S M L O U V A

o zajištění vykonání odborné praxe žáka

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

zastoupená: plk. Ing. Zdeňkem Jedličkou, ředitelem školy

se sídlem: Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

IČ:       48135453

IZO:    200001027

Telefon a fax:234 145 371234 145 750,e-mail:

(dále jen škola)

a

………………………………………………

(uvést subjekt)

zastoupená:

se sídlem:

IČ:

 (dále jen organizace)

a

jméno, příjmení, nar.

bytem

tel.

žák X. ročníku středního vzdělávání s maturitní zkouškou,

třída X, obor X

(dále jen žák)

uzavřely ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu s ustanovením § 14 a § 17 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, níže uvedeného dne, měsíce, roku

SMLOUVU

o zajištění odborné praxe žáka školy (dále jen „smlouva“) v následujícím znění:

Článek I.

Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je bezplatné umožnění vykonání odborné praxe žáka školy v organizaci a to podle zadání uvedeného v  článku III. této smlouvy za 

Příloha č. 2 k PŘŠ č. 23/2020       strana 2

účelem získání znalostí, návyků a dovedností, potřebných pro výkon svého budoucího povolání. Žák nebude v rámci této odborné praxe vykonávat pro organizaci produktivní činnost ve smyslu § 65 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 1. Účelem smlouvy je spolupráce smluvních stran v oblasti vzdělávacích aktivit na úseku vnější služby, odboru hospodářské a obecné kriminality.

Článek II.

Čas a místo konání odborné praxe

Odborná praxe žáka bude u organizace konána v místě působení ………………….. od …. do …. po dobu …. pracovních dnů. Pracovní doba žáka, vykonávajícího odbornou praxi, je nejvýše 7 vyučovacích hodin v jednom dni. Vyučovací hodina trvá 60 minut.

Článek III.

Zadání druhu činnosti

Žák v rámci této odborné praxe získá pod dohledem odpovědného pracovníka přehled o činnosti organizace a jejím vnitřním uspořádání. Cílem je získání praktických zkušeností, návyků, dovedností, ověření si teoretických poznatků v praxi, vytvoření předpokladů pro další chápání vyučované látky a získání nových poznatků ve studovaném oboru.

Článek IV.

Závazky organizace

 1. Odpovědným pracovníkem organizace ve smyslu čl. III této smlouvy bude:……………………………………..…....…....,tel: …………………………, e-mail: …………………………..
 1. Odpovědný pracovník organizace provede vstupní školení o zásadách bezpečnosti práce a požární ochrany
 1. Organizace umožní žákovi získat informace, pracovní návyky a dovednosti potřebné pro splnění úkolů obsažených v článku III. této smlouvy, jakož i pro výkon jeho budoucího povolání.
 1. Organizace bude po dobu odborné praxe spolupracovat s odpovědným pracovníkem školy, stanoveným v článku V. odst. 1. této smlouvy a umožní mu kontrolu práce tohoto žáka.
 1. Po ukončení odborné praxe žáka zpracuje určený odpovědný pracovník organizace nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení odborné praxe pro školu písemné hodnocení praxe (vyplní školou nebo žákem předložený „Hodnotící list“ a „Hodnocení docházky v době odborné praxe). Zpracované hodnocení předá žákovi nebo jej zašle škole v písemné nebo elektronické formě.
 1. Organizace se zavazuje, že žák nebude vykonávat práce a jinou činnost, která nesouvisí s posláním odborné praxe.

Příloha č. 2 k PŘŠ č. 23/2020       strana 3

 1. Žák může být z odborné praxe z naléhavých důvodů krátkodobě uvolněn. O uvolnění informuje organizace školu. Organizace informuje školu i v případě onemocnění žáka.

Článek V.

Závazky školy

 1. Odpovědným pracovníkem školy pro odbornou praxi studenta, který zabezpečuje kontrolu jeho práce, je určen: Ing. Pavel Bradáč, tel. 234 145 371, e-mail: .
 1. Škola, jako vysílající organizace žáka, plní po dobu jeho odborné praxe vůči němu povinnosti sociální a zdravotní správy. Tato povinnost nepřechází na organizaci.
 1. Pro případ úrazu není student pojištěn v rámci kolektivní smlouvy.

Článek VI.

Závazky žáka

 1. Žák je povinen řídit se během odborné praxe pokyny odpovědných pracovníků a dodržovat předpisy, s nimiž byl před zahájením odborné praxe seznámen.
 1. Žák je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými během odborné praxe v organizaci přišel do styku, jakož i o skutečnostech, které mají zůstat podle vůle organizace odborné praxe utajeny, a to jak během platnosti smlouvy, tak i po jejím skončení.
 1. Žák souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů pro účely této smlouvy o zajištění odborné praxe.
 1. Žák svým podpisem stvrzuje, že je plně způsobilý k výkonu odborné praxe u organizace a že mu nejsou známy žádné překážky, které by mu bránily k jejímu absolvování.

Článek VII.

Ostatní ujednání

 1. Smluvní strany se zavazují zajistit optimální podmínky pro úspěšný průběh odborné praxe.
 1. Smluvní strany budou v případě potřeby neprodleně řešit problémy a přestupky žáka. 
 1. Touto smlouvou nejsou založeny žádné finanční závazky mezi smluvními stranami nebo závazky k jiným úkonům, pokud tak nevyplývá z jiných právních předpisů.

Článek VIII.

Doba trvání a zánik smlouvy

 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření je den označený datem u podpisu smluvních stran. Pokud je takto označeno více dní, je dnem uzavření smlouvy den z označených dnů nejpozdnější.

Příloha č. 2 k PŘŠ č. 23/2020       strana 4

 1. Smlouva je sjednána na dobu určitou do …… (poslední den v měsíci praxe žáka). Účinnost smlouvy nastává dnem nabytí její platnosti.
 1. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami.
 1. Od této smlouvy je oprávněna každá ze smluvních stran odstoupit, pokud druhá smluvní strana poruší některou povinnost stanovenou touto smlouvou, nebo pokud na její straně vzniknou závažné a smluvní stranou řádně odůvodněné překážky bránící naplnění smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu. 

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, všechny s platností originálu, z nichž škola, organizace a žák obdrží po jednom výtisku.
 1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 1. Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly a shodně prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek nebo pod nátlakem. Smluvní strany s obsahem smlouvy souhlasí a autentičnost této smlouvy stvrzují svým vlastnoručním podpisem. 

Za Krajské ředitelství:    Za školu:

V Praze dne …………               V ………….. dne …………….

……………………………………………             ……………………………………………                         

 razítko a podpis zástupce organizace                                   ředitel školy                                                            

Žák:

V ……………………….. dne …………

………………………………………     

                podpis žáka