R O Z H O D N U T Í ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 20. května 2021

 

I. N A Ř I Z U J I 

v souladu s aktuálními opatřeními MŠMT a MZ ČR ode dne 24. května 2021 do odvolání:

- prezenční formu vzdělávání pro žáky 1. až 3. ročníku středního odborného vzdělávání, žáci závěrečného ročníku se budou prezenčně účastnit pouze aktivit, které se vztahují k ukončení vzdělávání (didaktické testy společné části MZ, ústní zkoušky profilové části MZ apod.),

- pokračovat v distanční formě vzdělávání pro všechny studenty vyššího odborného vzdělávání, stejná bude i forma zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů v letním zkouškovém období,

- absolutorium realizovat prezenční formou,

- prezenční formu realizace kurzů dalšího vzdělávání, standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstva vnitra a opravné zkoušky v rámci Studia pedagogiky pro učitele, a to za podmínek stanovených pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,

- žákům, studentům a studujícím v prezenční formě studia dodržovat opatření MZ ČR zejména ve vztahu používání ochranných prostředků dýchacích cest a ve vztahu k testování dodržet podmínky pro účast na vzdělávání.

Distanční formu vzdělávání realizovat s využitím školou doporučených platforem:
• Microsoft Teams pro školy (s využitím školního emailového účtu),
• e-learningový systém Moodle,
• v administrativních záležitostech el. systém Bakaláři – Komens,
• v případě potřeby lze použít jiné alternativní platformy schválené vedoucími jednotlivých úseků školy.

 

II. P O V O L U J I 

- skupinové a individuální konzultace pro žáky, studenty a studující všech typů studia, jsou možné při dodržení výše uvedených opatření a po dohodě vyučujícího s příslušným metodikem studia za současného informování vedoucího kanceláře ředitele školy,

- umožnit ubytování žákům, studentům a studujícím z důvodu účasti na prezenční formě studia nebo zkoušek.

Toto rozhodnutí ruší předchozí rozhodnutí ředitele školy a je platné a účinné dnem vydání.

Účinnost tohoto rozhodnutí končí dnem 30. 6. 2021

 

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
         ředitel školy

 

 

R O Z H O D N U T Í  ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 14. dubna 2021

 

I. N A Ř I Z U J I 

v souladu se změnou aktuálních opatření MŠMT a MZ ČR ode dne 19. dubna 2021 do odvolání distanční formu vzdělávání pro žáky, studenty a studující Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze. Distanční forma vzdělávání bude realizována s využitím školou doporučených platforem

• Microsoft Teams pro školy (s využitím školního emailového účtu),
• e-learningový systém Moodle,
• v administrativních záležitostech el. systém Bakaláři – Komens,
• v případě potřeby lze použít jiné alternativní platformy schválené vedoucími jednotlivých úseků školy.

 

II. Z A K A Z U J I

ve výše uvedené době osobní přítomnost žáků, studentů a studujících ve škole.

 

III. P O V O L U J I

v souladu s novelizovaným mimořádným opatřením MZ ČR, dobrovolné skupinové konzultace pro žáky závěrečného ročníku SPŠ pro předměty ke všem druhům závěrečných zkoušek (dle studijního plánu a přijatých režimových opatření – v odkazu ZDE), anebo žáků nižších ročníků SPŠ ohrožených školním neúspěchem, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině,

konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,

konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek středního odborného vzdělávání,

výjimku v oblasti realizace sportovních činností jakožto stěžejní součást rámcového vzdělávacího programu středního odborného vzdělávání,

konání zkoušek v rámci vyššího odborného vzdělávání, a to za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,

konání standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstva vnitra, a to za účasti nejvýše 10 osob,

ve výjimečných případech žákům, studentům a studujícím domluvit individuální konzultaci s pedagogem,

umožnit ubytování žákům, studentům a studujícím pouze na základě individuální žádosti z důvodu hodného zvláštního zřetele.

 

Toto rozhodnutí ruší předchozí rozhodnutí ředitele školy a je platné a účinné dnem vydání.

 

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy

 

 

 

 


R O Z H O D N U T Í  ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze ze dne 8. dubna 2021

 

I. N A Ř I Z U J I 

v souladu se změnou aktuálních opatření MŠMT a MZ ČR ode dne 12. dubna 2021 do odvolání distanční formu vzdělávání pro žáky, studenty a studující Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze. Distanční forma vzdělávání bude realizována s využitím školou doporučených platforem

• Microsoft Teams pro školy (s využitím školního emailového účtu),
• e-learningový systém Moodle,
• v administrativních záležitostech el. systém Bakaláři – Komens,
• v případě potřeby lze použít jiné alternativní platformy schválené vedoucími jednotlivých úseků školy.

 

II. Z A K A Z U J I

ve výše uvedené době osobní přítomnost žáků, studentů a studujících ve škole.

 

III. P O V O L U J I

ve výjimečných případech žákům, studentům a studujícím domluvit individuální konzultaci s pedagogem,

konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,

konání zkoušek v rámci vyššího odborného vzdělávání, a to za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,

konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek středního odborného vzdělávání,

konání standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstva vnitra, a to za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,

výjimku v oblasti realizace sportovních činností jakožto stěžejní součást rámcového vzdělávacího programu středního odborného vzdělávání.

 

Toto rozhodnutí ruší předchozí rozhodnutí ředitele školy a je platné a účinné dnem vydání.

 

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy