové kompetence absolventů jednotlivých stupňů odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky (SERR) následovně: 1. stupeň – A2 (1/2 roku, celkem 300 hodin), 2. stupeň – B1 (1/2 roku, celkem 300 hodin), 3. stupeň – C1 (1 rok, celkem 600 hodin).
 • intenzivní kombinovaný kurz francouzského jazyka formou blended-learning 1. stupeň
  (1/2 roku, 1týdenní soustředění, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)
  Kurz francouzského jazyka formou blended-learning - zkouška MV 1. stupně je určen pro příslušníky a zaměstnance Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Ministerstva vnitra ČR, kteří potřebují v souladu s kvalifikačním požadavkem na systematizované místo složit Zkoušku Ministerstva vnitra 1. stupně z francouzského jazyka, avšak ze služebních či pracovních důvodů nemohou absolvovat intenzivní kombinovaný kurz francouzského jazyka 1. stupně. Studium v kurzu je podmíněno možností pravidelného přístupu studujícího k počítači se zvukovou kartou a kvalitním připojením k internetu.
 • výuka ruského jazyka v rámci akreditovaného programu vyššího odborného vzdělávání
  (3 roky, jazyk a konverzace jako součást programu týdenního soustředění)

  Cizí jazyk je jedním z povinných předmětů absolutoria.
 • zdokonalovací kurzy ruského a francouzského jazyka po 2. a 3. stupni (B1 a C1 podle SERR)
  (60 hodin – 2 týdny, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)

  Jedná se o krátkodobé aktualizační kurzy pro absolventy zkoušek příslušných stupňů na vyšších policejních školách Ministerstva vnitra nebo pro zájemce se znalostmi odpovídajícími úrovni B1-C1 podle SERR, které jsou určeny k upevnění a procvičení jazykových dovedností. Kurzy jsou organizovány zpravidla v rozsahu jednoho čtrnáctidenního soustředění.
 • zdokonalovací kurzy ruského a francouzského jazyka pro manažery A2 (po 1. stupni) a B1 (po 2. stupni)
  (30 hodin – 1 týden, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)

  Kurz je určen vedoucím pracovníkům rezortu Ministerstva vnitra a Policie ČR, kteří pro svou práci potřebují znalost cizího jazyka, přičemž různými formami studia již v minulosti nabyli znalostí vybraného jazyka a potřebují si je osvěžit, rozšířit a tematicky zaměřit s ohledem na specifika jejich pracovní náplně, avšak z důvodu pracovního vytížení nemají možnost účastnit se dlouhodobého intenzivního nebo zdokonalovacího jazykového kurzu. Cílem tohoto kurzu je aktualizovat, prohloubit a upevnit znalost vybraného cizího jazyka s důrazem na jeho adekvátní uplatnění v běžné i profesionální ústní interakci s cizojazyčnými mluvčími. Účastníci kurzu si rozšíří slovní zásobu o výrazy potřebné pro vedení seznamovacích a společenských rozhovorů a jednání, seznámí se s frázemi důležitými pro telefonování a písemný styk, tématy souvisejícími se společenským stykem a jejich povoláním. Zároveň je v kurzu věnována pozornost poslechu s porozuměním a rozvoji dalších řečových dovedností, včetně nácviku prezentace v cizím jazyce.
 • zdokonalovací kurz ruského jazyka pro dopravní policii
  (60 hodin – 2 souvislé týdny, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)

  Kurz je určen pro zaměstnance služby dopravní policie. Cílem kurzu je rozvoj a upevnění znalosti odborného ruského jazyka v dané oblasti. Důraz je kladen na osvojení si odborné terminologie a rozvoj řečových dovedností v tematicky zaměřených modelových situacích. Účast v kurzu je podmíněna znalostí ruského jazyka minimálně na úrovni A2 (SERR)/ Zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně. Účastníkům je vystaveno osvědčení o absolvování kurzu.
 • Aktualizační kurz po 1. stupni – francouzský jazyk (A2)
  (30 hodin – 1 týden, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)

  Kurz je určen pracovníkům resortu Ministerstva vnitra a Policie ČR, kteří pro svou práci potřebují základní znalost francouzského jazyka a mají zájem si komplexně zopakovat a zaktualizovat jazykové kompetence získané již dříve různými formami studia tohoto jazyka. U absolventů tohoto kurzu se předpokládá, že mohou v budoucnu rozšířit své znalosti a dovednosti ve vyšším stupni intenzivního jazykového kurzu. Cílem kurzu je, aby si jeho účastníci komplexně zopakovali, procvičili a aktualizovali dříve získané jazykové kompetence na úrovni A2 (SERR), a to v rámci všech řečových dovedností – poslechu s porozuměním, čtení s porozuměním, ústního a písemného projevu. Studenti si zároveň zopakují a rozšíří slovní zásobu a další nezbytné jazykové prostředky, včetně gramatiky.
 • Kurz profesní francouzštiny pro cizineckou policii (B1 – po 2. stupni)
  (30 hodin – 1 týden, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)

