ÚVODNÍ INFORMACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Spolek rodičů a přátel školy při Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze, Odbor středního policejního vzdělávání Sokolov (dále SRPŠ Sokolov) byl založen dne 23. března 2022 pro potřeby sokolovské pobočky školy. Je zapsaný pod spisovou značkou L 75977 u Městského soudu v Praze, se sídlem na adrese školy (Pod Táborem 102/5, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9), pod přiděleným IČ 14347407.

mailová adresa:                   

číslo bankovního účtu:        2902165006/2010

                                        vedený u Fio banky, a.s.

členský poplatek schválený Radou rodičů pro školní rok 2022/2023:

500,- Kč

příspěvek na mimoškolní činnost (kroužky) schválený Radou rodičů pro školní rok 2022/2023: 

500,- Kč

K veškerým platbám je nutné uvést variabilní symbol (přidělené sedmimístné číslo) a dále do poznámky doplnit jméno a příjmení žáka a třídu. U platby za kroužek připište do poznámky „koružek“.

Termín pro úhradu veškerých poplatků:  do 31.12.2022

Členské poplatky za předchozí školní roky byly ve stejné výši, tedy 500,- Kč. Někteří žáci  dosud neuhradili členské příspěvky za předchozí školní roky. Prosím tedy o jejich doplacení na stejné číslo účtu a pod stejnými platebními údaji. Pokud by někdo potřeboval informaci o výši uhrazených členských příspěvků či přiděleném VS, neváhejte mne kontaktovat na výše uvedené mailové adrese. Ráda Vám tuto informaci poskytnu.

VYBRANÉ INFORMACE O SPOLKU:

Činnost spolku se řídí stanovami spolku, které byly odsouhlaseny Radou rodičů při ustavující schůzi dne 22. 2. 2022. Znění stanov je zveřejněné ve spolkovém rejstříku.

SRPŠ Sokolov představuje neziskové dobrovolné sdružení fyzických osob s cílem spolupracovat s vedením školy a jejím pedagogickým sborem a zároveň hájit zájmy rodičů a žáků při jednání s vedením školy a pedagogickým sborem. Činnost Spolku je zaměřena na koordinaci a těsnou spolupráci ve vztahu rodiny a školy, na účinnou pomoc škole při plnění jejího poslání v oblasti vzdělávací, výchovné, materiální, finanční a dalších.

Mezi jeho hlavní cíle tak patří:

  • možnost poskytování pomoci rodinám žáků při jejich výchově a vzdělání;
  • pomoc a spolupráce s vedením školy při zajišťování akcí a soutěží napomáhající prezentaci školy;
  • spolupráce s rodiči a žáky v rámci zajištění školní uniformy;
  • pomoc při organizaci a smluvní zajištění maturitního a imatrikulačního plesu, ve spolupráci s aktuálním plesovým výborem;
  • spolupráce s vedením školy vedoucí ke zlepšení podmínek a zabezpečení školy v oblasti materiálních, hygienických a stravovacích podmínek;
  • podíl na vyřizování stížností rodičů a žáků;
  • spolupráce s vedením školy při zajištění mimoškolních aktivit, jako jsou výlety, kroužky, vzdělávací projekty;
  • příležitostná publikační a vydavatelská činnost;
  • podpora odborného, kulturního a společenského kontaktu a vzájemné pomoci mezi členy SRPŠ Sokolov;
  • další výše neuvedená podpora žáků a školy.

Nejvyšším orgánem Spolku Sokolov je Rada rodičů, která je tvořena volenými zástupci jednotlivých tříd ve všech ročnících. Každý ze zástupců tak v ideálním případě v Radě rodičů reprezentuje jednu třídu. O činnosti spolku informují rodiče „své třídy“ volení zástupci (Rada rodičů) dohodnutým způsobem (nejčastěji mailem). Členem spolku může být pouze zletilá fyzická osoba, která se zaváže k dodržování stanov a má na území České republiky trvalý pobyt.

Pro školní rok 2022/2023 má Rada rodičů 11 členů. Třídy 4.D  nemá žádného zástupce, nikdo z rodičů se nechtěl rozhodování účastnit.

V čele Spolku stojí předseda.

Rozpočet spolku tvoří členské příspěvky, příspěvky sportovních klubů působících na škole, sponzorské a další dary. Další složkou rozpočtu spolku jsou příspěvky členů na mimoškolní aktivity žáků (tzv. zájmové kroužky každoročně nabízené a organizované školou).  

Spolek vede účetnictví podle platných právních norem. Běžné hospodaření spolku zajišťuje předseda spolku.

Úplné znění stanov spolku můžete najít zde.

                                               Za SRPŠ Sokolov Miroslava Ježková, předseda