Nabídka mimoškolních aktivit - pracoviště Sokolov


Pro školní rok 2021/2022 nabízíme žákům možnost navštěvovat tyto mimoškolní aktivity (pro otevření kroužku je nutné splnit minimální počet uchazečů):

 

1) Čtenářský klub - Sdružuje žáky, pro které je četba zábavou a smysluplným trávením volného času. Klub dává žákům prostor hovořit o přečtených knihách, seznamovat se s díly současné literatury a předávat si čtenářské tipy. Nechybí také zajímavosti z knižního světa a informace o kulturních a literárních akcích.

 

2) Počítačový kroužek - Práce v zájmovém kroužku je zaměřena na fotografování digitálním fotoaparátem ve škole i v přírodě a vytváření trojrozměrných obrázků jednotlivých místností školy. Pořízené fotografie budou žáci upravovat v grafických programech, dále si vyzkouší vytvářet krátké animované filmy a natáčet reportáže. Alespoň 1x za měsíc bude strávený čas věnován hraní desktopových a logických her.

 

3) Konverzace v cizím jazyce  (AJ, NJ, RJ) - Cílem je zdokonalit dovednosti žáka, systematizovat a prohloubit znalosti cizího jazyka.

 

4) Příprava na jazykové zkoušky Cambridge - Jazykové zkoušky, na které se lze hlásit, jsou tři, dělí se dle úrovní: PET, FCE (maturitní úroveň), CAE. Všechny tyto zkoušky jsou celoevropsky uznávané. Příprava probíhá individuálním tvořením materiálů, poslechů, prací s textem. Jednou za čas proběhne komunikace s organizátorem, který zaštiťuje zkoušky (jazyková škola EUFRAT). Ti otestují momentální úroveň žáka a dle připravenosti se studenti a žáci mohou hlásit na zkoušky.

 

5) Příprava na maturitní zkoušky z matematiky - Příprava žáků 3. a 4. ročníků na maturitní zkoušku z matematiky, přičemž probíraná látka bude prezentována v logickém sledu tak, aby ji zvládali i žáci 3. ročníku bez omezení pro žáky 4. ročníku. Přínosem kroužku je i důkladné seznámení se s podobou didaktických testů a osvojení si způsobu řešení těchto testů.

 

6) Policejní taktika - Žáci se v kroužku policejní taktiky mohou seznámit se základními činnostmi Policie České republiky, včetně technických prostředků, které jsou využívány při širokém spektru činností. Náplň a obsah kroužku je směřována k rozvoji komunikačních dovedností, správnému vyhodnocení bezpečnosti situací, použití oprávněného postupu a zvláště pak týmové spolupráce, která je aplikována v rámci modelových situací. Taktický kroužek svým zaměřením a činnostmi umožňuje žákům přesah do výuky odborných předmětů a rozvíjí klíčové kompetence, včetně kompetencí vzdělávacího programu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra.

 

7) Střelecká příprava  Jeho posláním je naučit žáky bezpečnostní opatření při zacházení se zbraněmi, charakterizovat vybrané zbraně a jejich historický vývoj, zákon o zbraních a střelivu, teorii střelby, konstrukci nábojů, praktickou manipulaci se zbraní, střelby dle pravidel sportovní střelby, zásady čištění a údržby zbraní. Důraz je kladen na vytvoření potřebných dovedností a návyků před, při a po použití zbraně, na dodržování opatření při manipulaci střelnou zbraní.

 

8) Sportovní hry - Kroužek vytváří u žáků pozitivní postoje k pohybu a zdravému životnímu stylu. Činnost v kroužku rozšiřuje u žáků znalosti pravidel, techniky a herní taktiky, smysl pro fair-play v rámci jednotlivých sportovních her a netradičních sportů (basketbal, florbal, volejbal, fotbal, softbal, ringo, badminton).

 

9) Redakce školního časopisu "Ozvěny z Hrdlořez" - Redakce školního časopisu sdružuje zájemce o zachycování událostí. Jde o tvůrčí psaní na různá témata týkající se dění ve škole i mimo školu. Redakce dává zájemcům prostor pro rozvoj tvůrčích aktivit – psaní článků, rozhovorů i fotografování. Podnítit u žáků zájem o redakční činnost. Pomáhat žákům v rozvoji samostatného tvůrčího psaní.

 

10) Kondiční příprava - Žáci se v kroužku kondiční přípravy seznámí s novými trendy v oblasti rozvoje fyzické kondice, ať už s vlastní vahouanebo s cvičebními pomůckami. V kroužku se budou rovněž upevňovat dovednosti získané v předmětu SPP a TEP z oblasti úpolových technik (např. Ogoshi, O Soto Gari, a další). Tato volnočasová aktivita svým zaměřením a činnostmi umožňuje žákům přesah do výuky odborných předmětů a rozvíjí klíčové kompetence, včetně kompetencí vzdělávacího programu VPŠ a SPŠ MV v Praze.

 

Pro zobrazení videoprezentace s výčtem mimoškolních aktivit klikněte na obrázek níže:

VČA Sokolov