  Tento specializovaný kurz je koncipován pro příslušníky Policie ČR – Služby cizinecké policie, kteří pro svou práci potřebují komunikativní znalost francouzského jazyka, přičemž potřebují zaktualizovat, prohloubit a rozšířit své jazykové kompetence s důrazem na oblast profesní odborné terminologie. Studium v kurzu je podmíněno znalostí francouzského jazyka minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), respektive dříve úspěšně složenou zkouškou Ministerstva vnitra 2. stupně. Cílem kurzu je poskytnout příslušníkům Policie ČR – Služby cizinecké policie odbornou slovní zásobu a větné vazby ve francouzském jazyce, které jsou používány při práci této specializované složky policie. Toto lexikum je rozděleno na základě potřeb služby do tematických okruhů a je komplexně procvičeno prostřednictvím zdokonalování všech řečových dovedností a dalšího prohlubování osvojení jazykových prostředků.
 • Francouzský jazyk prostřednictvím médií (B1 – po 2. stupni)
  (36 hodin – 3 měsíce, 1x týdně po 3 vyučovacích)

  Kurz je určen pracovníkům rezortu Ministerstva vnitra a příslušníkům a zaměstnancům Policie ČR, kteří si různými formami studia v minulosti osvojili francouzský jazyk minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), respektive složili zkoušku Ministerstva vnitra 2. stupně, avšak z důvodu pracovního vytížení nemají možnost účastnit se intenzivního kombinovaného kurzu francouzského jazyka 3. stupně a chtějí se nadále zdokonalovat ve svých cizojazyčných kompetencích. Cílem kurzu je navázat na předchozí znalost francouzského jazyka, osvěžit dříve získané jazykové dovednosti a tyto dále aktualizovat a prohlubovat, přičemž je důraz kladen na všestranné posilování dovednosti porozumění slyšenému a psanému textu různého typu a rozsahu s využitím francouzských psaných a audiovizuálních médií. Absolvent získá větší jistotu v porozumění autentickému slyšenému projevu i v porozumění psaným textům, bude se umět orientovat v obsahu a vybírat podstatné informace, současně si bude rozšiřovat pasivní i aktivní slovní zásobu, včetně odborné, a upevňovat mluvnické struktury.
 • Zdokonalovací konverzační kurz po 2. stupni – francouzský jazyk (B1)
  (30 hodin – 1 týden, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)

  Kurz je určen pracovníkům resortu Ministerstva vnitra a Policie ČR, kteří pro svou práci potřebují komunikativní znalost francouzského jazyka, přičemž se zvláště potřebují zdokonalit v produktivních řečových dovednostech, kam patří pohotový a adekvátní ústní projev a ústní interakce. U absolventů tohoto kurzu se předpokládá, že mohou v budoucnu rozšířit své znalosti a dovednosti ve vyšším stupni intenzivního jazykového kurzu. Studium v kurzu je podmíněno znalostí francouzského jazyka minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), respektive předchozím úspěšným složením zkoušky Ministerstva vnitra 2. stupně z francouzského jazyka. Cílem kurzu je, aby si jeho účastníci zopakovali a procvičili dříve získané jazykové znalosti a dovednosti a tyto dále prohloubili s důrazem na důsledné osvojení užití adekvátních formulací v ústním projevu. S tím souvisí osvojení slovních obratů a vazeb společně s prohloubením dovednosti studentů porozumět mluvenému projevu a rozvojem jejich pohotovosti v ústním vyjadřování, včetně upevnění relevantních mluvnických návyků.
 • Úvod do studia francouzského jazyka (A2 – po 1. stupni)
  (30 hodin – 1 týden, 5 dnů v týdnu, 6 hodin denně)

  Kurz je určen úplným začátečníkům ve francouzském jazyce z řad pracovníků resortu Ministerstva vnitra a Policie ČR, kteří pro svou práci potřebují základní znalost cizího jazyka a kteří po absolvování tohoto kurzu chtějí zahájit studium ve vzdělávacím programu Francouzský jazyk – zkouška MV 1. stupně. Studium v tomto kurzu není podmíněno předchozím studiem francouzského jazyka. Cílem kurzu je, aby si všichni jeho účastníci osvojili takové jazykové vědomosti a dovednosti, které jim umožní zahájit studium navazujícího vzdělávacího programu Francouzský jazyk – zkouška MV 1. stupně na přibližně stejné úrovni jazykových kompetencí, jelikož dojde ke zmírnění rozdílů mezi skutečnými a tzv. falešnými začátečníky.
 • externí jazykové kurzy
  Jsou organizovány v omezené míře pro vzdělávání vedoucích pracovníků podle požadavků rezortu a na základě žádostí uplatněných a schválených na Odboru vzdělávání a správy policejního školství Ministerstva vnitra.
 • zkoušky po samostatné přípravě
  Uchazeči o složení zkoušky Ministerstva vnitra z francouzského jazyka a zkoušky z ruského jazyka 1. – 3. stupně se připravují samostatně. Zkoušky se konají ve stanovených termínech, obvykle 1x ročně. Aktualizované požadavky ke zkouškám jednotlivých stupňů jsou zveřejňovány společně s nabídkou termínů pro příslušný školní rok ve Věstníku MV a na intranetových stránkách školy.

Aktuální nabídka kurzů ruského a francouzského jazyka, které jsou realizovány oddělením německého jazyka a ostatních jazyků Centra jazykového a dalšího vzdělávání, je zveřejňována na intranetových stránkách školy.

Zkoušky 1. – 3. stupně z anglického, německého, francouzského jazyka a 1. a  2. stupně ruského jazyka jsou standardizovanými zkouškami Ministerstva vnitra (Zkouška MV). Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je stanoven rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v souladu s čl. 18 odst. 3 přílohy k usnesení vlády ze dne 26. října 2015 č. 865, o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Platný seznam je vydáván ve Věstníku MŠMT a uveden v příloze předmětného aktuálního rozhodnutí MŠMT.

Kontakt

vedoucí oddělení německého jazyka a ostatních jazyků

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze