Preventivní opatření k eliminaci rizik v souvislosti s nákazou COVID-19 v souladu s aktuálními opatřeními MŠMT a MZ ČR

 

viz. https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual

viz. https://share.uzis.cz/s/9A8eFndtSM8H5yf/download

viz. https://www.msmt.cz/ministr-skolstvi-predstavil-skolskou-cast-pes

viz. https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

viz. https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-25-2-2021-do-odvolani/

viz. příloha

S odvoláním na výše uvedená aktuální opatření MŠMT a MZ ČR stanovuji ve VPŠ a SPŠ MV v Praze (pracoviště Praha, přiměřeně pracoviště Sokolov, Kryštofovy Hamry a střelnice Hloubětín):

Povinnosti pro pracovníky, žáky, studenty, studující a všechny další návštěvy

 • Používat ke krytí úst a nosu ve vnějších prostorách areálu školy, pokud není dodržena bezpečná vzdálenost od jiné osoby nejméně 2 metry ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo jedna zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek splňující technické podmínky a požadavky“ (dále jen „ochranný prostředek dýchacích cest“) dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví uvedeného viz. výše v internetových odkazech.

 • Používat ochranný prostředek dýchacích cest ke krytí úst a nosu ve vnitřních společných prostorách budov (chodby, toalety, zasedací místnosti, vestibuly + jídelna s kantýnou).
  • Při provozu stravování (jídelna, kantýna) platí následující:
   • Sundání ochranného prostředku dýchacích cest je možné v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, za podmínky, že osoba sedí u stolu.
   • Rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
   • Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
  • V prostorách vestibulů u nápojových automatů pouze nakoupit, konzumace ve třídách (vyjma specializovaných učeben), kancelářích nebo v ubytovacích prostorách internátu.
 • Používat ochranný prostředek dýchacích cest ke krytí úst a nosu i ve třídách.
  • O sundání ochranného prostředku dýchacích cest u žáků, studentů a studujících při ověřování znalostí a dovedností při dodržení bezpečné vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, rozhodne pedagogický pracovník.
  • V případě pedagogických pracovníků je povinnost nošení ochranného prostředku dýchacích cest a ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák/student při výuce viděl na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost min. 2 metry od žáků/studentů.
  • Netýká se – tělocvičen (tělesná a speciální příprava) spolu se šatnami, kanceláří a pracovišť (pokud vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby), palebních postů při střelbách apod.

 • Zajistit homogenitu jednotlivých tříd a studijních skupin.
 • Zajistit větrání tříd 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut.
 • Minimalizovat schůzky a shromažďování na pracovištích, pokud je nelze vyřešit online formou, telefonicky, elektronicky apod.
 • Zákaz neodůvodněného pohybu žáků, studentů a studujících na jiných patrech budov, než kde probíhá výuka, ubytování (stejně tak zákaz vstupu do jiných tříd a ubytovacích místností).
 • Ihned oznámit svému nadřízenému, třídnímu učiteli apod., pokud mu bylo prokázáno onemocnění Covid-19 nebo pokud mu byla nařízena karanténa.

Používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky nebo obdobný prostředek splňující technické podmínky a požadavky je dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví uvedeného v internetových odkazech nařízeno v případech:

 • V motorových vozidlech, pokud je ve vozidle více než 1 osoba (neplatí, pokud jsou z jedné domácnosti).
 • Ve zdravotnickém zařízení, a to na pracovištích ve kterých se poskytuje ambulantní péče.

Každý pedagogický pracovník je oprávněn vyzvat žáka, studenta nebo studujícího, který vykazuje symptomy onemocnění, ke změření teploty, nošení ochranného prostředku dýchacích cest i v prostorách, kde není tato povinnost stanovena, případně ho vykázat z výuky a vyzvat k opuštění areálu školy (nezletilé umístit do karanténní místnosti, až do převzetí osoby zákonným zástupcem nebo zdravotní službou).

Všichni pracovníci provozně-ekonomických úseků a ostrahy objektu jsou oprávněni vyzvat osoby, které vykazují symptomy, k nošení ochranného prostředku dýchacích cest, případně ukončit jednání a vykázat tyto osoby z areálu.


 

Toto opatření je platné od 1. 3. 2021 a platí do odvolání.