Tělesná příprava:

 

Charakteristika učiva

Učivo tělesné přípravy se skládá z tematických celků: základy úpolových sportů, atletika, gymnastika, sportovní hry, plavání, sporty a pobyt v přírodě, netradiční hry a sporty a sportovní kurzy. Učivo je vybráno tak, aby žáci byli vzděláni všestranně s přihlédnutím k věkovým a biologickým zvláštnostem žáků jednotlivých ročníků. Důraz je kladen na učivo základy úpolových sportů a na zvyšování všeobecné fyzické zdatnosti. Úspěšné zvládnutí tohoto učiva je předpokladem pro splnění požadavků praktické maturitní zkoušky a vytváří předpoklad pro splnění požadavků přijímacího řízení k Policii České republiky v oblasti testů fyzické zdatnosti.

 

Střelecká příprava:

 

Charakteristika učiva

Předmět střelecká příprava je částí předmětu bezpečnostní příprava. Cílem předmětu je naučit žáky bezpečně zacházet se zbraněmi, získat znalosti o teorii střelby, zbraních, nábojích a zákonu o zbraních a střelivu. Dále naučit žáky praktickou manipulaci se zbraní, střelbu dle pravidel sportovní střelby, zásady čištění a údržby zbraní. Důraz se klade na vytvoření potřebných dovedností a návyků před, při a po použití zbraně, na dodržování bezpečnostních opatření při manipulaci se střelnou zbraní.

Výuka probíhá ve 3. ročníku v rozsahu 68 hodin. Teoretická část, nácvik manipulace se zbraněmi a střelba ze vzduchových zbraní probíhá v areálu školy, ke střelbě ze zbraní palných využívá škola vlastní střelnici v Hloubětíně.

Žáci se seznamují s teoretickými základy střelby, historickým vývojem zbraní, naukou o konstrukci střelných zbraní a nábojů do zbraní palných, se zákonem o zbraních a střelivu. Následuje seznámení s bezpečnostními opatřeními při manipulaci se zbraní a při střelbě, nácvik bezpečné manipulace a výuka střelby ze vzduchových a malorážových zbraní.