Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021

proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vyhlášky MV č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, v platném znění.

Přijímací zkoušky

se v 1. kole přijímacího řízení uskuteční

12. a 13. dubna 2021.

 

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na

 

12. a 13. května 2021.

 

Řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání zašlete nejpozději do 1. března 2021 na adresu školy:

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy

IZO školy: 200001027

Uchazeč o vzdělávání se rozhodne o místě vzdělávání, a to buď v areálu školy v Praze, nebo na pobočce školy v Sokolově, přičemž vybrané místo vzdělávání uvede v příslušném formuláři "Přihláška ke vzdělávání - studiu" za název a adresu střední školy. Pokud přihláška nebude obsahovat požadovanou informaci, bude to posouzeno jako formální nedostatek a uchazeč bude vyzván k doplnění přihlášky.

         

Přihlášku opatřete potvrzením od lékaře: "Schopen (schopna) studia oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost"

 

Ředitel školy zašle poštou pozvánku k přijímací zkoušce pro konkrétní termín řádně přihlášeným uchazečům o vzdělávání 14 dní před termínem přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky pro pracoviště Praha i pobočku Sokolov se budou konat v Praze.

 

Obsah přijímacího řízení:

  1. Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání
  2. Jednotná přijímací zkouška (CERMAT)
  • český jazyk a literatura - didaktický test
  • matematika a její aplikace - didaktický test
  1. Školní přijímací zkouška
  • prověření fyzických předpokladů uchazeče, jejíž forma a způsob provedení budou upřesněny v rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení v termínu do 31. ledna 2021.

 

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html

 

Kritéria pro přijímání ke studiu budou uvedena v Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení.

 

Přihlášku ke vzdělávání - studiu si můžete stáhnout zde:  strana 1   strana 2