V rámci internátu pedagogičtí pracovníci školy umožňují žákům smysluplné využití volného času nabídkou pestré škály volnočasových zájmových aktivit. Záleží tedy na jejich volbě, kterou si nakonec, z níže uvedených volnočasových aktivit, vyberou. Konkrétně se jedná tyto zájmové kroužky: 

pas fotek.bmp
 • titulni foto2.jpgMladý kriminalista - Jeho prostřednictvím mohou žáci nahlédnout do tajů a zajímavostí kriminalistiky, poznat metody používané při odhalování trestné činnosti, seznámit se s postupy na místě činu a vyzkoušet si práci kriminalistického technika, včetně dokumentace (fotografování, kreslení) a zajišťování stop (zásady a postupy).

 

 • Střelecký – S ohledem na své zacílení nabízí žákům základní teoretickou, legislativní i praktickou (nácvikovou) přípravu, s cílem zvládnutí techniky a pravidel střelby. V rámci této volnočasové aktivity žáci nabývají znalosti, které jsou důležité i pro získání odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz. Cvičení probíhají ve specializované učebně, kde se formou praktických ukázek nejdříve seznamují se správnou manipulací s přidělenou zbraní, následně ji pak sami provádějí. Poté si na střelnici mohou po kontrole střelné zbraně, provedené s důrazem na bezpečnostní pravidla pro ostré střelby, střelbu vyzkoušet, a to ze střelných zbraní ráže .22 long rifle a 9 mm luger. 
 • Dramatický – Žáci zde mohou systematicky rozvíjet a kultivovat základní somatické dovednosti (tvoření a kontrola dechu a hlasu, artikulace, správné držení těla) i psychofyzické jednání (vazba vnitřního prožívání a jeho vnějších projevů – lidského chování v rovině sdělování i naslouchání a porozumění těmto projevům). Jelikož jde o hlavní prostředky lidské komunikace, nalezne jejich rozvíjení uplatnění i daleko za hranicemi dramatického žánru. Nedílnou součástí kroužku jsou specifika dramatické výchovy, práce s mezilidskými vztahy, se specifickými situacemi a s přeměnou, která vychází z dětem vlastního a přirozeného hraní „jako“. Její podstatou je jednání ve fiktivní situaci, v níž se účastníci hry a vše, co je do hry zahrnuto (prostor, předměty, zvuky) mohou stát něčím nebo někým jiným, tedy dramatickými postavami děje a prostředí.
 • Mladý dopravák –Žáci si v rámci této volnočasové aktivity mohou rozšířit a osvojit znalosti z pravidel silničního provozu, včetně praktického nácviku řízení provozu na křižovatkách, dále se mohou teoreticky i formou praktických ukázek seznámit s technikou a systémy současných moderních silničních vozidel, základními činnostmi dopravní policie, včetně z její strany využívaných technických prostředků. Důležitým cílem je taktéž nabytí teoretických znalostí a praktických dovedností důležitých pro následné získání řidičského oprávnění skupiny B (osobní automobil).

 

 • Policejní taktika a donucovací prostředky - Žáci se zde mohou seznámit se základními činnostmi služby pořádkové policie i s technickými prostředky používanými policií, včetně praktických ukázek řešení různých modelových situací. Kroužek umožňuje rozvíjet komunikační dovednosti při praktických cvičeních s různými typy zbraní i dalšími policejními pomůckami, svým zaměřením přesahuje do výuky odborných předmětů ve vyšších ročnících studia.  

  V rámci nácviku donucovacích prostředků si mohou žáci osvojovat a zdokonalovat dovednosti úderových technik, kopů, techniky porazů, pády, odváděcí a poutací techniky. Rovněž mají možnost si osvojit techniky obrany proti zbraním, obrany jednotlivce proti dvěma či více útočníkům a rozvíjet vzájemnou spolupráci při použití donucovacích prostředků. 

 
 • Redakce školního časopisu Ozvěny z Hrdlořez – Jejím posláním je vytvářet informační zdroj o dění ve škole. Žáci také píší články, které mají spojitost s Policií ČR, pořizují rozhovory s vybranými hosty i pracovníky stálého stavu a jsou nedílnou součástí školních i mimoškolních akcí. Každoročně organizují anketu Žák roku. Žáci-redaktoři pod vedením pedagogických pracovníků soustředí svou aktivitu na přípravu, zpracování a následné vydávání školního časopisu „Ozvěny z Hrdlořez“.

  Více informací a archiv čísel školního časopisu naleznete zde. 

 

Vedle zájmových a sportovních kroužků zabezpečovaných školou mohou žáci v rámci mimoškolních aktivit v areálu školy využít i nabídku zájmového spolku Sportovního klubu policejní školy Praha, z.s. (SKPŠ Praha, z.s.) a po uhrazení příslušného ročního členského příspěvku ve výši 300,- Kč dále využít zájmovou a sportovní aktivitu:

 • Kondiční posilování pro SPŠ