Policie České republiky a německá Spolková policie realizují za finanční spoluúčasti Evropské unie projekt „Přeshraniční bezpečnostní spolupráce“ (Cross-Border Security Cooperation, CBSC), jehož cílem je posílení spolupráce v příhraničních oblastech. Projekt podporuje společná policejní opatření, ale také nácviky, cvičení a jazykové vzdělávání, posiluje nasazení společných hlídek, připravuje budoucí společné služební prostory a vytváří předpoklady pro perspektivní vznik společné česko-německé služebny na české straně.

Významnou součástí projektu je jazykové vzdělávání, do kterého je zapojena i naše škola.

Centrum jazykového a dalšího vzdělávání VPŠ a SPŠ MV v Praze v rámci projektu zajistí zvýšení jazykových kompetencí policistů působících v příhraniční oblasti.

Oddělení německého jazyka a ostatních jazyků pro tyto potřeby vytváří v e-learningovém portálu LMS Moodle studijní opory pro výuku českého jazyka pro německé policisty.

V listopadu 2020 budou v Centru jazykového a dalšího vzdělávání zahájeny jazykové kurzy pro české a německé policisty, jejichž součástí bude také profesní slovní zásoba. Ta bude procvičována v rámci společných česko-německých hodin, při kterých budou obě skupiny nejen trénovat cizí jazyk, ale zároveň budou mít možnost si vyměnit i své profesní a osobní zkušenosti.

Osvojené znalosti a řečové dovednosti budou moci čeští a němečtí policisté využít při vzájemné spolupráci v rámci společných hlídek na hranicích ČR a SRN a při další přeshraniční spolupráci.

Logo CBSC barva

Projekt CBSC zahájen!

V Centru jazykového a dalšího vzdělávání VPŠ a SPŠ MV v Praze byl 2. listopadu 2020 zahájen projekt Cross-Border Security Cooperation, v rámci kterého se budou čeští a němečtí policisté z příhraničních oblastí učit jazyk svých protějšků.

Vzhledem k epidemiologické situaci probíhá od prvního dne výuka online (prostřednictvím aplikace Microsoft Teams), vždy 1 týden v měsíci, 6 vyučovacích hodin denně. V následujících třech týdnech studující pracují samostatně na zadaných úkolech v portálu LMS Moodle, kde pro německé policisty v rámci projektu CBSC vytvářejí vyučující nový kurz – Český jazyk.  

Ve středu 4. listopadu 2020 proběhlo historicky první společné vysílání, kde účastníky obou skupin pozdravili zástupce ředitele školy, p. Jaroslav Šaroch, manažeři projektu, p. Timo Heisig a p. Václav Miška, a také vyučující.

Všem účastníkům projektu přejeme mnoho úspěchů při studiu! 😊

 

Ukončení projektu CBSC

Přesně rok trvala výuka českých a německých policistů v Centru jazykového a dalšího vzdělávání VPŠ a SPŠ MV v Praze. V rámci projektu posílení přeshraniční bezpečnostní spolupráce v česko-německém pohraničíCBSC 02a spolufinancovaného EU absolvovali policisté z obou zemí v uplynulých měsících 10 týdnů výuky českého a německého jazyka. Ve středu 27. října 2021 pak byl projekt za přítomnosti ředitele VPŠ a SPŠ MV v Praze, zástupkyně Velvyslanectví SRN v Praze a českého a německého manažera projektu slavnostně ukončen.

Vzhledem k epidemiologické situaci probíhala výuka zpočátku online (v prostředí MS Teams) v plném rozsahu tak, aby co nejvíce odpovídala výuce prezenční. Na konci každého týdne se např. konaly společné hodiny českých a německých účastníků, zařazena byla také základní odborná terminologie.

Teprve v září a říjnu 2021 se mohla výuka uskutečnit v prostorách CJDV VPŠ a SPŠ MV v Praze. Tyto poslední týdny velmi důležité, učivo se mohlo lépe upevnit a důraz byl kladen hlavně na procvičení konverzace a komunikace mezi českými a německými policisty.

V rámci projektu CBSC vznikl také e-learningový portál – kurz českého jazyka v systému LMS Moodle, který vytvořili IT specialisté školy a vyučující českého a německého jazyka. Je zde připraveno celkem 12 modulů, ve kterých si studující mohou samostatně opakovat a procvičovat vše, co si osvojili během výuky ve škole. Jsou k dispozici cvičení gramatická, poslechová, porozumění čtenému textu, základy odborné terminologie, bonusy, písničky či videa a poslední modul obsahuje závěrečný test. Kurz českého jazyka v systému LMS Moodle lze využít pro jazykové vzdělávání policistů, kteří se podílejí na společných hlídkách, a bude využíván i v budoucnu v kombinaci s dalšími jazykovými kurzy pro německé policisty.

CBSC 01a