Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

ABSOLUTORIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Vyšší odborné studium ve VPŠ a SPŠ Ministerstva vnitra v Praze je zakončeno absolutoriem.

 

Podmínkou přistoupení k absolutoriu je:

 • úspěšné ukončení třetího ročníku studia a
 • odevzdání absolventské práce v termínu do 31. března školního roku, ve kterém se absolutorium koná.

 

Řádný termín absolutoria:     3. – 6. června 2019

                                                  

Náhradní a opravný termín: 19. září 2019

 

Absolutorium se koná podle časového plánu, který je součástí  pokynu ředitele školy, pokynem ředitele školy je rovněž stanoveno složení zkušebních komisí.

Absolutorium je veřejné s výjimkou jednání zkušební komise o hodnocení studenta.

 

Absolutorium se skládá:

 • ze zkoušky z odborných moulů a předmětů (max. 20 minut příprava, max. 20 minut zkouška)
  • 1 otázka z modulu trestní právo + 1 otázka z modulu správní právo (BPČ)
  • 1 otázka z modulu trestní právo + 1 otázka z předmětů nauka o dopravní službě (DBČ)
  • 1 otázka z předmětu trestní právo + 1 otázka z předmětu kriminalistika a operativně pátrací činnost (PTŘ)

 

 • ze zkoušky z cizího jazyka (max. 20 minut příprava, max. 20 minut zkouška)
  • 1. část - prezentace a informace o absolventské práci

Student se představí a pohovoří o své pracovní kariéře s důrazem na práci v PČR a popíše náplň své pracovní činnosti. Zaměří se na téma své absolventské práce - zdůrazní její hlavní myšlenky a přínos pro policejní praxi. Monologický projev přechází v řízenou konverzaci, student reaguje na dotazy, poznámky zkoušejícího.

 • 2. část - práce s odborným textem

Student pracuje s textem na základě pokynů obsažených v otázkách
(např. část textu přečte, část přeloží, reprodukuje a komentuje obsah, odpovídá na otázky k textu, popřípadě diskutuje na dané téma v obecnější rovině).

 

 • z obhajoby absolventské práce (max. 20 minut příprava, max. 20 minut obhajoba)
  • prezentace absolventské práce
  • reakce na připomínky v posudku vedoucího práce a oponenta
  • odpovědi na otázky v posudku vedoucího absolventské práce a oponenta absolventské práce
  • odpovědi na případné dotazy členů komise

 

Slavnostní ukončení studia:  

7. června 2019 od 09:30 hod ve vzdělávacím centru školy.

 Kontaktní osoba rada pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D.

 Okruhy témat v toce 2019

 

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze