V souladu s ustanovením § 93, 94 a 95 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů:

 

Ředitel Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do vyššího odborného studia

 

                                             První termín:             8. června 2021

                                             Druhý termín:           15. června 2021

 

ke vzdělávání ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze pro školní rok 2021/2022

 

 • do vzdělávacího programu 68-42-N/03 Přípravné trestní řízení,
 • ročníku, dálkové formy vzdělávání, pouze pro příslušníky bezpečnostních sborů
 • do vzdělávacího programu 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost, ročníku, dálkové formy vzdělávání.

 

 • Podmínky přijetí ke vzdělávání ve VPŠ

 

Ke vzdělávání ve VPŠ lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

2    Přijetí do prvního ročníku vzdělávání ve VPŠ

 

2.1      Přihláška ke vzdělávání

Termín podání přihlášky (viz příloha č. 1) pro první kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve VPŠ je do 31. května 2021.

Přihlášku lze předat osobně na podatelně školy nebo zaslat prostřednictvím

České pošty, s.p., na adresu:

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola

Ministerstva vnitra v Praze

Pod Táborem 102/5

190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

 

Náležitosti přihlášky:

Zaevidována bude pouze přihláška, která bude obsahovat všechny povinné

údaje, jejíž součástí bude povinná příloha.

Povinné přílohy k přihlášce:

 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení

Nepovinné přílohy k přihlášce:

 • kopie dokladů o ukončeném profesním vzdělávání v rámci resortu Ministerstva

vnitra (základní odborná příprava, jazykové vzdělávání, specializační a inovační kurzy atp.) ověřené přímým nadřízeným,

 • kopie závěru posledního služebního hodnocení ověřená přímým nadřízeným,
 • stanovisko příslušného vedoucího nebo nadřízeného uchazeče o vzdělávání.

 

2.2      Přijímací zkoušky

V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací

zkoušky.

Obsah je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem poskytujícím střední

vzdělání s maturitní zkouškou v oboru Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01).

Forma: test (ověřující profesně odborné kompetence).

 

 Ověřované oblasti:

 • právo,
 • kriminalistika,
 • psychologie,
 • všeobecný přehled.

 

2.3      Kritéria přijímacího řízení

V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle:

 • hodnocení znalostí uchazeče získané ve středním vzdělávání vyjádřené maturitním vysvědčením,
 • výsledků přijímací zkoušky, je-li stanovena,
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů je celkový součet bodů získaných z předložených povinných a nepovinných příloh a součet dosažených bodů v případě konání přijímací zkoušky (viz příloha č. 2).

 

2.4      Zdravotní způsobilost

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole je splnění podmínek zdravotní způsobilosti.

 

2.5      Doplňující ustanovení

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout,

rozhoduje o přijetí jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče k vyššímu odbornému vzdělávání do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo ode dne rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška nekoná, nejdříve však 1. června 2021. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů.

 

3     Přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve VPŠ

Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do kterého bude uchazeč zařazen.

 

3.1      Přihláška ke vzdělávání

Informace k přihlášce jsou uvedeny v kapitole 2.1.

K přijetí do vyššího ročníku vzdělávání navíc policista k přihlášce předloží:

 • doklad o absolvování základní odborné přípravy policistů
 • doklady o absolvování specializačních a inovačních kurzů, které jsou

               v souladu s obsahem učiva 1. ročníku.

K přijetí do vyššího ročníku vzdělávání navíc občanský zaměstnanec k přihlášce předloží doklady o absolvování specializačních a inovačních kurzů, které jsou v souladu s obsahem učiva 1. ročníku.

 

3.2      Přijímací zkoušky

V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky.

Obsah je v souladu s obsahem učiva 1. ročníku vyšší odborné školy.

Forma: test (ověřující profesně odborné kompetence).

 

Ověřované oblasti:

 • právo,
 • kriminalistika,
 • psychologie,
 • všeobecný přehled,
 • cizí jazyk.

Pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky je stanovena minimální bodová hranice pro každý předmět.

 • Další užitečné informace

 

Adresa školy: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra

 v Praze, Pod Táborem 102/5,

 190 24 Praha 9

Intranet MV: http://www.spshr.mv.cz/

Fax: 974 845 750

IZO školy: 200000098

Kontaktní osoba:   pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D. – telefon: 974 845 260, služební: 845 260, e-mail (internet):

Název oboru vzdělání: Bezpečnostně právní činnost (68-42-N/..)

 

Zaměření:

 • zejména pro policisty služby pořádkové policie,
 • zejména pro policisty služby cizinecké policie,
 • zejména pro policisty služby kriminální policie a vyšetřování,
 • zejména pro občanské zaměstnance Ministerstva vnitra a Policie České republiky.

Forma, délka a ukončení vzdělávání

Vzdělávání je organizováno dálkovou formou. Délka vzdělávání je 3,5 roku. Vzdělávání je ukončeno absolutoriem.

 

Počet přijímaných uchazečů

Předpokládaná maximální cílová kapacita v 1. ročníku je 90 nově přijatých studentů. Pro otevření vzdělávacích programů 68-42-N/03 Přípravné trestní řízení a 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost musí být splněna podmínka v počtu minimálně 15 podaných přihlášek pro každý vzdělávací program. Do 2. ročníku lze přijmout pouze takový počet uchazečů, který doplní maximální stávající kapacitu studentů daného ročníku.    

Poplatky spojené se vzděláváním

Povinností studentů, kteří nemají dohodu o poskytování služebního volna podle § 73 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., je uhradit poplatek spojený se vzděláváním. Tento poplatek činí 500,– Kč za školní rok. 

Student, který je příslušníkem Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace a je mu uděleno služební volno při studiu, nebo je zaměstnancem zařazeným v těchto bezpečnostních sborech, zaměstnancem ministerstva, organizační složky státu zřízené ministerstvem nebo organizační složky státu zřízené zákonem, k níž ministerstvo vykonává funkci zřizovatele, a má uzavřenu kvalifikační dohodu, je od povinnosti uhradit poplatek osvobozen.

 

Příhlášky: (příloha č.1)

Přihlášky_VOŠ.docx

                                                                                                                   

příloha č. 2

Kritéria hodnocení přijímacího řízení

 • výsledek přijímacího řízení   se   stanoví    součtem    dosažených   bodů z písemného testu a bodů za dosažený studijní průměr na maturitním   vysvědčení,
 • celkový počet dosažených bodů je rozhodující pro stanovení pořadí uchazečů a pro jejich přijetí ke vzdělávání, 
 • bodové hodnocení přijímacího řízení je stanoveno tímto klíčem

             - celkový počet dosažených bodů      -  max. 110

               z toho - písemný test                       -  max. 100

             - studijní průměr na maturitním vysvědčení    -  max.   10

 

Bodové  hodnocení  prospěchu na maturitním vysvědčení podle  dosaženého studijního průměru:

  Průměr do 1,5 = 10 bodů, Průměr do 2,00 = 5 bodů, Průměr nad 2,00 = 0 bodů

                                                          

Kritéria pro celkové hodnocení přijímacího řízení

 

 • kritéria přijímacího řízení úspěšně splnil uchazeč, který v celkovém součtu bodů získal nejméně 70 bodů,
 • pořadí uchazečů přijímacího řízení stanoví ředitel školy podle celkového součtu bodů dosažených v jednotlivých částech přijímacího řízení. V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů, rozhoduje o pořadí uchazečů dosažený vyšší počet bodů:
 • z celkových výsledků přijímacího řízení (celkový počet bodů z písemného testu a hodnocení průměru maturitního vysvědčení),
 • v případě rovnosti bodů podle písm. a) vyšší počet bodů z písemného testu,
 • v případě rovnosti bodů podle písm. a) a písm. b) vyšší počet bodů z hodnocení průměru maturitního vysvědčení,
 • uchazeči, kteří v písemném testu nesplnili hranici úspěšnosti, nesplní podmínky přijímacího řízení.