Obor vzdělávání:

 • Bezpečnostně právní činnost (kód 68-42-M/01)

Délka vzdělávání:                 

 • 4 roky

Obsah vzdělávání:

 • všeobecně vzdělávací předměty
 • dva světové jazyky
 • odborné předměty (právo, bezpečnostní činnost, kontrola kriminality, střelecká příprava atd.)
 • informační technologie
 • tělesná příprava a další

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou (podle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, v platném znění) a po jejím úspěšném absolvování získává žák střední stupeň vzdělání s maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů: 

Prioritou vzdělávacího programu je připravit absolventy splňující předpoklady pro přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR. Další možné uplatnění absolventů:

 • Vojenská policie
 • Vězeňská služba
 • Justiční stráž
 • obecní policie
 • bezpečnostní agentury
 • právnické agentury
 • instituce státní správy
 • možnost dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách

Odborné vzdělávání v uvedeném směru připravuje žáky všestranně zdatné, zodpovědné, s vědomostmi, dovednostmi, vhodnými postoji, fyzickými a psychickými předpoklady k výkonu policejních činností, odolné vůči fyzické a psychické zátěži v náročných situacích a vybavené komunikativními dovednostmi.

Absolvování tohoto vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV v Praze nezakládá žádný právní nárok na přijetí k Policii ČR, případně do jiného služebního poměru.

Ubytování, stravování a zdravotní péče:

Škola poskytne žákům ubytování na internátě v areálu školy a celodenní stravování ve školní jídelně. Ve školním roce 2022/2023 je výše poplatku za ubytování 1600,- Kč měsíčně za žáka. Ceny stravného jsou: snídaně 28,- Kč, oběd 59,- Kč, večeře 49,- Kč. V areálu školy se nachází ordinace praktického lékaře pro dospělé a ordinace stomatologa.

Využití volného času:

 • klubovny Vzdělávacího centra
 • posilovna
 • tělocvičny
 • střelecký trenažér
 • hřiště na fotbal
 • víceúčelové hřiště na míčové hry
 • zájmové kroužky

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Povinné vyučovací předměty

Zkratka

I.

II.

III.

IV.

Celkem

Český jazyk a literatura *)

ČJL

3

3

3

4

13

První cizí jazyk *)

PCJ

4

3

13

Druhý cizí jazyk

DCJ

2

2

2

2

8

Občanská nauka

OBN

2

2

1

-

5

Dějepis

DĚJ

2

2

-

-

4

Matematika *)

MAT

3

3

3

2

11

Fyzika

FYZ

-

2

-

-

2

Chemie

CHE

2

-

-

-

2

Biologie

BIO

2

-

-

-

2

Zeměpis

ZEM

2

1

-

-

3

Tělesná výchova

TEV

2

2

-

-

4

Psychologie

PSY

-

2

2

-

4

Speciální příprava **)

SPP

2

2

4

2

10

Informační a komunikační technologie

ICT

2

2

2

-

6

Ekonomika

EKN

-

-

-

3

3

Právo **)

PRA

2

4

4

4

14

Bezpečnostní činnost **)

BEČ

-

-

2

2

4

Dopravní činnost **)

DOČ

-

-

2

2

4

Střelecká příprava **)

STP

-

-

2

1

3

Kontrola kriminality **)

KKR

-

-

3

4

7

Technika administrativy

TEA

2

2

-

-

4

Celkem týdně

 

31

32

34

29

126

Povinně volitelné vyučovací předměty

 

-

-

-

-

-

Seminář z matematiky

SMA

-

-

-

2

2

Konverzace v cizím jazyce

KCJ

-

-

-

2

2

Celkem hodin týdně

 

31

32

34

31

128

Poznámky k učebnímu plánu:

 • maturitní předměty jsou označeny *),
 • blok odborných maturitních předmětů je označen **),
 • šedě jsou vyznačeny předměty odborného zaměření,
 • dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který postupuje v souladu s požadavky BOZP a předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd,
 • žák si zvolí druhý cizí jazyk německý nebo ruský,
 • na základě zvýšeného zájmu zavede ředitěl školy další volitelné vyučovací předměty,
 • doporučená literatura a učebnice.

Kontakt

metodik pro vzdělávání, SPŠ

-->