Slavnostní slib představuje způsob, kterým žáci veřejně deklarují své závazky spjaté se studiem na škole a přede svědky přijímají díl odpovědnosti za své vlastní jednání a svou budoucnost.

    Znění slibu:

    Já, žák Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze, před svými spolužáky, učiteli a představiteli školy slavnostně slibuji, že budu ke svému vzdělávání přistupovat svědomitě, abych byl co nejlépe připraven pro své budoucí povolání nebo další studium.

    Slibuji, že se budu chovat odpovědně a že budu respektovat všechny požadavky na mne kladené v souladu s Etickým kodexem školy s cílem vykonávat v budoucnu službu veřejnosti založenou na úctě a respektu k lidským právům.

    Slibuji, že budu vždy jednat ve prospěch zachování dobrého jména a tradice naší školy.

    Tak slibuji!