PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ podle čl. 13 – 22 GDPR

Právo na informace a přístup k osobním údajům

(1) Subjekt údajů může požádat o potvrzení, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje a požádat o přístup k těmto osobním údajům.
(2) Pokud budou pochybnosti o totožnosti žádající osoby, požadované informace budou poskytnuty pouze na základě žádosti podané způsobem umožňujícím jednoznačné ověření identity žadatele:
a) žadatel se musí dostavit osobně a prokázat svou totožnost,
b) v případě žádosti podané elektronickou formou musí být žádost opatřena kvalifikovaným osobním certifikátem žadatele (kvalifikovaný elektronický podpis) anebo
c) žadatel je požádán o poskytnutí dodatečných informací k jeho jednoznačné identifikaci.
(3) Do doby ověření identity budou poskytnuty pouze obecné informace.

Právo na opravu osobních údajů

(1) Přesnost a úplnost osobních údajů je ověřována při jejich shromažďování.
(2) Pro splnění povinnosti správce vést přesné osobní údaje subjekt údajů hlásí relevantní změny svých osobních údajů.
(3) S ohledem na příslušný účel zpracování oprava osobních údajů nemusí znamenat jejich výmaz, ale neměly by se dále používat.

Právo na výmaz

(1) Subjekt údajů může uplatnit právo na výmaz osobních údajů zpracovávaných ke své osobě v případech:
a) pominul účel zpracování,
b) subjekt údajů odvolá souhlas,
c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování,
d) osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně,
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
(2) Právo na výmaz osobních údajů subjekt údajů nemůže uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, pro výkon veřejné moci, kterým je škola pověřena, dále pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků školy.
(3) Pokud jsou osobní údaje zveřejněny (např. na webových stránkách školy), s ohledem na dostupnou technologii a náklady se zajistí výmaz veškerých odkazů.

Právo na omezení zpracování

(1) Subjekt údajů má právo na omezení zpracování osobních údajů ke své osobě v těchto případech:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů (zpracování se omezí na dobu nutnou k ověření přesnosti údajů),
b) zpracování je protiprávní, subjekt údajů odmítá výmaz a žádá místo toho omezení jejich použití,
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování (zpracování se omezí na dobu ověření oprávněnosti důvodů).
(2) Omezení zpracování se provede např. dočasným přesunem osobních údajů do jiného systému, znepřístupněním osobních údajů uživatelům nebo dočasným odstraněním (např. z webových stránek).

Právo na přenositelnost osobních údajů

(1) Subjekt údajů má právo získat osobní údaje ke své osobě, které poskytl škole a právo předat je jinému správci, a to při splnění následujících dvou podmínek současně:
a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě,
b) je prováděno automatizovaně.
(2) Na jiné právní důvody zpracování se právo na přenositelnost nevztahuje.
(3) Uplatněním práva na přenositelnost údajů není dotčen čl. 17 GDPR a neznamená automaticky výmaz osobních údajů.
(4) Právem na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku proti zpracování

(1) Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování v případech, kdy škola provádí zpracování osobních údajů při výkonu veřejné moci nebo z důvodu svých oprávněných zájmů.
(2) Osobní údaje se dále nezpracovávají do doby prokázání, zda je námitka oprávněná či nikoliv.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

V rámci činností školy nedochází ke zpracování osobních údajů založeném na principu automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Uplatnění práv

Svá práva může subjekt údajů uplatnit cestou pověřence pro ochranu osobních údajů, a to doručením:
a) do datové schránky školy 4zrkgbn,
b) e-mailem nebo
c) osobně.

Při výkonu práv subjektu údajů nesmí být dotčena práva dalších osob. Pokud budou pochybnosti o totožnosti žadatele, bude požádán o dodatečné informace z důvodu jeho jednoznačné identifikace.

Oprávněnost žádosti posuzuje pověřenec ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci školy. O způsobu vyřízení žádosti subjektu údajů, případně o přijatých opatřeních, bude subjekt údajů vyrozuměn bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od obdržení žádosti. Lhůta může být prodloužena s ohledem na složitost a počet žádostí o další 2 měsíce. O této skutečnosti bude subjekt údajů informován do 1 měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody odkladu.

Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.