Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Informace o vzdělávání SPŠ

Obor vzdělávání:         

 • Bezpečnostně právní činnost (kód 68-42-M/01)

Délka vzdělávání:                 

 • 4 roky

Obsah vzdělávání:

 • všeobecně vzdělávací předměty
 • dva světové jazyky
 • odborné předměty (právo, bezpečnostní činnost, kontrola kriminality, střelecká příprava atd.)
 • informační technologie
 • tělesná příprava a další

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou (podle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, v platném znění) a po jejím úspěšném absolvování získává žák střední stupeň vzdělání s maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů: 

Prioritou vzdělávacího programu je připravit absolventy splňující předpoklady pro přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR. Další možné uplatnění absolventů:

 • Vojenská policie
 • Vězeňská služba
 • Justiční stráž
 • obecní policie
 • bezpečnostní agentury
 • právnické agentury
 • instituce státní správy
 • možnost dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách

Odborné vzdělávání v uvedeném směru připravuje žáky všestranně zdatné, zodpovědné, s vědomostmi, dovednostmi, vhodnými postoji, fyzickými a psychickými předpoklady k výkonu policejních činností, odolné vůči fyzické a psychické zátěži v náročných situacích a vybavené komunikativními dovednostmi.

Absolvování tohoto vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV v Praze nezakládá žádný právní nárok na přijetí k Policii ČR, případně do jiného služebního poměru.

Ubytování, stravování a zdravotní péče:

Škola poskytne žákům ubytování na internátě v areálu školy a celodenní stravování ve školní jídelně. Ve školním roce 2018/2019 bude výše poplatku za ubytování 1600,- Kč měsíčně za žáka. Ceny stravenek budou: snídaně 28,- Kč, oběd 44,- Kč, večeře 43,- Kč. V areálu školy se nachází ordinace praktického lékaře pro dospělé a ordinace stomatologa.

Využití volného času:

 • klubovny Vzdělávacího centra
 • posilovna
 • tělocvičny
 • střelecký trenažér
 • hřiště na fotbal
 • víceúčelové hřiště na míčové hry
 • zájmové kroužky

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Povinné vyučovací předměty

Zkratka

I.

II.

III.

IV.

Celkem

Český jazyk a literatura *)

ČJL

3

3

3

4

13

První cizí jazyk *)

PCJ

3

3

4

3

13

Druhý cizí jazyk

DCJ

2

2

2

2

8

Občanská nauka

OBN

2

2

2

-

6

Dějepis

DĚJ

2

2

-

-

4

Matematika *)

MAT

3

3

4

2

12

Fyzika

FYZ

-

2

-

-

2

Chemie

CHE

2

-

-

-

2

Biologie

BIO

2

-

-

-

2

Zeměpis

ZEM

2

1

-

-

3

Psychologie

PSY

-

2

2

-

4

Tělesná příprava **)

TEP

4

4

4

2

14

Informační a komunikační technologie

ICT

2

2

2

-

6

Ekonomika

EKN

-

-

-

3

3

Právo **)

PRA

2

4

4

4

14

Bezpečnostní činnost **)

BEČ

-

-

2

3 ***)

2 ****)

3 ***)

4 ****)

Dopravní činnost **)

DOČ

-

-

-

2

2

Střelecká příprava **)

STP

-

-

2

1

3

Kontrola kriminality **)

KKR

-

-

3

4

7

Technika administrativy

TEA

2

2

-

-

4

Celkem hodin týdně

 

31

32

34

30

29

125  ***)

126  ****)

Povinně volitelné vyučovací předměty

 

-

-

-

-

-

Seminář z matematiky

SMA

-

-

-

2

2

Konverzace v cizím jazyce

KAJ

-

-

-

2

2

Celkem hodin týdně

 

31

32

34

34

33

131  ***)

130  ****)

 

Poznámky k učebnímu plánu:

 • maturitní předměty jsou označeny *),
 • blok odborných maturitních předmětů je označen **)
 • ve školním roce 2019/2020 ***),
 • od školního roku 2020/2021 ****)
 • dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který postupuje v souladu s požadavky BOZP a předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd,
 • žák si zvolí druhý cizí jazyk německý nebo ruský.
 • odborná praxe.
 • další formy praxe - exkurze.
 • doporučená literatura a učebnice.
 • součástí vzdělávacího programu jsou kurzy:
  • 1. ročník       kurz sportu a pobytu v přírodě
  • 2. ročník       lyžařský výcvikový kurz
  • 3. ročník       turistický kurz

 

Maturitní zkouška:

Maturitní zkouška bude složena ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní).

1. Společná (státní) část zkoušky:

    Povinné zkoušky:

    a) český jazyk a literatura,

    b) cizí jazyk (Aj, Nj, Rj) – žák si vybere podle svých schopností první cizí jazyk nebo druhý cizí jazyk,

    c) matematika, v případě oborů, které jsou stanoveny v nařízení vlády

    Nepovinné zkoušky:

    Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z předmětů podle odst. 1 písm. b) a c)

2. Profilová (školní) část zkoušky:

    Povinné zkoušky:

    a) právo,

    b) kontrola kriminality,

    c) praktická zkouška z odborných předmětů bezpečnostní činnost, dopravní činnost, tělesná příprava, střelecká příprava.

    Nepovinné zkoušky:

    Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky (z nabídky stanovené ředitelem školy).

                                      

Kontakt

metodik pro vzdělávání, SPŠ

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze