Speciální příprava:

 

Speciální příprava je zastoupena ve všech ročnících studia a patří mezi profilující předměty. V tomto odborném předmětu je kladen důraz na zvládnutí sebeobranných technik, jejich použití k zastavení protiprávního chování, ochraně zdraví spoluobčanů a s tím souvisejících společenských hodnot. Cílem speciální přípravy je nácvik profesní sebeobrany, dále používání donucovacích prostředků, získání, udržování a prohlubování vrcholných znalostí a dovedností v oblasti racionální obrany a útoku, včetně přidělených donucovacích prostředků, schopnost volit optimální postup v modelových situací a neustálé zvyšování kondiční přípravy.
Připravuje žáky na budoucí povolání v oblasti jejich fyzické zdatnosti a psychické odolnosti. Rozvíjí jejich pohybové schopnosti, pohybové dovednosti a návyky potřebné pro výkon povolání v bezpečnostních složkách. Důraz je kladen na dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při provádění pohybových aktivit.


Charakteristika učiva


Učivo speciální přípravy se skládá z tematických celků: kondiční příprava, průpravné úpoly, úpolové sporty, sebeobrana, pořadová příprava, zimní kurz sportu a pobytu v přírodě I., letní kurz sportu a pobytu v přírodě II.
Učivo je vybráno tak, aby žáci byli odborně vzděláni s přihlédnutím k věkovým a biologickým zvláštnostem žáků jednotlivých ročníků. Důraz je kladen na učivo sebeobrany a na zvyšování všeobecné fyzické zdatnosti. Úspěšné zvládnutí tohoto učiva je předpokladem pro splnění požadavků praktické maturitní zkoušky a vytváří předpoklad pro splnění požadavků přijímacího řízení k Policii České republiky v oblasti testů fyzické zdatnosti.

 

Střelecká příprava:

 

Charakteristika učiva

Předmět střelecká příprava je částí předmětu bezpečnostní příprava. Cílem předmětu je naučit žáky bezpečně zacházet se zbraněmi, získat znalosti o teorii střelby, zbraních, nábojích a zákonu o zbraních a střelivu. Dále naučit žáky praktickou manipulaci se zbraní, střelbu dle pravidel sportovní střelby, zásady čištění a údržby zbraní. Důraz se klade na vytvoření potřebných dovedností a návyků před, při a po použití zbraně, na dodržování bezpečnostních opatření při manipulaci se střelnou zbraní.

Výuka probíhá ve 3. ročníku v rozsahu 68 hodin. Teoretická část, nácvik manipulace se zbraněmi a střelba ze vzduchových zbraní probíhá v areálu školy, ke střelbě ze zbraní palných využívá škola vlastní střelnici v Hloubětíně.

Žáci se seznamují s teoretickými základy střelby, historickým vývojem zbraní, naukou o konstrukci střelných zbraní a nábojů do zbraní palných, se zákonem o zbraních a střelivu. Následuje seznámení s bezpečnostními opatřeními při manipulaci se zbraní a při střelbě, nácvik bezpečné manipulace a výuka střelby ze vzduchových a malorážových zbraní.