Opatření k manuálu MŠMT

viz. https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual

S odvoláním na manuál MŠMT a MZ ČR stanovuje ředitel VPŠ a SPŠ MV v Praze (pracoviště Praha) následující:
 

 1) Povinnosti pro zaměstnance, žáky, studenty, studující a všechny další návštěvy   

    • Používat roušky ke krytí úst a nosu ve vnitřních společných prostorách budov (chodby, toalety, zasedací místnosti, vestibuly + jídelna s kantýnou).
    • Používat roušky ke krytí úst a nosu i ve třídách, o sundání roušky při ověřování znalostí a dovedností při dodržení bezpečné vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby rozhodne pedagog.
    • Netýká se – tělocvičen (tělesná a speciální příprava) spolu se šatnami, kanceláří a pracovišť (pokud vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby), palebních postů při střelbách apod.
    • V prostorách vestibulů u nápojových automatů pouze nakoupit, konzumace ve třídách (vyjma specializovaných učeben), kancelářích nebo v ubytovacích prostorách internátu.
    • Zákaz neodůvodněného pohybu žáků, studentů a studujících na jiných patrech budov, než kde probíhá výuka, ubytování (stejně tak zákaz vstupu do jiných tříd a ubytovacích místností).
    • Ihned oznámit svému nadřízenému, učiteli apod., pokud by mu byla nařízena karanténa.

Každý pedagogický pracovník je oprávněn vyzvat žáka, studenta nebo studujícího, který vykazuje symptomy onemocnění, ke změření teploty, nošení roušky i v prostorách, kde není tato povinnost stanovena, případně ho vykázat z výuky a vyzvat k opuštění areálu školy (nezletilé umístit do karanténní místnosti, až do převzetí osoby zákonným zástupcem nebo zdravotní službou). Všichni pracovníci provozně-ekonomických úseků a ostrahy objektu jsou oprávněni vyzvat osoby, které vykazují symptomy, k nošení roušky, případně ukončit jednání a vykázat tyto osoby z areálu.

 

2) Další informace:

    • Cestou třídních učitelů budou informováni všichni žáci, studenti a studujíci o opatřeních přijatých školou na základě manuálu MŠMT a MZ ČR.
    • Je důležité aktualizovat kontakty se žáky a jejich zákonnými zástupci, studenty a studujícími s cílem možnosti řešit operativně případné problémy karantény, dočasného distančního studia, případně dalších opatření, která mohou být v budoucnu přijata.
    • Zrušují se nebo minimalizují veškeré další aktivity, které přímo nesouvisí s výukou (veškeré další informace sdělí třídní učitelé a vedoucí studijních skupin).
    • S okamžitou platností do odvolání je zakázán vstup neubytovaných osob do ubytovacích prostor budovy U2 a U1 (část užívaná školou).
    • Je zrušeno cvičení v posilovně.
    • Je nutné striktně dodržovat dodržování časů ke stravování tak, aby nedošlo, anebo jen v nejnutnější míře, k setkávání různých skupin v jídelně.

Toto opatření je platné od 1. 9. 2020 a platí do odvolání (aktualizace 18. 9. 2020)