R O Z H O D N U T Í
ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze

V souvislosti se zahájením školního roku 2021/2022 a vývojem aktuální epidemiologické situace

N A Ř I Z U J I,
postupovat v souladu s aktuálním manuálem MŠMT „Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 provoz a testování“ ze dne 17. srpna 2021 „Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 25. 10. 2021 a 1. 11. 2021“ vydané na základě „Mimořádného opatření MZ ČR“ jako příloha Usnesení vlády č. 948 z 25. 10. 2021.

Aplikace tohoto opatření bude realizována ve formě pokynů jednotlivých řídících úrovní k jejich zabezpečení.

Toto rozhodnutí je platné a účinné dnem vydání.

 

plk. Ing. Zdeněk Jedlička
ředitel školy