Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Přijímací řízení VPŠ

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

 

Č. j.  VPŠA-   /V-2019/OZV

 

                                                                                  

         Praha 6. června 2019

                                                                                                            Počet listů: 4

                                                                                                            Přílohy: 2/2

 

 

 

Rozhodnutí ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení a podmínek přijetí k vyššímu odbornému vzdělávání oboru vzdělávání 68-42-N/.. Bezpečnostně právní činnost. 

 

V souladu s ustanovením § 93, 94 a 95 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů:

 

Ředitel Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra

v Praze

vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do vyššího odborného studia

 

Termín odevzdání přihlášek:                    15. srpna 2019

 

ke vzdělávání ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra

v Praze

pro školní rok 2019/2020

 

 • do vzdělávacího programu 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost, 1. ročníku, případně do vyššího ročníku kombinované formy vzdělávání,
 • do vzdělávacího programu68-42-N/03 Přípravné trestní řízení,
 1. ročníku, případně do vyššího ročníku kombinované formy vzdělávání,

pouze pro příslušníky bezpečnostních sborů

 

 

 1. Podmínky přijetí ke vzdělávání ve VPŠ

 

Ke vzdělávání ve VPŠ lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

 

Počet přijímaných uchazečů

Předpokládaná maximální cílová kapacita v 1. ročníku je 90 nově přijatých studentů. V případě většího počtu řádně podaných přihlášek bude přihlíženo:

 • u příslušníků bezpečnostního sboru k:

 – výsledkům profesního vzdělávání v rámci resortu Ministerstva vnitra (základní odborná příprava, jazykové vzdělávání, specializační a inovační kurzy atp.) ověřené přímým nadřízeným

 • výsledku služebního hodnocení
 • znění stanoviska příslušného vedoucího nebo nadřízeného uchazeče o vzdělávání
 • lepšímu prospěchu maturitního vysvědčení

 

 • u uchazečů z civilního sektoru:
 • k lepšímu prospěchu maturitního vysvědčení.

 

2          Přijetí do prvního ročníku vzdělávání ve VPŠ

 

2.1      Přihláška ke vzdělávání

Přihlášku lze předat osobně na podatelně školy nebo zaslat prostřednictvím

České pošty, s.p., na adresu:

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola

Ministerstva vnitra v Praze

Pod Táborem 102/5

190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

 

Náležitosti přihlášky:

Zaevidována bude pouze přihláška, která bude obsahovat všechny povinné

údaje, jejíž součástí bude povinná příloha.

 

Povinné přílohy k přihlášce:

 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení

 

Nepovinné přílohy k přihlášce:

 • kopie dokladů o ukončeném profesním vzdělávání v rámci resortu Ministerstva

vnitra (základní odborná příprava, jazykové vzdělávání, specializační a inovační kurzy atp.) ověřené přímým nadřízeným,

 • kopie závěru posledního služebního hodnocení ověřená přímým nadřízeným,
 • stanovisko příslušného vedoucího nebo nadřízeného uchazeče o vzdělávání.

 

 

2.2      Zdravotní způsobilost

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole je splnění podmínek zdravotní způsobilosti.

 

 

3          Přihláška ke vzdělávání

Informace k přihlášce jsou uvedeny v kapitole 2.1.

 

 

K přijetí do vyššího ročníku vzdělávání navíc policista k přihlášce předloží:

 • doklad o absolvování základní odborné přípravy policistů
 • doklady o absolvování specializačních a inovačních kurzů, které jsou

               v souladu s obsahem učiva 1. ročníku.

 

 

K přijetí do vyššího ročníku vzdělávání navíc občanský zaměstnanec k přihlášce předloží doklady o absolvování specializačních a inovačních kurzů, které jsou v souladu s obsahem učiva 1. ročníku.

 

 

 1. Další užitečné informace

 

Adresa školy: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra

 v Praze, Pod Táborem 102/5,

 190 24 Praha 9

Internet školy: http://www.skolamv.cz/

Intranet MV: http://www.spshr.mv.cz/

Fax: 974 845 750

 

IZO školy: 200000098

 

Kontaktní osoba:   pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D. – telefon: 974 845 260, služební: 845 260, e-mail (internet): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Název oboru vzdělání: Bezpečnostně právní činnost (68-42-N/..)

 

Zaměření:

 • zejména pro policisty služby pořádkové policie,
 • zejména pro policisty služby cizinecké policie,
 • zejména pro policisty služby kriminální policie a vyšetřování,
 • zejména pro občanské zaměstnance Ministerstva vnitra a Policie České republiky.

 

 

Forma, délka a ukončení vzdělávání

Vzdělávání je organizováno kombinovanou formou. Délka vzdělávání je 3 roky. Vzdělávání je ukončeno absolutoriem.

 

 

Poplatky spojené se vzděláváním

Povinností studentů, kteří nemají dohodu o poskytování služebního volna podle § 73 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen zákon o služebním poměru), je uhradit poplatek spojený se vzděláváním. Tento poplatek činí 500,– Kč za školní rok. 

Student, který je příslušníkem bezpečnostních sborů podle zákona o služebním poměru a je mu uděleno služební volno při studiu, nebo je zaměstnancem zařazeným v těchto bezpečnostních sborech, zaměstnancem ministerstva, organizační složky státu zřízené ministerstvem nebo organizační složky státu zřízené zákonem, k níž ministerstvo vykonává funkci zřizovatele, a má uzavřenu kvalifikační dohodu, je od povinnosti uhradit poplatek osvobozen.

 

Zpracoval: pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D.

Za správnost: Mgr. Vladimír Franěk

vedoucí oddělení zabezpečení výuky

 

plk. Ing. Zdeněk Jedlička

ředitel školy

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Pod Táborem 102/5, 190 24  Praha 9 - Hrdlořezy

 

 

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

 

 

 

Obor vzdělávání (kód a název):

68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost

Vzdělávací program:

Bezpečnostně právní činnost

 

Forma vzdělávání:

kombinovaná

 

Školní rok, ročník:

2019/2020                                     1. ročník

 

 

 

Hodnostní označení, příjmení a jméno:

 

Datum a místo narození, stát:

 

Adresa trvalého pobytu:

 

Státní občanství:

Adresa pobytu pro zaslání pozvánky a výsledků přijímacího řízení:

Ulice, č.p.:

Telefon/e-mail:

Město, obec:

PSČ:

Místo služebního působiště:

KŘ P ČR:

Služební tel.:

Územní odbor:

Útvar:

Pracoviště:

OEČ:

Závazně zvolený cizí jazyk pro přijímací zkoušky a studium (křížkem označte pouze jednu variantu)

□  anglický jazyk          □  německý jazyk         □  ruský jazyk      

V

Dne:                             Podpis uchazeče:

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání

Podle § 94 odst. 4 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.).

Datum:                                                                                        Razítko a podpis lékaře:

* Uchazeč přiloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení. (Škola bude akceptovat i ověření signované přímým nadřízeným uchazeče)!!!

                                                                                                                                                                                                     

 

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

 

 

 

Obor vzdělávání (kód a název):

68-42-N/03 Bezpečnostně právní činnost

Vzdělávací program:

Přípravné trestní řízení

 

Forma vzdělávání:

Kombinovaná

 

Školní rok, ročník:

2019/2020                                     1. ročník

 

 

 

Hodnostní označení, příjmení a jméno:

 

Datum a místo narození, stát:

 

Adresa trvalého pobytu:

 

Státní občanství:

Adresa pobytu pro zaslání pozvánky a výsledků přijímacího řízení:

Ulice, č.p.:

Telefon/e-mail:

Město, obec:

PSČ:

Místo služebního působiště:

KŘ P ČR:

Služební tel.:

Územní odbor:

Útvar:

Pracoviště:

OEČ:

Závazně zvolený cizí jazyk pro přijímací zkoušky a studium (křížkem označte pouze jednu variantu)

□  anglický jazyk          □  německý jazyk         □  ruský jazyk      

V

Dne:                             Podpis uchazeče:

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání

Podle § 94 odst. 4 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.).

Datum:                                                                                        Razítko a podpis lékaře:

 • Uchazeč přiloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení. (Škola bude akceptovat i ověření signované přímým nadřízeným uchazeče)!!!

 

 

 

                                                                                                                                

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze