Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Informace o vzdělávání SPŠ

Obor vzdělávání:         

 • Bezpečnostně právní činnost (kód 68-42-M/01)

Délka vzdělávání:                 

 • 4 roky

Obsah vzdělávání:

 • všeobecně vzdělávací předměty
 • dva světové jazyky
 • odborné předměty (právo, bezpečnostní činnost, kontrola kriminality, střelecká příprava atd.)
 • informační technologie
 • tělesná příprava a další

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou (podle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, v platném znění) a po jejím úspěšném absolvování získává žák střední stupeň vzdělání s maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů: 

Prioritou vzdělávacího programu je připravit absolventy splňující předpoklady pro přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR. Další možné uplatnění absolventů:

 • Vojenská policie
 • Vězeňská služba
 • Justiční stráž
 • obecní policie
 • bezpečnostní agentury
 • právnické agentury
 • instituce státní správy
 • možnost dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách

Odborné vzdělávání v uvedeném směru připravuje žáky všestranně zdatné, zodpovědné, s vědomostmi, dovednostmi, vhodnými postoji, fyzickými a psychickými předpoklady k výkonu policejních činností, odolné vůči fyzické a psychické zátěži v náročných situacích a vybavené komunikativními dovednostmi.

Absolvování tohoto vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV v Praze nezakládá žádný právní nárok na přijetí k Policii ČR, případně do jiného služebního poměru.

Ubytování, stravování a zdravotní péče:

Škola poskytne žákům ubytování na internátě v areálu školy a celodenní stravování ve školní jídelně. Ve školním roce 2018/2019 bude výše poplatku za ubytování 1600,- Kč měsíčně za žáka. Ceny stravenek budou: snídaně 28,- Kč, oběd 44,- Kč, večeře 43,- Kč. V areálu školy se nachází ordinace praktického lékaře pro dospělé a ordinace stomatologa.

Využití volného času:

 • klubovny Vzdělávacího centra
 • posilovna
 • tělocvičny
 • střelecký trenažér
 • hřiště na fotbal
 • víceúčelové hřiště na míčové hry
 • zájmové kroužky

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Povinné vyučovací předměty

Zkratka

I.

II.

III.

IV.

Celkem

Český jazyk a literatura *)

ČJL

3 (1)

3 (1)

3 (1)

4 (1)

13 (4)

První cizí jazyk *)

PCJ

3 (3)

3 (3)

5 (5)

3 (3)

14 (14)

Druhý cizí jazyk

DCJ

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

8 (8)

Občanská nauka *)

OBN

2

2

2

-

6

Dějepis

DĚJ

2

2

-

-

4

Matematika *)

MAT

3 (1)

3 (1)

2

2

10 (2)

Fyzika

FYZ

-

2

-

-

2

Chemie

CHE

2

-

-

-

2

Biologie

BIO

2

-

-

-

2

Zeměpis

ZEM

2

2

-

-

4

Psychologie

PSY

 

2

2

-

4

Tělesná příprava

TEP

4 (4)

4 (4)

4 (4)

4 (4)

16 (16)

Informační a komunikační technologie *)

ICT

2 (2)

2 (2)

2 (2)

-

6 (6)

Ekonomika

EKN

-

-

-

3

3

Právo **)

PRA

2

4

4

4

14

Bezpečnostní činnost **)

BEČ

-

-

-

3

3

Dopravní činnost **)

DOČ

-

-

-

2

2

Střelecká příprava

STP

-

-

2 (3)

-

2 (3)

Kontrola kriminality **)

KKR

-

-

3

4

7

Technika administrativy

TEA

2 (2)

2 (2)

-

-

4 (4)

Celkem hodin týdně

 

31 (15)

33 (15)

31 (17)

31 (10)

126 (57)

Volitelné vyučovací předměty

 

-

-

-

2 (4)

2 (4)

Seminář z matematiky

SMA

-

-

-

 

 

Konverzace v cizím jazyce

KAJ

-

-

-

 

 

Celkem hodin týdně

 

31 (15)

33 (15)

31 (16)

33 (14)

128 (60)

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Maturitní předměty jsou označeny *).
 • Blok odborných maturitních předmětů je označen **).
 • Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který postupuje v souladu s požadavky BOZP a předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd.
 • Žák si zvolí druhý cizí jazyk německý nebo ruský.
 • Odborná praxe.
 • Další formy praxe - exkurze.
 • Doporučená literatura a učebnice.
 • Součástí vzdělávacího programu jsou kurzy:
  • 1. ročník       kurz sportu a pobytu v přírodě
  • 2. ročník       lyžařský výcvikový kurz
  • 3. ročník       turistický kurz

Kontakt

metodik pro vzdělávání, SPŠ

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze