Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Přijímací řízení VPŠ

Ředitelství školy vydává následující sdělení, kterým poskytuje uchazečům nezbytné informace jednak k podávání přihlášek ke studiu ve školním roce 2018/2019, jednak k obsahu a organizaci vzdělávání.

Adresa školy: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24  Praha 9

Intranet MV: http://www.spshr.mv.cz

Fax: 974845750

IZO školy: 200000098

Kontakt:

Název oboru vzdělávání:

Bezpečnostně právní činnost (68-42-N/04)
Dopravně bezpečnostní činnost (68-42-N/05)
Přípravné trestní řízení (68-42-N/03)

Určení:

Pro ženy a muže ve služebním poměru příslušníků Policie ČR i občanské zaměstnance Policie ČR a MV ČR. Studium je určeno i civilním uchazečům, kteří po dosažení středoškolského vzdělání mají zájem studovat na vyšší odborné škole. Ke studiu vzdělávacího programu „Přípravné trestní řízení“ může být přijat uchazeč, který je ve služebním poměru ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zaměstnanec Policie ČR, MV nebo organizační složky státu zřízené MV.

Organizace, forma a délka studia:

Studium je organizováno ve čtyřech týdenních soustředěních v průběhu jednoho studijního období (pololetí), kombinovanou formou. Délka studia je 3 roky.

Přijímací řízení: 

Probíhá podle § 27 a 28 vyhlášky č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, v platném znění.

Podmínky přijetí ke studiu:  

Ke studiu lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, úspěšně vykonali přijímací zkoušky a splnili podmínky zdravotní způsobilosti.    

Přihláška ke studiu:

Uchazeči k přihlášce přiloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Škola bude akceptovat i ověření signované přímým nadřízeným uchazeče. Vyplněnou přihlášku zašlou škole na výše uvedenou adresu nejpozději do 31. května 2018.

Přijímací zkoušky:

Přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019 se budou konat  dne 19. června 2018.

Budou  provedeny   formou   zkušebního  testu,  který  bude  obsahovat  100  otázek s výběrovou odpovědí z předmětů  právo, služba pořádkové policie, služba dopravní policie a kriminalistika v rozsahu učiva vzdělávacího programu základní odborné přípravy a 20 otázek s výběrovou odpovědí z cizího jazyka (anglický jazyk,  německý jazyk, ruský jazyk) podle vlastního výběru uchazeče.

Přijímací řízení do vyššího než prvního ročníku:

Uchazeči o přijetí do vyššího než prvního ročníku rovněž absolvují přijímací zkoušku. K přihlášce ke studiu podají písemnou žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání  (§ 28 vyhl. 2/2006 Sb.) a kopii(e) certifikátu(ů) o předchozím dosaženém vzdělání, jehož (jejichž) obsah koresponduje s obsahem učiva prvního ročníku vzdělávacího programu, zejména modulů absolutoria (viz uvedený konkretizovaný studijní plán). V případě, že z certifikátů nelze jednoznačně zjistit obsah předchozího vzdělání, je nutné doložit obsahové zaměření zkoušky, studia, kurzu apod. Každá žádost bude na základě předložených certifikátů individuálně posouzena. O zařazení do vyššího než prvního ročníku bude uchazeč informován formou rozhodnutí ředitele školy.

Další informace:

Uchazeč, který se ze závažných důvodů nedostaví k přijímací zkoušce a svoji neúčast písemně omluví nejpozději do 3 dnů ode dne termínu konání přijímací zkoušky, vykoná přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Řádně a ve stanoveném termínu přihlášeným uchazečům budou zaslány pozvánky k vykonání přijímacích zkoušek nejpozději 14 dnů před jejich konáním, v náhradním termínu 5 dnů před jejich konáním.

Ředitel školy zveřejní do 7 dnů ode dne konání přijímacích zkoušek na webových stránkách školy a ve škole na nástěnce ve 3. patře školské budovy:

 • kritéria přijímacího řízení,
 • pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení,
 • přehled přijatých a nepřijatých uchazečů,
 • počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení.

