Spolek rodičů a přátel školy při Střední policejní škole a Vyšší policejní škole Ministerstva vnitra v Praze (dále SRPŠ SPŠ MV) byl založen při znovuobnovení středního vzdělávání v listopadu 2016. Je zapsaný pod spisovou značkou L 66801 u Městského soudu v Praze, se sídlem na adrese školy (Pod Táborem 102/5, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9), pod přiděleným IČ 05482747.
 
SRPŠ SPŠ MV vznikl z iniciativy rodičů a představuje neziskové dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob s cílem spolupracovat s vedením školy a jejím pedagogickým sborem a zároveň hájit zájmy rodičů a žáků při jednání s vedením školy a pedagogickým sborem. Činnost Spolku je tedy zaměřena na koordinaci a těsnou spolupráci ve vztahu rodiny a školy, na účinnou pomoc škole při plnění jejího poslání v oblasti výchovné, materiální, finanční, volnočasové apod.
 
Mezi jeho hlavní cíle tak patří:
 •  rozvoj a podpora činnosti a významu školy, jejích žáků, učitelů a absolventů;
 •  zajišťování volnočasových a mimoškolních aktivit pro členy SRPŠ SPŠ MV;
 •  spolupráce s rodiči a žáky v rámci zajištění řádného žákovského odívání;
 •  pořádání akcí a soutěží směřujících k prezentaci SRPŠ SPŠ MV a školy navenek;
 •  organizace a smluvní zajištění maturitního a imatrikulačního plesu, ve spolupráci s aktuálním plesovým výborem;
 •  spolupráce s vedením školy vedoucí ke zlepšení podmínek a zabezpečení školy v oblasti materiálních, hygienických a stravovacích podmínek;
 •  podílu na vyřizování stížností rodičů a žáků;
 •  pořádání kulturních, společenských a charitativních akcí souvisejících s předmětem činnosti;
 •  příležitostná publikační a vydavatelská činnost;
 •  podpora odborného, kulturního a společenského kontaktu a vzájemné pomoci mezi členy SRPŠ SPŠ MV;
 •  další výše neuvedená podpora školy.
 
SRPŠ SPŠ MV s vedením školy a jejím pedagogickým sborem úzce spolupracuje na zajištění nadstavbové výuky a mimoškolní činnosti žáků. Rovněž spolufinancuje zájmové kroužky pro mimoškolní vyžití volného času žáků školy a jejich dalších vzdělávacích aktivit v oboru studia.
 
Tato spolupráce je zakotvena ve stanovách, které specifikují podmínky spolupráce.

Činnost spolku se řídí stanovami spolku, které byly aktualizovány a odsouhlaseny členy spolku na on-line zasedání dne 25. 11. 2021.

Nejvyšším orgánem Spolku je Rada rodičů, která je tvořena volenými zástupci jednotlivých tříd ve všech ročnících. Každý ze zástupců tak v Radě rodičů reprezentuje jednu třídu. O činnosti spolku informují rodiče „své třídy“ volení zástupci (Rada rodičů) dohodnutým způsobem (nejčastěji mailem). Členem spolku může být pouze zletilá fyzická osoba, která se zaváže k dodržování stanov a má na území České republiky trvalý pobyt.
 
V čele Spolku stojí Výbor jako statutární orgán složený z předsedy, jednatele a pokladníka. Na výzvu předsedy se scházejí zvolení zástupci z jednotlivých tříd všech ročníků, zpravidla 3-4 do roka.
 
Rozpočet spolku tvoří členské příspěvky, příspěvky sportovních klubů působících na škole, sponzorské a další dary. Další složkou rozpočtu spolku jsou příspěvky členů na volnočasové mimoškolní aktivity žáků (tzv. zájmové kroužky každoročně nabízené a organizované školou). Doporučená minimální výše členských příspěvků pro školní rok 2021/2022 je 500,--Kč na žáka na školní rok. Příspěvek na zájmové kroužky je pro školní rok 2021/2022 stanoven rovněž na 500,--Kč na žáka na celý školní rok. Příspěvky jsou splatné do 31. prosince daného školního roku (ve školním roce 2021/2022 výjimečně do 1. 2. 2021). Tyto příspěvky je možné hradit ve prospěch transparentního účtu Spolku vedeného u Fio banka, a.s., pobočka Ječná 37, Praha 2. Veškeré platby členů je nutné identifikovat zadáním variabilního symbolu, který tvoří jedinečné evidenční číslo žáka ve školním informačním systému Bakaláři (k dispozici u třídního učitele). Dále pak zadáním jména, příjmení a označení třídy žáka v poznámce pro příjemce.
 
Číslo transparentního účtu vedeného u Fio Banky, a.s. pro placení členských příspěvků a příspěvků na kroužky: 280 111 2271/2010.
 
Spolek vede účetnictví podle platných právních norem. Běžné hospodaření spolku zajišťuje pokladník spolku.
 
Pokud nenajdete odpovědi na své otázky, je možné kontaktovat výbor spolku ideálně prostřednictvím mailu
Kontakty:

 Spolek rodičů a přátel školy při Střední policejní škole a Vyšší policejní škole Ministerstva vnitra v Praze

 Pod Táborem 102/5, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9

 
Věřím, že činnost spolku i nadále podpoří vzdělávání a výchovu žáků SPŠ MV, našich dětí. Pokud vám toto téma není lhostejné a rádi byste činnost spolku nějak rozšířili či chtěli nabídnout vhodné možnosti spolupráce, budete vítáni. Vše, co do dětí investujeme, se nám v budoucnu vrátí.

 

 

Těším se na spolupráci,

 

 

                                                         Tomáš Žilinčár,

                                 předseda Spolku rodičů a přátel školy

při Střední policejní škole a Vyšší policejní škole Ministerstva vnitra v Praze.