K plnění úkolů střední policejní školy, zejména v oblasti přípravy žáků z řad občanské mládeže na budoucí povolání, a k zabezpečení vnitřního režimu školy

v y d á v á m:

Školní řád Střední policejní školy

pracoviště Sokolov

V Sokolově dne: 27. srpna 2021

Obsah

Část I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ.................................................................. 3

Část II. PRÁVA A POVINNOSTI.................................................................. 4

Část III. VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ ČINNOST.......................................... 11

Část IV. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY............................................ 22

Část V. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ ................................................................27

Část VI. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANA

PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED JEVY

                DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ .........................29

Část VII. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ............................................. 32

Část VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ......................................................... 33


Část I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

 1. Střední policejní škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve studijním oboru Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01).
 2. Vzdělání s maturitní zkouškou, organizované formou čtyřletého denního studia, je určeno pro uchazeče se základním vzděláním. Ukončuje se maturitní zkouškou.
 3. Studijní obor vzdělává a připravuje žáky pro studium na vyšších odborných školách a vysokých školách, vychovává žáky pro přijetí do služebního poměru příslušníků Policie ČR, ozbrojených sborů, pro výkon povolání v orgánech státní správy a samosprávy na úseku vnitřní správy, pro práci v civilních a bezpečnostních službách a pro práci v oblasti prevence kriminality a krizového řízení. Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky.
 4. Výchovně-vzdělávací činnost ve studijním oboru vychází z učebních dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01) – kompetence absolventa, rámcové rozvržení obsahu vzdělávání, reflektuje obecně platné a interní právní normy.
 5. Zajišťování celkového chodu školy, zejména výchovně-vzdělávací činnosti, se řídí školním řádem v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 2/2006 Sb.
 6. Tento školní řád má charakter vnitřního předpisu Střední policejní školy a je závazný pro všechny žáky čtyřletého maturitního studia a pracovníky školy na úseku vzdělávání a výchovy. Dále rozpracovává do podmínek školy některá ustanovení zvláštních předpisů.
 7. Porušování tohoto školního řádu pracovníky a žáky školy se postihuje podle tohoto vnitřního předpisu a zvláštních právních předpisů.
 8. Pokud se v tomto školním řádu hovoří o škole, o areálu školy, objektu školy, rozumí se tím pracoviště Sokolov na adrese Komenského 759, 35601 Sokolov. Tento školní řád platí rovněž pro žáky pracoviště Sokolov na pracovišti Praha (objekt školy – Pod Táborem 102/5, Praha 9), při vzdělávacích aktivitách a mimo výukové činnosti pořádané na tomto pracovišti.
 9. Tento školní řád obsahuje vybraná ustanovení, prostřednictvím kterých je zohledněna skutečnost, že žáci školy vzdělávající se v pracovišti Sokolov využívají k ubytování domov mládeže (dále jen DM) provozovaný Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, p. o., Jednoty 1620, 356 01 Sokolov (dále jen „ISŠTE Sokolov“), na adrese: Jednoty 1628, 356 01 Sokolov. V rámci těchto ustanovení, která se vztahují především na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu, řád domova mládeže, se žáci řídí i pokyny zaměstnanců ISŠTE Sokolov (dohled v DM).
 10. Hovoří-li se v tomto školním řádu o zástupci ředitele školy pro vzdělávání a výchovu, je oprávněn plnit jeho práva a povinnosti vyplývající z tohoto školního řádu i vedoucí odboru středního policejního vzdělávání Sokolov (dále jen „vedoucí OSPVS“). Zástupce ředitele školy pro vzdělávání a výchovu si může plnění vybraných oprávnění, vyplývající z tohoto školního řádu vyhradit.

Část II.

PRÁVA A POVINNOSTI

Čl. 2
Práva a povinnosti žáků

 1. Žáci mají právo:

a) na vzdělání,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) využívat všechna zařízení školy určená pro výchovně-vzdělávací činnost v rozsahu a za podmínek, které jsou stanoveny právními předpisy, interními předpisy školy nebo pokyny pracovníků školy,
d) na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se jejich vzdělávání,
e) být seznámeni se všemi interními právními normami upravujícími činnost školy,
f) vyžadovat od učitelů individuální nebo skupinové konzultace z jednotlivých předmětů,
g) zúčastňovat se zájmové činnosti nepřímo související s výukou za podmínek, které jsou stanoveny právními předpisy, interními předpisy školy nebo pokyny pracovníků školy,
h) podávat podněty týkající se výchovně-vzdělávací činnosti zajišťované školou a navrhovat opatření k jejich zdokonalení,
i) na přiměřený odpočinek a volný čas,
j) na ochranu před šikanou, projevy diskriminace, fyzickým a psychickým násilím a jinými sociálně patologickými jevy,
k) na ochranu před neoprávněným shromažďováním osobních údajů a jejich zveřejňováním,
l) na ochranu před návykovými látkami, které by ohrožovaly jejich tělesný
a duševní vývoj,
m) žádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce, metodika prevence sociálně patologických jevů či jiného zaměstnance školy, pokud by se cítili z nějakého důvodu v tísni či měli nějaké problémy,
n) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo jeho zástupce s tím, že ředitel školy nebo jeho zástupce jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,
o) žák, který je v péči školského poradenského zařízení a jsou mu navržena konkrétní podpůrná opatření, musí mít aktuální platné doporučení vystavené konkrétně pro vzdělávání v daném studijním oboru školy,
p) žák se speciálními vzdělávacími potřebami má právo na úpravu podmínek pro konání maturitní zkoušky tehdy, odevzdá-li spolu s přihláškou k maturitní zkoušce doporučení školského poradenského zařízení k úpravě podmínek konání maturitní zkoušky,
q) žák ze sociálně znevýhodněného prostředí má právo na podporu ze strany kolektivu pedagogických pracovníků a vedení školy, na poradenskou pomoc školy, na pomoc při vytváření nové strategie učení, tj. především naučit se učit; má právo požadovat konzultace či jiné aktivity ze strany školy, které podpoří jeho vztah ke studijním povinnostem, jeho motivaci k učení a změní jeho postoje ke vzdělávání; žák má rovněž právo na vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole.

 

       2. Žáci jsou povinni:

a) neprodleně po nástupu do školy se řádně seznámit se školním řádem,
b) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví
a bezpečnosti, se kterými byli seznámeni,
c) řádně docházet do školy, účastnit se nástupu žáků střední policejní školy (dále jen „ranního nástupu“) podle pokynu ředitele školy, vzdělávat se, soustavně se připravovat na vyučování, rozšiřovat a prohlubovat své vědomosti, dovednosti a návyky, zvyšovat svojí fyzickou zdatnost, nosit předepsané či učitelem stanovené studijní pomůcky a plnit zadané domácí úkoly,
d) dbát zejména při zpracovávání seminárních prací, referátů a jiných výstupů, ochrany autorských práv (řádně uvádět a citovat použité prameny),
e) řádně, v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem, dokládat důvody své neúčasti na vyučování nebo jiných aktivitách školy
a tuto neúčast hodnověrným způsobem doložit, omluvit se vyučujícímu na počátku vyučovací hodiny, jestliže se z vážných důvodů nemohli připravit na vyučování,
f) přihlásit se do elektronického komunikačního systému Bakaláři – KOMENS, který slouží ke komunikaci mezi učiteli, rodiči a žáky,
g) v režimu nařízené distanční výuky:
     i. využívat k práci (tj. k učení, plnění úkolů a komunikace s vyučujícími i spolužáky) systém Microsoft Teams pro školy a/nebo
        e-learningový systém Moodle dle instrukcí jednotlivých vyučujících; pro komunikaci zejména v administrativních záležitostech a            věcech vyšší závažnosti se užívá elektronický systém Bakaláři – Komens,
     ii. být ve vyučovací době dostupný pro komunikaci s vyučujícím v jím určeném online systému – vyučujícím určený způsob                      distanční výuky se považuje za závazný,
     iii. aktivně sledovat ve vyučovací době zprávy či pokyny vyučujících v jimi určených systémech, případně i svůj školní emailový                účet (jelikož všechny výše uvedené online systémy jsou navázány
          na školní emailové adresy žáků i učitelů),
     iv. v případě zapomenutí svých přístupových dat do výše uvedených systémů či na školní emailový účet se neprodleně postarat
         o nápravu situace prostřednictvím svého třídního učitele
          – udržování aktuálního přístupu je nezbytné i v rámci standardní prezenční výuky, jež se může doplňkově opírat i o online                     materiály,
h) účastnit se vyučovacího procesu, přestože probíhá distančním způsobem, neboť absence může být důvodem k nehodnocení výsledků vzdělávání žáka
v příslušném předmětu v prvním nebo druhém pololetí příslušného ročníku,
i) účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili nebo se z účasti na této aktivitě řádně omluvit,
j) účastnit se výuky, popř. ranního nástupu ve školním stejnokroji podle pravidel uvedených v příloze tohoto školního řádu, a i jinak dbát o svůj vzhled, zejména nepoužívat poškozený a znečištěný oděv a nevhodné doplňky společensky neslučitelné se školním stejnokrojem,
k) dodržovat pravidla slušného chování, jednání a vystupování, dodržovat kulturu vyjadřování, obecně uznávaná pravidla občanského soužití, zdvořilosti
a slušnosti,
l) zdravit učitele, zaměstnance školy a všechny hosty pozdravem „dobrý den“,
m) při jednání s pedagogickými pracovníky školy používat oslovení „pane učiteli“, „paní učitelko“, při jednání s policisty – pedagogickými pracovníky školy je možné oslovovat hodnostním označením např. „pane kapitáne / paní kapitánko“,
n) nenarušovat průběh vyučovací hodiny, do jiných tříd přecházet ukázněně, do tělocvičny a odborných učeben vstupovat jen za přítomnosti učitele,
o) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, případně dalších zaměstnanců školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
p) před začátkem každé vyučovací hodiny zaujmout místo určené zasedacím pořádkem nebo učitelem; na začátku a při vyžádání učitele i na konci hodiny pozdravit povstáním; k povstání vyzve vyučující žáky rovněž v případě, že v průběhu vyučovací hodiny vstoupí do učebny nebo jiného prostoru, kde probíhá vyučování, ředitel školy nebo jeho zástupce,
q) v případě pozdního příchodu na vyučování sdělit vyučujícímu důvod zpoždění; požádat třídního učitele nebo jeho zástup o uvolnění v případě, že potřebuje z vážných důvodů opustit vyučování před jeho skončením a učitele, který takovou vyučovací hodinu vede, o tom informovat,
r) dostavit se na vyučování nebo jiné aktivity organizované školou tak, aby
se na ně řádně a v klidu připravil a nenarušoval jejich zahájení; být alespoň
2 minuty před zahájením vyučování (dopoledního i odpoledního) ve vyučovací místnosti (v učebně),
s) v případě neúčasti na výuce si doplnit zameškanou látku a být připraveni k prokázání její znalosti,
t) při dlouhodobější neúčasti ve výuce dohodnout s vyučujícím vhodný termín, ve kterém prokážou znalost zameškaného učiva,
u) oznamovat škole údaje (včetně jejich změn), které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka,
v) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
w) neprodleně hlásit zaměstnancům školy všechny skutečnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví a života osob, dbát o zdraví a bezpečnost své osoby
i svých spolužáků,
x) ve škole i mimo školu dbát všech pravidel hygieny a bezpečnosti; při veškerém svém jednání mít na paměti nebezpečí vzniku úrazu, přezouvat se do hygienicky nezávadné, bezpečné tzv. domácí obuvi černé barvy,
y) neponechávat bez dozoru na učebnách nebo v jiných prostorách školy osobní předměty, cennosti, osobní doklady apod.; neprodleně hlásit třídnímu učiteli nebo učiteli případnou ztrátu nebo nález věci,
z) v objektu školy mít při sobě a být vždy připraven předložit osobní identifikační označení (BIK) na vyžádání vyučujícího nebo jiného pracovníka školy, užívat identifikační kartu pro evidenci své přítomnosti všude tam, kde je instalován bezpečnostní vstupní systém a systém přítomnosti osob v budově,
aa) dodržovat vnitřní řád DM ISŠTE Sokolov, p. o. pokud ho využívají,
bb) uzamykat přidělené šatní skříňky vlastním visacím zámkem,
cc) respektovat dopravní značení v okolí školy a využívat chodník při svém přesunu (včetně pražského areálu školy).

        3. Žákům je zakázáno:

a) napovídat při zkoušení, opisovat při písemných zkouškách a používat nepovolené pomůcky,
b) plagiátorství, čímž se rozumí přebírání cizích myšlenek bez uvedení zdroje, opisování, vydávání cizí práce za vlastní, neuvedení zdrojů, ze kterých práce čerpá,
c) mít při vyučovacích hodinách zapnutý mobilní telefon a manipulovat s ním,
d) používat jakákoliv obrazová, zvuková a záznamová zařízení bez povolení vyučujícího,
e) pořizovat jakékoliv zaznamenávání obrazu či zvuku v rámci školou používaných informačních a komunikačních systémů v režimu distanční výuky a sdílet textové či obrazové materiály poskytované žákům prostřednictvím těchto systémů bez povolení vyučujícího,
f) jíst, pít , žvýkat či konat jiné nevhodné projevy (např. prezentovat se s rukou v kapse) v průběhu výuky nebo při jednání s vyučujícím či zaměstnancem školy,
g) vzdálit se při vyučování a školních akcích bez souhlasu vyučujícího či pedagogického dozoru z určeného místa,
h) svévolně se vzdalovat v době vyučování a o přestávkách z areálu školy, nebo jiných výukových prostor,
i) nosit do školy věci, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví, způsobit úraz či škodu nebo ohrožovat mravní výchovu žáků,
j) nosit do školy cenné věci, které nesouvisí s výukou,
k) kouřit tabákové výrobky, používat elektronické cigarety ve všech vnějších
i vnitřních prostorách školy , a okruhu 100 metrů od všech budov školy, domova mládeže a stravovacího zařízení,
l) vnášet do školy, podávat/šířit nebo požívat alkoholické nápoje a omamné
a psychotropní látky (dále jen „OPL“) ve všech vnějších i vnitřních prostorách školy nebo docházet do školy pod jejich vlivem,
m) přinášet do školy pornografii a materiály nabádající k nenávisti a násilí vůči rasově, etnicky, sexuálně, socioekonomicky, politicky či jinak vymezeným skupinám,
n) v okolí školy (včetně pražského areálu školy) chodit přes travnaté plochy
a znečišťovat veřejné prostranství odhazováním odpadků; bez předchozího souhlasu pracovníka školy se v jejím areálu (včetně jednotlivých budov) pohybovat na in-line bruslích, skateboardech nebo tomu srovnatelném sportovním náčiní,
o) vstupovat do areálu školy nebo jej opouštět jinak než hlavním vchodem (vyjma odchodu či příchodu na výuku ze zadní části školy, za přítomnosti pedagoga),
p) úmyslně poškozovat majetek školy nebo spolužáků (případnou škodu, za kterou odpovídají podle právního předpisu , jsou zletilí žáci povinni nahradit podle ceny, za kterou se poškozený majetek školy v místě a čase obvykle prodává, nebo se souhlasem ředitele školy uvedením do původního stavu; za nezletilé žáky uhradí škodu, kterou úmyslně způsobili, jejich zákonný zástupce).

        4. Vyšetření žáků na přítomnost alkoholu a/nebo OPL:

a) orientačnímu vyšetření, odbornému měření kalibrovaným přístrojem či odbornému lékařskému vyšetření na přítomnost alkoholu a/nebo OPL (dále jen „vyšetření“) je povinen podrobit se žák, u kterého je důvodné podezření, že se v areálu školy nebo na akci pořádané školou nachází pod vlivem alkoholu a/nebo OPL,
b) oprávnění iniciovat vyšetření má každý pracovník školy, který pojme důvodné podezření, že žák alkohol a/nebo OPL požil; oprávnění provést orientační vyšetření nebo odborné měření certifikovaným kalibrovaným přístrojem na přítomnost alkoholu a/nebo OPL má vedoucí oddělení policejního vzdělávání Sokolov nebo jím určený policista, (na pracovišti Praha - osoba vykonávající dozorčí službu v areálu školy), a to na základě Souhlasného prohlášení zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze; v případě školní akce mimo areál školy
a nedostupnosti jiných osob oprávněných k vyzvání žáka ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění novel, tak může učinit pedagog, popř. pověřený pracovník, v jehož odpovědnosti se žák nachází,
c) v případě pozitivního výsledku vyšetření bude zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák povinen uhradit náklady s ním spojené; v případě, že škole vzniknou náklady přímo související s žákovým odmítnutím některé z výše uvedených forem vyšetření, je zletilý žák nebo jeho zákonný zástupce povinen škole tyto náklady uhradit bez ohledu na případné výsledky vyšetření,
d) v případě pozitivního výsledku vyšetření nezletilého žáka informuje škola jeho zákonného zástupce a vyzve jej k převzetí (či zajištění převzetí jinou zletilou osobou s písemným pověřením zákonného zástupce žáka) a k odvozu žáka (na vlastní náklady a odpovědnost),
e) v případě pozitivního výsledku vyšetření u zletilého žáka bude informována a k zajištění jeho převzetí a odvozu (na vlastní náklady a odpovědnost) vyzvána osoba, která má vůči němu vyživovací povinnost, nebo jiná zletilá osoba dle určení žáka,
f) pozitivní výsledek vyšetření je obdobně jako odmítnutí tohoto vyšetření kvalifikované dle okolností jako závažné zaviněné porušení ustanovení školního řádu nebo jako zvláště závažné porušení ustanovení školního řádu
a ředitel školy je oprávněn zahájit řízení vedoucí k podmíněnému vyloučení či k vyloučení žáka ze školy; odmítnutí provedení vyšetření je zároveň porušením podmínek ubytování na internátě školy, jestliže jej žák využívá,
g) ve specifických případech je škola povinna nebo oprávněna kontaktovat Policii ČR, městskou policii, zdravotnickou záchrannou službu a orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Čl. 3
Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků a rodičů zletilých žáků, případně osob, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost

 1. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka,
b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
c) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání žáka.

       2. Rodiče zletilých žáků, případně osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, mají ze zákona právo na informace             o průběhu a výsledcích vzdělávání zletilého žáka.

       3. Shora uvedené informace škola rodičům nebo osobám, které vůči žákovi plní vyživovací povinnost, nepodá pouze v případě,               že zákonná vyživovací povinnost vůči žákovi povinným osobám již skončila, tzn., že žák nabyl schopnost sám se živit.

       4. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

a) zajistit, aby žák řádně docházel do školy,
b) přihlásit se do elektronického komunikačního systému Bakaláři – KOMENS, sloužícího ke komunikaci mezi učiteli, zákonnými zástupci žáků a žáky, zejména v době distanční výuky v důsledku mimořádných událostí,
c) osobně se na vyzvání ředitele školy zúčastnit projednávání závažných skutečností týkajících se vzdělávání žáka,
d) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
e) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem,
f) oznamovat škole údaje podle příslušného právního předpisu a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

Čl. 4
Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky a dalšími zaměstnanci školy

 1. Pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy vydávají žákům a jejich zákonným zástupcům jen takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření, zejména pokyny směřující k zabezpečení řádného chodu školy a zajištění bezpečnosti a ochrany života, zdraví a majetku osob.
 2. Pro případ vzdělávání distančním způsobem pedagogičtí pracovníci zjistí podmínky jednotlivých žáků k zapojení do distanční výuky.
 3. Zaměstnanci školy:

a) chrání žáky před všemi formami špatného zacházení, využívání
a zneužívání nebo před sexuálním násilím,
b) dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými,
c) nevměšují se do soukromí žáků a jejich korespondence,
d) chrání žáky před nezákonnými útoky na jejich pověst,
e) věnují zvláštní pozornost ochraně žáků před návykovými látkami,
f) chovají se k žákům důstojně, taktně a zdvořile,
g) dbají, aby žáci dodržovali školní řád a další normy upravující činnost školy,
h) přijímají adekvátní opatření k připomínkám žáků směřujícím k výchovně-vzdělávací činnosti,
i) pracují s informacemi, které žák nebo zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky, nebo s jinými důležitými informacemi o žákovi jako s důvěrnými a při práci s nimi se řídí zvláštním právním předpisem.

       4. Pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek, na kterých informují zákonné zástupce žáků, případně osoby,               které vůči nim plní vyživovací povinnost, o výsledcích vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického                          pracovníka zajistí jeho nadřízený vedoucí oddělení, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.

       5. Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných skutečností                   týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje s ním předem termín schůzky.

       6. Pedagogický pracovník je oprávněn:

           a) dávat žákovi pokyny k zajištění řádného fungování třídy, pokud vykonává činnost třídního učitele žáka,
           b) dávat žákovi pokyny vedoucí k jeho řádnému vzdělávání, pokud se účastní výchovně vzdělávací činnosti žáka.

Část III.

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Čl. 5
Organizace výchovně-vzdělávací činnosti

 1. Výchovně-vzdělávací proces je plánován, organizován a vyhodnocován v souladu s obecně závaznými právními předpisy a resortními předpisy.
 2. Základem výchovně-vzdělávacího procesu je vyučování. Potřebám vyučování jsou podřízeny všechny ostatní aktivity ve škole, zejména mimoškolní aktivity.
 3. Ředitel školy určuje zpravidla u jedné třídy a na celou dobu studia třídního učitele z řad pedagogických pracovníků.
 4. Třídní učitel koordinuje činnost přidělené třídy a jednotlivých žáků. Spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky ve vztahu ke třídě v oblasti vzdělávání a při akcích přímo souvisejících s výukou.
 5. Učitel před zahájením své výuky zkontroluje, jak jsou žáci připraveni na vyučování a v jakém stavu je učebna.
 6. Učitel je povinen osobně zaznamenat v třídní knize číslo a obsah vyučovací hodiny, nepřítomnost žáků a uložené úkoly, případně zastupování, vyučující v dalších hodinách vždy provádí kontrolu přítomnosti žáků.
 7. Učitel je povinen do poznámky třídní knihy dále zaznamenat nedostatky žáků v oblasti plnění zadaných úkolů; ve školním stejnokroji, jestliže je žák vykazuje opakovaně nebo je není schopen odstranit ani po slovní výzvě apod.
 8. Ve vyučovací hodině dohlíží učitel na šetrné zacházení s majetkem školy a žáků, na udržování čistoty a pořádku ve třídě, odborné učebně nebo v laboratoři, zjistí-li jakoukoliv ztrátu nebo poškození věcí, hlásí toto okamžitě správci učebny nebo koordinačnímu a programovému pracovníku odpovědnému za ekonomické záležitosti a třídnímu učiteli.
 9. Po skončení poslední vyučovací hodiny v dané třídě učitel překontroluje její stav a odchod žáků z ní umožní až po odstranění případných nedostatků a sjednání požadovaného řádného stavu ve třídě.
 10. Učitel vyučující v odborných učebnách a učitel tělesné přípravy otevírá tyto prostory tak, aby vyučování mohlo začít včas, učitel vstupuje do odborných učeben a tělocvičny jako první a opouští je poslední.
 11. Vstoupit do vyučovací hodiny je oprávněn pouze pracovník inspekčního a kontrolního orgánu, ředitel školy nebo jeho zástupce, hospitující, třídní učitel nebo jiný pedagog, jestliže je k tomu důvod zvláštního zřetele hodný, a to zpravidla před zahájením výuky.
 12. Přesuny v rámci výuky, zejména mimo areál školy a návraty zpět, se započítávají do časového rozsahu výuky předmětu, pro který byl přesun uskutečněn. Přesun ze třídy do třídy se uskutečňuje v době přestávky mezi vyučovacími hodinami. Přesuny v rámci výuky jednoho předmětu nesmí zasahovat do výuky jiného předmětu.
 13. Povinnosti žáků při teoretickém vyučování:

          a) při odchodu do jiné učebny uklidit své pracovní místo,
          b) při výuce v odborných učebnách a tělocvičně se žák řídí řádem platným pro tyto učebny a tělocvičny.

Čl. 6
Absence, její kontrola a evidence, pravidla při omlouvání absence

 1. Nemůže-li se žák z předem známých příčin zúčastnit vyučování, předloží třídnímu učiteli zdůvodněnou žádost o uvolnění z vyučování; u nezletilého žáka musí být žádost podepsána jeho zákonným zástupcem.
 2. Vyučující uvolní ze své hodiny žáka, který plánovanou absenci předem řádně projednal se svým třídním učitelem; nezletilý žák doloží absenci žádostí signovanou zákonným zástupcem.
 3. Třídní učitel může uvolnit žáka nejvýše na 5 vyučovacích dní po sobě jdoucích, na dobu delší, než 5 vyučovacích dní, avšak do 30 vyučovacích dní po sobě jdoucích může uvolnit žáka zástupce ředitele školy, v ostatních případech jen ředitel školy. Při rozhodování o uvolnění žáka se přihlíží k důvodům žádosti a dosavadnímu prospěchu a chování. Při opakované žádosti o uvolnění z vyučování ve stejném školním roce bude žádosti vyhověno jen z mimořádně naléhavého důvodu. Třídní učitel vede evidenci takto uvolněných žáků.
 4. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody své/žákovy nepřítomnosti ve vyučování tzv. omluvenkou nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. Pokud nepřítomnost žáka ve škole přesáhne 3 dny z důvodu nemoci, může škola jako součást omluvenky požadovat potvrzení nemoci od ošetřujícího lékaře žáka. V případě časté nepřítomnosti, kterou se rozumí nepřítomnost žáka alespoň 5 vyučovacích dní v kalendářním měsíci, které na sebe navzájem nenavazují, vzbuzující podezření ze zanedbávání školní docházky, může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky tří dnů. Žák, který je ubytován na internátě školy, informuje ve stejné lhůtě o důvodu své nepřítomnosti vedle třídního učitele i hlavní službu konajícího vychovatele.
 5. Nepřítomnost omlouvá třídní učitel po předložení omluvného listu žákem ihned při nástupu do školy po absenci. V odůvodněných případech je termín prodloužen na tři vyučovací dny po nástupu do školy.
 6. Řádným omluvením absence se rozumí potvrzení absence od ošetřujícího lékaře, potvrzení od orgánu veřejné správy při plnění zákonné povinnosti (soud, správní orgán apod.), potvrzení o zpoždění prostředku hromadné dopravy poskytovatelem této služby. Omluvení absence z jiného, než shora uvedeného důvodu bude považováno za řádné zejména, pokud ji objasní zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák a třídní učitel absenci, po zvážení všech okolností, vyhodnotí jako důvodnou.
 7. Zletilý žák může pro omlouvání absence písemně zplnomocnit osoby, které vůči němu plní vyživovací povinnost. Takovou plnou moc předá třídnímu učiteli, který ji založí do jeho osobního spisu.
 8. O částečné či úplné uvolnění žáka z předmětu žádá ředitele školy písemně zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka. Jedná-li se o uvolnění ze speciální přípravy, ze zdravotních důvodů, musí být součástí žádosti zákonného zástupce aktuální písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Uvolnění ze zdravotních důvodů ze speciální přípravy, se povoluje pouze v 1. ročníku. Žák nemůže být úplně uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa.
 9. Za předmět rozhodující pro odborné zaměření absolventa středního vzdělávání se nepovažuje tělesná výchova.
 10. Neomluvenou nepřítomnost žáka do součtu 8 vyučovacích hodin projednává s jeho zákonným zástupcem či osobou s vyživovací povinností k žákovi třídní učitel formou pohovoru. Neomluvenou nepřítomnost vyšší než 8 hodin projednává se zákonným zástupcem či osobou s vyživovací povinností k žákovi ředitel školy nebo jím pověřený pedagogický pracovník školy. Neomluvená nepřítomnost žáka vyšší než 8 hodin za pololetí je vždy důvodem pro snížení známky z chování.
 11. Onemocní-li žák nebo dostal-li se do styku s infekční chorobou, oznámí to jeho zákonný zástupce/zletilý žák neprodleně třídnímu učiteli nebo na sekretariátu školy, popřípadě přímo vedení školy. Takový žák se může zúčastnit vyučování jen na základě rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře nebo souhlasného stanoviska krajské hygienické stanice (Odboru zdravotnického zabezpečení MVČR) popř. po uplynutí infekční lhůty bez příznaků infekčního onemocnění doloží o tomto stavu čestné prohlášení. U nezletilého žáka čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem.

Čl. 7
Hodnocení výsledků vzdělávání a klasifikace

 1. Hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech je prováděno klasifikací ve stupních prospěchu:

a) 1 – výborný;
žák uceleně a jasně zvládá soubor předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro jeho osobní rozvoj, aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění.
Při vzdělávání distančním způsobem žák ovládá učivo předepsané ŠVP, pracuje aktivně, samostatně, bezchybně.

b) 2 – chvalitebný;
žák v podstatě uceleně, přesně a úplně ovládá kompetence důležité pro osobní rozvoj a budoucí uplatnění ve společnosti, ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.
Při vzdělávání distančním způsobem žák ovládá učivo předepsané ŠVP, pracuje samostatně, pohotově, dopouští se sporadicky drobných chyb.

c) 3 – dobrý;
žák má ve svých kompetencích nedostatky, které dovede za pomoci učitele korigovat, jeho myšlení je vcelku správné, obvykle není tvořivé.
Při vzdělávání distančním způsobem má žák v učivu předepsaném ŠVP dílčí nedostatky, dopouští se chyb, jeho výkony jsou méně přesné
a neúplné.

d) 4 – dostatečný;
žák má závažné mezery ve svých vědomostech, dovednostech
a schopnostech, je málo pohotový, má velké potíže při samostatném studiu.
Při vzdělávání distančním způsobem má žák v učivu předepsaném ŠVP významné nedostatky, je nesamostatný, často se dopouští zásadních chyb či neplní některé zadané úkoly.

e) 5 – nedostatečný;
žák si požadované kompetence neosvojil, nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty vyučujícího, neprojevuje samostatnost v myšlení, nedovede samostatně studovat.
Při vzdělávání distančním způsobem žák nezvládá učivo předepsané ŠVP, nereaguje na zadané úkoly, ani na podněty od vyučujícího.

Hodnocení žáků v režimu distanční výuky musí poskytovat především oporu pro učení, maximálně podporovat schopnost žáků sledovat a hodnotit rozvoj svých vědomostí a dovedností – sebehodnocení. Maximální pozornost je věnována poskytování zpětné vazby žákům, která jim pomůže zlepšovat učení
a motivuje je k další práci.

         2. Chování žáka se hodnotí stupni:

a) 1 – velmi dobré;
žák uvědoměle dodržuje pravidla občanského soužití a ustanovení školního řádu, méně závažných deliktů se dopouští ojediněle, je vždy přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit,

b) 2 – uspokojivé;
chování žáka je v rozporu s pravidly občanského soužití a s ustanoveními školního řádu, dopustil se závažného porušení pravidel slušného chování nebo školního řádu nebo se opakovaně dopouští méně závažných deliktů, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob,

c) 3 – neuspokojivé;
chování žáka je v rozporu s pravidly občanského soužití a s ustanoveními školního řádu, opakovaně se dopustil závažného porušení pravidel občanského soužití nebo školního řádu, nebo se dopustil mimořádně závažného deliktu, anebo se opakovaně dopouští závažných deliktů, vědomě ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

       3. Celkové hodnocení se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

a) prospěl s vyznamenáním;
žák není v žádném povinném předmětu hodnocen horším stupněm než 2, průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno jako velmi dobré,
b) prospěl;
žák není v povinném předmětu klasifikován stupněm 5,
c) neprospěl;
žák je klasifikován v povinném předmětu stupněm 5, nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu za druhé pololetí,
d) nehodnocen;
pokud žáka není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu.

       4. Hodnocení vzdělávání je prováděno průběžně v prvním i druhém pololetí školního roku. Každé pololetí se vydává žákům                     vysvědčení (za první pololetí lze vydat tzv. výpis z vysvědčení).

       5. Během distanční výuky budou žáci hodnoceni stejným způsobem jako u běžné prezenční výuky.

       6. Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně               prospěchu slovo „uvolněn(a).

       7. Klasifikace je prováděna podle těchto zásad:
           a) stupeň prospěchu za dané klasifikační období určí vyučující, který vyučuje příslušný předmět,
           b) v případě, že předmět vyučují dva učitelé, určí stupeň prospěchu po vzájemné dohodě,
           c) žáci jsou vyučujícími jednotlivých předmětů na začátku klasifikačního období seznámeni s pravidly a podmínkami                                 klasifikace,
           d) při stanovení stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí též celkový přístup                        žáka k práci v daném předmětu během celého klasifikačního období,
           e) získávání dílčích klasifikačních podkladů v jednotlivých předmětech je rovnoměrně rozloženo do celého klasifikačního                         období,
           f) stupeň prospěchu musí vycházet z dílčích klasifikačních podkladů a musí být v souladu s pravidly a podmínkami klasifikace,                 které vyučující stanovil na počátku klasifikačního období a žákům sdělil a jež jsou v souladu s těmito pravidly,
            g) při celkové klasifikaci je přihlíženo k individuálním zvláštnostem
                a specifickým potřebám žáka,
            h) žák má právo na podrobné seznámení s tím, jak byl stupeň prospěchu, kterým je hodnocen, stanoven.

        8. Mezi podklady pro hodnocení a závěrečnou klasifikaci patří zejména různé formy dílčí klasifikace (písemné práce, zadané                    úkoly, ústní zkoušení, projekty, týmová práce apod.), které postihují rovnoměrně znalostní i dovednostní složku edukace a                    míru aktivního přístupu žáka k výuce během celého klasifikačního období.

        9. O termínu kontrolních písemných prací (čtvrtletních, pololetních a všech ostatních) v rozsahu vyžadujícím větší část                              vyučovací  hodiny musí být žáci informováni nejméně s týdenním předstihem. Termíny kontrolních písemných prací                              zaznamenává vyučující jednotlivých předmětů do poznámky v evidenci třídní knihy aplikace Bakaláři alespoň 1 týden před                  konáním písemné práce. V jednom dni mohou žáci konat maximálně dvě zkoušky tohoto druhu.

       10. Formy dílčí klasifikace, které nelze uchovat v čase (tzn. ústní zkoušení, praktické zkoušky, sportovní výkony v tělesné                           přípravě, určité druhy týmové práce apod.) musí být, je-li to možné, realizovány zásadně před kolektivem třídy. Žák má v                     těchto případech právo na okamžité sdělení výsledku klasifikace a jeho zdůvodnění.

        11. Výsledky hodnocení prací, které lze uchovat v čase (tzn. písemné práce, grafické práce, projekty apod.) jsou žákovi sděleny                nejpozději do 14 dnů nebo v předem stanoveném termínu. V tomto termínu má žák právo opravené práce vidět a požadovat                zdůvodnění klasifikace a vysvětlení případných nedostatků.

        12. Čtvrtletní a pololetní písemné práce, grafické práce, projekty a seminární práce jsou archivovány vyučujícím po celé                            klasifikační období včetně doby, po kterou se může žák či zákonní zástupci nezletilého žáka odvolat proti hodnocení.

        13. V případě nepřítomnosti žáka ve škole v době, kdy jsou ověřovány znalosti, schopnosti a dovednosti, je plně na rozhodnutí                  učitele, zda mu poskytne náhradní termín.

        14. Žák má právo na přiměřený počet dílčích klasifikačních podkladů v závislosti na týdenní hodinové dotaci příslušného                            předmětu. V případě menšího počtu známek než 2 za čtvrtletí a 4 za pololetí v daném předmětu (předmět s týdenní dotací 2               a více hodin) je učitel povinen odpovědně zvážit, bude-li žáka klasifikovat v řádném termínu. Přihlíží přitom k vypovídací                       hodnotě jednotlivých známek a případně vytvoří žákovi podmínky pro získání známek doplňujících.

        15. V případě absence dosahující 30 % a více v daném předmětu je učitel povinen odpovědně zvážit, bude-li žáka na konci                      příslušného pololetí klasifikovat. Přihlíží přitom k délce a důvodům absence. Jestliže absence žáka přesáhne 50 % z daného                předmětu, učitel žáka na konci příslušného pololetí zpravidla nehodnotí a postupuje podle zvláštního právního předpisu.

         16. Pokud žák neodevzdá zadanou práci v určeném termínu nebo se prokáže, že odevzdaná práce nebo její značná část je                       plagiátem, je vyučující oprávněn k hodnocení „nedostatečně“.

         17. Žák má právo, aby při dílčí klasifikaci i celkovém hodnocení byla zohledněna doporučení stanovená v podpůrných                               opatřeních školského poradenského zařízení a omezení vydaná odborným lékařem. Tuto skutečnost musí doložit                                 bezprostředně po jejím vzniku v písemné podobě třídnímu učiteli, případně dalším vyučujícím. Pokud není v písemném                       doporučení nebo omezení stanovena doba jeho trvání, považuje se doporučení školského poradenského zařízení za platné                  nejdéle 1 kalendářní rok.

         18. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby                                hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním                          termínu, žák se za první pololetí nehodnotí (na vysvědčení u daného předmětu bude uvedeno „nehodnocen“). V tomto                        případě pak bude zvládnutí učiva prvního pololetí žákem součástí hodnocení za druhé pololetí školního roku. Není-li žák                      hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl.

          19. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby                              hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku (do doby hodnocení                          navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník). Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

         20. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše z 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního                 pololetí nejvýše z 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku                   nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.

         21. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů                         může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.                   Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.

         22. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Žáci se speciálními vzdělávacími                       potřebami (§ 16, 17 a 18 školského zákona) mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich                           vzdělávacím potřebám a možnostem, právo na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na                             poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami                   se přihlíží k povaze postižení či znevýhodnění. Výchovný poradce seznamuje všechny ostatní vyučující s doporučením                         pedagogicko-psychologických poraden o vyšetření žáků, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a                           způsobu získávání podkladů. Mimořádně nadaným žákům učitel zajišťuje zpětnou vazbu o jejich individuálním růstu                             zařazováním úkolů vyšší obtížnosti.

          23. Hodnocení výsledků maturitních zkoušek se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším                     odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s platnými prováděcími předpisy.

Čl. 7a
Internetová žákovská knížka

 1. Učitel průběžně zaznamenává klasifikaci žáka do elektronického systému „Bakaláři“.
 2. Internetová žákovská knížka umožňuje sledovat žákům a jejich zákonným zástupcům průběžné hodnocení prospěchu a chování žáka. Internetová žákovská knížka plnohodnotně nahrazuje studijní průkaz v tištěné podobě.
 3. Přístup do systému je umožněn žákům a jejich zákonným zástupcům (či osobám s vyživovací povinností v případě zletilých žáků) pomocí webové aplikace „Bakaláři“, přístupové údaje předá jednotlivým žákům a jejich zákonným zástupcům (či osobám s vyživovací povinností v případě zletilých žáků) třídní učitel.

Čl. 7b
Komisionální zkoušky

 1. Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

          a) koná-li opravnou zkoušku,
          b) požádá-li písemně zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka
              o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení,
          c) zjistí-li ředitel školy, že vyučující porušil pravidla hodnocení.

       2. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého             pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání                 vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka.

       3. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem                 nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.

       4. Konání komisionálního přezkoušení v případě pochybnosti o správnosti hodnocení nezbavuje žáka práva na případné konání             opravné zkoušky z daného předmětu a opačně.

       5. V případech uvedených v odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu                              komisionálně zkoušen pouze jednou.

       6. Žák může v jednom dni konat nejvýše jednu komisionální zkoušku.

       7. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může ze závažných důvodů neúčast u komisionální zkoušky omluvit u                   ředitele školy nejpozději před jejím zahájením, případně může neúčast omluvit i dodatečně, nejpozději do 3 dnů od uplynutí                 termínu určeného pro vykonání komisionální zkoušky. Náhradní termín pro konání komisionální zkoušky určí ředitel školy.

       8. Odstoupí-li žák od komisionální zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke komisionální zkoušce bez omluvy nebo nebyla-li              jeho omluva uznána, anebo poruší-li závažným způsobem pravidla komisionální zkoušky, posuzuje se, jako by komisionální                zkoušku vykonal neúspěšně.

       9. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. Komisionální zkouška             se koná formou ústní, písemnou, praktickou či kombinovanou.

      10. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Komisi jmenuje ředitel školy. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím              pověřený učitel, dalšími členy jsou zkoušející učitel daného předmětu nebo jiné ucelené části učiva a přísedící, který má                     odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu nebo jiné ucelené části učiva.

       11. Výsledek zkoušky určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí                               pedagogické dokumentace žáka. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky.

Čl. 7c
Hodnotící zkouška

 1. Nebylo-li možné hodnotit žáka podle čl. 7 bodu 18 a 19, koná podle podmínek a termínů zde uvedených hodnotící zkoušku.
 2. Náhradní termín určuje ředitel školy, který tak učiní na návrh učitele, který žáka v příslušném předmětu nehodnotil. Návrh musí zejména obsahovat termín zkoušky, tematické okruhy, které budou předmětem zkoušky, a formu zkoušky.
 3. Po určení náhradního termínu zkoušky ředitelem školy učitel daného předmětu, ze kterého bude zkoušky provedena, seznámí prokazatelně žáka (u nezletilého žáka i jeho zákonného zástupce) s termínem, obsahem a formou zkoušky.
 4. S výsledkem zkoušky je žák prokazatelně seznámen po jejím skončení, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

Čl. 8
Přestup z jiné střední školy

 1. O přestupu žáka z jiné střední školy rozhoduje ředitel školy na základě jeho písemné žádosti (u nezletilého musí být připojeno vyjádření zákonného zástupce žáka).
 2. Do 2. a vyšších ročníků střední policejní školy může být umožněn přestup pouze žákům z jiné střední školy se stejným oborem vzdělání Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01). Rozdílovou zkoušku škola neumožňuje.
 3. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu. O přijetí žáka informuje ředitel školy bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do 5 pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

Čl. 9
Přerušení vzdělávání

 1. Ředitel školy může přerušit žákovi vzdělávání na jeho žádost, u nezletilého žáka na žádost jeho zákonného zástupce, a to až na dobu dvou let. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. Ředitel školy na žádost ukončí přerušení vzděláváníi před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody.
 2. Ředitel školy přeruší vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže praktické vyučování probíhá na pracovištích nebo na pracích zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně.

Čl. 10
Postup do vyššího ročníku

Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.

Čl. 11
Opakování ročníku

Ředitel školy může žákovi povolit opakování ročníku na základě písemné žádosti žáka nebo jeho zákonného zástupce po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

Čl. 12
Zanechání vzdělávání

 1. Jestliže žák hodlá zanechat vzdělávání, sdělí to písemně řediteli školy. Je-li žák nezletilý, je součástí sdělení i souhlasné vyjádření jeho zákonného zástupce.
 2. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným ve sdělení nebo dnem následujícím po dni, kdy řediteli školy bylo doručeno sdělení o zanechání vzdělávání, nebyl-li tento den ve sdělení uveden.
 3. Jestliže se žák nezúčastňuje vyučování bez omluvy po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů nebo poté, kdy mu bylo oznámeno, že není z vyučování omluven, vyzve jej ředitel školy, aby neprodleně doložil důvod nepřítomnosti. Jestliže žák do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo řádně svou nepřítomnost neomluví, posuzuje se jako by zanechal vzdělávání od prvého dne neomluvené nepřítomnosti se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Ředitel školy o těchto skutečnostech písemně uvědomí zákonného zástupce. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy. Třídní učitel přijímá okamžitě poté, co se o nepřítomnosti žáka na vyučování dověděl, příslušná opatření ke zjištění důvodů nepřítomnosti žáka na vyučování.

Čl. 13
Ukončování vzdělávání

Vzdělávání se ukončuje maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení
o maturitní zkoušce je opatřeno doložkou o získání příslušného stupně vzdělání.

Část IV.

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

Čl. 14
Docházka do školy

 1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a stejně tak se zúčastňuje ranních nástupů podle pravidel obsažených v pokynu ředitele školy. Při zahájení vyučovací hodiny nebo ranního nástupu, musí být na svém místě připraven na výuku nebo konání ranního nástupu. Po ukončení poslední vyučovací hodiny (případně po ukončení jiné schválené vzdělávací či mimoškolní činnosti) žáci neprodleně opustí školní areál stanoveným způsobem dle tohoto školního řádu.
 2. Pro příchod žáků do školy a odchod z ní je určen hlavní vchod. Žák využívá identifikační kartu pro evidenci své přítomnosti všude tam, kde je instalován bezpečnostní vstupní systém, zejména u hlavního vchodu školy na levé straně, kde je zároveň umístěn zvonek a videotelefon na sekretariát, či správce budovy. Žákům je umožněn přístup na přístupovou kartu. Vstup do školy je omezen dobou od 6:50 do 8:00 hod., rovněž v době od 11:35 do 13:25 hodin. Poté je automatické vpouštění zamezeno a žák musí k přístupu do školy se nahlásit s využitím zvonku a videotelefonu. Žáci nesmí při vstupu do budovy školy vpustit žádnou osobu, která zde nestuduje či nepracuje a v případě zjištění vstupu takové osoby do budovy školy či pohybu takové osoby po budově školy, jsou povinni neprodleně informovat správce budovy, školníka nebo sekretariát OSPVS.

          Žák při příchodu do budovy školy označí svou přítomnost přidělenou identifikační kartou na příchodové části čtečky terminálu,              svůj odchod ze školy označí na odchodové části čtečky terminálu (pokud to umožňuje instalovaná technologie). Žáci vstupují              do šaten v podzemním podlaží nejdříve 15 minut před zahájením výuky nebo jiné vzdělávací činnosti, a to dle níže uvedených            pravidel:


 • Po vstupu do budovy školy žáci použijí levé schodiště ke vstupu do šaten v podzemním podlaží, před vstupem na schodiště je umístěna na levé straně schodiště příchodová čtečka terminálu, kde žák označí svůj příchod do školy.
 • Šatny v podzemním podlaží žáci opouštějí vnitřním prostorem šaten směrem k druhému schodišti (pravému z pohledu hlavního vchodu).
 • Obdobně se přesunují po těchto schodištích i v době vzdělávacího procesu s využitím podzemní části budovy.
 • Po ukončení vyučování (nebo indiv. odchodu k lékaři apod.) žáci dodržují zavedený postup přemisťování do šaten a při opouštění prostoru šaten na pravém schodišti (z pohledu vstupu do budovy) označí svůj odchod na odchodové čtečce terminálu.
 • Shodný postup se vztahuje na pohyb žáků s označením odchodu
  a příchodu během doby stanovené na oběd a při návratu na odpolední vyučování.

      4. Čtečka terminálu je propojena s informačním systémem Bakaláři, třídní učitel tak může snadno zkontrolovat docházku žáka /              žáků do výuky.

      5. Při příchodu do třídy žák zkontroluje pořádek a čistotu v lavicích a případné nedostatky a závady hlásí neprodleně                                vyučujícímu. Při odchodu ze třídy žák zanechá lavici a své okolí bez nepořádku, své osobní věci, vzdělávací pomůcky apod. si            odnáší.

      6. Účast na akcích organizovaných školou a vyučování nepovinných předmětů je pro určené a zařazené žáky povinná.

      7. Žáci mají přidělené šatní skříňky k úschově svrchního oděvu a obuvi, kde si žák odloží svrchní oděv, převlékne se do školní                uniformy a přezuje se do domácí obuvi (obuv hygienicky nezávadnou, nejlépe otevřenou a bezpečnou, černé barvy). Při                      opakované neschopnosti obuv posoudit jako obuv pro přezutí, ji musí žák zřetelně označit a takovou nemůže užívat ve                        venkovních prostorách mimo budovy školy. Čísla skříněk jsou evidována, a to i pro případ řešení škodní události. Žáci plně                  odpovídají za stav přidělených šatních skříněk, případné závady hlásí neprodleně třídnímu učiteli nebo správci objektu či                      školníkovi. Každý žák si opatří skříňku vlastním uzamykatelným visacím zámkem o průměru síly oka 4-5 mm. Po ukončení                  studia na škole žák předá šatní skříňku nepoškozenou a vyklizenou správci budovy.

      8. Žáci po výuce tělesné přípravy a speciální přípravy mohou využít šaten a sprch v podzemním podlaží školy, kde jsou povinni                udržovat pořádek a čistotu. Vše, co si do těchto prostor přinesou, si také odnáší (vyjma hygienických pomůcek, které odkládají            do odpadkových košů na místech k tomu určených).

Čl. 15
Časový harmonogram vyučovacích hodin a přestávek

 1. Vyučovací hodiny začínají a končí podle tohoto časového harmonogramu vyučovacích hodin a přestávek.
 2. Jednotlivé vyučovací hodiny uvedené v časovém harmonogramu vyučovacích hodin a přestávek jsou využívány podle platného rozvrhu hodin pro jednotlivé ročníky střední policejní školy.


Harmonogram vyučovacích hodin

0. hodina

07:05 - 07:50

přestávka

07:50 - 08:00

1. hodina

08:00 - 08:45

přestávka

08:45 - 08:55

2. hodina

08:55 - 09:40

přestávka

09:40 - 09:55

3. hodina

09:55 - 10:40

přestávka

10:40 - 10:50

4. hodina

10:50 - 11:35

přestávka

11:35 - 11:45

5. hodina

11:45 - 12:30

přestávka

12:30 - 12:35

6. hodina

12:35 - 13:20

přestávka

13:20 - 13:25

7. hodina

13:25 - 14:10

přestávka

14:10 - 14:15

8. hodina

14:15 - 15:00

Konec výuky

       3. Přestávka na oběd je dána platným rozvrhem pro jednotlivé ročníky střední policejní školy.

       4. Žákův pobyt a pohyb po škole je vymezen rozvrhem hodin.

Čl. 16
Žákovské služby ve třídě

 1. Třídní učitel určuje žáky k výkonu žákovské služby ve třídě. Jména určených žáků vyznačí v elektronické třídní knize. Určení žáků se provádí tak, že každý kalendářní týden, ve kterém probíhá vyučování, mají službu dva žáci. Určení jsou podle abecedního seznamu nebo podle dohody s třídním učitelem. Jestliže určený žák, který má službu, chybí, pak je jeho náhradníkem ten žák, který je v třídním seznamu jako následující.
 2. Služba zajišťuje přípravu třídy na vyučování. Její povinnosti jsou následující: pomáhá učiteli dle jeho pokynů v přípravě pomůcek na vyučovací hodinu, na začátku každé vyučovací hodiny nahlásí učiteli všechny nepřítomné žáky, před zahájením každé vyučovací hodiny setře / umyje mokrou houbou tabuli (dle tabule v konkrétní učebně), odpovídá za pořádek a čistotu v učebně po skončení vyučovací hodiny, o přestávkách dohlíží nad dodržením zákazu manipulace žáků s PC učitele a manipulace žáků s interaktivní tabulí. Rovněž tak služba dohlíží nad dodržováním zákazu manipulace s ovládáním předokenních žaluzií žáky bez dohledu a předchozího souhlasu učitele. Další povinnosti služby určuje příslušný vyučující.
 3. Po skončení poslední vyučovací hodiny služba dohlédne, aby žáci v učebně zvedli židle na lavice, zavřeli okna a zhasli světla.
 4. Závěrečnou kontrolu učebny včetně vypnutí PC a interaktivní tabule provede podle čl. 5 bodu 9 příslušný vyučující.
 5. Nedostaví-li se vyučující do 15 minut po začátku vyučovací hodiny, oznámí služba tuto skutečnost neprodleně třídnímu učiteli nebo vedoucímu oddělení policejního vzdělávání; jestliže jsou oba v dané situaci nedosažitelní, pak na sekretariátu V OSPVS.

Čl. 17
Přestávky

 1. V době přestávky se žáci zdržují ve třídách nebo na chodbách, nesmějí však překážet běžnému provozu školy.
 2. Občerstvení si mohou žáci zakoupit před 1. vyučovací hodinou v jídelně Sokorestu s. r. o., či vedlejším bufetu. V době přestávky si žáci mohou zakoupit případně občerstvení v automatu, pokud je tento instalován v objektu školy. Je však povinen dbát na to, aby se dostavil včas k zahájení další vyučovací hodiny.
 3. Žáci, kteří se v době vyučovací hodiny v odůvodněných případech nezúčastní vyučování, se zdržují ve své třídě nebo jiných určených zařízeních školy, kde bude zajištěn pedagogický dozor a chovají se tak, aby nerušili vyučování.
 4. Po chodbách a schodištích se žák pohybuje klidně, bez velkého spěchu a řídí se pokyny pedagogického dozoru či jiných zaměstnanců školy. Žáci mají zakázáno bez souhlasu učitele opouštět areál školy, vyjma odchodu na oběd.

Čl. 18
Návštěvy

 1. Návštěvy, které mají souvislost s žáky a jejich výchovně-vzdělávacím procesem, se nahlásí na sekretariátu V OSPVS a vyučující nebo jiný zaměstnanec školy si návštěvu převezme a po celou dobu až do jejího odchodu ze školy za ni odpovídá.
 2. Pokud se za žákem školy dostaví návštěva v době výuky, jeho uvolnění z vyučovací hodiny posoudí podle důležitosti návštěvy učitel, jehož hodina právě probíhá. V době přestávky mezi vyučovacími hodinami uvolní žáka na návštěvu jeho třídní učitel, který rovněž posoudí důležitost návštěvy. O uvolnění na návštěvu třídní učitel informuje učitele, jehož hodina následuje po přestávce.
 3. Pravidla návštěv mimo dobu vyučování pro ubytované žáky upravuje Řád domova mládeže ISŠTE Sokolov, p. o. Návštěvy v areálu školy (pracoviště Praha), upravuje pokyn ředitele školy č. 77/2017, zásady pro vstup osob a vjezd vozidel do areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze.

Čl. 19
Zdravotnické zabezpečení

 1. Všeobecná léčebně preventivní péče je zabezpečována lékaři a zdravotnickým personálem zdravotnického zařízení nemocnice v Sokolově podle zvláštních předpisů. Akutní případy jsou ošetřovány kdykoliv.
 2. V pracovní době mají žáci školy v akutních případech za úkol cestou a za doprovodu vyučujícího vyhledat lékařské ošetření v areálu nemocnice Sokolov, nebo si touto cestou přivolat záchrannou službu. V mimopracovní době tuto službu poskytuje jakákoliv civilní pohotovostní zdravotnická služba nebo nemocnice Sokolov, kterou žáci vyhledají nebo přivolají cestou vychovatele domova mládeže ISŠTE Sokolov, p. o.
 3. Toto opatření nebrání využít k dalšímu léčení svého zvoleného lékaře. V tomto případě si doprovod nezletilého žáka zajišťuje jeho zákonný zástupce.

