Žádost o umožnění vykonání odborné praxe

Vážený(á) pane(í),  majiteli(ko), řediteli(ko),

obracím se na Vás s žádostí o umožnění vykonat odbornou praxi žákovi naší střední školy ve Vaší organizaci.

jméno a příjmení žáka:

nar.:

bytem:

Cílem odborné praxe je ověřit  jeho teoretické vědomosti, naučit ho  aplikovat znalosti a dovednosti, které získalve vzdělávacím procesu, v podmínkách reálné praxe.

Odborná praxe se uskuteční v době od XX.XX.XXXXdo XX.XX.XXXX. Pracovní doba žáka nesmí překročit 7 vyučovacích hodin. Vyučovací hodina je 60 minut. Docházka žáka bude vedena obvyklým způsobem. Nepřítomnost na pracovišti je žák povinen doložit potvrzením od lékaře, v případě závažnějšího problému je nutno kontaktovat ředitele školy.

Zároveň si Vás dovoluji požádat o určení odpovědného pracovníka Vaší organizace, který našeho žáka povede jako instruktor a v průběhu odborné praxe bude spolupracovat s odpovědným pracovníkem školy.

Odborná praxe žáků je součástí Školního vzdělávacího programu, proto za činnost vykonanou žákem pro organizaci nenáleží odměna. Z průběhu odborné praxe žák vyhotovuje písemnou zprávu, kterou předkládá ve škole. Po skončení odborné praxe vyplní instruktor hodnotící dotazník, ve kterém ohodnotí průběh odborné praxe žáka.

Pokud této žádosti vyhovíte, bude mezi Vaší organizací a školou uzavřena smlouva o zajištění vykonání odborné praxe žáka, ve které budou specifikovány bližší podmínky vyhovující oběma stranám.

Doufám, že moji žádost posoudíte kladně, předem děkuji za ochotu a těším se na další vzájemnou spolupráci.

            plk. Ing. Zdeněk Jedlička

                       ředitel školy

Příloha č. 4 k PŘŠ č. 23/2020       strana 2

Pro přípravu smlouvy o zajištění vykonání odborné praxe prosím doplňte níže uvedené informace k organizaci, která bude zajišťovat odbornou praxi.

organizace: _______________________________________________________

zastoupená: _______________________________________________________

se sídlem:  _______________________________________________________

IČO: _______________________

tel: _______________________

fax: _______________________

e-mail: _______________________

konkrétní pracoviště, kde bude žák praxi vykonávat:

___________________________________________________________________

Odpovědný pracovník organizace

pan/paní: ________________________________________________________

tel: ____________________________

fax: ____________________________

e-mail: ____________________________