Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, stanovím:

Náklady na pořízení kopií

 1. Za pořízení černobílé kopie formátu A4:
  a) jednostranná kopie - 2,- Kč/stránka
  b) oboustranná kopie  -3,- Kč/stránka

 2. Za pořízení černobílé kopie formátu A3:
  a) jednostranná kopie - 4,- Kč/stránka
  b) oboustranná kopie - 6,- Kč/stránka

 3. Za tisk na černobílé tiskárně – formát A4, jednostranný - 2,- Kč/stránka
 4. Za tisk na černobílé tiskárně – formát A3, jednostranný - 4,- Kč/stránka
 5. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena, včetně DPH, za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou je VPŠ a SPŠ MV v Praze (dále jen „škola“) povinna u tohoto poskytovatele uhradit za pořízení předmětné kopie nebo tisku.
 6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných školou se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Náklady na opatření technických nosičů dat

 1. Za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 10,- Kč
 2. Za 1 ks DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 8,- Kč
 3. V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat
 4. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňovaná.
 5. Za přípravu informací a vypalování CD a DVD - 67,- Kč/20 min.

Náklady na odeslání informace žadateli

 1. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 5,- Kč za jednu poštovní zásilku.
 2. Náklady na použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů, které je škola povinna uhradit za dotčenou poštovní zásilku.
 3. V případě osobního odběru nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňovaná.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací nad 1 hod. se stanoví sazba úhrady za každou celou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 202,- Kč /hod. Částka je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců školy pro příslušný rok.
 2. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací nad 1 hod. více zaměstnanci bude úhrada nákladů dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
 3. Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů se podle bodů 1 a 2 nevyžaduje.

Hrazení nákladů

 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
 2. Způsob platby:
  a) v hotovosti v pokladně školy nebo
  b) převodem na bankovní účet školy č. 19-3007881/0710 nebo
  c) složenkou na uvedený účet.

Závěrečná ustanovení

 1. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, žádost bude podle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. odložena. Proti výši úhrady je možné podat stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., a to do 30 dnů ode dne doručení oznámení o výši úhrady za požadované služby podáním na podatelnu školy. O stížnosti bude rozhodovat Ministerstvo vnitra.