• VPŠ A SPŠ MV V PRAZE | Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

Školní řád Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Praze

OBSAH:

 1. ČÁST PRVNÍ
 • Úvodní ustanovení
 • Základní ustanovení
 1. ČÁST DRUHÁ
 • Přijímání ke vzdělávání do prvního ročníku
 • Přijímání ke vzdělávání do vyššího ročníku
 • Uznání dosaženého vzdělání
 1. ČÁST TŘETÍ
 • Organizace výchovně-vzdělávacího procesu
 • Organizace školního roku
 • Vzdělávací program a učební plán
 • Individuální vzdělávací plán
 • Formy a metody výuky 
 1. ČÁST ČTVRTÁ
 • Provoz a vnitřní režim školy
 1. ČÁST PÁTÁ
 • Průběh a organizace studia ve škole
 • Zápis do ročníku
 • Uzavírání ročníku
 • Opakování ročníku
 • Přerušení vzdělávání
 • Zanechání vzdělávání
 • Výchovná opatření a vyloučení ze studia
 • Přestup z jiné školy
 • Ukončení vzdělávání
 • Odborná praxe
 1. ČÁST ŠESTÁ
 • Hodnocení výsledků vzdělávání (klasifikační řád)
 • Hodnocení studia
 • Zápočet
 • Klasifikovaný zápočet a zkouška
 • Komisionální přezkoušení
 • Absolutorium
 • Absolventská práce
 • Hodnocení absolutoria a studia
 • Komunikace se studenty
 1. ČÁST SEDMÁ
 • Práva studenta
 • Povinnosti studenta
 • Kybernetická bezpečnost a datové sítě školy
 1. ČÁST OSMÁ
 • Ubytování a strava
 • Úplata za vyšší odborné vzdělávání a administrativní poplatky
 1. ČÁST DEVÁTÁ
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
 • Organizace vzdělávání v případě pandemických a jiných mimořádných opatření
 1.  ČÁST DESÁTÁ
 • Závěrečná ustanovení

 

ČÁST PRVNÍ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Školní řád Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Praze je interním předpisem, kterým se v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), vyhláškou o vyšším odborném vzdělávání č. 10/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, stanoví organizace vyššího odborného vzdělávání (dále jen VOŠ) ve škole.

Čl. 2

Základní ustanovení

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze“ nebo „škola“) umožňuje získat vyšší odborné vzdělávání absolvováním akreditovaných vzdělávacích programů 68-42-N/03 Přípravné trestní řízení a 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost. Studium je organizováno dálkovou formou a je sestaveno z přednášek, cvičení a seminářů v prostorách školy a samostatným studiem.

ČÁST DRUHÁ

Čl. 3

Přijímání ke vzdělávání do prvního ročníku

1) Ke vzdělávání ve VOŠ lze přijmout uchazeče podle § 93 a § 94 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve VOŠ rozhoduje ředitel VPŠ a SPŠ MV v Praze.

2) Pro příslušníky a občanské zaměstnance Policie České republiky (dále jen „PČR“) vyplývají požadavky na zdravotní způsobilost z nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky na zdravotní způsobilost příslušníka PČR dále vyplývají z vyhlášky Ministerstva vnitra č. 226/2019 Sb. o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4

Přijímání ke vzdělávání do vyššího ročníku

Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do kterého bude uchazeč zařazen.

Čl. 5

Uznání dosaženého vzdělání

Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání studenta, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání studenta může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let, nebo pokud student znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání studenta, uvolní studenta zčásti, nebo zcela z vyučování a z hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

ČÁST TŘETÍ

Čl. 6

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu

1) Studium je organizováno formou dálkového vzdělávání.

2) Vzdělávání je tří a půl leté a uskutečňuje se jednak formou účasti studenta ve výuce dle rozvrhu hodin, jednak formou pravidelných konzultací a samostudia.

3) Součástí vzdělávání je odborná praxe.

4) Každý modul zařazený ve studijním plánu je na konci období ukončen předepsaným hodnocením.

5) Vzdělávání je ukončeno absolutoriem.

Čl. 7

1) Výchovně-vzdělávací proces je plánován, organizován a vyhodnocován v souladu s obecně závaznými právními předpisy a resortními předpisy.

2) Studenti jsou zařazeni do studijních skupin, které řídí v rozsahu svých pravomocí příslušní vedoucí učitelé studijních skupin (dále jen VUSS).

3) Základem výchovně-vzdělávacího procesu je výuka. Potřebám výuky jsou podřízeny všechny ostatní činnosti ve škole.

Čl. 8

1) Denní výuka se řídí rozvrhem výuky, který je zveřejňován na internetových stránkách školy (ww.skolamv.cz → Vyšší policejní škola → informace o studiu).

2) Studenti jsou povinni se s rozvrhem výuky seznámit a řídit se jím.

Čl. 9

1) Časovou jednotkou plánování výuky je vyučovací hodina v délce 45 minut. Počet vyučovacích hodin v určitém dni, jejich začátek, konec a přestávky mezi nimi stanoví rozvrh hodin.

2) Rozvržení vyučovacích hodin

 

středa

čtvrtek

0. vyučovací hodina

07:10 - 07:55

07:10 - 07:55

1. vyučovací hodina

08:00 - 08:45

08:00 - 08:45

2. vyučovací hodina

08:55 - 09:40

08:55 - 09:40

3. vyučovací hodina

10:00 - 10:45

10:00 - 10:45

4. vyučovací hodina

10:55 - 11:40

10:55 - 11:40

5. vyučovací hodina

11:50 – 12:35

11:50 – 12:35

6. vyučovací hodina

12:45 – 13:30

12:45 – 13:30

Přestávka na oběd

7. vyučovací hodina

14:00 – 14:45

14:00 – 14:45

8. vyučovací hodina

14:50 – 15:35

14:50 – 15:35

 

3) Zrušit nebo zkrátit výuku je oprávněn pouze ředitel školy nebo zástupce ředitele školy pro vzdělávání a výchovu.

4) V nezbytně nutných případech, zejména za účelem poskytnutí neodkladné lékařské péče, může studenta z výuky uvolnit vyučující. O uvolnění z výuky vyučující provede zápis do třídní knihy, v případě úrazu provede zápis do Knihy úrazů. Škola postupuje dle organizačního předpisu BP-03-01 v dokumentaci BOZP a PO školy.

Čl. 10

1) Průběh výuky řídí vyučující.

2) Výuka každé vyučovací hodiny v učebně (aule) je zahájena vstupem vyučujícího do učebny (auly).

3) Vyučovací hodina končí pokynem vyučujícího.

4) Studentům je zakázáno při výuce jakýmkoliv způsobem používat mobilní telefon, neurčí-li vyučující jinak.

5) Na začátku každého období vyučující seznámí studenty s obsahem modulu, povinnou a doporučenou studijní literaturou a podmínkami hodnocení.

6)Jednotlivé studijní moduly se realizují formou přednášek, seminářů, cvičení a odborné praxe. V samostudiu pomáhají studentům konzultační hodiny vyučujících.

Čl. 11

Organizace školního roku

1) Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Dělí se na zimní a letní období, přičemž každé z nich končí zkouškovým obdobím. Termín zápisu stanoví ředitel školy.

2) Ředitel školy stanoví časový plán školního roku nejpozději jeden měsíc před jeho začátkem. V plánu jsou konkretizována zejména období výuky a zkoušek.

3) Výuka je organizována podle rozvrhu zpracovaného na příslušné období.

Zimní období

Zápis do ročníku:

ve stanoveném termínu prvního soustředění                     v zimním období

Začátek výuky:

září příslušného školního roku

Délka výuky v období:

16 týdnů (dle rozpisu přednášek, seminářů, cvičení a konzultací)

Zkouškové období:

4 týdny v měsíci lednu (dle rozvrhu zkoušek),                   ve 4. ročníku 2 týdny v měsíci prosinci

Opravné zkoušky:

v měsíci únoru

II. termíny opravných zkoušek:

poslední celý týden v měsíci dubnu

Výběr volitelných modulů:

studenti si volí vždy v prvním soustředění zimního období

Konec období:

31. ledna

Absolutorium:

leden

 

Letní období

Začátek výuky:

únor příslušného školního roku

Délka výuky v období:

nejméně 14 týdnů (dle rozpisu přednášek, seminářů, cvičení a konzultací)

Zkouškové období:

4 týdny v měsíci červnu (dle rozvrhu zkoušek)

Opravné zkoušky:

v měsíci červnu a červenci

II. termíny opravných zkoušek:

posledních 5 pracovních dnů měsíce srpna

Výběr povinně volitelných modulů

studenti si volí pro 3. ročník v měsíci dubnu                         2. ročníku

Konec období:

31. srpna

 

4) Absence musí být řádně písemně zdůvodněna a neúčast ve výuce nahrazena podle zadání jednotlivých vyučujících, v souladu s kritérii hodnocení jednotlivých modulů.

 Čl. 12

Vzdělávací program a učební plán

1) Vzdělávací program stanoví, ze kterých modulů jsou předepsány zápočty, klasifikované zápočty, zkoušky a absolutorium.

2) Vzdělávací program je konkretizován učebním plánem.

3) Učební plán stanoví zejména časovou dotaci jednotlivých modulů, obsah a formu výuky a způsob ověřování výsledků vzdělávání. Dále stanoví, které moduly jsou povinné, povinně volitelné a volitelné.

    Čl. 13

Individuální vzdělávací plán

1) Ředitel školy může povolit a stanovit studentovi na jeho žádost individuální vzdělávací plán v případě vzdělávání mimořádně nadaného studenta. Ředitel školy může též na základě žádosti podle věty první povolit a stanovit individuální vzdělávací plán i z jiných závažných důvodů po zhodnocení znalostí, schopností a dovedností studenta.

2) Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu a vyjádření studenta. Je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb studenta.

3) Studium podle individuálního vzdělávacího plánu je realizováno prostřednictvím konzultačních hodin s vyučujícím konkrétního modulu. Jednotliví vyučující stanoví studentovi individuální plán konzultačních hodin nejpozději do konce prvního měsíce každého studijního období (září, únor) příslušného školního roku. Student je povinen zaznamenat termíny dohodnutých konzultací do přidělené tabulky „Výkaz o dohodnutých konzultacích“. Řádně vyplněnou tabulku student posléze odevzdá metodikovi oddělení zabezpečení výuky, garantovi studia VOŠ. Počet konzultačních hodin je u stěžejních modulů zakončených zkouškou minimálně 3 hodiny (po 45 minutách) za studijní období, u ostatních modulů zakončených klasifikovaným zápočtem a zápočtem minimálně 2 konzultační hodiny (po 45 minutách) za studijní období.

4) Pokud ředitel školy vyhoví žádosti studenta o studium podle individuálního vzdělávacího plánu, je student povinen účastnit se konzultací se stanovenými konzultanty a svou účast si nechat potvrdit do přidělené tabulky „Výkaz o provedených konzultacích“. Řádně vyplněnou tabulku se všemi naplánovanými konzultacemi a podpisy konzultantů student odevzdá na konci školního roku svému VUSS.

5) Obsahem individuálního vzdělávacího plánu jsou cíle, metody a způsoby vzdělávání, časový rozpis se jmény konzultantů a způsoby a lhůty ověřování získaných znalostí a dovedností studentů, které po celý průběh vzdělávání usměrňuje a dodržuje v souladu se školním vzdělávacím programem každý konzultant.

 Čl. 14

Formy a metody výuky

1) Základními metodami výuky jsou přednášky, semináře, cvičení, praktické činnosti a odborná praxe.

2) Při přípravě studentů na cvičení, zápočty, klasifikované zápočty, zkoušky a absolutorium je možné využívat individuálních konzultací. Termíny konzultací stanoví vyučující daného modulu po dohodě se studentem, přičemž některé konzultace může vyučující uložit jako povinné.

3) Samostatným studiem jako jednou z forem studia se studenti připravují na zvládnutí předepsaného rozsahu a obsahu vzdělávání. Studenti mohou využívat také studijního fondu školní knihovny.

4) V průběhu vzdělávání se studenti dálkové formy studia zúčastní odborné praxe, která je součástí jejich přípravy. Hlavním úkolem odborné praxe je upevnění znalostí získaných při studiu, rozvoj praktických dovedností a získání zkušeností s jejich aplikací v praxi. Doba, délka a obsah odborné praxe jsou určeny vzdělávacím programem a učebním plánem.

 ČÁST ČTVRTÁ

Provoz a vnitřní režim školy

Čl. 15

Docházka do školy

1) Studenti chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Po ukončení poslední vyučovací hodiny studenti neprodleně opustí areál školy způsobem stanoveným dle tohoto školního řádu.

2) Pro příchod studentů do školy a odchod z ní je určen výhradně hlavní vchod z ulice Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9. Student využívá služební průkaz nebo přidělenou bezpečnostní identifikační kartu (dále jen BIK) pro evidenci své přítomnosti všude tam, kde je instalován bezpečnostní vstupní systém, zejména u hlavního vchodu školy.

3) Studenti vstupují do areálu školy prostřednictvím přiložení služebního průkazu nebo BIK ke čtečce vstupního terminálu. Bez použití služebního průkazu nebo BIK a jejich přiložení na bezpečnostní vstupní systém nelze do areálu školy vstoupit ani areál školy opustit. V případě, že si student zapomene služební průkaz nebo BIK – musí se na bráně prokázat jiným platným dokladem, kterým prokáže svou totožnost. Pokud nemá student ani tento doklad, musí kontaktovat svého VUSS nebo jeho nadřízeného, který si studenta na bráně fyzicky vyzvedne a dovede ho do výuky.

4) Při příchodu do třídy student zkontroluje pořádek a čistotu v lavicích a případné nedostatky a závady hlásí neprodleně vyučujícímu. Při odchodu ze třídy student zanechá lavici a své okolí bez nepořádku, své osobní věci, vzdělávací pomůcky apod. si odnáší.

ČÁST PÁTÁ

Čl. 16

Průběh a organizace studia ve škole

Zápis do ročníku

1) Studenti se zapisují ke vzdělávání v den zápisu stanoveném ředitelem školy, nejpozději však do 30. září daného školního roku.

2) Podmínkou zápisu do vyššího ročníku je splnění povinností určených plánem učiva.

3) Při zápisu do prvního ročníku je student povinen předložit průkaz totožnosti, při zápisu do vyššího ročníku výkaz o studiu.

4) Zápis studentů do ročníků, včetně kontroly záznamů o studiu, provádí oddělení zabezpečení výuky.

5) Student je povinen neprodleně oznámit oddělení zabezpečení výuky změnu osobních nebo jiných údajů, které uvedl v přihlášce ke studiu.

Čl. 17

1) V případě, že student z vážných důvodů nesplní některou z podmínek pro zápis do vyššího ročníku, může ředitel školy, na základě doložených důvodů v písemné žádosti studenta, povolit podmíněný zápis do vyššího ročníku.

2) Záznam o podmíněném zápisu se uvede ve školní matrice studijní skupiny a ve výkazu o studiu.

3) Po splnění všech předepsaných podmínek je záznam o řádném zápisu uveden ve výkazu o studiu.

Čl. 18

Uzavírání ročníku

Splní-li student předepsané zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky za zimní a letní období školního roku, předá na konci školního roku VUSS výkaz o studiu k uzavření ročníku.

Čl. 19

Opakování ročníku

1) Ředitel školy může studentovi, který nesplnil podmínky stanovené vzdělávacím programem pro příslušný ročník, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti (§ 97 odst. 8 školského zákona).

2) Neprospěl-li student u některého z hodnocení ani v druhém opravném termínu anebo nesplnil podmínky podmíněného zápisu, může ředitele školy písemně požádat o opakování ročníku.

3) Opakování ročníku je v průběhu vzdělávání možno povolit pouze jednou.

4) Student, který neuspěl u třech a více hodnocení (nezískal tři zápočty, klasifikované zápočty či zkoušky podle vzdělávacího programu), je vyloučen ze vzdělávání bez možnosti opakování ročníku.

Čl. 20

Přerušení vzdělávání

1) Ředitel školy může studentovi na jeho žádost přerušit vzdělávání nejdéle na dobu dvou let. Pominou-li důvody přerušení vzdělávání, může ředitel školy na žádost studenta přerušení ukončit i před uplynutím doby přerušení.

2) Student může přerušit vzdělávání nejdříve po řádném ukončení zimního období prvního ročníku.

3) Přerušení vzdělávání se zaznamenává do matriky studenta. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání se student zapisuje do toho ročníku, v němž mu bylo vzdělávání přerušeno. O opětovném zařazení do studia musí student písemně požádat ředitele školy. Pokud tak neučiní do 15 pracovních dnů po stanoveném datu nástupu, posuzuje se jako student, který studia zanechal (§ 98 odst. 2 školského zákona).

4) Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání studentce z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže praktická příprava probíhá na pracovištích nebo ve formě prací zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství studentky.

5) Po dobu přerušení vzdělávání není dotyčný studentem školy.

Čl. 21

Zanechání vzdělávání

1) Student může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Student přestává být studentem školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější (§ 98 odst. 1 školského zákona).

2) Studentovi, který zanechal studia, bude na jeho žádost vydáno potvrzení o době studia a o úspěšně vykonaných hodnoceních.

3) Záznam o zanechání studia bude uveden ve školní matrice studijní skupiny a ve výkazu o studiu.

4) Za zanechání studia se též považuje situace, kdy student, který se bez řádné omluvy neúčastní výuky nejméně 20 vyučovacích dnů a na písemnou výzvu ředitele školy, aby ve stanovené lhůtě 3 týdnů doložil důvody své nepřítomnosti, tak neučiní a do školy nenastoupí. Takový student přestává být studentem školy dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovené ředitelem školy v písemné výzvě.

5) Jako zanechání studia se též posuzuje, jestliže se student nedostaví k zápisu do příslušného ročníku v určeném termínu a do 5 pracovních dnů svou neúčast písemně neomluví.

 Čl. 22

Výchovná opatření a vyloučení ze studia

1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Výchovná opatření uděluje ředitel školy.

2) Pochvalu nebo jiné ocenění může udělit studentovi ředitel školy za výrazný mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní či mimoškolní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobé vynikající studijní výsledky. Tato výchovná opatření může řediteli navrhnout VUSS.

3) Ředitel školy může v případech závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout ve správním řízení o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení studenta ze školy. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky studenta vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním studentům nebo žákům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto zákonem a ředitel vyloučí studenta ze školy.

4) Soustavu kázeňských opatření tvoří:

 1. důtka ředitele školy,
 2. podmíněné vyloučení studenta ze školy se zkušební lhůtou nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo tímto školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení,
 3. vyloučení studenta ze školy.

5) Důvodem pro uložení kázeňského opatření může být zejména porušení ustanovení čl. 38 nebo čl. 39 tohoto školního řádu.

6) V kázeňském řízení ředitel vyslechne i stanovisko studenta a o udělení kázeňského opatření dotčeného studenta písemně informuje.

7) Proti rozhodnutí o vyloučení se student může prostřednictvím ředitele školy písemně odvolat do patnácti kalendářních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to k řediteli odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra České republiky.

8) Studentovi, který byl ze studia vyloučen, bude na jeho žádost vydáno potvrzení o době studia a o úspěšně vykonaných hodnoceních.

9) Záznam o vyloučení bude zaznamenán v matrice studenta a ve výkazu.

Čl. 23

Přestup z jiné školy

1) Ředitel školy může povolit studentovi přestup z jiné vyšší odborné školy.

2) Ředitel školy může uznat vykonané zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty s přihlédnutím k prospěchu a době, která uplynula od jejich vykonání. Na základě tohoto uznání rozhodne o zařazení studenta do příslušného ročníku, o povinnosti vykonat rozdílové zkoušky a stanoví přiměřené lhůty pro jejich složení. Zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty lze uznat, pokud od doby jejich složení neuplynulo více než 10 let.

3) Uznat lze pouze ty zkoušky a klasifikované zápočty, které byly klasifikovány stupněm „výborně“ a „velmi dobře“.

Čl. 24

Ukončení vzdělávání

1) Vzdělávání končí úspěšným vykonáním absolutoria.

2) Absolutorium lze vykonat nejpozději do pěti let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Čl. 25

Odborná praxe

1) Na základě dohody mezi VPŠ a SPŠ MV v Praze a PČR (č. j. SPŠA-153/Sk-02-2007) ve znění zřizovací listiny a jejích dodatků, studenti vykonávají odbornou praxi na vybraných útvarech a jiných odborných pracovištích podle služebního či pracovního zařazení. Studenti ve služebním poměru a zaměstnanci PČR konají praxi na základě „Smlouvy o obsahu a rozsahu odborné praxe a podmínkách jejího konání“, kterou jim předkládá škola. Tuto smlouvu schvaluje a podepisuje ředitel školy. Studenti v civilní oblasti mají povinnost vykonat odbornou praxi dle vlastní volby (v převážné většině případů rovněž konají na jednotlivých útvarech PČR, popř. jiné instituci bezpečnostně právního charakteru). I zde platí stejná povinnost předložit smlouvu o obsahu a konání odborné praxe, kterou schvaluje a podepisuje ředitel školy.

2) Modul odborná praxe je organickou součástí učebního plánu vzdělávacího programu. Rozsah odborné praxe činí 150 hodin a je vykonávána v průběhu letních prázdnin (červenec, srpen) prvního a druhého ročníku studia. Studenti při ní aplikují vlastní zkušenosti získané jak z teorie, tak z praxe. V průběhu praxe student plní úkoly ze své náplně služebních činností nebo pracovní náplně a shromažďuje podklady ke zpracování případové studie. Následně zpracuje případovou studii jako zápočtovou práci.

3) Po ukončení odborné praxe předloží student vyhodnocení praxe VUSS.

4) Úspěšné vykonání odborné praxe se hodnotí udělením zápočtu.

5) Studentům, kteří se z vážných důvodů nemohli zúčastnit odborné praxe, může ředitel školy na jejich žádost povolit konání odborné praxe v náhradním termínu.

 ČÁST ŠESTÁ

Hodnocení výsledků vzdělávání

(klasifikační řád)

Čl. 26

Hodnocení studia

1) Hlavními formami hodnocení studia jsou:

 • průběžné hodnocení,
 • zápočet (Z),
 • klasifikovaný zápočet (KZ),
 • zkouška (ZK).

2) Všechny moduly, které jsou uvedeny v učebním plánu, musí být zakončeny dle platného vzdělávacího programu, tj. zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou. Podmínky udělení zápočtu a klasifikovaného zápočtu stanovují vyučující jednotlivých modulů v souladu se vzdělávacím programem a jsou uvedeny na internetových stránkách školy (ww.skolamv.cz → Vyšší policejní škola → Vzdělávací programy).

3) Zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky se konají v termínech stanovených v souladu s časovým plánem školního roku.

4) Výsledky klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou hodnoceny známkami:

 1. výborně (1),
 2. velmi dobře (2),
 3. dobře (3),
 4. nevyhověl/a (4)

Slovní klasifikace a) až c) se zapisuje do výkazu o studiu a číselná klasifikace se zapisuje do přehledu zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek dané studijní skupiny v informačním systému Bakaláři. Výsledek absolutoria se slovně zapisuje také do protokolu o absolutoriu.

5) V případě, že si student na začátku zimního a letního období zvolí volitelný modul, je jeho povinností modul zakončit požadovaným stupněm dosaženého vzdělání – zápočtem. V případě, že se tak nestane, bude na danou věc pohlíženo jako na nesplnění požadavku studijního období.

6) Během distanční výuky budou studenti hodnoceni stejným způsobem jako u běžné prezenční výuky.

Čl. 27

1) Splní-li student stanovené požadavky, zapíše mu vyučující do výkazu o studiu slovní hodnocení, datum hodnocení a podepíše se. Hodnocení „nevyhověl/a“ se do výkazu o studiu a školní matriky studijní skupiny zapisuje jen v případě posledního neúspěchu v termínu hodnocení stanoveném ředitelem školy.

2) Vprůběhu období mohou vyučující provádět kontrolu studia kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací, testy, zadáváním samostatných úkolů, seminárními pracemi apod.

3) Výsledky hodnocení zápočtu, klasifikovaného zápočtu a zkoušky zapíše zkoušející do výkazu o studiu a následně neprodleně do informačního systému Bakaláři. Za správnost zapsaného hodnocení zodpovídá učitel, který hodnocení provedl.

4) Vyučující může studentovi na základě výsledků průběžného hodnocení umožnit vykonání hodnocení v před termínu.

5) V případě zkoušky a klasifikovaného zápočtu je vyučující povinen nejpozději k 1. a 1. 5. kalendářního roku prokazatelně zveřejnit dostatečný počet termínů pro hodnocení v řádném zkouškovém období. Termíny hodnocení schvaluje ředitel školy. Termíny zápočtu si v průběhu školního roku určuje vyučující individuálně.

6) Student je povinen se před začátkem řádného zkouškového období zapsat ke každému hodnocení podle studijního plánu prostřednictvím portálu Moodle, a to vždy pouze na jeden termín daného modulu.

7) Chování studenta se neklasifikuje. V případě, že student dlouhodobě porušuje tento školní řád a morální zásady etického chování, bude s okamžitou platností ze studia vyloučen.

8) K úspěšnému ukončení vzdělávání musí student splnit podmínky vzdělávacího programu, a to:

 • získat v každém období předepsaná hodnocení,
 • úspěšně ukončit poslední ročník vzdělávání,
 • úspěšně vykonat absolutorium.

9) Na základě rozhodnutí ředitele školy o uznání dosaženého vzdělání v konkrétním modulu vyučující klasifikuje studenta a zapisuje do výkazu o studiu v případě zkoušky a klasifikovaného zápočtu hodnocení „výborně“, popř. „velmi dobře“, v případě zápočtu hodnocení „započteno“. Stejným způsobem zapisuje hodnocení do informačního systému Bakaláři.

Čl. 28

Zápočet

1) Zápočtem vyučující potvrzuje, že student splnil stanovené požadavky, absolvoval předepsané semináře a cvičení, získal požadované znalosti, dovednosti a návyky a popřípadě odevzdal požadované samostatné práce v předepsané kvalitě.

2) Ve výkazu o studiu se udělení zápočtu zapisuje slovem „započteno“, k čemuž se připojí datum jeho udělení a podpis vyučujícího. Vyučující poté zapíše zápočet i do informačního systému Bakaláři. Neudělení zápočtu se do výkazu o studiu nezapisuje.

3) Podmínky pro udělení zápočtů a časové rozložení zadávaných úkolů a průběžné kontroly studia oznámí vyučující studentům během prvního soustředění v daném období.

4) Pokud student nevyhoví požadavkům pro udělení zápočtu, stanoví mu vyučující opravný termín pro splnění požadavků, a to nejpozději do konce termínu určeného pro opravné zkoušky. Jestliže student nevyhoví požadavkům ani v tomto termínu, může požádat písemně do 3 pracovních dnů od konání tohoto opravného termínu ředitele školy o povolení splnit hodnocení v druhém opravném termínu. Ředitel školy stanoví termín vykonání druhého opravného termínu.

5) V závažných případech (např. onemocnění studenta nebo vyučujícího) může ředitel školy prodloužit studentovi na základě žádosti zkouškové období na dobu nezbytně nutnou pro hodnocení.

Čl. 29

Klasifikovaný zápočet a zkouška

1) Při klasifikovaném zápočtu se hodnotí, jak student splnil požadavky klasifikovaného zápočtu, stejně jako u zkoušky, známkou.

2) Zkouškami se ověřují vědomosti studenta z příslušného modulu a jeho schopnost tvořivě uplatňovat teoretické poznatky v praxi.

3) Klasifikovaný zápočet nebo zkouška mohou mít formu ústní (včetně on-line), písemnou, praktickou nebo kombinovanou. Student je povinen dostavit se ke klasifikovanému zápočtu nebo zkoušce v zapsaném termínu.

4) Pokud se student v řádném zkouškovém období k některému z hodnocení nedostaví, je povinen svou neúčast omluvit a řádně odůvodnit. Pokud vyučující modulu uzná důvody neúčasti studenta na hodnocení, stanoví mu náhradní termín pro vykonání klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky.

5) Pokud se student v řádném zkouškovém období k některému z hodnocení nedostaví, řádně svou neúčast neomluví, nebo neuzná-li vyučující modulu důvody neúčasti na hodnocení, student se posuzuje, jako by v hodnocení nevyhověl.

6) Pokud student klasifikovaný zápočet nebo zkoušku úspěšně nevykoná, může je opakovat ve dvou opravných termínech. První a druhý opravný termín studentu stanoví zkoušející, a to nejpozději do konce období určeného pro konání opravné zkoušky. Jestliže student nevyhoví požadavkům ani v těchto termínech, může požádat písemně do 3 pracovních dnů od konání těchto opravných termínů ředitele školy o komisionální přezkoušení, popř. o opakování ročníku.

7) V souladu s ustanovením § 99 školského zákona může ředitel školy ze závažných důvodů prodloužit studentovi zkouškové období na dobu nezbytně nutnou k vykonání klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky. Zkouškové období může být prodlouženo nejpozději k datu zahájení následujícího zkouškového období. O prodloužení zkouškového období musí student požádat písemně. Mezi závažné důvody se považuje:

 • dlouhodobé onemocnění studenta potvrzené lékařem
 • řádně odůvodněné závažné rodinné problémy
 • vyslání studenta na služební misi – ­prokázané vysílacím rozkazem nadřízeného funkcionáře,
 • nepřetržitý výkon služebních povinností, potvrzený nadřízeným pracovníkem

Na jiné důvody nebude v případě žádosti o prodloužení zkouškového období přihlíženo.

8) Známku z klasifikovaného zápočtu a zkoušky zapíší zkoušející slovy do výkazu o studiu a současně do informačního systému Bakaláři, přičemž připojí datum a podpis.

Čl. 30

Komisionální přezkoušení

1) Komisionální zkouška se koná v případě:

 • druhé opravné zkoušky,
 • žádosti studenta o přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení,
 • rozdílových zkoušek.

2) Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Komisi tvoří předseda, (zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel), zkoušející (zpravidla učitel vyučující studenta danému modulu) a přísedící (s odbornou a pedagogickou způsobilostí pro výuku téhož nebo příbuzného vyučovacího modulu). Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra České republiky.

3) Členy komise pro komisionální zkoušky jmenuje ředitel školy.

4) O průběhu komisionální zkoušky vede komise protokol.

5) Výsledek komisionální zkoušky oznámí studentovi předseda komise v den konání zkoušky.

6) Student může v jednom dni konat pouze jednu komisionální zkoušku.

7) Rozhodnutí komise o klasifikaci je konečné, bez možnosti odvolání.

8) Odstoupí-li student od zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce bez omluvy nebo nebyla-li jeho omluva uznána, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

Čl. 31

Absolutorium

1) Absolutorium je závěrečnou odbornou zkouškou, která zahrnuje:

 • zkoušku z odborných modulů,
 • zkoušku z cizího jazyka,
 • obhajobu absolventské práce.

2) Podmínkou pro vykonání absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání, odevzdání absolventské práce, která je vedoucím práce k obhajobě doporučena. Student, který neodevzdá absolventskou práci v termínu do 30. září 4. ročníku, nemůže v řádném termínu absolutoria vykonat zkoušku z obhajoby absolventské práce. Vyhotovenou absolventskou práci student odevzdá ve dvou výtiscích pevné vazby a jednu elektronickou verzi na CD disku VUSS.

3) Termín konání absolutoria stanoví ředitel školy na začátku zimního období ročníku, přičemž rozdělení studentů ke konkrétním termínům a jejich přidělení ke komisím stanoví oddělení zabezpečení výuky.

4) Předsedu zkušební komise jmenuje Ministerstvo vnitra České republiky, další členy zkušební komise jmenuje ředitel školy.

5) Průběh absolutoria řídí a za činnost komise odpovídá její předseda. Průběh absolutoria se zapisuje do protokolu, který se po skončení absolutoria předává na oddělení zabezpečení výuky.

6) Byl-li student hodnocen z obhajoby absolventské práce nebo z některé zkoušky známkou „nevyhověl/a“, může konat opravnou obhajobu absolventské práce či opravnou zkoušku do šesti měsíců od řádného termínu absolutoria. Druhá opravná obhajoba či opravná zkouška se koná znovu do šesti měsíců od první opravné obhajoby či opravné zkoušky. Termín opravné obhajoby absolventské práce či opravné zkoušky stanoví ředitel školy tak, aby bylo možné jej konat do čtyř měsíců od konání řádného termínu absolutoria.

7) Student přestává být studentem VOŠ dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium. Nevykonal-li student úspěšně absolutorium, přestává být studentem 31. ledna školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. (§ 102, odst. 7 školského zákona).

8) Student může absolutorium vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být studentem VOŠ.

Čl. 32

Absolventská práce

1) Témata absolventských prací vycházejí z potřeb praxe. Absolventskou prací student prokazuje, že je schopen systematicky a samostatně pracovat s literaturou ve zvoleném oboru.

2) Navrhovaná témata absolventských prací se zveřejňují v závěru letního období 2. ročníku školního roku. Student si může zvolit i téma individuální, a to se souhlasem vyučujícího modulu s náplní odpovídající zamýšlenému tématu absolventské práce a zároveň tento vyučující bude souhlasit s vedením takové práce.

3) Studenti se na vypsaná témata registrují na portálu Moodle v termínu stanoveném ředitelem školy, zpravidla od 1. července. Seznam schválených témat absolventských prací zveřejní oddělení zabezpečení výuky školy vždy nejpozději 1. září 3. ročníku.

4) Do 31. října 3. ročníku student předloží garantu vyššího odborného studia vyplněný tiskopis přihláška absolventské práce včetně zpracované osnovy této práce. Po schválení přihlášky a osnovy a jejich podpisu vedoucím práce je jím zároveň udělen zápočet z modulu Seminář k absolventské práci v zimním studijním období 3. ročníku. Při schvalování absolventské práce je vedoucím a studentem naplánován harmonogram tvorby absolventské práce, frekvence konzultací, způsob komunikace, doporučení ohledně výběru a dostupnosti literatury, průběžné předkládání částí absolventské práce a další postupy související s vedením absolventské práce.

5) Zásady vypracování absolventských prací jsou stanoveny v Metodické příručce k tvorbě absolventské práce.

Čl. 33

1) Student je povinen odevzdat vypracovanou absolventskou práci nejpozději do 30. září ve 4. ročníku. Odevzdanou absolventskou práci hodnotí vedoucí absolventské práce a oponent. Oponent i vedoucí práce vypracují písemné hodnocení absolventské práce a odevzdají ho VUSS.

2) Studenti mají právo seznámit se s posudky oponenta a vedoucího práce, které si osobně vyzvednou u VUSS nejpozději 5 pracovních dnů před konáním absolutoria. Převzetí posudků stvrdí svým podpisem.

3) Obhajoba absolventské práce se koná ústní formou, s možností doplnění o elektronickou prezentaci. Podkladem pro hodnocení obhajoby jsou kromě absolventské práce také posudky vedoucího práce a oponenta.

Čl. 34

Hodnocení absolutoria a studia

1) O klasifikaci při absolutoriu rozhoduje komise hlasováním v neveřejném zasedání v den konání absolutoria. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

2) Výsledky obhajoby absolventské práce a jednotlivých zkoušek jsou hodnoceny známkami: 

 1. výborně (1),
 2. velmi dobře (2),
 3. dobře (3),
 4. nevyhověl/a (4)

3) Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni:

 1. prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen u obhajoby absolventské práce a u žádné zkoušky známkou horším než 2 - velmi dobře a průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,50,
 2. prospěl, jestliže student není hodnocen u obhajoby absolventské práce a u žádné zkoušky známkou horší než 3 - dobře,
 3. neprospěl, jestliže student byl u obhajoby absolventské práce, nebo u některé zkoušky hodnocen známkou 4 – nevyhověl/a.

4) Celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho jednotlivých částí oznámí studentovi předseda zkušební komise v den, v němž student konal absolutorium.

Čl. 35

1) Student je oprávněn se v odůvodněných a doložených případech omluvit z termínu hodnocení u učitele modulu, který hodnocení provádí, avšak nejpozději den před jeho zahájením.

2) Ze zdravotních důvodů se může student omluvit i dodatečně, ale omluvu musí doložit potvrzením o pracovní neschopnosti nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu určeného pro vykonání hodnocení.

3) Nedostaví-li se student k hodnocení ve stanoveném termínu bez řádné omluvy, nebo odstoupí‑li od hodnocení po jeho zahájení, či závažným způsobem poruší pravidla hodnocení, je klasifikován známkou „nevyhověl/a“.

 Čl. 36

Komunikace se studenty

Komunikace mezi studenty a školou probíhá prostřednictvím VUSS a oddělení zabezpečení výuky cestou veřejných a interních komunikačních sítí a prostředků.

ČÁST SEDMÁ

Práva a povinnosti studenta, kybernetická bezpečnost a datové sítě školy

Čl. 37

Práva studenta

Student je oprávněn:

1) Využívat zařízení školy ke studiu a ke studijním a souvisejícím aktivitám mimo dobu výuky (samostudium, sportovní činnost a další obdobné aktivity) v režimu stanoveném ředitelem školy.

2) Využívat konzultací u učitelů a dle možností i u dalších vyučujících.

3) Podávat vedení školy připomínky směřující ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu.

4) Být na počátku studia poučen o cílech vzdělávání a možnostech uplatnění po úspěšném vykonání absolutoria a možnostech dalšího vzdělávání.

5) Účastnit se teoretického i praktického vyučování a odborné praxe podle rozvrhu hodin příslušné studijní skupiny a být informován o případných změnách v obsahu i organizaci vzdělávání.

6) Být seznámen s řádem VPŠ a SPŠ MV v Praze a tímto školním řádem.

7) Navrhovat téma své absolventské práce.

8) Odvolat se proti rozhodnutí ředitele školy.

9) Požádat o uznání předchozího vzdělání na základě dokumentů o dosaženém předchozím vzdělání.

10) Požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení v případě, že je přesvědčen o neobjektivnosti klasifikace z některého vyučovacího modulu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doby, kdy se o klasifikaci dozvěděl.

V režimu standardní i nařízené distanční výuky:

 • využívat k práci (samostudiu, komunikaci s vyučujícími) informační systém Microsoft Teams pro školy anebo e-learningový systém Moodle dle instrukcí jednotlivých vyučujících. Pro komunikaci zejména v administrativních záležitostech a věcech vyšší závažnosti se užívá elektronický informační systém Bakaláři,
 • dle dohody s vyučujícím být v nutných případech dostupný pro komunikaci v online systému,
 • aktivně sledovat zprávy či pokyny vyučujících v jimi určených systémech, případně i svůj školní e-mailový účet (všechny výše uvedené online systémy jsou navázány na školní e-mailové adresy studentů i vyučujících).

Čl. 38

Povinnosti studenta

Student je povinen:

1) Plnit studijní povinnosti a zadání v souladu se vzdělávacím programem a po dobu výuky respektovat vyučující jako osoby oprávněné ukládat mu v těchto mezích plnění služebních úkolů [1] anebo pokynů k práci [2].

2) Student je povinen zachovat čestný a poctivý přístup při zpracovávání úkolů, seminárních prací, testů apod., které mu vyučující v rámci studia zadává. Při zpracování těchto úkolů je povinen dbát zejména ochrany autorských práv (student řádně uvádí a cituje použité prameny).

3) Student má povinnost seznámit se na počátku každého ročníku s organizací školního vyučování zimního a letního období školního roku, učebním plánem a na počátku jednotlivých období s rozvrhem vyučování a obsah těchto dokumentů i případné změny v obsahu i organizaci vzdělávání respektovat.

4) Přihlásit se do elektronického komunikačního systému Bakaláři, který slouží ke komunikaci mezi vyučujícími a studenty.

5) Výkaz o studiu je dokladem studenta o náplni vzdělávání, jeho rozsahu a o výsledcích vzdělávání. Student je povinen mít výkaz v pořádku a předložit jej zkoušejícímu k zápisu hodnocení. Ve výkazu je zakázáno měnit zápisy vyškrtáváním, gumováním, přelepováním nebo bělením. Po uzavření hodnocení ve všech modulech, které má student zapsány ve výkazu o studiu, je student povinen předložit tento výkaz VUSS.

6) Student je povinen účastnit se distančního vzdělávání a plnit zadané úkoly v termínech stanovených vyučujícím. Pokud se ze závažných důvodů nemůže na výuku dostavit, je povinen předem tuto skutečnost oznámit VUSS.

7) Dodržovat školní řád a ostatní interní akty řízení VPŠ a SPŠ MV v Praze.

8) Nakládat hospodárně s vybavením a zařízením školy nebo vzdělávacího zařízení a se svěřenými věcmi.

9) Hradit včas ve stanovené výši poplatky spojené se vzděláváním.

10) Řádně a ve stanovených lhůtách plnit studijní požadavky, využívat vypsaných termínů pro vykonání zkoušek.

11) Oznamovat VUSS a oddělení zabezpečení výuky změny údajů evidovaných školou.

12) Bezodkladně hlásit pracovníkům školy všechny skutečnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví a života studentů, pracovníků školy či dalších osob ve škole, poškození nebo zcizení majetku a zařízení školy.

13) Nevnášet do areálu alkoholické nápoje ani jiné omamné a psychotropní látky[3] v areálu školy, na pracovištích odborné praxe a při akcích organizovaných školou, ani být pod jejich vlivem.

14) Mít ve vyučovacích hodinách vypnutý mobilní telefon, notebook a nahrávací zařízení, neurčí-li vyučující jinak.

15) Řádně pečovat o výkaz o studiu a případnou ztrátu neprodleně hlásit VUSS a oddělení zabezpečení výuky.

16) Zachovávat pravidla vhodného společenského stylu oblékání, odpovídajícího výkonu pracovní činnosti, tzn. u mužů vždy dlouhé kalhoty a triko nebo košile s dlouhým či krátkým rukávem a vhodná obuv (nikoli šortky, nátělník, žabky), u žen sukně nebo kalhoty a nevýstřední halenka, triko či košile (nikoli krátká minisukně, odhalené břicho).

17) V případě konání klasifikovaného zápočtu, zkoušky nebo absolutoria se k jejich vykonání student policista dostaví ve slavnostním stejnokroji PČR[4], ostatní studenti pak Smart Casual.

18) Studentům je zakázáno ve všech třídách používat elektrické ovládání žaluzií a jakkoli s ním manipulovat.

19) Studentům je zakázáno pořizovat si jakékoliv zaznamenávání obrazu či zvuku v rámci školou používaných informačních a komunikačních systémů v režimu standardní a distanční výuky, rovněž sdílet textové či obrazové materiály poskytované studentům prostřednictvím těchto systémů bez povolení vyučujícího.

20) Studentům je zakázáno vnášení soukromých zbraní a střeliva do areálu školy. Ve výjimečných případech lze tuto zbraň uložit do trezoru na služebně dozorčího školy. Studenti jsou poučováni o pravidlech chování za mimořádných situací jednak při zahájení výuky, ale také na počátku každého období.

21) Studenti nesmí samostatně vstupovat (tzn. bez doprovodu zaměstnanců školy) do provozních částí areálu vymezených nebo určených v příloze.

22) Student může být vyloučen ze studia v případě disciplinárních přestupků, tj. požívání alkoholických nápojů v rámci pobytu v areálu školy, kouření v areálu školy mimo vyhrazená místa dle přílohy č. 2 tohoto školního řádu, porušování pokynů učitele v případě zadávání úkolů (testy, písemné práce, seminární práce, domácí úkoly) v podobě opisování, kopírování (tzv. plagiátorství) a dalšího obdobného jednání.

23) Student nesmí kouřit tabákové výrobky, používat elektronické cigarety ve všech vnitřních prostorách školy. Místa vyhrazená pro kouření jsou stanovena přílohou č. 2 tohoto školního řádu a student nesmí v žádném případě kouřit mimo tato vyhrazená místa.

24) Student nesmí vnášet do školy pornografii a materiály nabádající k nenávisti a násilí vůči rasově, etnicky, sexuálně, socioekonomicky, politicky či jinak vymezeným skupinám.

25) Student nesmí úmyslně poškozovat majetek školy a ubytovacího zařízení (případnou škodu je povinen uhradit podle ceny, za kterou se poškozený majetek školy v místě a čase obvykle prodává), nebo se souhlasem ředitele školy uvedením do původního stavu.

Čl. 39

Kybernetická bezpečnost a datové sítě školy

1) Studentům je zakázaná svévolná manipulace se školními počítači, či jinými obdobnými zařízeními školy umožňujícími přístup do internetové sítě.

2) Jakákoli hesla poskytnutá školou za účelem přístupu do informačních a komunikačních systémů (Bakaláři, Moodle, Microsoft Teams, školní e-mailový účet), počítačů a datových sítí školy, obdobných zařízení a programů, student nesděluje další osobě a chrání je proti zneužití.

3) V případě zapomenutí svých přístupových dat do výše uvedených systémů se musí neprodleně postarat o nápravu situace prostřednictvím svého VUSS. Udržování aktuálního přístupu je nezbytné i v rámci standardní výuky, jež se může doplňkově opírat i o online materiály.

4) Student nesmí zneužít nedbalosti jiného uživatele (např. opomenuté odhlášení) k tomu, aby pracoval pod cizí identitou.

5) Student se nesmí žádnými prostředky pokoušet získat přístupová práva, která mu nebyla přidělena.

6) V areálu školy je studentům školy k dispozici bezdrátová síť Wi-Fi, sloužící pro připojení k internetu jak na zařízeních školy, tak na jejich vlastních zařízeních. Provoz na síti je monitorován. Pro připojení studentských zařízení je určena síť VPS_HOST. Rychlost a prostupnost této sítě je regulována a omezena. Studentům je pro připojení poskytnuto heslo. Wi-Fi není určená ke stahování velkého množství dat.

7) Školní Wi-Fi síť využívají studenti ve výuce podle pokynů učitele, ve volném čase podle potřeby.

8) Studenti jsou povinni přistupovat k používání sítě korektně, dodržovat zásady netikety.

9) Ve školních datových sítích je zakázáno:

 1. vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit elektronické dokumenty s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání návykových látek,
 2. stahovat a distribuovat nelegální obsah a větší objemy dat (programy,   filmy apod.),
 3. používat internet pro zesměšňování, pomlouvání, šikanovaní apod.,
 4. provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními   předpisy.

10) Uživatel datové sítě školy musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy.

11) Škola neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě, opožděného dodání či poškození dat, ani za škody vzniklé chybným nastavením uživatelského zařízení, na službu Wi-Fi.

ČÁST OSMÁ

Čl. 40

Ubytování a strava

1) Studenti jsou ubytováváni ve dnech školní výuky v ubytovacích zařízeních školy podle kapacitních možností a v souladu s platným ubytovacím řádem.

2) Studenti se mohou ve dnech školní výuky ve škole stravovat ve školní jídelně pouze za úhradu.

Čl. 41

Úplata za vyšší odborné vzdělávání a administrativní poplatky

1) Vyšší odborné vzdělávání je poskytováno za úplatu (dále jen „školné), jejíž výše je stanovena na částku 500,- Kč za každý školní rok. Tím není dotčeno právo ředitele školy výši školného stanovit jinak.

2) Od školného je osvobozen student, který je příslušníkem PČR a zaměstnanec PČR a Ministerstva vnitra České republiky a je mu uděleno služební volno při studiu (§ 73 zák. č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů).

3) Uvedenou finanční částku je student povinen uhradit poštovní poukázkou nebo peněžním převodem na bankovní účet školy č.:19-3007881/0710, vedený u České národní banky v Praze. Jako variabilní symbol student uvede své osobní evidenční číslo (popř. rodné číslo bez údajů za lomítkem – u civilní osoby).

4) Školné uhradí student nejpozději do 15. října příslušného školního roku.

5) Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací.

ČÁST DEVÁTÁ

Čl. 42

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

Účelem zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je předcházet vzniku mimořádných událostí a poškození zdraví studentů.

      Studenti jsou povinni:

1) Absolvovat školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na začátku školního roku (v případě přestupu z jiné školy bezprostředně po zahájení studia).

2) Neohrožovat bezpečnost a zdraví své i ostatních osob, dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle platné dokumentace ve VPŠ a SPŠ MV v Praze.

3) Oznámit ihned vyučujícímu nebo VUSS úraz, nevolnost a všechny nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost studentů, a dále postupovat podle jeho pokynů.

4) Dodržovat pořádek na schodištích, chodbách a v učebnách.

5) Dodržovat pořádek na ubytovně, v posilovně, knihovně, jídelně a v celém areálu školy.

6) Zdržet se obsluhy zařízení, pro něž nejsou zaškoleni ani zaučeni.

7) Dodržovat zákaz kouření v celém areálu školy mimo vyhrazená místa dle přílohy č. 2 tohoto školního řádu.

Čl. 43

Organizace vzdělávání v případě pandemických a jiných mimořádných opatření

 

1)      Onemocní-li student nebo dostal-li se do styku s infekční chorobou, oznámí to neprodleně VUSS nebo na sekretariátu školy, popř. přímo vedení školy. Takový student se může zúčastnit výuky jen na základě rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře nebo souhlasného stanoviska krajské hygienické stanice (odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra České republiky) popř. po uplynutí infekční lhůty bez příznaků infekčního onemocnění doloží o tomto stavu čestné prohlášení[5].

2) V případě nařízené karantény nebo prokázaného onemocnění studenta infekční chorobou je student povinen neprodleně o této skutečnosti informovat VUSS/vedení školy.

3) Student nesmí navštěvovat vyučovací hodiny, ve kterých není zapsán.

4) Všichni vyučující jsou povinni využívat určené nástroje distanční výuky školy.

5) V případě, že je nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními znemožněna osobní přítomnost studentů ve škole, pak mohou nastat následující situace.

 • Prezenční výuka, opatření či karanténa se týká pouze omezeného počtu studentů, který nepřekročí více než 50 % účastníků konkrétní studijní skupiny. Výuka těch, kteří zůstávají ve škole, pokračuje běžným způsobem. Pedagog nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Doporučuje se, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným studentům studijní podporu na dálku. Studenti v karanténě se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.
 • Smíšená výuka, opatření či karanténa se týká více než 50 % účastníků konkrétní studijní skupiny. Pedagog je povinen vést prezenční
  a distanční výuku studentů. Distančním způsobem vzdělává studenty, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní studenti pokračují
  v prezenčním vzdělávání.

6) Distanční výuka může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení školy i jednotlivých studentů a dle aktuálních personálních možností školy. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních studentů. Škola realizuje vzdělávání distančním způsobem v souladu s příslušným akreditačním programem a školním vzdělávacím programem v míře odpovídající okolnostem s důrazem na cílený rozvoj klíčové kompetence k učení. Účast na distanční výuce je pro studenty povinná. Student je svou neúčast povinen omluvit obdobně jako při prezenční výuce.

ČÁST DESÁTÁ

Čl. 44

Závěrečná ustanovení

1) Ustanovení tohoto školní řádu se vztahuje na všechny studenty vzdělávacích programů 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost a 68-42-N/03 Přípravné trestní řízení a příslušné pracovníky v pracovním a služebním poměru ve VPŠ a SPŠ MV v Praze.

2) Tento školní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání.

 

[1])    § 37 odst. 2 a § 38 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

[2])    § 42 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

3) zák. č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů a zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

[4])  pokyn policejního prezidenta č. 200/2017, stejnokrojový předpis

[5] Vzor čestného prohlášení je na webových stránkách školy (www.skolamv.cz)

 

 

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V PRAZE

Pod Táborem 102/5
Praha 9 – Hrdlořezy

Loc: 50°5′24″N, 14°30′44″E

PODPORUJÍ NÁS

Logo skps prahalogo skp verze 1

SEKCE STŘEDNÍHO POLICEJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOKOLOV

Komenského 759
356 01 Sokolov

Loc: 50°17.83429'N, 12°63.90087'E

VÝCVIKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO KRYŠTOFOVY HAMRY

Kryštofovy Hamry č.p. 15
okres Chomutov

Loc: 50°30′11″N, 13°08′08″E

INFORMAČNÍ SYSTÉMY ŠKOLY