Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

ID datové schránky 4zrkgbn

___________________________________________________________________

Hodnotící list – organizace zajišťující odbornou praxi žáka

Organizace

Jméno a příjmení osoby provádějící hodnocení 

Jméno a příjmení hodnoceného žáka

Třída

1. Na jakou pracovní pozici byl žák ve Vaší společnosti zařazen?

2. Prováděl žák během praxe odborné činnosti? Pokud ano, uveďte které?

3. Prováděl žák během praxe jiné činnosti? Pokud ano, uveďte které?

4. Pracoval žák na zadaných úkolech samostatně?

5. Uměl žák řešit vyvstalé problémy? Uměl komunikovat s kolegy?

6. Jaké znalosti a dovednosti Vám u žáka chyběly?

7. Nabídli byste žákovi zaměstnání ve Vaší společnosti (firmě)? Pokud by to bylo možné.

V……………………dne…………………                              ………………………..........

                                                                                              podpis odpovědné osoby

Příloha č. 5 k PŘŠ č. 23/2020        „Hodnotící list“ str. 2

Hodnocení docházky v době odborné praxe 

Termín konání odborné praxe:

Jméno a příjmení žáka:

Místo výkonu praxe:

Hodnocení

Docházka

Žák absolvoval celou praxi bez absence:

Žák se během praxe omluvil v těchto dnech (uveďte datum a důvod):

Žák se během praxe nedostavil bez omluvy

v těchto dnech (uveďte datum):

V……………………dne…………………             .…………………………….

  podpis odpovědné osoby

Děkujeme za Vaši spolupráci, vyplněním tohoto dotazníku nám pomůžete zkvalitnit výuku a přípravu žáků do praxe. 

                plk. Ing. Zdeněk Jedlička

                                                                                       ředitel školy