Školu vybíráš jen jednou, tak vyber tu nejlepší!

Naším krédem je vysoká úroveň našich absolventů

 

Vize školy:

Chceme být prestižní, renomovanou a všeobecně uznávanou institucí vyššího sekundárního a prvního terciárního stupně profesního a dalšího odborného vzdělávání v rámci Ministerstva vnitra i státní vzdělávací soustavy.

 

Naším cílem je dosáhnout, aby náš absolvent:

 • byl náležitě připraven jak pro praxi (zejména v rámci Policie České republiky), tak pro případné studium na vysoké škole,
 • získal přehled ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech se zaměřením na právo a bezpečnost,
 • navštěvoval školu s radostí a vědomím, že společná práce je smysluplná a že jeho odborná úroveň se stále zvyšuje,
 • věděl, že se může na své učitele vždy s důvěrou obrátit jako na laskavé rádce i zkušené odborníky, kteří jemu i jeho rodičům dovedou pomoci vždy, když toho bude zapotřebí.

 

Jak toho dosáhneme:

Budeme nároční a zdravě kritičtí vůči sobě i studentům, v hodnocení budeme spravedliví a objektivní, obsah i metody výuky budou na vysoké úrovni. Získané poznatky budou aktuální a aplikovatelné v praxi. Je samozřejmé, že uděláme maximum pro to, aby výuka využívala všech moderních a efektivních prostředků, se zvláštním důrazem na pochopení významu a nezbytnosti zvládnutí současné výpočetní a informační techniky.

 

Smyslem spolupráce vedení školy, pedagogického sboru, studentů, rodičů a zaměstnavatelů (zejména Policie České republiky) bude splnění našich cílů. Věříme, že se nám to společně povede a že důkazem prestiže naší školy bude kvalita našich absolventů a jejich uplatnění v praxi.

 

Proč studovat na naší škole:

výuka všeobecně vzdělávacích předmětů vč. cizích jazyků

 • výuka angličtiny jako prvního cizího jazyka a příprava k maturitní zkoušce v rozsahu 3-4 hodiny týdně, maximální počet žáků ve skupině – 14, realizuje se školní kolo olympiády v anglickém jazyce, i nadále se plánují tematické výjezdy do Anglie
 • výuka němčiny nebo ruštiny jako druhého cizího jazyka v rozsahu 2 hodin týdně, maximální počet žáků ve skupině – 14, žáci mají možnost zúčastnit se výukových zájezdů do SRN – Drážďany, Berlín, probíhají vědomostní soutěže v rámci Evropského dne jazyků
 • 2. cizí jazyk (NJ/RJ) si žáci volí podle dosažené úrovně (začátečníci – mírně/středně pokročilí), z personálních a organizačních důvodů si však škola vyhrazuje možnost zařazení žáka do jiné skupiny.

výuka odborných předmětů

 • plně zajištěna aprobovanými a zkušenými pedagogy

výuka odborných předmětů s bezpečnostně právní tématikou

 • plně zajištěna policisty ve služebním poměru s bohatou pedagogickou praxí a zkušenostmi získanými ve výkonu služby
 • učitelé se stále zdokonalují a prohlubují si odborné znalosti absolvováním specializačních kurzů a stáží na útvarech Policie ČR

kompetence absolventa

 • v průběhu studia na naší škole žák získá kompetence

sportovní zaměření školy

 • sportovní kurzy, speciální a střelecká příprava

internát

 • zabezpečení smysluplného využití volného času a zajištění studijních podmínek ubytovaných žáků za výchovného působení aprobovaných pedagogů

možnost přípravy k získání řidičského oprávnění

 • příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B

výhody školy

 • nehradí se školné
 • vše v jednom areálu: škola (specializované učebny s interaktivními tabulemi a dataprojektory), ubytovna, stravování (jídelna, kantýna, nápojové a stravovací automaty), zájmové aktivity, tělocvična, střelnice, sportoviště, hřiště, posilovna, zdravotnické zařízení, vzdělávací centrum
 • knihovna s aktualizovanou literaturou
 • studijní materiály zdarma
 • podpora vlastní výuky systémem e-learningu
 • ředitel i další členové vedení školy jsou vždy dostupní bez formálních bariér
 • výcvikové a vzdělávací středisko v Kryštofových Hamrech (Krušné Hory)
 • škola je školou UNESCO a fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • klidné a příjemné prostředí školy

propojení teorie a praxe

 • exkurze v subjektech spolupracujících s Policií ČR
 • přednášky externích specialistů
 • praktická cvičení