SMĚRNICE PRO PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ PRAXE

pro žáky střední policejní školy VPŠ a SPŠ MV v Praze

v 1., 3. a 4. ročníku

I. Úvodní ustanovení

 1. Odborná praxe žáků střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze je organizována ve smyslu ustanovení § 65 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 1. Odborná praxe má za cíl ověřit teoretické vědomosti žáka, naučit ho aplikovat znalosti a dovednosti, které získal ve vzdělávacím procesu, v podmínkách reálné praxe. Odborná praxe by měla žáka motivovat při výběru povolání a zároveň naplňovat prioritu vzdělávacího programu připravit absolventy pro přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR.

II. Obecná ustanovení

 1. Učební a odborná praxe (dále jen praxe) žáků školy je společně s odbornými předměty základem praktické přípravy na povolání, v níž získávají vědomosti, dovednosti, návyky a zručnostipotřebné pro výkon budoucího povolání.

 1. Praxe je plánována na dobu 4 týdnů za dobu vzdělávání žáků v následujícím rozsahu:
 1. 1 týden v 1. ročníku (v průběhu školního roku),
 1. 2 týdny souvisle ve 3. ročníku (v měsících květen, červen),
 1. 1 týden ve 4. ročníku (v průběhu školního roku).

 1. Praxe může probíhat v několika formách:
 1. obvykle individuální formou na vybraných útvarech Policie ČR, případně na útvarech dalších bezpečnostních sborů nebo pracovištích státní správy a samosprávy,
 1. skupinovou formou, a to ve škole v podobě přednášek a praktických zaměstnání pod vedením odborníků z praxe, příp. odborných vyučujících, exkurzí na vybraných odborných pracovištích Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, obecní policie nebo jiných subjektů uvedených v učebních osnovách odborných předmětů. Exkurze probíhají ve všech ročnících podle aktuálních možností, profesních potřeb a zaměření odborných kompetencí. Jedná se např. o exkurzi do Muzea Policie ČR, do vybrané věznice, k Hasičskému záchrannému sboru ČR, do Ústavu soudního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, k Odboru kriminalistické techniky a expertiz Policie ČR v Praze, na vybraná pracoviště Kriminalistického ústavu Praha.

Příloha č. 1 k PŘŠ č. 23/2020                    strana 2

III. Možná místa konání souvislé odborné praxe

Žáci mohou absolvovat odbornou praxi na pracovištích, která si vyberou z nabídky školy, ve výjimečných případech si mohou vybrat dle svého zájmu či možného budoucího uplatnění a sami si vyhledat vhodnou organizaci pro její vykonání:

 1. Policie ČR a její územní součásti
 • žáci si mohou vybrat z nabídky učiněné škole v rámci spolupráce navázané s personálním odborem Policejního prezidia České republiky
 1. ostatní bezpečnostní sbory:
 • Vězeňská služba ČR
 • Celní správa ČR
 • Hasičský záchranný sbor
 1. státní správa:
 • u ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy, které jsou zapojené do činnosti IZS nebo souvisejících problematik (např. ochrana životního prostředí, problematika nebezpečných odpadů, protipovodňové ochrany, jaderné bezpečnosti)
 • u krajských úřadů a jimi zřizovaných orgánů např. na referátech krizového řízení nebo ochrany životního prostředí
 • u územně specializovaných orgánů státní správy působících vregionech, např. zdravotnická záchranná služba
 • u protidrogových koordinátorů
 • u obecních či městských policií na pracovištích zabývajících se dodržováním veřejného pořádku
 • na pracovištích poskytujících telefonickou krizovou intervenci, apod.
 1. na úseku samosprávy: 
 • u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
 1. u dalších státních orgánů:
 • soudy
 • státní zastupitelství
 • probační a mediační služba
 1. u občanských sdružení:
 • Vodní záchranná služba
 • Horská služba ČR
 • Kynologická brigáda

IV. Organizace souvislé odborné praxe

 1. Praxe žáků je organizována školou. Prioritou je, aby žáci odbornou praxi konali u Policie ČR v rámci nabídky učiněné jim školou. Žákům, kteří si vyberou z nabídky školy, škola zajistí umístění na praxi i její vykonání. Žáci, kteří nevyužijí nabídky školy, si mohou ve výjimečných případech zvolit pro konání praxe jiná pracoviště uvedená v bodě III. Možná místa konání souvislé odborné praxe, avšak v tomto případě si praxi zajišťují sami. Za účelem zajištění praxe je žákům, kteří si budou zajišťovat odbornou praxi sami, vydána žádost o vykonání odborné praxe.

 1. Vyučovací jednotkou odborné praxe je vyučovací den, a ten nesmí být delší, než 7 vyučovacích hodin. Vyučovací hodina praxe trvá 60 minut.

 1. Přestávky v průběhu pracovní doby mají žáci shodně s ostatními zaměstnanci organizace v souladu s ustanovením zákoníku práce. Délka doby přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne

 1. Odborná praxe na pracovištích se provádí pod vedením pověřených zaměstnanců organizací (odpovědný pracovník)Je v kompetenci vedení pracoviště, které bude odbornou praxi smluvně zabezpečovat, aby určilo maximální počet žáků, které za organizaci může vést jeden odpovědný pracovník.

 1. Žáci jsou při konání odborné praxepovinni chovat se k ostatním pracovníkům organizace v souladu se společenskými pravidly slušného chování.

 1. Organizace, u které žáci konají odbornou praxi, je povinna při nástupu na praxi proškolit každého žáka z bezpečnosti práce.Žáci jsou povinni řídit se pokyny odpovědného pracovníka organizace, dodržovat předpisy o ochraně a bezpečnosti práce, hygienické a požární ochrany, případně používat osobní a ochranné prostředky a dodržovat ustanovení vnitřních řádů organizace.

 1. Žákům není dovoleno opustit bez vědomí odpovědného pracovníka organizacestanovené pracoviště, nosit na praxi cenné předměty, látky škodlivé zdraví, provádět práce, které jim odpovědný pracovník organizaceneuložil.

 1. Žákům je zakázáno používat jiné, než odpovědným pracovníkem organizace schválené elektrické spotřebiče.

 1. Žákům je zakázáno setrvávat před začátkem, v průběhu a po ukončení vyučovacího dne mimo určené prostory.

V. Zařazení žáků do praxe a jejich kontrola

 1. Škola se cestou žáka, který si bude zajišťovat odbornou praxi sám, obrátí na příslušné organizace s písemnou žádostí o umožnění vykonání povinné odborné praxe žáka.

 1. Ředitel školy uzavře s každou organizací, u níž bude žák vykonávat praxi, smlouvu o zajištění odborné praxe.

 1. Smlouva uzavřená mezi školou a organizací umožňující vykonání odborné praxe obsahuje konkrétní podmínky a náležitosti praxe (personální, materiální, finanční) a je přílohou č. 2 Pokynu ředitele školy – Směrnice pro provádění odborné praxe pro žáky střední odborné školy VPŠ a SPŠ MV v Praze v 1., 3. a 4. ročníku. Ředitel školy může uzavřít smlouvu o vykonání odborné praxe v podobě, kterou si určí organizace zajišťující vykonání odborné praxe, a to v případě, že bude obsahovat veškeré náležitosti důležité pro školu.

Příloha č. 1 k PŘŠ č. 23/2020       strana 4

 1. Z řad pedagogických pracovníků školy je složen tým pro organizaci odborné praxe, kte kdykoli žákům pomůže radou nejen při výběru místa konání praxe, ale i při vlastním výkonu praxe a zároveň provádí kontrolu vykonávání praxe.

 1. Tým pro organizaci odborné praxe tvoří metodik pro vzdělávání SPŠ a učitelé předmětu Bezpečnostní činnost. Vedoucím týmu pro organizaci odborné praxe a odpovědnou osobou za její průběh je metodik pro vzdělávání SPŠ, ostatní pracovníci týmu provádějí kontroly vykonávání praxe jednotlivých žáků a hodnotí praxi žáků, popř. plní dílčí úkoly v oblasti odborné praxe podle pokynu vedoucího týmu.

 1. Pracovníci týmu pro organizaci odborné praxe provádějící kontrolu vykonávání praxe pořídí o každé kontrole zápis, který svým podpisem potvrdí kontrolovaný žák a odpovědný pracovník organizace, u které je praxe vykonávána.

 1. Pokud žák z jakéhokoli důvodu přeruší výkon odborné praxe, oznámí to neprodleně škole i odpovědnému pracovníkovi organizace, u které je praxe vykonávána.

 1. Zjistí-li pracovník týmu pro organizaci odborné praxe provádějící kontrolu vykonávání praxe závažné nedostatky v plnění povinností žáka nebo organizace, ředitel školy žáka z této odborné praxe odvolá.

VI. Zpráva z odborné praxe, její obsah a forma

 1. Průběh odborné praxe žák zpracuje ve Zprávě z odborné praxe.

 1. Zprávu z odborné praxe je žák povinen odevzdat do 1 týdne od ukončení praxe určenému pracovníkovi školy.

 1. Žáci zpracují Zprávu z odborné praxe na formulář, který je přílohou č. 3 této směrnice.

VII. Hodnocení odborné praxe

 1. Po vykonání odborné praxe žákem vypracuje odpovědný pracovník organizace, u které žák vykonával odbornou praxi, hodnocení, a to tak, že vyplní Hodnotící list a Hodnocení docházky v době odborné praxe, které jsou přílohou č. 5 této směrnice. Hodnocení zašle odpovědný pracovník organizace písemně nebo elektronicky na adresu školy.

 1. Hodnocení odborné praxe jednotlivých žáků provedou pracovníci týmu pro organizaci odborné praxe na základě hodnotících listů, hodnocení docházky v době odborné praxe a kontroly, kterou provedli v průběhu odborné praxe. Odborná praxe žáků se hodnotí stupněm „splnil(a)“ a „nesplnil(a)“

Příloha č. 1 k PŘŠ č. 23/2020       strana 5

 1. Pokud vzniknou rozpory v hodnoceních odborné praxe žáka a odpovědného pracovníka organizace, písemně je vyhodnotí odpovědný pracovník školy za průběh odborné praxe.

 1. Hodnocení z praxe je součástí klasifikace odborného předmětu Bezpečnostní činnost v daném ročníku.

 1. Po skončení odborných praxí v daném ročníku odpovědný pracovník školy za průběh odborné praxe vypracuje celkovou hodnotící zprávu s návrhy na opatření ke zkvalitnění apředloží ji do 30 dní od skončení praxe prostřednictvím zástupce ředitele školy pro vzdělávání a výchovu řediteli školy.

VIII. Odborná praxe v systému vzdělávání

 1. Absolvování odborné praxe je povinné.

 1. Pokud je žák hodnocen z odborné praxe stupněm „nesplnil“není v  předmětu Bezpečnostní činnost v daném ročníku hodnocen.

 1. Pokud je žák hodnocen stupněm „nesplnil“ nebo neabsolvoval odbornou praxi v určeném termínu, nelze žáka na konci druhého pololetí v předmětu bezpečnostní činnost hodnotit. Jestliže neabsolvuje odbornou praxi v náhradním termínu do konce srpna téhož roku, kdy byl stanoven řádný termín odborné praxe, škola vůči němu postupuje ve smyslu ustanovení § 69 odst. 6  zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšší odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění novel.