PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vyhlášky MV č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, v platném znění.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

se v 1. kole přijímacího řízení uskuteční

13. A 14. DUBNA 2023

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na

10. A 11. KVĚTNA 2023

ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU KE VZDĚLÁVÁNÍ ZAŠLETE NEJPOZDĚJI DO 1. BŘEZNA 2023 NA ADRESU ŠKOLY:

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy (způsob doručení přihlášky bude upřesněn po vyhlášení 1. kola přijímacího řízení)

IZO školy: 200001027

Uchazeč o vzdělávání se závazně rozhodne o místě vzdělávání, a to buď v Praze, nebo na odloučeném pracovišti v Sokolově, přičemž vybrané místo vzdělávání bezpodmínečně uvede v příslušném formuláři "Přihláška ke vzdělávání - studiu" za název a adresu střední školy. Pokud přihláška nebude obsahovat požadovanou informaci, bude to posouzeno jako formální nedostatek a uchazeč bude vyzván k doplnění přihlášky.

        Přihlášku opatřete potvrzením od lékaře: "Schopen (schopna) studia oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost"

 

Upozornění pro zákonné zástupce uchazečů:

Žádáme zákonné zástupce uchazečů o tento typ studia o pečlivé zvážení podání přihlášky s ohledem na aktuální zdravotní stav a psychickou odolnost uchazečů tak, aby pro ně bylo případné studium bezpečné a zvládnutelné.

Vzdělávání ve studijním oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost je náročné, v průběhu studia žák získává základní znalosti a dovednosti v oblasti manipulace se střelnou zbraní a současně si osvojuje ucelené psychomotorické dovednosti v oblasti úpolových sportů. Tyto předpoklady by měl uchazeč splňovat i vzhledem k možnému budoucímu profesnímu uplatnění u Policie ČR.

 

Vzory vyplnění přihlášek podle volby místa vzdělávání:     PRAHA     SOKOLOV 

Ředitel školy zašle poštou pozvánku k přijímací zkoušce pro konkrétní termín řádně přihlášeným uchazečům o vzdělávání 14 dní před termínem přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky pro pracoviště Praha i pobočku Sokolov se budou konat v Praze.

Obsah přijímacího řízení:

  1. Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání
  2. Jednotná přijímací zkouška (CERMAT)
  • český jazyk a literatura - didaktický test
  • matematika a její aplikace - didaktický test
  1. Školní přijímací zkouška
  • celostní motorický test - Při tomto testu jde o co největší počet provedených poloh v čase 2 minut. Hodnotí se počet správně provedených poloh. Chybná provedení se nepočítají. Provedení cviku: cvičící ze stoje přechází přes dřep do lehu na břiše a zvedne ruce z podložky, přechází zpět přes dřep do stoje, dále pokračuje přes dřep do lehu na napřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a zpět přechází přes sed a dřep do stoje. Každý stoj je počítán jako jeden provedený cvik. Provedení celostního motorického testu si můžete prohlédnout zde: motoricky test
  • klik – vzpor ležmo - Při tomto testu jde o co největší počet kliků bez přerušení, stanoveným způsobem a bez zapření nohou v čase 2 minut. Chybná provedení se nepočítají. Provedení cviku: leh na břiše, pokrčené paže v šíři ramen opřít dlaněmi o zem, špičky prstů v úrovni ramen směřují vpřed, hlava je v prodloužení trupu. Dopnutím paží v loktech - vzpor ležmo a následném pokrčením paží v loktech - klik, s lehkým dotykem hrudníku o danou pomůcku a zpět do vzporu ležmo. Trup je zpříma, pánev se nevysazuje, ani neprohýbá. Provedení cviku si můžete prohlédnout zde: klik

Uchazeči, kteří jsou cizinci podle podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Do statistik předchozích přijímacích řízení na naší škole můžete nahlédnout zde.

Kritéria pro přijímání ke studiu budou uvedena v Rozhodnutí ředitelky školy o vyhlaseni 1. kola přijímacího řízení.       .

Přihlášku ke vzdělávání - studiu si můžete stáhnout nebo vyplnit zde:  Prihlaska_SS_2020-2021_denni_editovatelna