V rámci internátu pedagogičtí pracovníci školy poskytují žákům možnost smysluplného využití volného času nabídkou pestré škály zájmových i sportovních kroužků. Záleží tedy na jejich volbě, který z  nabízených kroužků si vyberou.

pas fotek.bmp
  • titulni foto2.jpgKroužek mladého kriminalisty - Jeho prostřednictvím mohou žáci nahlédnout do tajů a zajímavostí kriminalistiky, poznat metody používané při odhalování trestné činnosti, seznámit se s postupy na místě činu a vyzkoušet si práci kriminalistického technika, včetně dokumentace (fotografování, kreslení) a zajišťování stop (zásady a postupy).

 

  • Střelecký kroužek – Kroužek s ohledem na své zacílení nabízí žákům základní teoretickou, legislativní i praktickou – nácvikovou přípravu. Žáci se seznámí s předpisy nezbytnými ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz. Cvičení bude probíhat na specializované učebně s počítači připojenými na internet. Zde budou nabývat teoretické znalosti důležité pro získání odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz. Dále jim bude předvedena manipulace se zbraněmi a po názorných ukázkách budou rovněž žáci manipulovat s přidělenými zbraněmi. Na střelnici budou žáci střílet ze střelné zbraně ráže 22. long rifle. Před střelbou bude vždy provedena kontrola střelné zbraně s důrazem na bezpečnostní pravidla pro ostré střelby.
  • Dramatický kroužek – Žáci zde mohou systematicky rozvíjet a kultivovat základní somatické dovednosti (tvoření a kontrola dechu a hlasu, artikulace, správné držení těla) i psychofyzické jednání (vazba vnitřního prožívání a jeho vnějších projevů – lidského chování v rovině sdělování i naslouchání a porozumění těmto projevům). Jelikož jde o hlavní prostředky lidské komunikace, nalezne jejich rozvíjení uplatnění i daleko za hranicemi dramatického žánru. Nedílnou součástí kroužku jsou specifika dramatické výchovy, práce s mezilidskými vztahy, se specifickými situacemi a s přeměnou, která vychází z dětem vlastního a přirozeného hraní „jako“. Její podstatou je jednání ve fiktivní situaci, v níž se účastníci hry a vše, co je do hry zahrnuto (prostor, předměty, zvuky) mohou stát něčím nebo někým jiným, tedy dramatickými postavami děje a prostředí.
  • Kroužek mladého dopraváka - Žáci se zde mohou seznámit se základními činnostmi dopravní policie a s technickými prostředky používanými dopravní policí, včetně praktických ukázek. Rovněž si mohou rozšířit a osvojit znalosti z pravidel silničního provozu, včetně praktického nácviku řízení provozu na křižovatkách. Seznámí se také s technikou a systémy současných moderních silničních vozidel.

 

  • Kroužek Policejní taktika a donucovací prostředky - Žáci se zde mohou seznámit se základními činnostmi služby pořádkové policie i s technickými prostředky používanými policií, včetně praktických ukázek při řešení různých modelových situací. Kroužek umožňuje rozvíjet komunikační dovednosti při praktických cvičeních s různými typy zbraní i dalšími policejními pomůckami, svým zaměřením přesahuje do výuky odborných předmětů ve vyšších ročnících studia.
 
  • Redakce školního časopisu Ozvěny z Hrdlořez - Jejím posláním je sdružit zájemce z řad žáků školy a ve spolupráci s pedagogy na postech šéfredaktor a zástupce šéfredaktora tvořit informační zdroj pro ostatní žáky a stálý stav školy o dění, které má spojitost se školou, Policií ČR i s dalšími oblastmi, které se dostanou do předmětu zájmu redakce. Žáci svou aktivitu soustředí na přípravu, zpracování a následné vydávání školního časopisu „Ozvěny z Hrdlořez“, redakční činnost vyvíjí průběžně a zaměřují se na zajímavé školní i mimoškolní akce, které dokumentují, v rámci nichž pořizují rozhovory s vybranými hosty i pracovníky stálého stavu, či následně graficky zpracovávají do listinné podoby.
 

Vedle zájmových a sportovních kroužků zabezpečovaných školou mohou žáci v rámci mimoškolních aktivit v areálu školy využít i nabídku zájmového spolku Sportovního klubu policejní školy Praha, z.s. (SKPŠ Praha, z.s.) a po uhrazení příslušného ročního členského příspěvku ve výši 300,- Kč dále využít zájmovou a sportovní aktivitu:

  • Kondiční posilování pro SPŠ