Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kancelář ředitele školy

Kancelář ředitele školy zabezpečuje úkoly na úsecích:
Bezpečnostní ochrana areálu
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Požární ochrana
Krizové řízení
Ochrana utajovaných informací
Ochrana osobních údajů
Spisová služba
   
 

 

Bezpečnostní ochrana areálu

Ochrana areálu představuje souhrn opatření a činností směřujících k předcházení nebo zamezení zneužití, vyzrazení, znehodnocení, ztrátě nebo odcizení předmětů chráněného zájmu uložených nebo zpracovaných v areálu:
dozorčí služba (stálá služba inspektorů),
fyzická ostraha areálu (stálá služba inspektorů a bezpečnostních pracovníků),
režimová opatření,
technické prostředky ochrany.
Obrana areálu je souhrnem činností směřujících k odražení útoku vedeného proti areálu, osobám v areálu nebo předmětu chráněného zájmu.
Ochrana osob v areálu směřuje k ochraně života a zdraví osob v areálu, zejména při vzniku mimořádných událostí = škodlivých působení sil, které mimořádně ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí:
únik nebezpečné látky,
požár, výbuch plynu, munice nebo jiné výbušné látky,
havárie inženýrské sítě, přípojky nebo rozvodů v areálu,
hrozba nebo umístění nástražného výbušného systému.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Odborné zajištění plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkonu služby v souladu s ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s vyhláškou č. 2/2006 Sb., kterou se školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
zpracování a vedení předepsané dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP)
zajištění školení zaměstnanců, žáků a studentů
preventivní kontroly BOZP na pracovištích
zajišťování provedení pravidelných kontrol a revizí BOZP
šetření a zpracování pracovních a služebních úrazů
vyhodnocování a rozbor příčin a zdrojů pracovní úrazovosti
spolupráce s lékařem ZZMV při dohledu nad výkonem práce nebo služby dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
vyhodnocení a zaslání návrhu orgánu veřejného zdraví na zařazení do kategorie práce podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců
 zpracování a zasílání zpráv o stavu BOZP na MV ČR
 

 

Požární ochrana

Odborné zajištění plnění úkolů v oblasti požární ochrany v souladu s ustanoveními zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
zpracování a vedení předepsané dokumentace požární ochrany
zajištění školení zaměstnanců, žáků a studentů
zajištění školení zaměstnanců zařazených do požárních hlídek a zaměstnanců zajišťující   požární ochranu v mimopracovní době
preventivní kontroly požární ochrany na pracovištích
zajišťování provedení pravidelných kontrol a revizí požární ochrany
řízení po odborné stránce činnost pracovníků pověřených plněním úkolů na úseku PO
zpracování a zasílání zpráv o stavu požární ochrany na MV ČR

 

Krizové řízení

Jedná se o plnění úkolů za stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu a připravenosti na jejich řešení v souladu s příslušným nařízením MV.
Krizové pracoviště zabezpečuje a podílí se na plnění úkolů útvaru za krizových stavů a připravenosti na jejich řešení, koordinuje, popřípadě zpracovává v součinnosti s věcně příslušným oddělením MV odborné části krizového plánu, rozpracování krizového plánu a příslušné kontrolní činnosti, poskytuje tomuto oddělení MV potřebnou součinnost a spolupracuje s pracovišti krizového řízení dalších útvarů.

 

Ochrana utajovaných informací a osobních údajů

Na úseku ochrany utajovaných informací se jedná zejména o:
zabezpečování úkolů vyplývajících ze zákonné úpravy v jednotlivých oblastech ochrany utajovaných informací klasifikovaných stupněm utajení Vyhrazené,
zajišťování procedurálních úkonů spojených s ověřováním splnění podmínek fyzických osob pro přístup k utajovaným informacím stupně Vyhrazené, provádění poučení těchto osob a jejich pravidelné proškolení,
kontrolní činnost.
Na úseku ochrany osobních údajů jde zejména o metodické řízení dodržování zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů v jednotlivých oblastech činnosti školy.
Další činnosti směřují mj. do následujících oblastí:
interní akty ředitele školy (aktuální přehled, platnost, změny a doplňky),
metodické řízení výkonu spisové služby u školy,
agenda bytové komise školy (evidence žádostí, přehledy žadatelů, dle požadavků MV podklady pro bytovou komisi MV).

 

Spisová služba (podací deník, podatelna)

Výkon spisové služby na úseku protokolu a podatelny, přijímání a odesílání služebních zásilek, zajišťování denního styku s Českou poštou a kurýrní službou MV.
Evidence a následná operativní distribuce dokumentů.
Zajišťování výroby, evidence a distribuce služebních pomůcek, jejich kontrola.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt

vedoucí oddělení
administrativní a spisová pracovnice, podací deník, podatelna
 

 

 

 

 

 

 

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze