Vážení rodiče a žáci[1],

V souvislosti s vaším možným zájmem o využití ubytování na internátě Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze (dále jen „škola“) v tomto nebo následujícím školním roce, se seznamte s některými důležitými informacemi, dále pak s některými důležitými skutečnostmi, které je třeba v dané souvislosti učinit.

V zájmu všech, pokud možno respektujte níže uvedené pokyny:

 1. Na e-mailovou adresu internátu školy ještě před zasláním vlastní přihlášky na internát odešlete předběžné stanovisko, týkající se žákova zájmu o poskytnutí ubytování na internátě v následujícím školním roce.  
 2. Seznamte se s cenami služeb za ubytování, včetně platebních podmínek, jejichž plnění je jednou z podmínek umožňujících ubytování na internátě.
 3. V případě souhlasu se skutečnostmi uvedenými v bodě 2 vyplňte Přihlášku na internát VPŠ a SPŠ MV v Praze a zašlete ji (standardně) do 30. června stávajícího školního roku pro posouzení možnosti ubytování žáka na internátě školy v následujícím školním roce na adresu:

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze, Praha 9 - Hrdlořezy, ul. Pod Táborem č. 102/5, PSČ: 190 24.

 1. Seznamte se se zněním aktuálního Vnitřního řádu internátu (VŘI) a v den nástupu žáka na internát odevzdejte příslušný typ Souhlasného prohlášení (zákonného zástupce/zletilého žáka) zpracovaného v dikci zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Prohlášení o bezinfekčnosti (ne starší tří dnů) i Žádost o povolení používání elektrospotřebičů na internátě, včetně dokladu o koupi elektrospotřebiče se standardní dvouletou zárukou nebo protokolu o provedené revizi elektrospotřebiče v případě, že si revizi elektrospotřebiče žák (zákonný zástupce nezletilého žáka) zprostředkuje sám. Revizi povolených elektrospotřebičů totiž může na základě předložené žádosti zprostředkovat i škola.
 2. Při nástupu žáka na internát odevzdejte 2 podepsané stejnopisy Smlouvy o ubytování na internátě, která upravuje vztahy mezi ubytovatelem a ubytovaným. Tato smlouva nebude se žákem uzavřena, pokud v den nástupu na internát nepředloží výše uvedené dokumenty!

Upozornění: Sdělení o přijetí či nepřijetí žáka na internát školy bude všem zájemcům o ubytování (zletilí žáci) nebo jejich zákonným zástupcům (nezletilí žáci) zasláno ředitelem VPŠ a SPŠ MV v Praze prostřednictvím elektronické pošty.

Základní informace o ubytování:

 • Přijetí na internát není nárokové.
 • Smlouva o ubytování na internátě je platná nejdéle jeden školní rok.
 • O přijetí na internát rozhoduje ředitel VPŠ a SPŠ MV v Praze.
 • Internát poskytuje žákům Střední policejní školy ubytování a výchovně vzdělávací činnost navazující na vzdělávání v oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost ve VPŠ a SPŠ MV v Praze.
 • Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád internátu (dále jen VŘI), školní řád i další interní předpisy školy.
 • V souladu s příslušnými právními předpisy budou žáci po nástupu na internát seznámeni s jednotlivými ustanoveními VŘI, včetně režimu dne. Rovněž budou poučení o přísném zákazu kouření, požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek[2], zacházení s otevřeným ohněm, přechovávání zbraní, výbušnin a chemikálií, zasahování do elektroinstalace, nepovolené „výzdoby“ přidělených pokojů.
 • Ubytovaní žáci jsou povinni si denně uklízet své osobní věci a udržovat pořádek na přidělených pokojích, v kuchyňkách, ve společenských místnostech i v rámci venkovních prostor kolem internátu. Jednou týdně jsou povinni provést tzv. generální úklid. Nesplnění této povinnosti může být důvodem omezení vycházek, brigád, či jiných volnočasových aktivit.
 • Pravidelný příjezd žáků na internát v neděli (v den před dnem školního vyučování) je stanoven v době od 18.00 do 21.30 hod. Pravidelný odjezd žáků z internátu v pátek (v den ukončení školního vyučování v rámci týdne) je stanoven do 14.00 hod. po předchozím předání řádně uklizených pokojů a jejich následném převzetí ze strany vychovatelů.
 • Každou nepřítomnost žáka na internátě je nutno ve smyslu ustanovení VŘI předem a včas omluvit, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailové adresy internátu    hlavní službu konajícímu vychovateli.
 • v případě běžných onemocnění (mimo akutní stavy, úrazy apod.) musí být žák ošetřen u svého lékaře, přičemž nemocní žáci jsou povinni odjet k léčení domů.
 • Za užívání vlastních elektrospotřebičů schválených ze strany skupinového vychovatele na základě (každoročně) podané „Žádosti o povolení používání vlastních elektrospotřebičů“ (včetně protokolu o revizi elektrického spotřebiče dle ČSN 331600 provedené ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. ze strany oprávněného revizního technika) ponesou plnou odpovědnost žáci (popř. jejich rodiče či zákonní zástupci) a to včetně odpovědnosti za jejich ztrátu či poškození.
 • Přidělení pokojů žákům je v kompetenci příslušného vychovatele, avšak do 15. srpna stávajícího školního roku lze prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy zasílat případné požadavky související s ubytováním žákyň a žáků na jednotlivých pokojích v následujícím školním roce..
 • Žákům je v souladu s příslušnými právními předpisy poskytováno celodenní stravování.

Všichni ubytovaní žáci si v den nástupu na internát přivezou:

 • 2 ks aktuálnímu vzhledu odpovídající fotografie o velikosti 3,5 x 4,5 cm, která bude použita do osobní karty žáka + vycházkové karty žáka – povinnost.
 • 1 ks aktuálnímu vzhledu odpovídající fotografie o velikosti 3,5 x 4,5 cm, která bude v případě zájmu žáka použita do průkazu člena Sportovního klubu policejní školy Praha (SKPŠ Praha), zajišťujícího volnočasové sportovní aktivity – doporučení.[3]
 • 90,- Kč v mincích v obálce se jménem a příjmením žáka i příslušným ročníkem středoškolského studia, do něhož v daný školní rok žák nastupuje, a to pro případ nutnosti úhrady regulačního poplatku za poskytnutí lékařské služby první pomoci (včetně zubní lékařské první pomoci).
 • Věci osobní potřeby, hygienické potřeby (mýdlo, ručník, zubní pasta, toaletní papír) běžné léky, pokud jsou pravidelně užívány.
 • Oblečení do školy, pro volný čas, spánek, sportovní oděv, obuv do tělocvičny, přezůvky (uzavřená obuv).
 • Lůžkoviny v případě, že žák nechce využívat školní lůžkoviny, avšak za podmínky jejich pravidelé výměny.

Žákům se zakazuje vozit si na internát cenné věci a neúměrně vysoké finanční částky. Ve výjimečných případech mohou využít práva na úschovu cenností a finančních prostředků oproti podpisu o úschově. Místem určeným k úschově cenností a finančních prostředků je uzamčený pokladní trezor u příslušného skupinového vychovatele.

Úhrada za ubytování na internátě:

Platbu za ubytování na internátě ve výši 1.600,- Kč měsíčně provádějte vždy do 20. dne hrazeného měsíce, a to bezhotovostním stykem na určený bankovní účet školy 6015-3007881/0710, přičemž variabilním symbolem je číslo zvlášť za tímto účelem žákovi přidělené, s nímž jsou všichni ubytovaní žáci seznámeni bezprostředně po svém nástupu na internát.              

Do poznámky k platbě je bezpodmínečně nutné rovněž uvést jméno a příjmení žáka a dále specifikovat účel prováděné platby a to slovem „ubytování“.  

 

Stravování

JÍDELNA, STRAVOVÁNÍ PRAHA

 

[1] Uzuálního termínu „žák“ je zde užíváno bez zřetele k pohlaví označované osoby (generické maskulinum).

[2] Ve smyslu zákona č. 167/1998 Sb. (o omamných a psychotropních látkách)

[3] Oddělení zabezpečení výuky školy bude pro vytvoření Bezkontaktní identifikační karty (BIK) a Průkazu studenta vyžadovat další 2 fotografie. Z tohoto důvodu doporučujeme mít v den nástupu žáka do školy k dispozici celkem 5 fotografií.