Vnitřní oznamovací systém

V souladu s přímým dopadem  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)  2019/1937 ze dne  23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), je možné podávat  oznámení o protiprávním jednání prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému. Současně byla ustanovena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).  Pro Vyšší policejní školu a Střední policejní školu Ministerstva vnitra v Praze je tímto splněna povinnost  systém VOS aktivovat.

Oznamovatelem  ve  smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Vyšší policejní školu a Střední policejní školu Ministerstva vnitra v Praze (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze“) dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí  (více informací na https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/whistleblowing/).

Oznámení  o možném  protiprávním jednání splňující kritéria Směrnice lze podávat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému příslušné osobě následujícím způsobem:

  1. a) písemně elektronicky na e-mailovou adresu
  2. b) telefonicky na tel. čísle +420 234 145 312  (z hovoru bude uskutečněn přepis)
  3. c) osobně (v přiměřené lhůtě po předchozí telefonické domluvě s příslušnou osobou)
  4. d) písemně v listinné podobě na adresu

VOS oznámení

Karolína Špálová

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Pod Táborem 102/5

190 24  Praha 9

Obálka musí být zalepena a označena  „OZNÁMENÍ DLE VOS, POUZE K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“

 

Pověřenou příslušnou osobou je Karolína Špálová

 

Oznamovatel má podle Směrnice možnost podat oznámení také prostřednictvím Externího oznamovacího systému (EOS) Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese https://oznamovatel.justice.cz/

 

Upozornění

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je uvedeno, např. prostřednictvím datové schránky, VPŠ a SPŠ MV v Praze nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí.