Vyhodnocení absolutoria ve školním roce 2020/2021

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 2/2006Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, se ve dnech 1. – 3. června 2021 konalo absolutorium studentů VPŠ,  kteří ve školním roce 2020/2021 řádně ukončili třetí ročník studia oboru vzdělávání Bezpečnostně právní činnost, vzdělávacího programu 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost, Dopravně bezpečnostní činnost 68-42-05 a 68-42-03 Přípravné trestní řízení ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze.

Absolutoria se ve školním roce 2020/2021 zúčastnilo celkem 36 studentů. 22 studentů ze třídy 3B, 2 studenti ze třídy 3C, 11 studentů ze třídy 3D. Jeden student ukončil studium v loňském školním roce, k absolutoriu se však dostavil v letošním školním roce (2020/2021).

Výsledky absolutoria

Třídy

Prospěl/a s vyznamenáním

 Prospěl/a

  Neprospěl/a

 Nepřipuštěn/a k absolutoriu

 Konal částečně

 Nedostavil/a se

3B

                   12

      9

        0

                    1

          1

          1

3C

                    1

      1

        0

                     0

           0

          0

3D

                    4

      7

        0

                     0

           0

          0

3C (2020)

                    0

      1

        0

                     0

           0

           0

Celkem:

                   17

     18

        0

                     1

           1

           1

             

Při slavnostním ukončení byli oceněni plaketou ředitele školy 3 studenti za dosahování vynikajících výsledků po celou dobu studia (Mgr. Marcela Kilarská, ppor. Martin Michael Tuháček, nprap. Jan Václavík) a 3 studenti za dosažení vynikajících výsledků při absolutoriu (nprap. David Danyi, nprap. Radek Vorel a pprap.. Zuzana Krbečková).

Náhradní a opravný termín absolutoria ve školním roce 2020/2021 se koná 16. září 2021 v 08:00 hod.

    

 

 OKRUHY OTÁZEK K ABSOLUTORIU 2021

 

Okruhy k modulu správní právo – vzdělávací program: BPČ

 • Správní delikty
 • Příkazní řízení a příkaz na místě
 • Oprávnění a povinnosti příslušníků PČR podle zákona o PČR a souvisejících interních právních předpisů
 • Oprávnění a povinnosti osob související s překračováním státních hranic
 • Oprávnění a povinnosti PČR související s překračováním státních hranic
 • Protiprávní jednání cizinců, jeho odhalování a následný postup PČR
 • Formy činnosti služby pořádkové policie
 • Spolupráce s veřejností
 • Součinnost a spolupráce PČR při zajišťování veřejného pořádku
 • Oprávnění a povinnosti osob na úseku střelných zbraní a střeliva
 • Oprávnění a povinnosti PČR na úseku střelných zbraní a střeliva

 

 Okruhy k modulu trestní právo – vzdělávací program: BPČ, DBČ

Trestní právo hmotné:

 • trestní právo – pojem, funkce a zásady
 • působnost trestních zákonů
 • trestný čin, pokračování v trestném činu, trestné činy trvající a hromadné
 • skutková podstata trestného činu
 • vývojová stadia trestného činu
 • trestná součinnost
 • souběh a recidiva
 • okolnosti vylučující protiprávnost
 • zánik trestní odpovědnosti
 • trestní sankce

Trestní právo procesní:

 • trestní řízení – pojem, účel a zásady
 • subjekty trestního řízení
 • zajištění osob a věcí
 • dokazování
 • rozhodnutí
 • přípravné řízení
 • řízení před soudem
 • zvláštní způsoby řízení

 

 Okruhy k modulu trestní právo – vzdělávací program: PTŘ

Trestní právo hmotné:

 • trestní právo – pojem, funkce a zásady
 • působnost trestních zákonů
 • trestný čin, pokračování v trestném činu, trestné činy trvající a hromadné
 • skutková podstata trestného činu
 • omyl v trestním právu
 • vývojová stadia trestného činu
 • trestná součinnost
 • souběh a recidiva
 • okolnosti vylučující protiprávnost
 • zánik trestní odpovědnosti
 • trestní sankce
 • trestní odpovědnost mladistvých
 • trestní odpovědnost právnických osob

Trestní právo procesní:

 • trestní řízení – pojem, účel a zásady
 • subjekty trestního řízení
 • úkony trestního řízení
 • zajištění osob a věcí
 • dokazování
 • rozhodnutí
 • přípravné řízení
 • řízení před soudem
 • zvláštní způsoby řízení
 • mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení

 

 

 Okruhy k modulu kriminalistika – vzdělávací program: PTŘ

 • Nauka o stopách
 • Kriminalistická identifikace
 • Kriminalistická daktyloskopie
 • Kriminalistická biologie, genetika, antropologie
 • Kriminalistická odorologie
 • Kriminalistická trasologie
 • Kriminalistická mechanoskopie
 • Kriminalistická balistika
 • Kriminalistická pyrotechnika
 • Kriminalistická počítačová expertiza
 • Místo činu a druhy oznámení
 • Prvotní úkony na místě činu
 • Ohledání místa činu
 • Kriminalistická dokumentace
 • Soudní lékařství
 • Vyšetřovací verze
 • Výslech
 • Prověrka výpovědi na místě
 • Kriminalistická prohlídka
 • Vyšetřovací pokus
 • Rekognice
 • Rekonstrukce
 • Zadržení
 • Kriminalistická metodika
 • Metodika vyšetřování majetkové trestné činnosti
 • Metodika vyšetřování násilné trestné činnosti
 • Metodika vyšetřování trestných činů páchaných mládeží a na mládeži
 • Metodika vyšetřování hospodářské trestné činnosti

 

Okruhy k modulu operativně pátrací činnost – vzdělávací program: PTŘ

 • Operativně pátrací činnost
 • Postupy při operativně pátrací činnosti
 • Podpůrné operativně pátrací prostředky
 • Operativně pátrací prostředky
 • Činnost útvarů SKPV
 • Pátrání po osobách a věcech právní úprava
 • Mezinárodní policejní spolupráce
 • Pracovní týmy a skupiny

 

Okruhy k modulu Dopravní služba – DBČ

 • Způsoby měření rychlosti (základní zásady, právní úprava)
 • Řidičská oprávnění a řidičské průkazy (skupiny ŘO, neplatnost řidičského průkazu, mezinárodní ŘP). Zadržení ŘP.
 • Dopravní nehoda (pojem, základní znaky, rozdělení DN, místní, věcná a funkční příslušnost, příčina a následky DN).
 • Pozemní komunikace (zpoplatnění, obecné a zvláštní užívání, vážení).
 • Kontroly technického stavu vozidel na pozemních komunikacích (kontrola užitkových vozidel). Zadržení osvědčení a registrace vozidla.
 • Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě – ADR (základní pojmy, původní doklady, výbava vozidel, vynětí z platnosti).
 • Kontrola zákazu použití alkoholu a jiných návykových látek.
 • Technické prostředky užívané nebo využívané Policií ČR při dohledu na BESIP, jednotlivá zařízení popište a vysvětlete důvod jejich využití při dohledu na silniční provoz.
 • Prvotní, neodkladné a neopakovatelné úkony prováděné na místě DN.
 • Registrace vozidel (druhy registračních značek, užití, doklady).
 • Povinnost odesílatele a dopravce v rámci přepravy nebezpečných věcí po silnici. Obsah přepravního dokladu, označování vozidel a kusů, zákaz společné nakládky dle ADR.
 • Uveďte oprávnění policistů při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a v rámci problematiky dopravy. Jednotlivá oprávnění rozeberte.
 • Elektronické systémy vozidel – dělení, popis, funkce.
 • Sociální předpisy v silniční dopravě (řidič, osádka – doby řízení, přestávky, odpočinek, odchylky).
 • Záznamová zařízení určená ke kontrole sociálních předpisů v silniční dopravě (druhy tachografů, záznamové listy, karty, druhy tachografů, plombování, výtisky).
 • Silniční vozidlo, v provozu (rozměry, hmotnosti, spojitelnost do jízdních souprav, povinná výbava).
 • Vybrané elektronické systémy vozidel – datové sběrnice, adaptivní tempomat, detekce mrtvého úhlu, DPF, autonomní řízení.
 • Podmínky provozování dopravy (mezinárodní, vnitrostátní, linková, příležitostná…, doklady), taxislužba.
 • Ohledání a dokumentace místa DN, (náčrtek, fotodokumentace, plánek), metody vyměřování místa DN.
 • Způsoby šetření DN a jejich následné zpracování (charakterizujte jednotlivé způsoby šetření a zpracování DN), zvláštnosti při šetření DN.   

 

 Anglický jazyk – vzdělávací programy: BPČ, DBČ, PTŘ

 • Law Enforcement Bodies – Police
 • Police Work
 • Equipment and Outfit of the Police
 • Crimes and Offences
 • Procedure in Investigation of Crime
 • How to Prevent a Crime
 • Wanted / Missing People
 • Road Vehicles
 • Road Traffic Check
 • Traffic Accidents and Offences
 • Extraordinary Situations (Integrated Rescue System)
 • Cooperation with the Police
 • International Terrorism
 • International Police Cooperation
 • At the Border
 • Immigration
 • Human Rights

 

Německý jazyk – vzdělávací programy: BPČ, PTŘ

1.  Polizei der Tschechischen Republik

2.  Polizeiausrüstung- und ausstattung

3.  Ausländerpolizei

4.  Zoll - Grenzpolizeiliche Kontrollen

5.  Das integrierte Rettungssystem in der Tschechischen Republik

6.  Außergewöhnliche Schadensereignisse

7.  Naturkatastrophen

8.  Verkehrskontrolle

9.  Ordnungswidrigkeiten

10. Straftaten

11. Gewalttaten der Jugendlichen

12. Organisierte Kriminalität

13. Fahndung nach gestohlenen Autos

14. Personenfahndung

15. Strafverfolgungsorgane

16. Internationale polizeiliche Zusammenarbeit

 

Ruský jazyk – vzdělávací programy: BPČ, PTŘ

 1. Организация Полиции ЧР.
 2. Основные задачи Полиции ЧР.
 3. Преступление – основная характеристика.
 4. Виды преступлений в соответствии с УК ЧР и УК РФ.
 5. Уголовный процесс.
 6. Роль органов полиции в уголовном судопроизводстве.
 7. Полиция по делам иностранцев.
 8. Визы и режим пребывания на территории ЧР.
 9. Экипировка и вооружение полицейских.
 10. Основные причины и виды ДТП.
 11. Описание автомобиля.
 12. Оказание помощи пострадавшему при ДТП.
 13. Описание разыскиваемого предмета.
 14. Международное сотрудничество полицейских органов.
 15. Объявление в розыск, описание внешности человека.