Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.
Jednou z aktivit programu jsou Projekty mobility osob / Školní vzdělávání.

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školský sektor mohou školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.
Škola ve své žádosti definuje plán rozvoje v rámci EU, tzv. European Development Plan (EDP, Evropský plán rozvoje) a plánuje aktivity dalšího vzdělávání svých zaměstnanců v horizontu 1 roku nebo 2 let, s ohledem na své konkrétní a aktuální potřeby.

Náplň mobilit:

  • teaching assignment = výukový pobyt (umožňuje učitelům školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže v praxi výuku na partnerské škole v zahraničí)
  • stínování (job-shadowing) kolegů na partnerské škole či jiné relevantní instituci v zahraničí
  • účast na kurzech nebo školeních (structured courses) v zahraničí

Více informací zde: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/

 

Erasmus+ ve VPŠ a SPŠ MV v Praze 

V roce 2020 podala VPŠ a SPŠ MV v Praze v rámci Projektů mobility osob ve školním vzdělávání žádost o podporu projektu „Moderní výuka jazyků“. Žádost byla schválena.

V rámci tohoto projektu absolvují vyučující cizích jazyků VPŠ a SPŠ MV v Praze další vzdělávání v zahraničí prostřednictvím mobilit, které jsou orientovány na odborné metodické a didaktické kurzy či všeobecně zaměřené metodické kurzy s důrazem na reálie. Kurzy absolvují účastníci v Rakousku, Německu, Francii, Velké Británii a Irsku.

Další pracovníci absolvují jazykové kurzy - kurzy anglického jazyka ve Velké Británii.

Shrnutí projektu

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze je školou UNESCO a Fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s celorepublikovou působností. Poskytuje čtyřleté střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru Bezpečnostně právní činnost a také tříleté vyšší odborné vzdělání v oborech Bezpečnostně právní činnost, Dopravně bezpečnostní činnost a Přípravné trestní řízení, zakončené absolutoriem. Pro potřeby Ministerstva vnitra, Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru zajišťuje intenzivní jazykové kurzy, jazykový e-learning, studium pedagogiky pro učitele a další kurzy celoživotního vzdělávání policistů, hasičů a zaměstnanců z rezortu ministerstva vnitra.

Jednou z nejvýznamnějších priorit VPŠ a SPŠ MV v Praze je péče o rozvoj kvality výuky. Velký důraz je kladen na výuku cizích jazyků. Škola se snaží být progresivní (využívání interaktivních tabulí, tvorba studijních opor v systému LMS Moodle, výuka metodou blended learning), přesto si v některých oblastech uvědomuje potenciál pro svůj další růst a rozvoj. Působí zde kvalifikovaní a kvalitní pedagogové cizích jazyků, kteří usilují o to, aby jejich výuka byla na vysoké úrovni a zároveň bohatá a pestrá. Tito vyučující mají zájem rozvíjet a prohlubovat své metodické a didaktické znalosti, předávat je kolegům a na základě získaných zkušeností inovovat či vytvářet nové vzdělávací programy. VPŠ a SPŠ MV v Praze dlouhodobě podporuje další vzdělávání svých pracovníků. Náš projekt v rámci programu Erasmus+ je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání v zahraničí prostřednictvím mobilit orientovaných na: odborně metodické a didaktické kurzy pro vyučující cizích jazyků (začlenění IT do výuky, metodika přípravy žáků ke zkoušce, metoda blended learning, kreativní didaktika výuky), všeobecně zaměřené metodické kurzy s důrazem na reálie (Německo, Rakousko, Lotyšsko), ale i čistě jazykové vzdělávání (kurzy anglického jazyka pro vedoucí a nepedagogické zaměstnance). Výstupem projektu bude získání nových metodických a didaktických tipů pro výuku, podkladů pro úpravu či tvorbu nových tematických plánů a školních vzdělávacích programů a v neposlední řadě zvýšení úrovně komunikačních kompetencí v cizím jazyce, které umožní snazší komunikaci se zahraničními partnery.

Logo Erasmus Spolufinancováno z EU logo vlevo zmenšené