Čl. 20
Hmotné zabezpečení

Žákům je zajištěno školní stravování a ubytování.
      a) Školní stravování je zajišťováno společností Sokorest, s. r. o. v Sokolově dle stanovených pravidel a harmonogramu této                       společnosti.
       b) Pro žáky ubytované v DM jsou snídaně a večeře zajišťovány na adrese: Sokorest, s. r. o., Jednoty 1628, Sokolov.
       c) Obědy jsou zajišťované pro žáky v blízkosti školy, prostory Polikliniky Sokolov – Léčebně preventivní zařízení s. r. o.,                           Rokycanova 1756, 356 01 Sokolov.
       d) Ubytování pro zájemce z řad žáků školy je nabízeno na DM, ul. Jednoty 1628, 35601 Sokolov, který provozuje ISŠTE                            Sokolov, p. o. Úhradu za ubytování, organizaci ubytování, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou upravena                                      provozovatelem DM.

Čl. 21
Organizace vzdělávání v případě pandemických a jiných mimořádných opatření

 1. V případě nařízené karantény nebo prokázaného onemocnění žáka infekční chorobou jsou povinni zákonní zástupci žáka, popř. zletilý žák neprodleně o této skutečnosti informovat třídního učitele/vedení školy.
 2. Žák nesmí navštěvovat vyučovací hodiny, ve kterých není zapsán.
 3. Všichni vyučující jsou povinni využívat určené nástroje distanční výuky školy.
 4. V případě, že je nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace.

• Prezenční výuka – opatření či karanténa se týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy/ studijní skupiny. Výuka těch, kteří zůstávají ve škole, pokračuje běžným způsobem. Pedagog nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Doporučuje se, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným žákům studijní podporu na dálku. Žáci v karanténě se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

• Smíšená výuka – opatření či karanténa se týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy/studijní skupiny. Pedagog je povinen vést prezenční
a distanční výuku žáků. Distančním způsobem vzdělává žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují
v prezenčním vzdělávání.

• Distanční výuka – může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků. Škola realizuje vzdělávání distančním způsobem v souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem v míře odpovídající okolnostem s důrazem na cílený rozvoj klíčové kompetence k učení. Účast na distanční výuce je pro žáky povinná. Žák je svou neúčast povinen omluvit obdobně jako při prezenční výuce.

Část V.

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

Čl. 22

 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
 2. Pochvalu nebo jiné ocenění může udělit žákovi ředitel školy za výrazný mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní či mimoškolní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobé vynikající studijní výsledky. Tato výchovná opatření může řediteli školy navrhnout pedagogická rada.
 3. Pochvalu nebo jiné ocenění může udělit žákovi třídní učitel, po projednání v pedagogické radě, za výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající velmi dobré studijní výsledky.
 4. Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit kázeňské opatření:

a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.

      5. Uložení důtky žákovi třídním učitelem podle odstavce 4 písm. b) oznámí třídní učitel neprodleně řediteli školy.

      6. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly či jiného ocenění, nebo uložení kázeňského opatření a                  jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka či osobě s vyživovací povinností ke                    zletilému žákovi.

       7. Ředitel školy může v případech závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním                  řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví                ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího                                zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho                vyloučení.

       8 .V případě zvlášť závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem ředitel vyloučí žáka ze školy.

       9. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se                         považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. Dopustí-li se žák takového                       jednání, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a orgánům činným v                   trestním řízení do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

      10. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka                  dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je                        kvalifikováno jako trestný čin nebo provinění podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel                          pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení,                      nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

      11. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení kázeňského opatření se zaznamenává do dokumentace školy (osobní spis žáka              a evidence „Bakaláři“).

Část VI.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚPATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

Čl. 23
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 1. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově, činnostech s tím přímo souvisejících a při poskytování školských služeb.
 2. Škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při vzdělávání a výchově v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání a výchově a při účasti žáků školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.
 3. Poučení o opatřeních k bezpečnosti a ochraně zdraví žáků na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:

a) se školním řádem,
b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, specializovaných učebnách, tělocvičnách a sportovištích, na chodbách, v šatnách, vnitřních
i venkovních schodištích, při odchodu ze školy a příchodu do školy, při přesunu z jedné budovy do druhé nezbytné v rámci výuky (např. Gymnázium Sokolov) a stravování (Sokorest, s. r. o.) apod.,
c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,
d) s postupem při vzniku úrazů,
e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

O poučení provede záznam do třídní knihy. Nepřítomné žáky seznámí při jejich prvním příchodu do školy a rovněž provede záznam do třídní knihy.

      4. Poučení na počátku první vyučovací hodiny provádí vyučující zejména u rizikových předmětů, např. u fyziky, chemie, speciální            přípravy, tělesné a střelecké přípravy, případně před prováděním činností, při nichž by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti                    nebo zdraví žáků či majetku.

      5. Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu, např. vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, sportovní                    soutěže, brigády, plavecké výcviky, výcviky ve střelbě, provádí třídní učitel nebo ten, kdo bude při těchto činnostech nad žáky              vykonávat dohled. Žáky seznámí se všemi pravidly chování, případnými zákazy a nařízeními a poučí žáky o správném                        ustrojení a vybavení.

      6. Škola seznamuje žáky s riziky ohrožujícími jejich zdraví a s právními a ostatními předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a                ochrany zdraví při vzdělávání a výchově. Vedoucí pracovníci školy pravidelně kontrolují dodržování právních a ostatních                      předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při vzdělávání a výchově.

      7. Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinna přihlížet k                            základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně                        patologických jevů.

      8. Všichni pracovníci školy jsou podle charakteru své práce povinni dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví i o bezpečnost a                  zdraví žáků.

      9. Při výchově a vzdělávání dbají pedagogičtí pracovníci na bezpečnost a zdraví žáků, především při výuce předmětů, při nichž              může docházet k častějšímu ohrožení zdraví žáků. Těmito předměty a činnostmi jsou zejména speciální příprava, tělesná                    příprava, výuka plavání, letní a zimní kurz sportu a pobytu v přírodě, lyžařský výcvik, sportovně turistické kurzy, koupání,                      bruslení, střelecká příprava, soutěže, přehlídky a zahraniční zájezdy.

      10. Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či             jiných osob.

      11. Úrazem žáků se rozumí událost, při níž došlo ke zranění žáků při vzdělávání, nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při             poskytování školských služeb. Jedná se zejména o úrazy žáků při výuce, na vycházkách, zájezdech, putováních, exkurzích,               při koupání, při výuce plavání, letních a zimních kurzech sportu a pobytu v přírodě, střeleckém výcviku, zájezdech do                           zahraničí, při účasti na soutěžích a přehlídkách. Žák, který utrpěl při výše uvedených činnostech úraz, oznámí neprodleně                   jeho vznik vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru, případně třídnímu učiteli.

       12. Škola zajistí prošetření úrazu žáka, k němuž došlo při výchově a vzdělávání nebo v přímé souvislosti s nimi, za účasti                           poškozeného žáka.

       13. V zájmu bezpečnosti žáků přijímá škola opatření k prevenci vzniku úrazů a nemocí a kontroluje jejich dodržování. Za tím                     účelem vede evidenci úrazů a vyhotovuje o nich záznamy, které zasílá stanoveným orgánům a institucím. Postupuje dle                       organizačního předpisu BP-03-01 v dokumentaci BOZP a PO školy.

       14. Škola je povinna zajistit žákům poskytnutí první pomoci, případně přivolat lékařskou pomoc do školy, nebo zajistit, zejména                při úrazech, převoz zraněného žáka do zdravotnického zařízení. Při převozu do zdravotnického zařízení škola zajistí                           doprovod žáka pověřenou zletilou osobou. O úrazu či jiné události týkající se zdravotního stavu žáka škola informuje                           neprodleně jeho zákonného zástupce či osobu s vyživovací povinností ke zletilému žákovi.

       15. K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví vykonávají pedagogičtí pracovníci dozor nad žáky ve škole i mimo školu, např. při                 praktickém vyučování, při praktické přípravě, při kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních                                   vzdělávacích programů, při účasti na soutěžích, přehlídkách, popřípadě při jiných akcích organizovaných školou. U domova                 mládeže toto zajišťuje ISŠTE Sokolov.

        16. Ubytovaní žáci jsou povinni dodržovat ustanovení Řádu domova mládeže ISŠTE Sokolov, p. o. a další interní akty upravující                ochranu zdraví a bezpečnosti.

        17. Žákům je ve škole zakázáno:
a) zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu,
b) manipulovat bez dozoru učitele s elektrickými spotřebiči, ovládacími panely a elektrickým vedením,
c) vnášet a přechovávat jakékoliv typy střelných, sečných a bodných zbraní
a nábojů,
d) manipulovat se všemi možnými typy a druhy chemikálií a výbušnin,
e) přemísťovat inventář bez vědomí pedagogického pracovníka,
f) používat v době vyučování nebo v průběhu akce organizované školou vlastní elektrické přenosné přístroje (mobilní telefony, tablety, notebooky apod.) bez předchozího souhlasu vyučujícího nebo jiného pedagogického pracovníka,
g) zapojovat do elektrické sítě soukromé elektrické spotřebiče a zařízení,
v budově školy nebo jiných budovách areálu školy, u kterých nebyla provedena platná pravidelná revize dle ČSN 33 1600 ed.2,
h) vyklánět se z oken a sedat na ně, vyhazovat z oken jakékoliv věci,
i) běhat po schodech a chodbách v budovách a ostatních prostorách areálu školy,
j) sportovat v budovách a areálu školy bez pedagogického dozoru.

Čl. 24
Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Všichni pedagogičtí pracovníci nebo jiní další určení pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
 2. Určení pracovníci zajišťují spolupráci s rodiči v oblasti prevence a dalších aktivit. Dále pak spolupracují na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi zaměřenými na sociálně-právní ochranu dětí a mládeže.
 3. Žáci školy mají přísný zákaz přechovávat, distribuovat a zneužívat návykové látky a být pod jejich vlivem v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu a postupuje se podle právního řádu České republiky tohoto předpisu. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků (či osoby s vyživovací povinností ke zletilým žákům), u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.
 4. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a podle okolností zpravidla považovány za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem nebo tímto školním řádem. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude o svých zjištěních informovat zákonné zástupce žáků (či osoby s vyživovací povinností ke zletilým žákům), u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, a postupovat v souladu s ustanovením čl. 22 bod 9 tohoto předpisu.
 5. Pedagogičtí pracovníci dbají na to, aby při výuce etické a právní výchovy, při výchově ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchově byl kladen důraz i na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
 6. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni vykonávat průběžně dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet.
 7. Všichni pracovníci jsou povinni neprodleně oznámit řediteli školy nebo jeho zástupci, případně některému členu preventivního týmu školy (metodik prevence, výchovný poradce, psycholog školy, vedoucí vychovatel) své poznatky, které svědčí o tom, že žák užívá omamné látky, dopouští se gamblerství, šikany, trestné činnosti nebo je ohrožen jinými sociálně patologickými jevy, dále je-li vystaven šikaně či týrání, případně jinému nežádoucímu zacházení ve škole i mimo školu.

Část VII.

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

Čl. 25

 1. Žák má právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice, pokud mu byly zapůjčeny, v souvislosti s výukou, je však povinen řídit se při tom pokyny učitelů nebo jiných oprávněných osob.
 2. Žák je povinen šetřit vybavení školy a její zařízení, chránit a nepoškozovat majetek školy, svůj vlastní ani ostatních žáků.
 3. Žák je povinen ihned oznámit vyučujícímu nebo učiteli vykonávajícímu pedagogický dozor, případně třídnímu učiteli a v době mimo výuku vychovateli domova mládeže ISŠTE Sokolov, každé poškození, ztrátu či odcizení majetku, ti pak tuto skutečnost bezodkladně nahlásí řediteli školy nebo jeho zástupci.
 4. Každé poškození majetku školy vyšetří třídní učitel za účasti správce majetku a žáka, který škodu způsobil, případně dalších osob, pokud tak ředitel školy nebo jeho zástupce rozhodne.
 5. Za svévolně nebo úmyslně poškozený majetek školy bude vyžadována odpovídající náhrada.
 6. Žákům je zakázána svévolná manipulace se školními PC. Je zakázáno spouštět internetové stránky, které svým obsahem ohrožují mravní vývoj dětí (zejména s obsahem násilí a pornografie).

Část VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 26

 1. Ředitel školy může v jednotlivých případech rozhodnout o odlišném postupu oproti tomuto školnímu řádu.
 2. Třídní učitelé mají za úkol seznámit své žáky s obsahem tohoto školního řádu vždy na začátku školního roku a dále dle potřeby a toto seznámení písemně a elektronicky v programu „Bakaláři“ dokumentovat. Rovněž mají za úkol informovat o vydání a obsahu školního řádu zákonné zástupce nezletilých žáků (či osoby s vyživovací povinností ke zletilým žákům).
 3. Vedoucí pracovníci mají za úkol seznámit s obsahem tohoto školního řádu své podřízené a toto seznámení písemně dokumentovat.
 4. Vedoucí pracovníci a třídní učitelé zajistí, aby tento školní řád byl jejich podřízeným nebo žákům školy k dispozici, kdykoliv o to požádají.
 5. Tento školní řád bude v listinné podobě k dispozici u každého vedoucího pedagogického oddělení úseku vzdělávání a výchovy školy, třídního učitele a na sekretariátu ředitele školy. V elektronické podobě bude vyvěšen na webových stránkách školy.

 

vrchní rada plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze

 

 


Školní stejnokroj

 


Stanovením povinnosti užívat žáky středního policejního vzdělávání školní stejnokroj se Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze hlásí k odkazu prvorepublikového Československého četnictva a současně předurčuje své absolventy k budoucímu nošení uniformy Policie České republiky za předpokladu, že se stanou součástí tohoto bezpečnostního sboru. Školní stejnokroj určuje příslušnost nositele ke škole, zdůrazňuje žákovskou rovnost a omezuje vnímání sociálních rozdílů mezi žáky. Žáci jsou povinni účastnit se vyučování a ranních nástupů ve školním stejnokroji, chodit řádně ustrojeni, oholeni, ostříháni, a i jinak dbát o svůj vzhled, zejména nepoužívat poškozený a znečištěný oděv a nevhodné doplňky. Již slavnostní zahájení školního roku spojené se složením slibu žáka je nutné absolvovat ve školním stejnokroji. Slavnostními příležitostmi jsou zejména zahájení a ukončení školního roku, reprezentace školy na významných akcích, nebo vybrané akce, které škola takto sama označí.

 


Uniforma pro slavnostní příležitost:


Chlapci:
• kravata černá střední šířky,
• čistě bílá košile s dlouhým rukávem s možností ohrnutí, na levém rukávu na rameni vyšité logo školy a magnetická jmenovka na prsou vlevo,
• kalhoty černé barvy „společenské“,
• v případě slavnostní akce konané ve venkovních prostorách může žák využít softshellové bundy s logem školy na prsou vlevo (button),
• společenská obuv černé barvy včetně černých tkaniček,
• ponožky černé barvy.


Dívky:
• kravata černá střední šířky,
• čistě bílá košile s dlouhým rukávem s možností ohrnutí, na levém rukávu na rameni vyšité logo školy a magnetická jmenovka na prsou vlevo,
• sukně černé barvy přiměřené délky (tj. minimální přípustná délka sukně se určuje při pozici v sedu – vzdálenost mezi kolenem a lemem sukně musí být maximálně o šířce jedné dlaně)
• nebo kalhoty černé barvy „společenské“
• v případě slavnostní akce konané ve venkovních prostorách může žákyně využít softshellové bundy s logem školy na prsou vlevo (button),
• společenská obuv černé barvy (lodičky) nebo polobotky včetně černých tkaniček,
• ponožky černé barvy, silonky tělové barvy.

Uniforma pro denní nošení:


Chlapci:
• polokošile bílé barvy krátký/dlouhý rukáv, na levém rukávu na rameni vyšité logo školy a magnetická jmenovka na prsou vlevo,
• kalhoty černé barvy, povoleny jsou „kapsáče“, v letních měsících je povoleno nosit krátké kalhoty černé barvy, které nesmí být roztrhané, děravé, odřené ani flekaté, nepřípustné jsou tzv. „tepláky“,
• celočerná obuv společenská nebo sportovní včetně černých tkaniček,
• ponožky černé barvy.


Dívky:
• polokošile bílé barvy krátký/dlouhý rukáv, na levém rukávu na rameni vyšité logo školy a magnetická jmenovka na prsou vlevo,
• sukně černé barvy přiměřené délky (tj. minimální přípustná délka sukně se určuje při pozici v sedu – vzdálenost mezi kolenem a lemem sukně musí být maximálně o šířce jedné dlaně),
• nebo kalhoty černé barvy, povoleny jsou „kapsáče“,
• v letních měsících je povoleno nosit krátké kalhoty černé barvy přiměřené délky, které nesmí být roztrhané, děravé, odřené ani flekaté, nepřípustné jsou tzv. „tepláky“,
• celočerná obuv společenská nebo sportovní včetně černých tkaniček,
• ponožky černé barvy, silonky tělové barvy.


Doplňkové součásti uniformy:


Chlapci/dívky:
• s ohledem na klimatické podmínky mohou chlapci i dívky využít pulovr či mikinu černé barvy (není přípustná kapuce) s magnetickou jmenovkou na prsou vlevo a nad ní logo školy (button).
Uniforma pro ranní nástupy:
Chlapci/dívky:
• černá kšiltovka s vyšitým logem školy,
• ostatní oděvy stejné jako na denní nošení,
• v případě chladného počasí budou mít žáci na sobě softshellovou bundu černé barvy, na prsou vlevo logo školy (výšivka nebo button), na jezdcích zipů jsou povoleny ozdobné šňůrky zlatožluté barvy.
O aktuálním stejnokroji na ranní nástup budou žáci včas informováni velícím důstojníkem, který oděv přizpůsobí počasí a roční době.

Jednotná sportovní ústroj pro speciální tělesnou přípravu – úpolové sporty a sebeobrana:


Chlapci/dívky:
• jednotná sportovní ústroj (judistické modré kimono) – k dostání je
v různých gramážích, velikostech a kvalitě šití, logo školy – nášivka na srdci
• bílý pásek – netýká se žáků, kteří již dosáhli jiného technického stupně
v jakémkoli bojovém sportu, boxerské rukavice, chrániče zubů.