Jednou z priorit Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze je boj proti korupci, prostřednictvím kterého realizuje řadu opatření zaměřených především na oblast zkvalitnění vnitřního řídícího a kontrolního systému školy.

Ke zmírnění potencionálního rizika výskytu korupčního jednání byl vydán Pokyn ředitele školy – Interní protikorupční program.

Vedoucí zaměstnanci každoročně provádí v oblasti své působnosti prokazatelné vyhodnocení obecných opatření Interního protikorupčního programu a specifických opatření programu školy, včetně přehodnocení jednotlivých oblastí potencionálních rizik výskytu korupčního jednání. Z provedeného vyhodnocení je následně zpracována Zpráva o dodržování stanovených opatření dle výše uvedeného pokynu.

Kontrolu dodržování stanovených opatření uvedených v Interním protikorupčním programu zajišťuje interní audit.

Za účelem zjištění a posouzení protikorupčních opatření školy v návaznosti na systém vnitřní kontroly byl na VPŠ a SPŠ MV v Praze proveden interní protikorupční audit.

Dalším z protikorupčních opatření je Etický kodex zaměstnanců ve veřejné správě a Etický kodex Policie České republiky.

Kancelář ředitele školy přijímá oznámení o podezření z korupce ve všech formách – listinné, elektronické, telefonní, osobní doručení, nebo učiněné ústně do protokolu, včetně anonymního oznámení. U elektronické formy oznámení korupce lze využít k tomu zřízenou  e-mailovou adresu , případně telefonickou formu (tel.: 234 145 312).