Zaměření k přijímacím zkouškám pro uchazeče o vyšší odborné studium ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze  platné pro školní rok 2018/2019

Obsah studia:

Ukončení studia:

Studium je ukončeno absolutoriem  podle vyhlášky č. 2/2006 Sb., v platném znění, které se skládá z předmětů označených v konkretizovaném studijním plánu signaturou „A“. Absolventi, kteří úspěšně splní podmínky absolutoria, získávají vyšší odborné vzdělání.

Certifikace:

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy.

Označení absolventa:

Diplomovaný specialista („DiS“).

Počet přijímaných uchazečů:

Ve školním roce 2018/2019 bude přijato do 1. ročníku ke studiu oboru vzdělávání „Bezpečnostně právní činnost (68-42-N/04)“ 60 uchazečů, ke studiu oboru vzdělávání  „Dopravně bezpečnostní činnost (68-42-N/05)“ 60 uchazečů a ke studiu „Přípravné trestní řízení (68-42-N/03)“ 60 uchazečů.

Uplatnění po ukončení studia:

Absolventi budou připraveni uplatnit se zejména u Policie ČR jako:

 • komisaři ve smyslu Nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech (7. tarifní třída),
 • policejní specialisté v rámci služeb pořádkové a dopravní policie i v některých funkcích u kriminální, cizinecké policie, případně v dalších specializovaných útvarech,
 • nižší, případně střední řídící pracovníci útvarů pořádkové a dopravní policie, popř. v rámci útvarů cizinecké policie a na dalších specializovaných útvarech
  v systemizovaných funkcích:
  - vedoucích místních a obvodních oddělení Policie ČR a zástupců vedoucích místních a obvodních oddělení Policie ČR,
  - kontrolorů, interních auditorů a vedoucích skupin vnitřní kontroly,
  - vedoucích a zástupců vedoucích dopravních inspektorátů územních odborů
  - vedoucích a zástupců vedoucích dálničních oddělení odboru dopravní policie krajského ředitelství Policie ČR
 • specialisté ve služebním nebo v pracovním poměru u Policie ČR či na Ministerstvu vnitra ČR na úsecích podpory výkonu, správních činností, logistiky a organizačních útvarů.

Absolventi vzdělávacího programu budou připraveni uplatnit se i mimo resort vnitra a Policie ČR:

 • v řídících pozicích a jako specialisté v oblasti vojenské policie, zpravodajských služeb, celnictví, vězeňství, hasičského záchranného sboru, městské a obecní policie a nestátních bezpečnostních služeb,
 • na pozicích bezpečnostních manažerů pro vnitřní a vnější bezpečnost u organizací a firem, které mají povinnost chránit bezpečnost svých produktů, projektů, personálu a klientely,
 • na pozicích referentů specialistů a vedoucích referátů v orgánech státní správy a místní územní samosprávy.

Stravování:

Stravování v době školní výuky je možné pouze za úhradu.

Ubytování:

Studenti jsou ubytováváni ve dnech školní výuky v  ubytovacích zařízeních školy.

Kapacita ubytovacích zařízení školy je však omezená. Pokud ubytovací kapacita školy nebude dostačující pro zajištění ubytování všem žadatelům, bude při poskytování této služby rozhodujícím kritériem skutečná vzdálenost dojíždění studenta do školy.

Studenti, jejichž místo služebního působení je určené územím obce Praha, nebudou ve škole ubytováni.

Studentům - mimorezortním zaměstnancům Policie ČR a MV ČR je ubytování poskytnuto za poplatek.

Zdravotní péče:

Škola zabezpečuje v době školní výuky zdravotní službu praktického lékaře.

Finanční náklady: 

Školné činí 500,- Kč za školní rok. Student, který je ve služebním poměru ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a kterému je nadřazeným orgánem uděleno studijní volno při studiu, je od úhrady osvobozen.  Studenti si hradí  učebnice a učební  pomůcky.

 

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze