• VPŠ A SPŠ MV V PRAZE | Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

68-42-L/51 BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY (nástavbové studium) INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Proběhne ve smyslu ustanovení § 59, 60 až 60l, § 64 a § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,  ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru  vzdělání 68-42-L/51 „Bezpečnostní služby“ (dvouleté kombinované studium) pro školní rok 2024/2025.

Kritéria přijetí ke studiu jsou uvedena v Rozhodnutí ředitelky školy o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení.

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

1. Úspěšně ukončený tříletý učební obor zakončený výučním listem.

2. Úspěšné zakončení studijního programu základní odborná příprava (ZOP).

3. Ke studiu oboru vzdělání 68–42–L/51 Bezpečnostní služby se mohou hlásit pouze ti uchazeči, kteří jsou příslušníky Policie České republiky ustanovení na služebním systemizovaném místě, pro které je stanovena služební hodnost referent, tj. uchazeč, který splnil odborný požadavek a získal potřebnou kvalifikaci podle § 19 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění, a je absolventem studijního programu Základní odborné přípravy. Osvědčení o absolvování odborné kvalifikační přípravy ZOP je nutné doložit nejpozději do 30. srpna 2024 na sekretariát školy.

4. Povinnou součástí přijímacího řízení je absolvování jednotné příjímací zkoušky. Školní přijímací zkouška se nekoná. Pořadí přijatých uchazečů bude určeno na základě výsledků jednotné příjímací zkoušky.

5. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

 

POKYNY K VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE:

Uchazeč podá přihlášku:

a)         online prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému DIPSY na základě přihlášení identitou občana; uchazeč vyplní v přihlašovacím systému DIPSY jeden formulář přihlášky a vloží do něj přílohy pro obor vzdělání 68-42-L/51 Bezpečnostní služby (scan nebo fotografie); dnem, kdy uchazeč potvrdí přihlášku v přihlašovacím systému DIPSY, bude přihláška podána; pozvánka ke zkoušce bude uchazeči doručena elektronicky,

b)        v podobě výpisu získaného z přihlašovacího systému DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (bez přihlášení), listinný výpis z přihlášky včetně příloh je nutné odeslat poštou na adresu školy nebo datovou schránkou (ID datové schránky: 4zrkgbn), popřípadě odevzdat osobně ve škole; rozhodným datem je razítko pošty/doručení datovou schránkou nebo předání ve škole; pozvánka ke zkouškám bude doručena doporučeným dopisem/datovou schránkou (dle způsobu zaslání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole),

c)         prostřednictvím listinné přihlášky, kterou je nutné odeslat poštou na adresu školy nebo datovou schránkou (ID datové schránky: 4zrkgbn), popřípadě osobně ve škole; rozhodným datem je razítko pošty/doručení datovou schránkou nebo předání ve škole; pozvánka ke zkoušce bude doručena doporučeným dopisem/datovou schránkou (dle způsobu zaslání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole).

 

Adresa školy pro doručení přihlášky dle bodu 3b) a 3c):                                                                            

Podatelna VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy.

 

Přihlášku v listinné formě najdete na: 

Prihlaska_2023-2024_edit.xlsx (live.com)

 

POVINNÉ PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY:

1. Úředně ověřená kopie výučního listu.

2. Kopie rozhodnutí služebního funkcionáře, kterým byl uchazeč ustanoven na požadované systemizované služební místo, pro které je stanovena služební hodnost referent.

3. Kopie osvědčení o absolvování základní odborné přípravy.

4. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (formulář níže).

 Zdravotni posudek_edit.xlsx (live.com)

 

Přílohy pod body 2. a 3. lze nahradit originálem potvrzení příslušného útvaru Policie České republiky, ze kterého budou vyplývat požadované skutečnosti. 

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

se v 1. kole přijímacího řízení uskuteční

 

12. A 15. DUBNA 2024

 

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze, Pod Táborem 102/5,

190 24 Praha 9 - Hrdlořezy

IZO školy: 200001027

 

Ředitelka školy zašle poštou pozvánku k přijímací zkoušce pro konkrétní termín řádně přihlášeným uchazečům o vzdělávání 14 dní před termínem přijímací zkoušky. 

 

Obsahem přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška (CERMAT):

  • český jazyk a literatura - didaktický test
  • matematika a její aplikace - didaktický test

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách Jednotná přijímací zkouška 2024│Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz).

 

Rozřazovací test z anglického jazyka:

Rozřazovací test z anglického jazyka je interní diagnostický test, jehož cílem je rozřadit uchazeče o studium podle úrovně dosažených jazykových znalostí. Výsledek testu nemá vliv na přijetí či nepřijetí ke studiu. V případě úspěšného složení jednotné přijímací zkoušky test slouží pouze k zařazení uchazeče do příslušné jazykové studijní skupiny dle úrovně znalosti jazyka.      

CERMAT zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 15. května 2024. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V PRAZE

Pod Táborem 102/5
Praha 9 – Hrdlořezy

Loc: 50°5′24″N, 14°30′44″E

PODPORUJÍ NÁS

Logo skps prahalogo skp verze 1

SEKCE STŘEDNÍHO POLICEJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOKOLOV

Komenského 759
356 01 Sokolov

Loc: 50°17.83429'N, 12°63.90087'E

VÝCVIKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO KRYŠTOFOVY HAMRY

Kryštofovy Hamry č.p. 15
okres Chomutov

Loc: 50°30′11″N, 13°08′08″E

INFORMAČNÍ SYSTÉMY ŠKOLY