Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020

proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vyhlášky MV č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, v platném znění.

Přijímací zkoušky

se v 1. kole přijímacího řízení uskuteční

14. a 15. dubna 2020.

 

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na

 

13. a 14. května 2020.

 

Řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání zašlete nejpozději do 2. března 2020 na adresu školy:

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy

IZO školy: 200001027

Uchazeč o vzdělávání si vybere prioritu místa vzdělávání, a to buď v areálu školy v Praze, nebo v pobočce školy v Sokolově, přičemž preferované místo vzdělávání doplní v příslušném formuláři "Přihláška ke vzdělávání - studiu" za název a adresu střední školy. V případě, že preferované místo vzdělávání nebude v přihlášce vyplněno, škola si vyhrazuje právo umístit uchazeče do místa vzdělávání podle svých volných kapacit v souladu s pořadím, na němž se uchazeč o vzdělávání, podle výsledků přijímacího řízení, umístil.        

Přihlášku opatřete potvrzením od lékaře: "Schopen (schopna) studia oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost"

 

Ředitel školy zašle poštou pozvánku k přijímací zkoušce pro konkrétní termín řádně přihlášeným uchazečům o vzdělávání 14 dní před termínem přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky pro pracoviště Praha i pobočku Sokolov se budou konat v Praze.

 

Obsah přijímacího řízení:

  1. Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání
  2. Jednotná zkouška CERMAT
  • český jazyk a literatura - didaktický test
  • matematika a její aplikace - didaktický test
  1. Školní přijímací zkouška
  • celostní motorický test - Při tomto testu jde o co největší počet provedených poloh v době 2 minut. Hodnotí se počet správně provedených poloh. Způsob přechodu z jedné polohy do druhé si cvičenec volí sám, chybná provedení se nepočítají. Provedení cviku: z lehu na zádech střídat v daném pořadí uvedené polohy: stoj spatný - vzpřímený trup, napjatá kolena, paty u sebe, leh na břiše - hrudník se dotýká podložky, stoj spatný - vzpřímený trup, napjatá kolena, paty u sebe, leh na zádech - lopatky a paty se dotýkají podložky. Provedení celostního motorického testu si můžete prohlédnout zde: motoricky test
  • člunkový běh, 4x10m - Běh se provádí mezi dvěma metami vzdálenými 10 metrů. Startuje se vlevo vedle mety č. 1 a běží se šikmo mezi metami k metě č. 2, která se obíhá. Stejným způsobem se vrací zpět a obíhá se meta č. 1 tak, aby dráha proběhnutá mezi 1. a 2. úsekem tvořila osmičku. Třetí úsek se běží přímo, následuje dotyk mety č. 2, rychlý obrat a při doteku mety č. 1 se zastavuje čas. Provedení člunkového běhu si můžete prohlédnout zde: člunkový běh

 

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html

 

Kritéria pro přijímání ke studiu budou uvedena v Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení.

 

Přihlášku ke vzdělávání - studiu si můžete stáhnout zde:  strana 1   strana 2