STANOVY

Spolku rodičů a přátel školy při Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Praze, Odbor středního policejního vzdělávání Sokolov

_____________________________________________

Sokolov 2022

 

Čl. 1

Název Spolku a sídlo

 

 • Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy při Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Praze, Odbor středního policejního vzdělávání Sokolov, dále jen „Spolek Sokolov“.
 • Sídlo Spolku je na adrese: Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy.
 • Spolek Sokolov je zapsán ve veřejném spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu L, vložce číslo 75977 Má přiděleno identifikační číslo: 14347407. Právní poměr Spolku Sokolov se řídí občanským zákoníkem, předpisy souvisejícími a těmito Stanovami.
 • Spolek Sokolov je založen na dobu neurčitou.

Čl. 2

Právní postavení Spolku Sokolov

 

 • Spolek Sokolov je dobrovolným svazkem členů, kterými jsou především rodiče žáků Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze, Pod Táborem 102/5, Praha 9, Odbor středního policejního vzdělávání Sokolov, dále jen „Škola“.
 • Spolek Sokolov je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

Čl. 3

Účel Spolku Sokolov a jeho hlavní činnost

 

 • Činnost Spolku Sokolov je zaměřena na koordinaci a těsnou spolupráci ve vztahu rodičů a Školy, na účinnou dobrovolnou pomoc Škole při plnění jejího poslání zejména v oblasti výchovné, sportovní, materiální a dalších.
 • Spolek Sokolov zejména:

a)  může působit na rodiny a poskytovat rodinám pomoc při výchově žáků,

b) pomáhá vedení Školy a těsně s ním spolupracuje při plnění úkolů vyplývajících z plánu práce a koncepce Školy na daný školní rok a předkládá návrhy na její zlepšení,

c) seznamuje vedení Školy s podněty a doporučeními rodičů ke zlepšení podmínek a zabezpečení Školy v oblasti materiální, provozu Školy, hygienických a stravovacích podmínek žáků, podílí se na vyřizování stížností rodičů a žáků,

d) podle svých možností a v souladu se svými Stanovami přispívá Škole dobrovolnou pomocí svých členů, dle možností i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovně vzdělávací činnosti a zlepšování školního prostředí,

 1. zajišťuje ve spolupráci se Školou mimoškolní aktivity, jako jsou výlety, kroužky, vzdělávací projekty a kulturní, sportovní a společenské akce a po dohodě s vedením Školy i další akce a činnosti Školy,
 2. seznamuje rodiče s jejich úlohou při naplňování cílů Školy, ve spolupráci se Školou vydává a distribuuje publikace, brožury, letáky a další tiskové materiály.
 • Spolek Sokolov může po vedení Školy požadovat:

 

 1. informace o výchovně vzdělávací činnosti a jejím materiálním zabezpečení,
 2. řešení námětů, připomínek a stížností rodičů a dalších členů Spolku Sokolov, týkajících se podmínek provozu Školy, hygieny a stravování žáků,
 3. možnost využívání prostorů Školy pro činnost Spolku Sokolov dle provozních možností školy
 4. informace o účasti na mimoškolních aktivitách pro potřeby kontroly příspěvků na tyto aktivity.
 • Dle možností Spolek Sokolov zve vedení Školy nebo jím zplnomocněného zástupce a další pracovníky Školy na jednání Rady Spolku Sokolov a projednává s nimi všechny otázky týkající se vzdělávání a pobytu žáků ve Škole.

Čl. 4

Členství ve Spolku Sokolov

 

 • Členství ve Spolku Sokolov je dobrovolné. Členem Spolku Sokolov může být pouze zletilá fyzická osoba, která se zaváže k dodržování Stanov.
 • Členem Spolku Sokolov se automaticky stávají rodiče žáků navštěvujících Školu, ale i ostatní fyzické osoby starší 18-ti let, které souhlasí se Stanovami a cíli Spolku Sokolov.

3)     Členství právnických osob je vyloučeno.

4)     Členství vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito Stanovami:

 a)   dnem vzniku Spolku Sokolov při založení spolku,

 b)   dnem rozhodnutí Rady rodičů Spolku Sokolov o přijetí za člena,

 c)    uhrazením stanoveného členského příspěvku ve stanovené době.

Čl. 5

Práva a povinnosti členů Spolku

 

1)     Člen Spolku Sokolov má právo zejména:

a)     volit delegáta do Rady rodičů,

b)    účastnit se veškeré činnosti Spolku Sokolov, být o ní informován a předkládat Spolku Sokolov návrhy, podněty a připomínky týkající se jeho činnosti,

b)    účastnit se akcí pořádaných Spolkem Sokolov,

c)     být informován o hospodaření Spolku Sokolov, na jeho žádost musí být členovi umožněno nahlížet do účetnictví Spolku Sokolov,

d)    obracet se s návrhy a podněty na orgány Spolku Sokolov, osobně se účastnit

        projednávání svých návrhů.

2)     Každý člen má právo být volen do orgánů Spolku Sokolov.

3)     Člen Spolku Sokolov je povinen zejména:

a)     dodržovat Stanovy a další předpisy Spolku Sokolov,

b)    plnit usnesení orgánů Spolku Sokolov,

c)     hradit členské příspěvky ve výši a lhůtě stanovené Radou rodičů,

d)    chránit majetek Spolku Sokolov,

e)    přispívat podle svých možností k úspěšné činnosti Spolku Sokolov.

Čl. 6

Členské příspěvky

 

 • Členský příspěvek se hradí ročně, vždy pro období od 1.9. daného školního roku do 31.8. následujícího roku („školní rok“). Členský příspěvek je splatný vždy do 31.12. příslušného školního roku. Finanční rozpočet je sestaven účetně na kalendářní rok.

2)     Výši členského příspěvku stanovuje pro každý školní rok Rada rodičů.

3)     Členové orgánů Spolku jsou od placení členských příspěvků osvobozeni, platí

pouze dobrovolně.

3)     Zanikne-li členství člena Spolku Sokolov během příslušného školního roku, členský příspěvek ani jeho poměrná část se členovi nevrací.

4)     Členové orgánů Spolku Sokolov mají nárok, po schválení Radou rodičů, na náhradu účelně vynaložených prostředků v případě, že se jejich aktivity týkaly činnosti spolku.

5)     Spolek Sokolov má právo vymáhat nedoplatek členských příspěvků.

6)     Vybrané členské příspěvky se nevracejí. Je možné s nimi nakládat pouze v souladu se Stanovami a zájmy Školy a členů Spolku Sokolov.

Čl. 7

Zánik členství

 

1)     Členství ve Spolku Sokolov zaniká:

a)     vystoupením člena (na základě písemného oznámení),

b)    vyloučení člena (na základě rozhodnutí Rady Spolku),

c)     nezaplacením členského příspěvku pro příslušný školní rok,

d)    smrtí člena Spolku Sokolov,

e)    řádným, popřípadě předčasným ukončením vzdělávání žáka Školy,

f)     zánikem Spolku Sokolov bez právního nástupce.

Čl. 8

Orgány Spolku

 

1)     Orgány Spolku Sokolov jsou:

a)     Rada rodičů

b)    Předseda

Čl. 9

Rada rodičů

 

1)     Rada rodičů je nejvyšším orgánem Spolku Sokolov.

2)     Rada rodičů je složena ze zástupců členů. Každý ze zástupců členů (dále také „delegát“) reprezentuje v Radě rodičů jednu z tříd Školy. Za každou třídu je tak členem Rady rodičů minimálně jeden delegát.

3)     Do Rady rodičů mohou být voleni i zástupci pedagogických a nepedagogických pracovníků Školy.

4)     Volba delegátů do Rady rodičů probíhá 1 x za rok, zpravidla v září příslušného školního roku.

5)     Funkční období členů Rady rodičů činí jeden rok.

6)     Pokud nedojde ke zvolení nových členů Rady rodičů, popřípadě nového člena Rady rodičů, a Rada rodičů by neměla zástupce z každé třídy: 

a)     i nadále bude Rada rodičů fungovat v původním složení a zároveň

b)    funkční období členů Rady rodičů se prodlužuje o jeden školní rok anebo

c)     funkční období členů Rady rodičů se prodlužuje do doby dalšího hlasování o členství v Radě rodičů.

7)     V případě potřeby je možné hlasování o složení nové Rady rodičů učinit formou Per Rollam prostřednictvím datových sítí anebo zasláním písemného rozhodnutí. Na hlasování Per Rollam se určuje minimální lhůta 15 (patnáct) kalendářních dnů.

Čl. 10

Působnost Rady rodičů

 

1)     Do výlučné působnosti Rady rodičů patří:

a)     rozhodovat o změně Stanov,

b)    volit a odvolávat předsedu,

c)     rozhodovat o přijetí a vyloučení člena Spolku Sokolov a člena Rady rodičů Spolku,

d)    rozhodovat o výši a splatnosti členských příspěvků pro daný školní rok,

e)    rozhodovat o základních koncepčních otázkách činnosti Spolku Sokolov, stanovovat cíle činnosti pro budoucí období,

 1. schvalovat zásady hospodaření a účetní závěrku, rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. způsobu úhrady ztráty, rozhodovat o významných majetkových dispozicích a zejména rozhodovat o vynaložení prostředků Spolku Sokolov k podpoře aktivit Školy a jejich žáků,
 2. pověřit jednoho člena nebo více členů spolu výkonem působnosti kontrolní komise,

h)    rozhodovat o zrušení Spolku Sokolov nebo jeho přeměně.

2)     Rada rodičů si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které Stanovy výslovně neupravují.

Čl. 11

Schůze rady rodičů

 

1)        Schůzi Rady rodičů svolává předseda Spolku Sokolov podle potřeby, nejméně však 2x za školní rok, a to vhodným způsobem nejméně 14 (čtrnáct) dní před jejím konáním.  Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a návrh programu schůze.

2)        Schůze Rady rodičů se mohou účastnit i ostatní členové Spolku Sokolov, tito však nemají na schůzi hlasovací právo.

3)        Schůze Rady rodičů je usnášeníschopná, pokud je přítomná nadpoloviční většina členů Rady rodičů. Usnesení Rady rodičů přijímá většinou hlasů členů rady přítomných v době hlasování, každý člen má přitom 1 (jeden) hlas.

4)        O průběhu schůze Rady rodičů pořizuje ten, kdo ji svolal, zápis, a to do 15 (patnácti) dnů ode dne konání schůze. Zápis musí obsahovat:

a)     datum a místo konání schůze,

b)    přijatá usnesení,

c)     výsledky hlasování,

d)    nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

5)        Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.

6)       V případě potřeby je možné schůzi konat i prostřednictvím elektronických médií – on line.

Čl. 12

Předseda

 

1)        Předseda je statutárním orgánem Spolku Sokolov. Písemná jednání činí předseda za Spolek Sokolov tak, že k názvu Spolku Sokolov připojí svůj podpis a razítko.

2)        Předsedovi přísluší zejména:

a)     řídit činnost Spolku Sokolov a rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou podle těchto stanov v působnosti Rady rodičů,

b)    svolávat a řídit schůze Rady rodičů,

c)     plnit usnesení Rady rodičů,

d)    zajišťovat běžné hospodaření Spolku Sokolov a řádné vedení účetnictví, předkládat Radě rodičů ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, zajišťovat povinné zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin,

e)    rozhodovat o dalších záležitostech na základě pověření Radou rodičů.

3)        Předseda Spolku Sokolov reprezentuje Spolek Sokolov jako významná osobnost zastupující zákonné zástupce žáků Školy.

4)        Funkční období Předsedy činí 1 (jeden) rok v případě, že bude zvolen nový Předseda. Předseda může být volen opětovně na další funkční období. Funkce předsedy zaniká volbou nového Předsedy. V případě, že nebude zvolen nový Předseda, zůstává stávající, a i nadále plní svěřené úkoly.

5)        Předseda Spolku Sokolov může z funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, kdy je to pro Spolek Sokolov nevhodné. Své odstoupení oznámí písemným prohlášením nebo své rozhodnutí přednese na schůzi Rady rodičů.

Čl. 13

Zásady hospodaření Spolku Sokolov

 

1)        Příjmy Spolku Sokolov tvoří zejména:

a)     členské příspěvky,

b)    dary, granty, dotace a jiné příspěvky,

c)     příjmy z akcí pořádaných Spolkem Sokolov.

2)        Výdaje Spolku Sokolov mohou být vynaloženy, kromě zajištění běžného chodu Spolku Sokolov a jeho administrativy, pouze v souladu s účelem Spolku Sokolov. Výdaje jsou zejména určeny pro materiální a finanční pomoc Škole, vzdělávací a volnočasové aktivity žáků, na zakoupení učebních, sportovních a jiných pomůcek nerozpočtovaných školou, odměny a ocenění pro žáky.

Čl. 14

Zrušení a likvidace Spolku Sokolov

 

1)        Spolek Sokolov lze zrušit právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo z dalších důvodů stanoveným zákonem.

2)        O dobrovolném zrušení Spolku Sokolov rozhoduje Rada rodičů.

3)        Pro zrušení Spolku Sokolov se vyžaduje likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce.

4)        Rozhodne-li Rada rodičů o zrušení Spolku Sokolov s likvidací, ustanoví likvidátora.

5)        Při likvidaci Spolku se postupuje v souladu s platnou legislativou.

6)        Zrušuje-li se Spolek Sokolov při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Přeměnou se rozumí fúze nebo rozdělení Spolku Sokolov.

Čl. 15

Závěrečná ustanovení

 

Tyto Stanovy byly schváleny usnesením Rady rodičů dne 22.2.2022. Účinnosti nabývají dnem jejich schválení.

                                                                                     ___________________________________________

                                                                                               Za SRPŠ při VPŠ a SPŠ MV v Praze,

                                                                                     Odbor středního policejního vzdělávání Sokolov

                                                                                                   Ing. Miroslava Ježková, předseda